Author Archive for Dilrook Kannangara

UNP-VAT මගඩියට එකතු වීමෙන් මළගම් යන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය

Sunday, August 7th, 2016

Dilrook Kannangara අද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දෙලොවක් අතරය. ජනතාව සමග එක්වී VAT මගඩිය පරාජය කරනවාද, UNP හැතිකරය සමග එක්වී මළගම් යනවාද? ජනාධිපති සිරිසේනට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය වැඩක් නැත. සිරිසේනට හංසයා ඇත. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නොදෙන දේ රවී කරුණානායක ලියාපදිංචි කල හංසයා පක්ෂයෙන් ගත හැක. මොන පක්ෂයෙන් ආවත් සිරිසේනට 2020 දී යන එන […]

More >

Send in Sniffer Dogs to a Cabinet Meeting to Nab the Killers of Lasantha, Prageeth and Many More

Monday, July 25th, 2016

Dilrook Kannangara It has been rightly pointed out that police sniffer dogs must be sent to a Cabinet meeting, not to the Millennium City or military intelligence unit, to sniff out the killers of Lasantha and Prageeth. Ironically the sham ‘Good Governance’ regime harbours mass murderers like no other previous government did except perhaps the […]

More >

ETCA Will Destroy Lankan Economy Along With Businesses of UNP, TNA and SLMC Supporters

Tuesday, July 5th, 2016

Dilrook Kannangara Already the nation is in financial, balance of payment and debt crisis. There is not enough foreign currency to pay for imports and repay loans and interest. It is unwise to enter into a trade agreement with India under these conditions as it will worsen these crises. Since signing the FTA with India […]

More >

The Stupidity of Rushing to Sign ETCA after Brexit

Wednesday, June 29th, 2016

Dilrook Kannangara The UNP government is on the verge of yet another economically disastrous decision. Obviously, UNP leadership feels the shame of defeat in the Brexit vote as it worked hard to convince as many people to vote remain”. However, its kneejerk reaction is stupidity. Now it wants to speed up signing ETCA to overcome […]

More >

Genocide by British and American Militaries in Diego Garcia Even Today

Monday, June 27th, 2016

Dilrook Kannangara Depopulation and genocide of people in Diego Garcia islands is one of the most foul acts of war crimes in modern world. It is a continuing shame on humanity. In 1966 the British government depopulated the islands to lease out the island to the US government for a military base. A diplomatic Cable […]

More >

Sri Lanka Must Hold a Referendum on ETCA, Proposed Bridge to South India, Indo-Lanka Peace Accord and 13A

Sunday, June 26th, 2016

Dilrook Kannangara Sri Lanka follows Britain in democracy, most laws, economic policy, governance and military tradition. Doing the right thing, Britain consulted its people whether to leave the EU or remain. Rulers didn’t force their own thinking down the throat of countrymen. In a decisive vote most voted to leave. Sri Lanka must take a […]

More >

Rigged Olympics: How US Hegemony Killed an Ancient Sports Icon

Wednesday, June 22nd, 2016

Dilrook Kannangara After proof of athletes taking banned performance enhancing substances and allegations of state support for it, Russia has been banned from contesting in the Olympics. This is an absurd decision. Just because a few athletes used banned performance enhancing substances with possible state support, it shouldn’t result in disqualification of the entire team. […]

More >

Save Sri Lanka and People from Despotic Regime

Sunday, June 19th, 2016

Dilrook Kannangara Current regime has turned Sri Lanka into a complete dictatorship. Only those who agree with it can survive doing politics. All others are hunted down, imprisoned, harassed and even threatened. Even the formal Opposition is handpicked by it. TNA and JVP that make up the formal opposition supported Sirisena at the presidential election. […]

More >

Kosgama Debacle: Investigate Involvement of Crooks Seeking Commissions on Weapons Purchases

Tuesday, June 7th, 2016

Dilrook Kannangara The security debacle and a resultant explosion in Kosgama is the worst Sri Lanka has seen. It may have costed over $10 million (1.5 billion rupees) in destroyed stock. Damage to houses and complex also runs to a few hundred million rupees. Heads must roll over this debacle. The Defence Secretary and the […]

More >

Did Sirisena Fall in the Japanese Death Trap?

Wednesday, June 1st, 2016

Dilrook Kannangara Japan and USA used the G7 summit to bash China and rope in Sri Lanka, Bangladesh and Vietnam by the lure of funds (loans) to disrupt China. If Sri Lanka changes its stand on South China Sea as a result, there will be dire consequences. Not even powerful nations mess with China. It […]

More >

Who the Hell Are You Chief Minister to Shout at a Navy Officer?

Wednesday, May 25th, 2016

Dilrook Kannangara In a disgusting display of disrespect, Eastern Province Chief Minister shouted at a navy officer on stage demanding him to get out. He must be remembered that he is standing there without getting blown to pieces thanks to the navy officer and his military colleagues. There was a time when Tamil terrorists attacked […]

More >

A Regime Full of Sex Maniacs Trying to Stop a DNA Test Now?

Sunday, May 22nd, 2016

Dilrook Kannangara What happens in Sri Lankan political circles today resemble a South Indian low grade film. It was reported in 2015 how a former lady president barged into a hotel room of a politician while he was in bed with his paramour. Subsequently she was made the Managing Director of a state entity by […]

More >

Tamils in Sri Lanka are Recent Arrivals from Malabar Coast and Coromandel Coast of South India (Thesawalamai Law)

Wednesday, April 20th, 2016

Dilrook Kannangara Tamils are certainly recent arrivals from the area that is part of today’s Kerala and Tamil Nadu. According to the regulation No. 18 of 1806, the law applicable to The Malabar inhabitants of the Province of Jaffna” is the law of Thesawalamai. This very clearly proves Jaffna Tamils are people that came to […]

More >

Reply to Harsha de Silva on ‘Truth Behind the USD 6.361 Loans of the Present Government’

Wednesday, March 30th, 2016

Dilrook Kannangara Rob Peter to pay Paul with a snowballing debt burden seems to be the UNP regime’s way of managing the debt crisis. In his reply, Harsha de Silva, MP, confirmed that the present government has taken USD 6,361 million in foreign loans in its fifteen-month lifespan thus far but hadn’t even built a […]

More >

Does She Bring Bad Luck to the Nation and Those Around?

Monday, March 28th, 2016

Dilrook Kannangara This was a hot topic from 1995 to 1999 discussed mainly in pro-UNP media. UNP coined ‘always breakdown’ to refer to the unfortunate calamities during that time. However, since 2010 the UNP has come to venerate her for political gain. As the nation is once again going through bad luck, calamities and misfortune, […]

More >

UNP Regime: the Worst Attackers of Buddhism after Kalinga Magha – 48 Monks Imprisoned Today and Hundreds Allegedly Killed in 1989

Wednesday, March 23rd, 2016

Dilrook Kannangara Popular Buddhist monks are demanding an investigation into the deaths of Venerable Sobhitha thero allegedly killed in 2015. However, the memory of Venerable Gangodawila Soma thero lives on. He too died under mysterious conditions during a previous UNP regime. Yet again, hundreds of Buddhist monks were killed by the UNP regime and its […]

More >

Sri Lanka and Financial Irregularities

Sunday, March 13th, 2016

Dilrook Kannangara Sri Lanka has become the new money laundering capital. Hackers around the world deposit money in Sri Lanka, launder it and transfer it as good money. Recently $20 million was laundered in Sri Lanka. Today Sri Lanka is truly the Plunder of Asia! Sri Lanka also welcomes well known financial crooks, unnamed dubious […]

More >

T20 World Cup: Batting Order Should Follow Strike Rate Highest to Lowest

Thursday, March 10th, 2016

Dilrook Kannangara Current Sri Lankan T20 team lacks players who are both fast and furious (high strike rate and high average). In this case, it makes sense to send big hitters early despite their lower average. Let them face as many balls. As things are Team Sri Lanka has little chance of winning the T20 […]

More >

Ban Animal and Human Torture Near Places of Religious Worship

Thursday, February 25th, 2016

Dilrook Kannangara The attempt to legally ban animal sacrifice at places of religious worship is a welcome effort. The disgusting and uncivilised practice of sacrificing animals in religious rituals has no established history in Sri Lanka. It amounts to torture of animals. It is ridiculous to allow the torture and killing of animals in the […]

More >

Daily Protests Foretell Impending Regime Collapse

Friday, February 19th, 2016

 Dilrook Kannangara Large protests have become an almost daily occurrence. Various cross sections of the society are affected by the incompetence of the government. Every step the government takes, it trespasses on people’s rights. Things will get even worse when IMF lays down tough conditions for the intended loan facility. Already $2 billion have been […]

More >

Wigneswaran Should Know Eelam (Ceylon) Tamil Ethnicity is Only 105 Years Old

Monday, February 8th, 2016

Dilrook Kannangara The artificial ethnic group called Ceylon (Sri Lankan or Eelam) Tamils was introduced in 1911. It never existed before. It was an artificial and erroneous invention. Until then in all censuses (1881, 1891 and 1901), all Tamils were called Tamils – a people of Indian extraction. The 1911 census introduced this artificial ethnic […]

More >

What Mahinda Should Learn From Chandrika

Monday, February 1st, 2016

Dilrook Kannangara Politics turned ruthless after 1977. Scores of political opponents have been killed, assaulted, imprisoned and otherwise harmed since then. What’s more worrying is the support these vengeful acts get from a section of the society. There is always a justification for any political act of revenge. Vengeful politics is here to stay. What […]

More >

Beware of Flood Affected South Indian Scroungers Invading Sri Lanka

Wednesday, December 16th, 2015

Dilrook Kannangara  November 2015 brought South India one of the biggest natural disasters it faced in decades. Floods killed over 500 people, displaced over 2.5 million people and caused over $15 billion property damage. Mismanagement, corruption and callous disregard for human life, especially those considered low-caste” have pushed many South Indians into utter desperation. Another […]

More >

පොහොර සහනාධාරය කපා මුදල් දෙන මෝඩයෝ

Friday, November 27th, 2015

– දිල්රුක් කන්නන්ගර හද්දා ගොන් කමකට අත ගසමින් UNP ආණ්ඩුව පොහොර සහනාධාරය කපා ඒ වෙනුවට මුදල් දීමට තීරණය කර ඇත. ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තු රිංගා ගත් බත් බැලයෙක් කියනුයේ වස විස පොහොර නිසා ගොවීන් ලෙඩ වන බැවින් මෙම තීරණය ගත් බවයි. මෙහි ගොන්කම වන්නේ එම මුදලින් ගොවීන් එම වස විස පොහොර ම ගන්නා බැවිනි. ආදේශක පොහොර හඳුන්වානොදී […]

More >

Is Samantha Power in Sri Lanka to Resurrect Tamil Terrorists?

Monday, November 23rd, 2015

Dilrook Kannangara Absence of war in Sri Lanka has been a big problem for USA which had major plans for Tamil Tigers (LTTE) particularly for its sea wing – Sea Tigers. LTTE was one of few non-Islamic terrorist groups which made it extremely valuable for USA, much more valuable than Free Syria Army (also known […]

More >

Perfect Time to Abolish Executive Presidency

Tuesday, November 17th, 2015

Dilrook Kannangara Today the executive presidency is a threat to democracy, national security and law and order. Its dictatorial powers decide which party wins the general election, who should be the prime minister and opposition leader and even whose crimes are punishable and whose crimes are to be forgiven. Further, the executive president decides the […]

More >

Sri Lanka Ventures into Money Laundering to Overcome Balance of Payment Crisis

Monday, November 16th, 2015

Dilrook Kannangara Tough times call for tough measures. That is exactly what the debt ridden Lankan government has done. Money laundering is the latest state sponsored industry in the island nation. A few weeks ago, the finance minister appealed to locals and foreigners with Swiss bank accounts to move their accounts to Sri Lanka with […]

More >

Tamil Tiger Inspired Islamic State Terror Attack in Paris Condemned

Sunday, November 15th, 2015

Dilrook Kannangara The cowardly attack on civilians in Paris has all the hallmarks of a Tamil Tiger attack. ISIS that carried out the terrorist attack was obviously inspired by Tamil Tigers and used the same template in its attacks. Many would agree that the scourge of terrorism must be rooted out from the world. However, […]

More >

Is Mahinda Courageous Enough to Leave the Dead SLFP and Form a New Political Party?

Sunday, November 1st, 2015

Dilrook Kannangara The SLFP is dying, if not already dead. The nation is in dire need of a progressive political party unburdened by dynasties and their handpicked appointees. In another four (4) years, this time, the presidential election campaign will be in full swing. Unless a new political force is formed, the next president will […]

More >

Are the Indians Framing Lankans to Cover Up Indian War Crimes During the Final Stages of the War?

Wednesday, October 21st, 2015

 Dilrook Kannangara Credible accounts of the last stages of the war indicate the presence of Indian troops in Mulaitivu area. Did they eliminate the LTTE hierarchy to cover up their involvement with the terrorist outfit? Quoted from the Times of India A PIL filed in the Supreme Court has said Indian military personnel took direct […]

More >

Copyright © 2017 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress