මේක බෞද්ධ ආගම මූලික කරගත්ත රටක්.. මේ රටේ තියෙන්න ඕනේ එක නීතියයි.
Posted on May 8th, 2019

Web Gossip

මේක බෞද්ධ ආගම මූලික කරගත්ත රටක්.. මේ රටේ තියෙන්න ඕනේ එක නීතියයි. වෙන අයට වෙන වෙන නීති ඕනෙනම් ඒ ඒ රටවල් හොයාගෙන ගියාට කමක් නෑ..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress