පුරවැසිභාවය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ස්ථීරවම ඉවත් කර ගත්තා – නාලක ගොඩහේවා
Posted on August 18th, 2019

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

>ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සිය ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කර ගැනීම ස්ථිර ලෙසම මේ වන විට සිදුකර අවසන් බව ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු මේ  බව කියා සිටියේ ජා – ඇල ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති ජනහමුවකින් පසු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්

8 Responses to “පුරවැසිභාවය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ස්ථීරවම ඉවත් කර ගත්තා – නාලක ගොඩහේවා”

 1. Dilrook Says:

  Must provide third party evidence. This lie has been told since 2016. It has affected Gotabaya’s credibility.

  It is illegal to contest for and hold office in parliament or presidency unless he has evidence to prove he has revoked US citizenship.

 2. Randeniyage Says:

  Not only illegal, how can people trust a USA citizen who has given the following oath ? Hard evidence is essential.

  “I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty, of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely, without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God.”

  While keeping USA citizenship if someone gives an oath as the president of Sri lanka, it is illegal in USA too ! USA is eligible to attack and arrest him like they did to Osama. I am not sure if a USA citizen can even be a dual citizen after giving such an oath. May be Dilrook can clarify this.

 3. Ananda-USA Says:

  Dilrook,

  Actually, only the Election Commissar needs to see and verify it at the time the Presidential Candidate’s application is submitted to him!

  It would be wise of Gota to allow media reporters to be present in full force to verify the documents and to report it to the voters, as well.

  There are many DIRTY TRICKS EXPERTS, including the Photoshop experts who fabricated the LTTE’s propaganda to frame the Armed Forces of War Crimes, and published a fake version of his documents a few months ago, waiting to DERAIL Gota’s candidacy.

  Gota, as the ablest Defence Secy Sri Lanka ever had, is well aware of it, and he is not going to let these creepy crawlers get a glimpse of it before it is necessary!

  The Yamapalanaya is TERRIFIED of LOSING THE ELECTION to Gota, and will pull all the stops out in their attempts to derail him!

 4. Dilrook Says:

  @Ananda

  The election commissioner has no power to reject a nomination on that ground as it is not part of the elections law. He must accept all.

  It is a violation of the Constitution. Anyone can file a FR petition to Supreme Court to annul the candidature and the position (if elected) and punish him/her for the violation of the Constitution. So the opponents of Gota has many options.

  They may opt to let him run for presidency and win. This seems to be Ranil’s plan. Then they will get the Supreme Court to remove him from presidency and punish him. The UNP candidate will become president. If they jumped the gun, SLPP will field Chamal who will win with sympathy vote for Gota.

 5. Dilrook Says:

  @Randeniyage

  No; it is not illegal in the USA.

  But Gota must continue to “support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; bear true faith and allegiance to the same; bear arms on behalf of the United States when required by the law; perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; perform work of national importance under civilian direction when required by the law”

  Not doing so is a punishable offence in USA. He took this oath in 2003 and it is legally binding on him, his wife and son. It also binds Basil and his family. They must uphold it or be punished by USA. So far they have never violated it. They will never violate it in future as they don’t want to end up in a US prison or worse.

  You simply cannot serve two masters. It is either Sri Lanka or USA, not both. Soviet Union/China or Sri Lanka for Rohana Wijeweera, not both.

  Patriots like SWRD Bandaranaike and Sir John Kothalawala could have very easily got British citizenship. But they didn’t. We must appreciate their sacrifices. But Sri Lankans are carried away by racism and political nonsense they can’t think straight. They are willing to kill each other for corrupt politicians.

  The land thrice blessed by Lord Buddha! Shame!

 6. Randeniyage Says:

  @Dilrook
  My ground for suggesting it is illegal in USA is based on the fact that, if he gives oath as president, he is pledging his utmost support to Sri Lanka’s people according to Sri Lanka’s constitution. When that happens he is going against the USA citizenship oath ( conflict of interest – He cannot support two countries).

 7. Dilrook Says:

  @Randeniyage

  Technically you are correct. But USA knows that Sri Lanka’s oath counts for nothing!

  Someone took the oath in Sri Lanka when he became a MP while keeping his US oath relevant. As long as US interests are served in substance as per their oath, USA is happy to let the matter go. But it comes at a cost.

  One had to sign a military deal with USA and the other had to reveal highly confidential internal security matters to US State Department on many occassions. These can be found in Wikileaks. One is about the STF, another about the navy and the final is about the army. (I encourage all patriots to read these and understand. Blind followers must not read them as that will cause a “Aloko Udapadi” moment in them shaterring their comfortable darkness.)

  If they refused, USA would have faulted them resulting in prison terms and even death following conviction by a court.

 8. Mario Perera Says:

  A very interesting and absorbing debate.

  The take away for me is that, once people have given their hearts to a candidate, those people are ready to offer him what is most precious in them, their MINDS. This reality was best enunciated by Blaise Pascal when he stated: ‘‘the heart has reasons that reason does not have’’.

  Once adoring fans have given their hearts to a candidate, the mind becomes the first and foremost casualty. Such is the human history of altars and sacrifices. Whatever be the sacrifices offered on whatever be the altars, they are finally sysmbols of the laying down of the MIND.

  Applied to politics, this is what tragedies are made of. And such unfortunately is the political reality in this ‘thrice blessed land that is Sri Lanka’. It is surely also about this political reality that the great writer said: ‘O Judgment ! Thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason. !’

  And so the alienated mind will turn in circles, whether it be round and round or up and down to justify its own annihilation.

  Mario Perera, Kadawata

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress