අමාත්‍ය මංගල සනීපාරක්ෂක තුවා ගැන කතා කරයි
Posted on November 3rd, 2019

උපුටා ගැන්ම  හිරු පුවත්

මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගනයේදී අද පැවති මාතර දිස්ත්‍රික් කාන්තා බල මණ්ඩල රැස්වීමේදී මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා කාන්තා සනීපාරක්ෂක තුවා සම්බන්ධයෙන් අදහස් පල කළා

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress