අපි දකිණ දේ හා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානව හීමීකම් කොමසාරිස් නවීන් පිල්ලේ මහත්මියට පෙනෙන දේ!
Posted on September 8th, 2013

ƒ ‚¶‚ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·… ƒ¢¢”š¬‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·†’ƒ ‚·…¡ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚«ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶…”ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢

ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¡ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…”ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚º ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚¯ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚·ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚º ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-“ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·…¡, ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·†’ƒ ‚·-ƒ ‚¶…”ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-ƒ ‚¶‚° ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·…¡ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·-, ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚³ƒ ‚·-ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚¯ ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-ƒ ‚¶‚° ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚° ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·†’ƒ ‚·…”ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚º; ƒ ‚¶‚·ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚» ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢. ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚» ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶…¡ ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·…¡ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚½ƒ ‚·- ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-ƒ ‚¶‚° ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚° ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·†’ƒ ‚·…”ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·†’ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚®ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚«.


ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚»ƒ ‚·’ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·…¡ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·-â„¢, ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·…  ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-°ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·-“ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚« ƒ ‚·†’ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚­ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶…”ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·†’ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚º ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚º.

ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚» ƒ ‚·†’ƒ ‚·-“ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚« ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚¯ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚½ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚¯ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚·-Ëœƒ ‚·-¾ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚¯, ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚» ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶…¡ ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·‚, ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·…¡ƒ”š‚  ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·†’ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚·ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·…¡ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-” ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚³ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚°ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…”ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚¯ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚¯ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·…¡ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…”ƒ ‚·†’ƒ ‚·-Ëœƒ ‚·-¾ƒ ‚·…¡. ƒ ‚¶-â„¢ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚³ƒ ‚·- ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…”ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡.

ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·†’ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…”ƒ ‚·-¾ƒ ‚·…”ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…¡ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚­ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚º.ƒ”š‚  ƒ¢¢”š¬…”I am a South African and proud of it.ƒ¢¢”š¬‚

ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·-“ƒ ‚¶‚­ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚·-¾ƒ ‚·’ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚» ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚«ƒ ‚·…¡, ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…”ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-” ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶‚º ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚º. ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚«ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚», ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…”ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·- ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶‚º ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ;ƒ”š‚  ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚·ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚®ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚± South Africa ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶-°ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚º ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·- Sri Lanka ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚·¢”š¬ CIA- The World Factbook ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬, ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚½ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·…”ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚¬ƒ ‚¶…”ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…”ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚«ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚º ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·- ƒ ‚¶-°ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·…¡ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚°ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·…¡.

ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ CIA- The World Factbook ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚º ƒ ‚·†’ƒ ‚¶-¡ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·¢”š¬ Sri Lankaƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ South Africa ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚«ƒ ‚·- ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚½ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·…¡.

ƒ”š‚ 
ƒ”š‚  ƒ”š‚  Sri Lanka South Africa
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
a. Nationality Sri Lankan South African
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
b. Ethnic groups 1. Sinhala 73.8% 1. Black African 79%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  2.Indian Tamil 4.6% 2. White 9.6%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  3. Sri Lankan Tamil 3.9% 3.Colord 8.9%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  4. Sri Lankan Moors 7.2% 4. Indian/Asian 2.5%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
c. .Languages 1.Sinhala (National Language) 74% 1. IsiZulu 23.82%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  2.Tamil (National Language) 18% 2. IsiXhosa 17.64%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  3.Other 8% 3. Africans 13.35%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  4. Sepedi 9.3%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  5. English 8.2%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  6. Setswana 8.2%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  7.Sesotho 7.93%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  8. Xitsonga 4.44%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  9. Siswati 2.66%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  10.Tshivenda 2.28%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  11.isiNdebele 1.59%,
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  12.Others 0.5%.
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
d. Religions 1.Buddist (official) 69.1% 1.Protestant 36.6%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  2.Hindu 7.1% 2.Pentacostal 8.2%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  3.Christian 6.2% 3.Methodist 6.8%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  4.Unspecified 10% 4.Dutch Ref: 6.7%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  5.Anglican 3.8%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  6.Catholic 7.1%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  7,Muslim 1.5%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  8.Other christian 36%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  9.Unspecified 1.4%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  10.None 15.1%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
e. Population 21675648 48601098
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
f. Population growth rate 0.89% -0.45%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
g. Death rate 6.01/1000 17.36/1000
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
h. Maternal mortality rate 35 deaths/100,000 17.36 deaths/1000
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
I. Life expectancy at birth 76.15 years 49.48 years
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
j. .Hospital bed density 3.1 beds/1000 2.84 beds/1000
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
k. HIV/AIDS- adults prevalence rate; Less than 0.1% World No.4 17.8%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
l. HIV/AIDS- people living with HIV/AIDS 2800 World No.1 5.6 million
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
m. HIV/AIDS- deaths fewer than 200 World No.1. 310,000(2009est)
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
n. Unemployment youth age 15-24 19.40% 49.80%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 


ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚·ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·’ƒ ‚·†’ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚½ South Africa ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  18 ƒ ‚¶…”ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·‚ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢. ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶…”ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶…”ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚º. ƒ ‚¶-¡ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…”ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·…”ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚«ƒ ‚·- ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬,

a. Nationality Sri Lankan South African

ƒ”š‚ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  Sri Lankan ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¯ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…”ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  South African ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚³ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚³ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚» ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­.

b. Ethnic groups 1. Sinhala 73.8% 1. Black African 79%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  2.Indian Tamil 4.6% 2. White 9.6%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  3. Sri Lankan Tamil 3.9% 3.Colord 8.9%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  4. Sri Lankan Moors 7.2% 4. Indian/Asian 2.5%


ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚¯ ƒ ‚¶-ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚º, Indian Tamil 4.6%ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚Sri Lankan Tamil 3.9 % ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… , South Africa ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶…¡ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…”ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-. ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…”ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬, ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚º, ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚·ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚º ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚³ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…”ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-°ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·’ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·- ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­. ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚·†’ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚³ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­.
Indian/Asianƒ”š‚  2.5%

c. .Languages 1.Sinhala (National Language) 74% 1. IsiZulu 23.82%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  2.Tamil (National Language) 18% 2. IsiXhosa 17.64%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  3.Other 8% 3. Africans 13.35%

 

ƒ”š‚ 
ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…”ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·…”ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚º ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…¡, Sri Lanka ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚·ƒ ‚·‚ƒ ‚·-¡ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚» ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ ƒ ‚¶‚·ƒ ‚·‚ƒ ‚·-¡ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·-, ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶‚·ƒ ‚·‚ƒ ‚·-¡ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚« ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  18% ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢. ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚·†’ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·…¡. Tamil 18% (National Language). ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚·†’ƒ ‚·…¡ƒ ‚¶‚¸ South Africa ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ ƒ ‚¶‚·ƒ ‚·‚ƒ ‚·-¡ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚¶‚·ƒ ‚·‚ƒ ‚·-¡ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚» ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­. ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢ƒ”š‚  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… , ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ ƒ ‚¶‚·ƒ ‚·‚ƒ ‚·-¡ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚®ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… , ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… , ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… , ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·†’ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…”ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…”ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚­ ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚º. .
ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚º ƒ¢¢”š¬…”I am a South African and proud of it.ƒ¢¢”š¬‚ ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚¬ƒ ‚¶…”ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·‚ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-Ëœƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·’ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶-â„¢ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…”ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚«ƒ ‚·-â„¢. ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-” ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚½ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·†’ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚­ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢.

ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…”ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…¡, ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚§ƒ”š‚  ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚§, ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ ƒ ‚¶‚·ƒ ‚·‚ƒ ‚·-¡ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚®ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§, ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§, ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§,ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·†’ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…”ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-” ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚½ƒ ‚·-“ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚» ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  South Africa ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚¶-â„¢ ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·-ƒ ‚¶-¡ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚º, ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚³ƒ ‚·- ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…”ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚©ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢.

d. Religions 1.Buddist (official) 69.1% 1.Protestant 36.6%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  2.Hindu 7.1% 2.Pentacostal 8.2%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  3.Christian 6.2% 3.Methodist 6.8%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  4.Unspecified 10% 4.Dutch Ref: 6.7%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  5.Anglican 3.8%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  6.Catholic 7.1%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  7,Muslim 1.5%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  8.Other christian 36%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  9.Unspecified 1.4%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  10.None 15.1%

ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·‚ƒ ‚·-¡ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ ƒ ‚¶‚·ƒ ‚·‚ƒ ‚·-¡ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…”ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶-¡ƒ ‚·†’ƒ ‚·… ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚¯ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚º, ƒ ‚¶-â„¢ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢; South African ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¦ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚¶‚·ƒ ‚·‚ƒ ‚·-¡ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚¯, ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶-¡ƒ ‚·†’ƒ ‚·… ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-. Sri Lanka ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  7.1% ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚, ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚©ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…”ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± South Africa ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚³ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­. ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚·†’ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚®ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚º Unspecified 1.4% ƒ ‚¶…”ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚«ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚» ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­. ƒ ‚¶-â„¢ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·…¡ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶-°ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬, ƒ¢¢”š¬…”I am a South African and proud of it.ƒ¢¢”š¬‚ ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚¬ƒ ‚¶…”ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢.

ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚®ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚»ƒ ‚·’ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶-¡ƒ ‚¶‚ƒ ‚¶‚« ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶…”ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚±ƒ”š‚  CIA- The World Factbook ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬,

f. Population growth rate 0.89% -0.45%


Sri Lanka ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶…”ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚« ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚ºƒ”š‚  0.89% ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·†’ƒ ‚·‚ South Africa ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚·-¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶…”ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·-ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·†’ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢.(ƒ ‚·†’ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚«) – 0.45% ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢.

ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚©ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚» ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·’ƒ ‚·†’ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚·-¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶…”ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·- ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚«ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-¾ƒ ‚·…¡. ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚®ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… 

g. Death rate 6.01/1000 17.36/1000


ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚« ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  1000 ƒ ‚¶…¡ ƒ ‚¶…”ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  6.01 ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§; ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  1000 ƒ ‚¶…¡ ƒ ‚¶…”ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  17.6 ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…”ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶-¡ƒ ‚¶‚ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·’ƒ ‚·†’ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚± ƒ ‚·†’ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·†’ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚·-¡ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¨ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·†’ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­.

ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¯ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…”ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-,

h. Maternal mortality rate 35 deaths/100,000 17.36 deaths/1000
ƒ”š‚ 
ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·- ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…¡ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  100,000 ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚·-¦ƒ ‚¶‚³ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  35 ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·’ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·- ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚§ƒ”š‚  Sri Lanka ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚³ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚, ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·- ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…¡ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  100,000 ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚·-¦ƒ ‚¶‚³ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  1736 ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·’ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·- ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·¢”š¬ South Africa ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚³ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·†’ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-ƒ ‚·†’ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·-ƒ ‚·†’ƒ ‚·-, ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶-¡ƒ ‚¶‚ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·’ƒ ‚·†’ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚½ƒ ‚·- ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-.

ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…”ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-,


I. Life expectancy at birth 76.15 years 49.48 years
ƒ”š‚ 
ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·’ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- 76.15 ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·- ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚» ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·’ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢, ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚©ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…”ƒ ‚¶‚» ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ; ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚» 50 ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·- ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- 49.48 ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·- ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚» ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ South Africa ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·’ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-” ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…¡, ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶…”ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶-¡ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶-¡ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…”ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·…”ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢. ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·‚ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·…¡ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚« ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚¯, ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶…”ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·- 26.67ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚» ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚­ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚·-ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…”ƒ ‚·-ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…”ƒ ‚¶‚§, ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚©ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚ ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…¡? ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚·†’ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…”ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢, ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚·†’ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚·†’ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…”ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·- ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚³ƒ ‚·-ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… , ƒ¢¢”š¬…”I am a South African and proud of it.ƒ¢¢”š¬‚ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·…”ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚©ƒ ‚¶…”ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-â„¢.

ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚®ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚± ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§,

j. .Hospital bed density 3.1 beds/1000 2.84 beds/1000


ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶…”ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  1000 ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚³ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  3.1 ƒ ‚·†’ƒ ‚·-“ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·‚ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚·-“ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶…”ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚»ƒ ‚·’ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·-ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·- ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶…”ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  1000 ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚³ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  2.84 ƒ ‚·†’ƒ ‚·-“ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶…”ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶…¡ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚«ƒ”š‚  ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚·-¡ƒ ‚¶‚« ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚·-¾ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¸,

k. HIV/AIDS- adults prevalence rate; Less than 0.1% World No.4 17.8%
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
l. HIV/AIDS- people living with HIV/AIDS 2800 World No.1 5.6 million
ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚  ƒ”š‚ 
m. HIV/AIDS- deaths fewer than 200 World No.1. 310,000(2009est)
ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·…”ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚­ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶-â„¢ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·… ƒ ‚·†’ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§, ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶…”ƒ ‚·-¾ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  17.8% ƒ ‚¶-â„¢ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·… ƒ ‚·†’ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚¯ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·…¡ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±; ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶-â„¢ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·… ƒ ‚·†’ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚·-¡ 56 ƒ ‚¶…¡ ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚­ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-” ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚§ , ƒ ‚¶-â„¢ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·… ƒ ‚·†’ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  2800 ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚« ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶-¡ƒ ‚¶‚ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚·-¡ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶-¡ƒ ‚¶‚ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¸ƒ ‚·…¡. ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·…¡ƒ”š‚  ƒ ‚¶-â„¢ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·… ƒ ‚·†’ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§, ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·… ƒ ‚·-¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·’ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚·-¡ ƒ ‚¶…”ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± World No.1

ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·’ƒ ‚·†’ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚§ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¦ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚½ƒ ‚¶-¡ƒ ‚¶‚ƒ ‚¶‚«ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·… ƒ ‚·-¡ƒ ‚·‚ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ ƒ ‚·†’ƒ ‚·…”ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·‚ ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·- ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚«ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚­ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚·‚ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚° ƒ ‚¶‚·ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚ºƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-¹ƒ ‚¶‚»ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­. ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚·‚ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… , ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚ºƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·…”ƒ ‚·-¾ƒ ‚·…”ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¸ ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚§ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚½ƒ ‚·…  20 ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…  ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶-Ëœƒ ‚¶‚±ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…  G 20 ƒ ‚·†’ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¢ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·… ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚º ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ South Africa ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚·¢”š¬ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·…  ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚½ ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·…”ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-â„¢ ƒ ‚¶‚¯ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·…¡ ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚©ƒ ‚·‚
Sri Lanka ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚·†’ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚³ƒ ‚·- ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶-¦ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚»ƒ ‚¶‚º ƒ ‚·†’ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·… ƒ ‚¶‚°ƒ ‚·¢”š¬ ƒ ‚¶-°ƒ ‚¶…”ƒ ‚·’ƒ ‚¶‚± ƒ ‚¶…”ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚±ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶‚´ƒ ‚·‚ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚«ƒ ‚·-ƒ ‚¶‚¸ƒ ‚¶‚§ ƒ ‚¶-°ƒ ‚¶‚©ƒ ‚¶…¡ƒ ‚¶‚©ƒ ‚¶…¡ƒ ‚·…  ƒ ‚¶‚­ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚¶ƒ ‚·-â„¢ƒ ‚¶‚º ƒ ‚·-¾ƒ ‚·‚ƒ ‚¶…¡.

5 Responses to “අපි දකිණ දේ හා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානව හීමීකම් කොමසාරිස් නවීන් පිල්ලේ මහත්මියට පෙනෙන දේ!”

 1. callistus Says:

  ඉතාමත් වටිනා විග්‍රහයකි. මෙහි ඉංග්‍රිසි පරිවර්තනයක් කර මෙහි පල කලානම් එතුමියටත් තේරුම් ගන්ට පුලුවන් වේවි.

 2. Charles Says:

  I cannot type Sinhala. This is an excellent article to show the Hypocrisy of Navy Pillay the proud South African who has sold her birth right. It was the Tamils in South Africa who got together to pay for her studies, what she is now is what the poor down trodden Tamils in South Africa contributed to make her what she is.

 3. Dr.K Says:

  Dear Chandrasena
  I really appreciate your report with good information as it redirects my thoughts to a different corner.

  Before I read your article I thought other way around that Navi Pillay has played exactly the same
  drama that we have heard in sinhala as ‘ Betalu Hama Porawagath Wurkaya’. Being a Tamil with same surname with the leader of murderous organisation- as how she named LTTE, Velu Pillay she tries to show a soft face to the world by claiming herself as a South Affrican while her hidden agenda is yet to support LTTE theme.

 4. Christie Says:

  This woman and Yasmin Sooka are Indian colonial parasites like the Indian colonial parasites who arrived on the back of the British.

 5. Christie Says:

  correction.
  This woman and Yasmin Sooka are Indian colonial parasites like the Indian colonial parasites who arrived here on the back of the British.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress