ස්විස්ටර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක් පැහැර ගැනුනු බව කියන සිද්ධිය ගැන විවිධ අදහස්
Posted on December 8th, 2019

Hiru News

ස්විස්ටර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක් පැහැර ගැනුනු බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අදත් පාර්ශව කිහිපයක් අදහස් පළ කළා.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress