Author Archive for Gomin Dayasri

19 සම්මත වුණොත් ජනාධිපති පාලනය කරන්නෙත් අගමැති

Saturday, April 11th, 2015

– ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිඥ ගෝමින් දයාසිරි Courtesy Divaina ජනාධිපතිවරයා සතු විධායක බලතල සංවරණය කිරීමට යෝජිත 19 වැනි ව්‍යවස්‌ථා සංශෝධනය මේ දිනවල පුළුල් කතාබහකට ලක්‌ව ඇති මාතෘකාවකි. 19 වැනි ව්‍යවස්‌ථා සංශෝධනය යනු කුමක්‌ද? එයින් ජනාධිපතිවරයා සතු බලතල අඩු කරන්නේ කෙසේද? ජනාධිපති තනතුරට වැඩි බලතල ලබාදීම ජේ. ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා සකස්‌ කළ ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ පදනම වූ බැවින් එම තනතුරේ බලතල […]

More >

THE HODGEPODGE CONSTITUTION: LAST LAUGH IS FOR JR & MR

Friday, April 10th, 2015

By Gomin Dayasri J.R.Jayewaradane will sigh a relief and break into a wry smile if he finds his constitution is dislodged. As it is, he may have to live with it – a life after death. Shove altogether now, but presidency keeps bobbing up and down Those with wafer thin majorities exploited the 1978 Constitution to […]

More >

Drifting without a leadership?

Wednesday, April 1st, 2015

By Gomin Dayasri Happenings around are unenviable: zany events unfold in rapid succession; voters are bewildered, skeptical, disoriented. Worse- democracy is not standing tall, as desired.  Corrupt practices remain alive and made sophisticated. Are we drifting aimlessly without a leadership? Loosing moorings is sailing towards a sunset unknown. Time is insufficient to ponder. Corruption is […]

More >

Article 70 (1) of the new Constitution: is it a powder keg? Living with minority governments till eternity

Wednesday, March 18th, 2015

By Gomin Dayasiri Constitutions are our creations; we select architects as well as contractors “The Constitution in the making (2015), desires to perpetrate feeble  governments in perpetuity. Somebody,  somewhere, does not want Ranil or Maithripala or Mahinda to give a strong  leadership with a stronger government in office”  Lying innocuously nestled, as a stand-alone provision, […]

More >

The perils of unlikely bedfellows can be awesome. RUN RANIL RUN

Wednesday, March 11th, 2015

Gomin Dayasri An odd couple rushed to build a home in100 days. Love’s lost and the gaze of paparazzi arises when political marriages go on the rocks. It means separation – Ranil Wickremasinghe has the least to loose; Sirisena could be rendered homeless. Loyalty to the government is flawed at the point Sirisena is tied […]

More >

 RUN MAHINDA RUN

Tuesday, March 3rd, 2015

By  GOMIN DAYASRI Crowd at Nugegoda is a mini take of 58 lakhs of votes Mahinda Rajapakse obtained. Frailty and fragility in Sirisena’s armory stand exposed. SLFP singularly cannot hold a mammoth public meeting though President Sirisena heads the party and holds presidential power. Significantly the selected district for the meeting perennially favored the UNP […]

More >

Fly High and Fall Flat

Wednesday, February 18th, 2015

Gomin Dayasri Think twice before agreeing to appear on the cover of a business magazine.  A cautionary notice (need it be enlarged to the extent of a ghastly warning on a pack of cigarette) as the perilous rate of casualties of the introduced icons is phenomenal.  Those who zoom to the maximum and strike cover […]

More >

PLAYING MUSICAL CHAIRS WITH THE JUDICIARY

Thursday, February 5th, 2015

By  Gomin Dayasri Office of the Chief Justice is a pew of reverence and dignity and not a site for a game of musical chairs where three occupants held the hot seat within a space of three judicial days. This zany entry will find a place in a book of records or form a smart question […]

More >

AFTERMATH OF AN ELECTION

Wednesday, January 21st, 2015

By Gomin Dayasri 100 – day government is off to an astonishing start. President Sirisena appoints Cabinet Ministers and the Leader of the Opposition to display bi- partisanship to an embarrassing maximum. Party leaders enter into a marriage of convenience between the fractions of the SLFP to hold a shotgun wedding solely for their own benefit. […]

More >

MAN BEYOND SEASONS –S.L. GUNASEKERA

Sunday, January 11th, 2015

 By Gomin Dayasri  Initials S.L surpassed surname Gunasekera. Branded to blend with the land of his birth – his name attracted shades of love and despair. Reciprocally, he loved those who made the country proud and despised those that discredited his cherished land. His countrymen to their inclinations called him a patriot or racist: he […]

More >

AT ELECTION TIME:  CITIES SPILL INTO THE VILLAGE AND VILLAGES ENLARGE INTO A CITY

Friday, December 19th, 2014

 By Gomin Dayasri In the cities it is Sirisena, in the villages it is Rajapakse. Is the nation two-dimensional? Listen to their talk. It’s a two-way mode reciprocally from the city and village on mobile phones – the beckoning instrument more valued than thousand posters. The prime unheralded weapon of mass destruction that annihilated Fonseka […]

More >

BATTLE OF THE BLUES

Monday, December 8th, 2014

By Gomin Dayasri A born again Chandrika is phenomenal. Found wanted nowhere and is being sought after everywhere. Maybe, the reason why she is Always late and Never on time [Reply: Don’t hurry to worry?] – her signature tune that is not pleasant to those who have to wait in vain: probably choreographed to provide […]

More >

TO A MAHINDA-RANIL ALLIANCE

Friday, November 28th, 2014

By Gomin Dayasri My buddy Joe J is a born UNPUer but knows no politics and cares less for it. Honest Joe stands for the country and for his party but is no card-carrying party member. His deceased parents voted UNP and Joe J carries the family tradition of belonging to the ancestral UNP. He […]

More >

PRESIDENTIAL ELECTIONS: MAHINDA PLUS (+) OR MINUS (-)

Thursday, November 20th, 2014

 By Gomin Dayasri Next Presidential Election will be fought on the wavelength of a Mahinda Plus (+) to a Mahinda Minus (-); with the waveband set on his eight – year regime. To be precise: Will Mahinda, be good or bad personally for you in the next few years?   It is the ultimate question that […]

More >

Can North Rule Sri Lanka? – Possible.

Wednesday, August 27th, 2014

By  Gomin Dayasri  Election procedure is flexed in such a manner the day is not too far away, when the Northern Province determines the declaration of the next President of Sri Lanka. Token assistance will be required from the Eastern Province to make it definitive and that will be forthcoming.  This would have been conclusively […]

More >

BADULLA DISTRICT READY RECKONER FOR UNP

Sunday, August 24th, 2014

BY  Gomin Dayasri   Landscape in the district of Badulla fits an archetypical UPFA groove. Yet, Ranil Wickremasinghe emerged a comfortable winner in 8 of the 9 constituencies in the Badulla district- [Mahiyanganaya, Passara, Badulla, Hali Ella, Uva Paranagama, Welimada, Bandarawela and Haputale] – at an election where Mahinda Rajapakse scaled the required barrier by […]

More >

WHO’S AFRAID OF THE COMMON CANDIDATE?

Tuesday, August 5th, 2014

 BY GOMIN DAYASRI  An election result divulges the northern mind more than a thousand words spoken. The North voted overwhelmingly for the Commander of the Sri Lanka Army as against the Commander-in –Chief at the last Presidential Election-both war heroes disliked in the North. That indicates the north will swing for ‘anybody but Mahinda Rajapakse’- […]

More >

FALLOUTS ON THREE -TERM PRESIDENCY

Monday, June 30th, 2014

By Gomin Dayasri  To obtain a third Presidential term is improbable unless (a) there is overwhelming support from the people, who are pleased with the ruler or (b) foreign props want to keep the holder in office and provide the necessary loot to keep the populace pleased. Otherwise seeking an extension beyond two terms is […]

More >

THEY CALLED US CHEATERS

Tuesday, June 10th, 2014

By Gomin Dayasri Jo Butler had moved far out – a yard out of the crease on Sky television replays [not mere inches]- indeed audacious after two warnings; when Sachitra Senanayake broke the stumps and appealed for a run out. Butler was warned previously by the same bowler for advancing outside the crease before the […]

More >

STATE OF THE NATION

Friday, May 23rd, 2014

Gomin Dayasri (Courtesy; Daily Mirror) Look back in satisfaction; look forward in dismay. Lost the way in failing to take the right turn in not keeping to an intelligible road map. Excelled in the war zone: bungled at the peace precinct.The defeat of terrorism was the moment of glory-a valued building block not availed to […]

More >

LOOKING BEYOND ELECTION RESULTS

Wednesday, April 16th, 2014

By Gomin Dayasri    The government won the provincial elections in south – west 2014 convincingly: but that is superficial if the result is analyzed objectively:  eyebrows will be raised if the opposition finds a common candidate at the Presidential elections. It may look a cake – walk for the government but race can mount into […]

More >

Reading Election Results

Monday, March 31st, 2014

 By Gomin Dayasri    At the rehearsal a marquee was propped to entertain voters – it need be reassembled at the next outing with future elections getting hotter and closer. Who will stand on the victory stand? Is it the obvious candidate, as always?  Eyebrows will be raised if the opposition finds a common candidate.  Provincial […]

More >

Key to Next Elections

Friday, February 7th, 2014

Gomin Dayasri Courtesy The Daily Mirror Colombo District results at the forthcoming Provincial Council elections hold the key to the outcome of the next General or Presidential election scheduled for 2014/2015. Colombo District and Colombo Municipal Council area are two worlds. UNP has to win the Colombo district or come within striking distance of winning […]

More >

Where are the Colombians?

Tuesday, January 21st, 2014

Gomin Dayasri Colombians, it is alleged, are becoming Mahindians? -Those in a hurry for the curry; the fickle, the worms of Colombo, in the vision of authentic Colombians. Is it a divided caste within a class? Let’s dwell deep. Exodus is not in hordes since most are made of sterner stuff ”with an abundance of […]

More >

They come from Jaffna He comes from Colombo

Wednesday, January 1st, 2014

Gomin Dayasri -Courtesy The Daily Mirror Tuesday, 31 December 2013 02:52 A9- the road from Jaffna to Colombo is rapidly improving ” surface and surroundings- as hundreds from the South travel to the North and are greeted by the northern traders as the mainstay of their sale. Northerners travel in greater numbers to the South […]

More >

LOOKING AHEAD AT 2014

Monday, December 23rd, 2013

By  Gomin Dayasri  In a Rajapakse almanac, a general or presidential election is an event slotted to a season of festivity ” to sync with times of good cheer when the spirits are soaring and money jingles in the pocket with allowances, bonuses and advances. So, 2014 maybe the election year or become the year […]

More >

Lessons Learnt at CHOGM

Tuesday, December 3rd, 2013

by Gomin Dayasri  A sigh of relief – CHOGM is mercifully over ” but watch for the fall out. Whether a supporter or detractor: unconcerned or uncommitted: that is immaterial- it is the aftermath that matters.  Did we accelerate the process Navi Pillay is trying to initiate at Geneva 2014 in taking our troops before […]

More >

This is BBC calling-Now click on to Channel-4

Saturday, November 16th, 2013

By: Gomin Dayasri On Air, BBC answers to a London Call for Aunty Beeb. Her Randy Niece is Channel 4.Both live off portions of state licensing revenues while Aunty is the recipient of government grants; Aunty and Niece have to street walk to collect funds to survive – sources being predominantly fat cat corporations. Diaspora […]

More >

CHOGM 2013: Gomin urges govt. to be ready for media barrage

Thursday, October 17th, 2013

By Shamindra Ferdinando Courtesy Island October 17, 2013, 9:28 pm Attorney-at-law Gomin Dayasri yesterday warns the government to be ready to face a massive media onslaught in the run-up to the Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) next month. Colombo-based British High Commissioner John Rankin-â„¢s address to Foreign Correspondents Association (FCA), at the Taj Hotel, […]

More >

WRITTEN SUBMISSIONS OF COUNSEL GOMIN DAYASRI IN THE LANDMARK SUPREME COURT CASE IN THE SUPREME COURT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

Wednesday, October 2nd, 2013

SC/ Appeal No: 21/13 SC/Spl./LA No: 203/2012 C.A/PHC/Appeal No: 37/2001 HC/CP/Certi/No: 42/97   In the matter of an Application for Special Leave to Appeal against Judgement of Court of Appeal dated 08.08.2012 in Case No: CA (PHC) Appeal 37/2001 and in the High Court (Kandy) of the Central Province Case No: Certi 42/97‚    The […]

More >

Copyright © 2018 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress