Author Archive for Dilrook Kannangara

රට, ජාතිය සහ ශාසනය වලස්ගිරිය බමුණාගේ බූදලයක් නොවේ

Saturday, October 14th, 2017

– දිල්රුක් කන්නන්ගර 1999 චන්ද්‍රිකා-GL-තිරුචෙල්වම් පැකේජය ප්‍රවර්ධනය සඳහා මහනායක හිමිවරුන්ට අළුත්ම Mercedes-Benz රථ පූජාකළ බව වාර්තා වුනි. මහනායක හිමිවරුන් ඒවා පිළිකුලෙන් ප්‍රතික්ෂේප කල අතර එයින් විහිළුවට ලක්වූ GL, පැකේජය ගෙන ඒම වසරක් පමා කෙළේය. තිරුචෙල්වම් දෙමළ කොටි ත්‍රස්තවාදීන්ට පින් සිද්ධ වෙන්න අපාගත වීම රටේ උන්නතියටත් ජන සමාජයේ සාමයටත් හේතු වුයේ පැකේජය එතරම් බරපතළ නිසාය. කොටි […]

More >

Some Tamils and Muslims Turning Sri Lanka into a Refugee Camp of Foreign Outcastes

Monday, September 25th, 2017

Dilrook Kannangara Over 90% of Tamils and over 90% of Tamil speaking Muslims live in Tamil Nadu, India. Due to proximity and slavery during the Dutch and British periods, close to a million of them were brought into Sri Lanka (Ceylon). Since then they have grown into 5 million with a very high population growth […]

More >

Charlie Austin, Kaustav Lahiri and Other Foreigners Manage Most Cricketers

Monday, July 24th, 2017

Dilrook Kannangara Cricketers managed by Charlie Austin include Dickwella, Tharanga, Chandimal, Mathews, Asela, Dilruwan, Prasanna, Lakmal, Malinga and Nuwan. He is the manager of most regular players. Players managed by Kaustav Lahiri include Amila Aponsu, Chameera, Lahiru Madushanka, Hasaranga and Vishwa Fernando. Rob Ashwell manages Sachith Pathirana and Tissara Perera while Luke Keech manages Milinda […]

More >

Arjuna Reveals Cricket Mafia Responsible for Cricket Calamity

Tuesday, July 11th, 2017

 Dilrook Kannangara All world beaters in the nation are bold, unconventional and at times controversial. They don’t mince words though at times they make no sense. But when they talk sense, it is best to listen to them. Field Marshal Fonseka, Arjuna, Malinga and Susanthika are no one’s friend but they achieved the unachievable. Arjuna’s […]

More >

Local Indian Sponsored Hitmen Gone Bonkers Following Sangha Statement

Saturday, July 8th, 2017

Dilrook Kannangara Local Indian sponsored hitmen have launched a vicious attack on the Maha Sangha claiming that 6.2 million voters outnumber the Sangha. This was stated by Citizens’ Movement (Puravesi Peramuna”) – a Yamapalanaya suckling. In doing so, they have shown acute disregard and disrespect to the Sangha. That is sufficient for most of the […]

More >

Jokers against Extremism: Controversial Characters among 173 Signatories

Friday, June 30th, 2017

 Dilrook Kannangara A group of 173 persons have signed a newspaper advertisement renouncing extremism. It was organized by the citizens’ movement a key ad hoc clique formed to support extremists of all colours at the 2015 presidential election. Interestingly, there are some with extreme views among them! It makes their attempt a tragicomedy.   Their […]

More >

Vehicle Permits Cost 16,000 Housemaids and Tax Avoided Thereon Another 16,000

Wednesday, May 17th, 2017

Dilrook Kannangara Our thanks go to Nagananda Kodithuwakku for taking up the vital matter of vehicle permits to MPs. As he correctly points out, there is no law, constitutional provision or parliamentary approval for allowing vehicle permits to MPs. Customs Act allows the minister in charge of finance to allow a duty waiver for the […]

More >

Petroleum Deal with India to Ruin Lankan Economy, Cause Massive Unemployment and Turn It into another Ukraine

Tuesday, May 9th, 2017

Dilrook Kannangara Deception is used again to get the India petroleum deal passed. Leasing or selling Trincomalee oil tanks is not the issue; ruining Lanka’s petroleum industry and making it dependent on India is the real deal. It will be an all round disaster with far-reaching consequences including war, riots and economic ruin. The deal […]

More >

Joint Opposition Can Win 117 Seats in a Parliamentary Election Today

Saturday, May 6th, 2017

Dilrook Kannangara This is an estimate of voting power of each party can be assessed based on the ground extent. All grounds were packed so their extent can be used as a gauge of strength. SLFP, JVP, UNP and JO held their rallies in grounds with the extents of 2.4, 2.4, 3.8 and 18.7 acres […]

More >

Modi Inaugurating UN Vesak Day in Colombo on May 12 an Insult to Sri Lankan Buddhists

Thursday, May 4th, 2017

Dilrook Kannangara India has turned Buddhism into a political tool. His Holiness Dalai Lama is showcased as a political tool against China. Promising to reinstate Nalanda University, an ancient Buddhist university, Modi’s regime turned the Buddhist legacy of the place into a multi-faith and then a Hindu establishment. Only 0.7% of Indians are Buddhists and […]

More >

Why Executive Presidency Must Go to Save the Nation

Tuesday, April 25th, 2017

Dilrook Kannangara Those who supported SLFP candidates in 1994 (Chandrika), 2005 (Mahinda) and 2015 (Sirisena) have no moral right to oppose the abolition of executive presidency. Abolishing was a key promise of all three presidents since 1994. However, morality is absent not just among politicians but also their voters. Deception and lying is accepted as […]

More >

The police (CID) report that alleges Gotabhaya maintained ‘death squads’ is only quoting Sarath Fonseka. It is not a conclusion drawn from a police investigation. It is hearsay! It is common practice hearsay is not evidence.

Thursday, March 23rd, 2017

Dilrook Kannangara The police (CID) report that alleges Gotabhaya maintained ‘death squads’ is only quoting Sarath Fonseka. It is not a conclusion drawn from a police investigation. It is hearsay! It is common practice hearsay is not evidence. Sarath Fonseka has been saying this for the past seven years for political reasons. Since he is […]

More >

Governance by Blackmail

Friday, March 17th, 2017

Dilrook Kannangara The most potent governance tool of Sri Lanka is blackmail. Presidents use it extensively to buy compliance from friend and foe alike. President Sirisena sits on at least nine (9) investigation reports. The president doesn’t seem to care about punishing the corrupt. He is not at all interested in the massive drain of […]

More >

Tamil Extremists After Industrial Colombo Not Infertile Jaffna

Saturday, March 4th, 2017

Dilrook Kannangara All families of TNA MPs live in Colombo! Their demand for Tamil Eelam is a sham to distract people and terrorise them into extorting more economic benefits and privileges in Colombo and surrounds so that a Colombo-centric Tamil Eelam will become more feasible. Quest for Tamil Eelam was genuine until open war began […]

More >

Help Nipun Ransika Economically to Build a Formidable Opening Bowling Pair

Saturday, February 11th, 2017

Dilrook Kannangara Two Sri Lankan cricket teams played South Africa. One is the national team while the other is the Under-19 team. One achieved remarkable success while the other didn’t. However, both teams unearthed good talent. Dickwella, Kumara and Asela hold enormous potential for future ODI performance from the national team. U-19 team saw superb […]

More >

All Enemies of Mahinda But One Have Fallen

Wednesday, February 1st, 2017

Dilrook Kannangara The UNP-Sirisena regime is an orphan now! All its parents are gone, dead or kaput except one who is on his last legs dragging his wretched country down with him. So where is Samantha Power – the most vicious regime change agent – and her accomplice Biswal? Gone! How about Cameron, Obama and […]

More >

Punishing Venerable Ampitiye Sumanarathana Thero Sets a Bigger Judicial Precedence against Tamil and Muslim Ultra Racists

Thursday, December 15th, 2016

Dilrook Kannangara The Minister of Justice raised a few eye brows when he decided to sort out matters connected to Venerable Ampitiye Sumanarathana Thero outside the legal system. Tamil, Muslim and Sinhala MPs questioned his rationale behind his action. They argued that the venerable Buddhist monk should be punished for hate speech and arousing ethnic […]

More >

Sri Lanka Navy Abuses Innocent Sinhalese While Meekly Surrendering to Tamil and Muslim Aggressors

Tuesday, December 13th, 2016

Dilrook Kannangara Shameful and cowardly conduct of the Sri Lanka Navy should be roundly condemned. No less than the Navy Commander used raw filth and violence against unarmed innocent Sinhala civilians in Hambantota. His words perfectly describe his own conduct and descent. What is surprising is the meekly surrender the same navy suffered in Silawathurai […]

More >

AAVA Terrorist Evolution Similar to EROS Terrorist Group

Sunday, November 20th, 2016

Dilrook Kannangara What happens in northern Sri Lanka today is very similar to the happenings in late 1970s leading to full-scale war. Eelam Revolutionary Organisation of Students (EROS) was the first organized terrorist group in Sri Lanka. It was formed out of intellectuals and as the name goes Tamil adult students. EROS was formed in […]

More >

Budget 2017: Taxing the Productive and Rewarding Freeloaders

Sunday, November 13th, 2016

Dilrook Kannangara UNP has come up with yet another budget disaster. Its 2017 budget taxes the productive and rewards freeloaders. This will spell doom for the economy which is already reeling under fiscal mismanagement, astronomical corruption and an unstainable foreign debt. Party politics is written all over the budget. UNP regime plans to give tax […]

More >

Perfect Comparison of US and Sri Lankan Ethnic Composition and Presidential Election Voting Pattern

Friday, November 11th, 2016

Dilrook Kannangara There are eerie similarities between US ethnic composition and that of Sri Lanka. Without a doubt demographics, importantly, ethnic divisions, play the most important role in elections in all multiethnic democracies. Minorities in particular tend to caste their vote as a block which gives them a voting power above their percentage weight. This […]

More >

Potential Destruction of Bond Fraud Evidence, Intimidate Whistle-blowers and Block Access to Investigators?

Sunday, October 30th, 2016

Dilrook Kannangara Danuna Tillakaratne’s security firm has been awarded the contract to provide security to all Central Bank buildings by none less than the Finance Minister by a letter sent recently. Danuna is the son in law of Field Marshal Sarath Fonseka, UNP MP. Central Bank security must be provided by the police or the […]

More >

LTTE Rump Behind Unceasing Hate and Harass Campaign against Gotabhaya?

Thursday, October 20th, 2016

Dilrook Kannangara Various investigative units have harassed former defence secretary more than anyone else. He is not even a politician but almost every month he is summoned to appear before some form of politically motivated investigative body. Even the executive president is unable to stop this malicious harassment! The truth may be even the UNP […]

More >

President Sirisena Must Takeover Law and Order, Economic Affairs and Media Ministries As President Kumaratunga Did in November 2003

Monday, October 17th, 2016

Dilrook Kannangara This is not the first time UNP has proven it cannot manage law and order and economic affairs functions. President Kumaratunga came to the same realisation in November 2003 that President Sirisena is getting into now. She took a bold step to takeover defence, finance and media ministries under her. Otherwise, the UNP […]

More >

Love-the-Navy-Hate-the-Army, West Cannot Trust Sinhalas in Geopolitics and LTTE is Useful for the West

Thursday, October 6th, 2016

Dilrook Kannangara The Geneva and You meeting brought out some remarkable hidden truths out into the open. We thank the organisers and hope the series will continue. Little or nothing have been discussed about these so far but they are at the heart of what the international community” demands from Sri Lanka. Understanding these is […]

More >

9/11 Attackers Have the Last Laugh as USA Surrenders to Them

Sunday, September 25th, 2016

Dilrook Kannangara USA surrendered at the feet of 9/11 attackers 15 years later. Despite Congress passing a bill to allow US citizens to sue Saudi Arabia for 9/11 compensation, President Obama vetoed it. A sure sign of cowardice and surrender to Saudi Arabia. Long gone are the days of Pearl Harbour when Japan paid a […]

More >

Role of Hindus in Wiping Out Buddhism in India and Parts of Sri Lanka – Part 1

Saturday, September 17th, 2016

Dilrook Kannangara This is an academic analysis of undeniable facts on a subject that is crucially important today. It is not aimed at targeting anyone or any religion but to bring to the fore less discussed forces at work against Buddhism. Sri Lankans must wake up to this threat before it is too late. Today […]

More >

Labour Shortage Due to Ridiculously High Tea Plantation Wages, Importing Labour Not the Solution

Tuesday, August 30th, 2016

Dilrook Kannangara There is no shortage of labour in Sri Lanka as a whole. What is being experienced is shortage of labour in certain business sectors while excess labour in other sectors. This shifting of labour between industries should happen and the government must facilitate it. Importing more labour will worsen the situation with rising […]

More >

Sirisena Killed the SLFP Bandaranaike Fathered 65 Years Ago

Tuesday, August 23rd, 2016

Dilrook Kannangara What has been planned for September 4 is the funeral of the SLFP, not the anniversary of its formation. After surviving with coalition politics for 65 years, the SLFP is finally dead reminding us the Four Noble Truths including impermanence. Only its legacy is left. It is time the Joint Opposition takes the […]

More >

Another Idiotic Statement by Ranil

Thursday, August 11th, 2016

Dilrook Kannangara Local Trump has spoken; again. Yet another hilariously idiotic statement was made by the Prime Minister recently when he compared the advent of Buddhism to signing ETCA agreement. He argued that both are from India and we should not favour one and oppose the other. Obviously, his understanding of history and economics is […]

More >

Copyright © 2019 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress