දෑ දම් රක්නෝ
Posted on November 15th, 2019

දයා විජේසිංහ  ගරු ප්‍රධාන ලේකම්

අප දෑ දම් රක්නෝ සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත්කරනු ලබන දැක්ම සඟරා‌වේ 11වන කලාප‌යේ පල වූ ලිපි පහත දැක්වේ. 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2020 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress