පළාත් සභා මැතිවරණය 2013
Posted on September 18th, 2013

The Media Team Ministry of Power & Energy

 ¶¸ ·”ž  ¶´ ·Å ·… ·Å ·â‚¬  ¶¸ ¶­  ¶´ ¶º  ¶Å ·Æ’ ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ·Æ’ · ¶¶ ·‘  ¶¢ ¶± ¶­ ·  ¶± ·’ ¶º · ¶¢ ¶­ ¶º ·’ ¶± ·Å   ¶­ · ¶» ·  ¶´ ¶­ ·Å  ¶Å¡ ¶»  ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·Å¡ ¶¯?  ¶± ·Å ¶‘ ·Æ’ ·Å¡ ¶± ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ·’ ¶°  ¶”¹ ¶´ ¶Å¡ ·Å - ¶» ¶¸  ·â‚¬ ¶½ ·’ ¶± ·Å   ¶”° ¶¯ ·’ ¶¸ ·” ¶« ·”  ¶¢ ¶± ¶­ ·  ¶± ·’ ¶º · ¶¢ ·’ ¶­ ¶º ·’ ¶± ·Å   ¶­ · ¶» ·  ¶´ ¶­ ·Å  ¶Å¡ ¶»  ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·Å¡ ¶¯?  ¶º ¶± ·Å  ¶±  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’  ¶´ ·… · ¶­ ·Å  ·Æ’ ¶· ·  ¶¸ · ¶­ ·’ ·â‚¬ ¶» ¶« ¶º ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶¢ ¶± ¶­ · ·â‚¬  ¶¶ ·” ¶¯ ·Å  ¶° ·’ ¶¸ ¶­ ·Å  ·â‚¬  ¶­ ·” ¶» ¶« ¶º  ¶Å¡ ·… ¶º ·” ¶­ ·”  ¶¶ ·â‚¬  · ·Å - ¶» ·”  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ¶± ·’ ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶º ·Å¡  ¶”¹ ¶´ ¶½ ·Å¡ ¶Å¡ ¶¸ ·Å ,  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ·”ž ·  ¶¶ ¶½ · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º  ¶± ·” ¶­ ·’ ¶¥  ¶´ ·â‚¬ ·’ ¶­ ·Å - ¶» ·  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·’ ¶”  ¶» ¶  ·Å  ¶  ·’  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶± ·’ ¶º  ¶´ ·Å - ¶» ¶Å¡ · ·  ¶Å¡ ¶» ¶º ·’.

 ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º ·â‚¬ ¶» ·’ ¶º  ¶´ ·â„¢ ¶± ·Å  ·â‚¬ ·  ¶¯ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡,  ¶¢ ¶± ¶­ · ·â‚¬ ¶§  ·Æ’ · ¶¶ ·‘  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶º  ¶Å¡ ·…  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶¢ ¶± ¶­ ·  ¶± ·’ ¶º · ¶¢ ·’ ¶­ ¶º ·’ ¶± ·Å   ¶­ · ¶» ·‚   ¶´ ¶­ ·Å  ¶Å¡ ¶»  ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·  ¶… ¶­ ¶» ¶­ ·” ¶»,  ¶» ¶§ ·Å¡  ·Æ’ · ¶¶ ·‘  ¶¢ ¶± ¶¸ ¶­ ¶º  ¶”¡ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶… ¶­ ·’ ¶Å ¶» ·”  ¶¢ ¶± · ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’  ¶¸ ·”ž ·’ ¶± ·Å  ¶¯  ¶» · ¶¢ ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶­ ·” ¶¸ · ¶§  ¶¶ ·â‚¬ ¶§  ·â‚¬ ¶±  ¶´ ¶« ·’ ·â‚¬ ·’ ¶© ¶º  ¶¢ · ¶­ ·Å - ¶º ¶± ·Å  ¶­ ¶» ¶º ¶§  ¶½ ¶¶ · ¶¯ ·” ¶¸ ·Å¡  ·â‚¬ ¶Å ¶Å¡ ·” ¶¸ ¶¯  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’  ¶´ ·… · ¶­ ·Å  ·Æ’ ¶· ·  ¶¸ · ¶­ ·’ ·â‚¬ ¶» ¶« ¶º ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶¢ ¶± ¶­ · ·â‚¬ ¶§ ‚  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·’ ¶±  ¶¶ ·â‚¬ ¶º ·’.

 ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º  ¶± ·” ¶­ ·’ ¶¥  ¶´ ·â‚¬ ·’ ¶­ ·Å - ¶» ·  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·’ ¶”  ¶» ¶  ·Å  ¶  ·’  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶± ·’ ¶º  ¶¸ ·Å¡  ¶¶ ·â‚¬  ¶Å¡ ·’ ¶º ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º ·Å¡ 17  ¶¯ ·’ ¶±  ¶´ ·â„¢ ¶» ·â‚¬ ¶» ·” ·â‚¬ ·Å¡  ¶Å¡ ·” ¶» ·” ¶« ·‘ ¶Å ¶½  ¶± ¶Å ¶»  ¶¸ ¶° ·Å - ¶º ¶º ·Å¡  ¶´ · ·â‚¬ ¶­ ·’ ‚  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ ¶± ¶­ ·  ¶± ·’ ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ¶± ·Å  ¶° · ¶±  ¶¸ · ¶­ ·’ ·â‚¬ ¶» ¶«  ¶´ ·Å - ¶» ¶  · ¶» ¶Å¡  ¶» · ·… ·’ ¶º ¶Å¡ ¶§  ·Æ’ ·”ž ¶· · ¶Å ·”  ·â‚¬ ·â„¢ ¶¸ ·’ ¶± ·’.

 ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ ¶± ¶­ ·  ¶± ·’ ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ¶± ·Å  ¶° · ¶± ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ·â‚¬ ¶º ¶”  ¶´ ·… · ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶· · ·â‚¬ ¶§  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶´ ¶­ ·Å  ·â‚¬  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶… ·Æ’ ¶”š ¶Å‚ ‚  ¶± ·â‚¬ ¶» ¶­ ·Å  ¶±  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º  ¶Å¡ ¶»  ¶­ ·’ ¶¶ ·–  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶» · ·… ·’ ¶º ·Å¡ ¶¯ ·”  ·â‚¬ · ¶© ·’ ¶¯ ·” ¶» ¶§ ¶­ ·Å   ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ¶¯ · ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·–  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º  ¶± ·” ¶­ ·’ ¶¥  ¶´ ·â‚¬ ·’ ¶­ ·Å - ¶» ·  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·’ ¶”  ¶» ¶  ·Å  ¶  ·’  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶± ·’ ¶º……………..

” ¶… ¶´ ¶§  ·â‚¬ · ¶¯ ¶Å ¶­ ·Å   ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¢ ¶± ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ·”,  ¶¯ ·Å¡ · ¶´ · ¶½ ¶±  ¶  ¶» ·’ ¶­.  ¶’  ¶  ¶» ·’ ¶­  ¶¸ ·Å ¶± ¶­ ¶» ¶¸ ·Å   ¶¯ ·” ¶» ¶§  ¶¢ ¶± ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ·” ¶¯?  ¶’  ¶  ¶» ·’ ¶­  ¶¸ ·Å ¶± ¶­ ¶» ¶¸ ·Å   ¶¯ ·” ¶» ¶§  ¶¸ ·”ž ·’ ¶± ·Å  ¶¯  ¶  ·’ ¶± ·Å  ¶­ ¶±  ¶´ ·Å - ¶» ¶­ ·’ ¶´ ¶­ ·Å  ¶­ ·’  ¶§ ·’ ¶Å¡  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶º ¶§  ·”ž · ¶¶ ·‘ ·â‚¬ ¶§ ¶¸  ¶Å ·â„¢ ¶±  ¶º ¶± ·â‚¬ · ¶¯?  ¶’  ¶  ¶» ·’ ¶­ ¶º  ¶¸ ·Å ¶±  ¶­ ¶» ¶¸ ·Å   ¶¯ ·” ¶» ¶§  ¶¸ ·’ ¶± ·’ ·Æ’ ·Å  ·Æ’ ·”  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶´ ·Å ·… ·â‚¬ ·Å¡  ¶´ ¶º  ¶Å ·”ž ¶½,  ¶Å¡ · ¶´ ·â‚¬ ·â„¢ ¶½ ·,  ¶¸ ·’ ¶± ·’ ·Æ’ ·Å  ·Æ’ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·â„¢  ¶´ ·Å - ¶» · ·Å  ¶±  ¶­ ¶¸ ¶± ·Å  ¶Å ·â„¢  ¶´ ·Å - ¶» · ·Å  ¶±  ¶Å¡ ¶» ¶Å ·â„¢ ¶±  ¶’  ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ¶”¹ ¶­ ·Å  ¶­ ¶»  ·”ž ·Å ¶º ¶± ·Å  ¶±  ¶Å¡ · ¶´ ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·â‚¬ · ¶¯?  ·Æ’ · ¶¶ ·‘ ·â‚¬ ¶§ ¶¸  ¶´ ·Å ·… ·â‚¬ ·â„¢  ¶´ ¶º  ¶Å ·”ž ¶½  ¶¸ ·’ ¶± ·’ ·Æ’ ·Å  ·Æ’ ·”  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶Å¡ · ¶´  ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶  ¶» ·’ ¶­ ¶º ¶Å¡ ·Å  ¶¯?  ¶± · ¶­ ·Å  ¶± ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶¯ ·Å¡ ·â‚¬ ¶½ ·Å   ·â‚¬ ¶½ ·’ ¶± ·Å   ¶”° ¶¯ ·’ ¶¸ ·’ ¶  ·Å  ¶   ¶  ¶» ·’ ¶­ ¶º ¶Å¡ ·Å  ¶¯‚   ¶Å¡ ·’ ¶º ¶±  ¶‘ ¶Å¡ ¶º ·’  ¶¯ ·Å¡ · ¶´ · ¶½ ¶± ¶º ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶… ¶´ ¶§  ¶¶ ¶½ ¶± ·Å  ¶±  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡.

 ¶¸ ·”ž ·’ ¶± ·Å  ¶¯  ¶» · ¶¢ ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶¢ ¶± · ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’ ¶­ ·” ¶¸ ·  ¶… ¶­ ·’ ·â‚¬ ·’ · ·’ ·”š ·Å  ¶§,  ¶¸ ·Å¡  ¶½ · ¶Å¡ ¶º ·Å¡  ¶´ ·”ž ·…  ·â‚¬ ·–  ¶”° ¶­ · ¶¸  ¶¯ ·” ¶» ·Å  ¶½ ¶· ¶Å ¶« ¶º ·Å¡  ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å¡ ¶½ ·Å   ¶¯ ¶Å¡ ·’ ¶±  ¶¸ ·”ž ·  ¶° ·”º ¶» ·Å  ¶º ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶­  ¶± · ¶º ¶Å¡ ¶º ·â„¢ ¶Å¡ ·Å .  ¶’  ¶± · ¶º ¶Å¡ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º  ¶± ·’ ·Æ’ ·  ¶­ ¶¸ ¶º ·’  ¶… ¶¯  ¶» ¶§  ¶¸ ·â„¢ ¶­ · ¶±  ¶­ ·’ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡.  ¶’  ¶± · ¶º ¶Å¡ ¶º ·  ¶± ·’ ·Æ’ ·  ¶­ ¶¸ ¶º ·’  ¶½ · ¶Å¡ ¶º ¶¸  ¶¢ ¶º ¶Å ·Å - ¶» ·”ž ¶« ¶º  ¶Å¡ ·…  ¶± ·Å ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶¶ ·â‚¬  ¶Å¡ ·’ ¶º ·–  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶º  ¶¢ ¶º ¶Å ·Å - ¶» ·”ž ¶« ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶±  ¶… ¶´ ¶§  ¶´ ·” ·… ·” ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶Å¡ ¶¸  ¶½ · ¶¶ ·” ¶± ·Å¡.  ¶’  ¶± · ¶º ¶Å¡ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º  ¶± ·’ ·Æ’ ·  ¶­ ¶¸ ¶º ·’,  ¶… ¶´ ¶§  ¶… ¶´ ·Å¡  ¶Å ¶¸ ·Å  ¶¶ ·’ ¶¸ ·Å   ¶¯ · ¶Å¡  ¶Å ¶« ¶± · ·â‚¬ ¶Å¡ ¶§  ¶´ ·Æ’ ·Å  ·Æ’ ·Å¡  ¶¸ ·”ž ·  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶± ¶º ¶Å¡ ¶§  ¶Å ·Å¡ ¶± ·Å  ¶±  ¶´ ·” ·… ·” ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶Å¡ ¶¸  ¶½ · ¶¶ ·’ ¶½  ¶­ ·’ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡.  ¶” ¶¶ ¶Å ·Å¡  ¶¸ ¶­ ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶¢ ¶º ¶Å ·Å - ¶» ·”ž ¶« ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶± ·â‚¬ ·  ¶Å¡ ·’ ¶º ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶” ¶¶  ¶» ¶§  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶” ¶¶ ¶Å ·Å¡  ·â‚¬ ¶Å ¶Å¡ ·” ¶¸  ¶”° ·”š ·Å  ¶§  ¶Å¡ ·… ·  ¶Å¡ ·’ ¶º ¶±  ¶‘ ¶Å¡ ¶º ·’.

 ¶» ¶§  ¶… ¶» ·Å  ¶¶ ·” ¶° ¶º ¶Å¡ ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ·Æ’ ·– ¶¯ · ¶± ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ¶±  ¶´ ·’ ¶» ·’ ·Æ’ ¶§ ¶­ ·Å ,  ¶¢ · ¶­ ·Å - ¶º ¶± ·Å  ¶­ ¶» ¶º ¶§ ¶­ ·Å ,  ¶… ¶´ ·’  ¶´ ¶« ·’ ·â‚¬ ·’ ¶© ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ¶¶ · ¶¯ ·’ ¶º ¶º ·” ¶­ ·” ·â‚¬  ¶­ ·’ ¶¶ ·â„¢ ¶± ·â‚¬ ·.  ¶’  ¶­ ¶¸ ¶º ·’  ¶¸ ·Å¡  ¶» ¶§ ·Å¡  ·Æ’ · ¶¶ ·‘  ¶¢ ¶± ¶¸ ¶­ ¶º  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·’ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¸ ·”ž ·’ ¶± ·Å  ¶¯  ¶» · ¶¢ ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶¢ ¶± · ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’ ¶­ ·” ¶¸ ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶¸ ¶Å  ¶Å¡ ·’ ¶º ¶½ ·.  ¶¸ ·Å¡  ¶» ¶§ ·Å¡  ¶¢ ¶± ¶­ · ·â‚¬ ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ·”ž ¶º · ¶Å ¶º  ¶¸ ·”ž ·’ ¶± ·Å  ¶¯  ¶» · ¶¢ ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶¢ ¶± · ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’ ¶­ ·” ¶¸ · ¶§ ¶º ·’  ¶º ¶±  ¶´ ¶« ·’ ·â‚¬ ·’ ¶© ¶º  ¶¢ · ¶­ ·Å - ¶º ¶± ·Å  ¶­ ¶» ¶º ¶§  ¶½ ¶¶ · ¶¯ ·” ¶¸ ·Å¡  ·â‚¬ ¶Å ¶Å¡ ·” ¶¸  ¶» ¶§ ·Å¡  ¶´ ·” ¶» ·â‚¬ · ·Æ’ ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶” ¶¶  ·Æ’ ¶­ ·” ¶º ·’.

‚ 2001  ¶¯ ·”  ¶» ¶± ·’ ¶½ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶Å¡ ¶¸ ·Æ’ ·’ ¶”š ·”ž  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶Å ·Å¡  ¶´ · ¶½ ¶±  ¶Å¡ · ¶½ ¶º ·Å¡  ¶¸ ·Å ¶± ·â‚¬ ¶¯  ¶Å¡ ·… ·Å¡?  ¶¸ ·” ¶½ ·–  ¶» ¶§ ¶¸  ¶­ ¶¸ ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·”ž ·’ ¶­ ·â‚¬ ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶§ ¶º ·’.  ¶¢ · ¶­ ·Å - ¶º ¶± ·Å  ¶­ ¶» ¶º ¶§ ¶º ·’  ·â‚¬ ·’ ¶Å¡ ·” ¶« ¶± ·Å  ¶±  ¶­ ·” ¶» ¶« ¶º  ¶Å¡ ·… ·.  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º  ·â‚¬ ·’ ¶Å¡ ·” ¶« ¶±  ¶´ ¶± ¶­  ¶Å ·â„¢ ¶± ¶½ ·Å  ¶½ ·  ¶´ · ¶» ·Å  ¶½ ·’ ¶¸ ·Å¡ ¶± ·Å  ¶­ ·” ·â‚¬ ·Å¡ ¶¯ ·”  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¸ ¶­  ¶Å¡ ·… ·.  ¶… ¶´ ·’  ¶… ¶´ ·Å¡  ¶”  ¶« ·Å  ¶© ·” ·â‚¬  ¶Å ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ·”ž ·Å ¶¯  ·â‚¬ ·â„¢ ¶½ · ·â‚¬ ¶§.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶¸  ¶± ·Å ¶Å ¶­ ·Å  ¶­ · ¶± ¶¸ ·Å ,  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶º  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º  ¶´ ·” ¶¯ ·Å  ¶Å ¶½ ·’ ¶Å¡  ¶… ¶”š · ¶º ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶Å¡ ·’ ¶« ·” ¶¸  ·Æ’- ¶¯ ·”ž ·  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¸ ¶­  ¶Å¡ ¶» ¶´ ·”  ¶´ ¶± ¶­  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡  ¶Å¡ ¶» ¶± ·â‚¬ ·.  ¶‘ ¶¸  ¶´ ¶± ¶­  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡  ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶±  ¶Å¡ ¶½ ·’ ¶± ·Å   ¶… ¶´ ·’  ¶”  ¶« ·Å  ¶© ·” ·â‚¬  ¶Å ¶­ ·Å  ¶­ ·.”‚   ¶º · ¶º ·’ ¶¯  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º ·â‚¬ ¶» ·’ ¶º  ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·’ ¶¯ ·”  ¶Å¡ ·’ ¶º ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º · ¶º.

 ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬  ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ·Æ’ ¶¶ ¶» ¶Å ¶¸ ·” ·â‚¬  ¶´ ·… · ¶­ ·Å  ·Æ’ ¶· · ·â‚¬ ·Å¡  ·Æ’ ¶· · ¶´ ¶­ ·’  ¶Å¡ ¶”š ¶  ¶±  ¶¢ ¶º ¶» ¶­ ·Å  ¶±,  ¶”¡ ·”ž · ·… ·’ ¶º ¶Å ·Å ¶©  ¶´ ·Å - ¶» · ¶¯ ·Å¡ · ·” ¶º  ·Æ’ ¶· · ·â‚¬ ·Å¡ ·Æ’ ¶· · ¶´ ¶­ ·’  ·Æ’ ¶» ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶± ·Å  ¶¯ ¶± · ¶º ¶Å¡  ¶º ¶±  ¶¸ ·”ž ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶» ·”  ¶”¡ ¶­ ·” ·… ·”  ·â‚¬ ·’ · · ¶½  ¶´ ·’ ¶» ·’ ·Æ’ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·”ž ¶· · ¶Å ·”  ·â‚¬ ·– ·”ž.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress