පොඩි මිනිහට හිටියෙ දෙයියෝ විතරයි..
Posted on August 15th, 2019

FB

පොඩි මිනිහට හිටියෙ දෙයියෝ විතරයි..

පොඩි මිනිහට හිටියෙ දෙයියෝ විතරයි..

Posted by Niroshan Premarathne on Sunnudagur, 11. ágúst 2019

One Response to “පොඩි මිනිහට හිටියෙ දෙයියෝ විතරයි..”

  1. Lionel Says:

    We had lots of hopes when this guy became a MP. Alas! Instead of working full time for the betterment of the people and country, he started a multi million business! He is trying to win the sympathy of the public again using his family background. People should not trust this type of people again. Looks like now he is trying to get the ticket from SLPP. This is the pathetic situation in Sri Lankan politics. People have no say in nominating the candidate on their wish.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress