එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ දර්ශණ පථය.
Posted on September 25th, 2013

 ¶  ¶± ·Å  ¶¯ ·Å - ¶» ·Æ’ ·Å¡ ¶±  ¶´ ¶« ·Å  ¶© ·’ ¶­ ¶Å ·Å¡  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·’

 ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶¸ ·”ž ·  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º  ¶´ ·’ ·”ž ·’ ¶§ ·â‚¬ ¶±  ¶½ ¶¯ ·Å  ¶¯ ·Å¡  ¶½ · ¶Å¡  ·Æ’ · ¶¸ ¶º  ·Æ’ ·Å  ¶® · ¶´ ·’ ¶­  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶”¹ ¶¯ ·â„¢ ·Æ’ · ¶º.  ¶‘ ·Å   ·â‚¬ ¶» ·Å  ·”š 1945 ¶¯ ·” ¶º.  ¶¸ ·Å¡  ·â‚¬ ¶± ·â‚¬ ·’ ¶§  ¶”¡ ¶º ¶Å ·Å¡  ·â‚¬ ¶º ·Æ’  ¶… ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶¯ ·” 68  ¶Å¡ ·’.  ¶”¡ ¶º  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ·Å  ¶® · ¶´ ·’ ¶­  ¶± ·Å ¶Å¡ ¶½  ·â‚¬ · ¶¯ ¶Å ¶­ ·Å  ¶¸  ¶¯ ·Å¡  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡ ¶¯  ·Æ’ · ¶¸ ¶º ¶º ·’.  ¶¸ ·Å¡  ¶… ¶´ ·’  ¶¯ ¶Å¡ ·’ ¶«,  ¶… ¶´ ·’ ¶§  ¶´ ·â„¢ ¶± ·â„¢ ¶±  ¶­ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶º ·’.  ¶… · ¶º ¶§  ¶… ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š ·’ ¶­  ·Æ’ · ¶¸ ¶º  ¶½ ¶¶ ·  ¶¯ ·” ¶¸ ¶§  ¶± ·Å ·”ž · ¶Å¡ ·’  ·â‚¬ ·– ¶º ·Å¡  ¶… · ¶º ·’-?
 ¶¸ ·’ ¶± ·’ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ¶¸ · ¶¢ ¶º  ¶­ ·” ¶½  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶º  ¶º ¶± ·”  ¶Å ¶”š ¶Å¸ · ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·Å¡  ¶Å ¶½ ·  ¶º ¶±  ¶¢ ¶½  ¶´ ·”ž ¶» ¶Å¡ ·’.  ¶´ ¶½ ¶¸ ·” ·â‚¬ ¶±  ¶½ · ¶Å¡  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶º  ·”ž ·  ¶¯ ·â„¢ ·â‚¬ ¶±  ¶½ · ¶Å¡  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶º  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶¸ · ¶± ·â‚¬  ·Æ’ ¶”š ·”ž ¶­ ·’ ¶º ¶§  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ¶Å¡ ¶½  ¶¸ ·”ž ·  ·â‚¬ ·’ ¶± · · ¶º‚   ¶± ·â‚¬ ¶­ · ¶½ ·” ¶¸ ¶§  ¶‘ ¶¸  ¶Å ¶Å¸  ·”ž ¶» ·Æ’ ·Å   ¶Å¡ ¶»  ¶”° ¶¯ ·’ ¶Å¡ ¶½  ¶¸ ·”ž ·  ¶¶ · ¶¸ ·Å  ¶¸  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶¸ ·”ž ·  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º ¶º ·’.  ¶Å ¶Å¸ ¶Å¡ ·Å   ·”ž ¶» ·Æ’ ·Å  ¶Å¡ ¶»  ¶¸ ·”ž ·  ¶¶ · ¶¸ ·Å  ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶”° ¶¯ ·’  ¶Å¡ ¶½  ¶´ ¶¸ ¶« ·’ ¶± ·Å   ¶Å ¶Å¸  ¶Å ¶½ ·  ¶’ ¶¸  ·”ž ·  ¶Å ¶½ ·  ¶º · ¶¸  ¶± ·â‚¬ ¶­ · ¶½ ·’ ¶º  ¶± ·Å ·”ž · ¶Å¡.  ¶± ¶¸ ·” ¶­ ·Å   ¶¸ ·”ž ·  ¶¢ ¶½ · · ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶« ¶º  ¶Å¡ ¶½  ·”ž · ¶Å¡.  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º  ¶± ¶¸ ·Å  ·â‚¬ ·–  ¶¸ ·Å¡  ¶¸ ·”ž ·  ¶¶ · ¶¸ ·Å  ¶¸ ·Å¡  ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ¶»  ¶Å¡ ¶½ ·”ž · ¶Å¡ ·’  ·â‚¬ · ¶± ·Å   ¶¯ ·Å ¶» ¶§ ·”  ¶Å ¶± ¶± · ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶… · ¶­ ·’  ¶… ¶­ ¶»,  ¶‘ ·Å  ·â‚¬ ·  ¶½ · ¶Å¡ ¶º ·Å¡  ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ·’ ¶°  ¶¯ ·’ ·Æ’ · ·â‚¬ ¶± ·Å   ¶”° ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡  ¶Å¡ ¶» ¶Å ·â„¢ ¶±  ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶± ¶º  ¶Å¡ ¶»  ¶”¡ ¶­.  ¶¯ ¶Å¡ ·” ¶« ·”  ¶”¡ ¶¸ ¶» ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬,  ¶… ¶´ ·Å  ¶» ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬,  ¶¯ ¶Å¡ ·” ¶« ·”  ¶… · ·Æ’ ·’ ¶º · ·â‚¬,  ¶± · ¶Å ·â„¢ ¶± ·”ž ·’ ¶»  ¶… · ·Æ’ ·’ ¶º · ·â‚¬,  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶… · ·Æ’ ·’ ¶º · ·â‚¬  ¶º ¶±  ¶”° ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ¶º ¶± ·Å  ¶¯  ¶¸ ·Å¡  ¶… ¶­ ¶»  ·â‚¬ ·Å¡.  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º ¶§‚   ¶¯ ¶Å¡ ·” ¶« ·”  ¶… · ¶¸ ¶» ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬ ·Å¡  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”¹ ·â‚¬ ¶¸ ¶± ·  ¶± ¶¸ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ¶Å¡ ¶» ¶± ·” ¶º ·Å¡,  ¶¯ ¶Å¡ ·” ¶« ·”  ¶… · ¶¸ ¶» ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬  ¶”° ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡  ¶Å¡ ¶» ¶Å ¶­ ·Å   ·â‚¬ · ¶± ·Å   ¶¯ ·Å ¶» ¶§ ·” ·â‚¬  ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ¶»  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶º ·’.  ¶‘ ·â‚¬ ·’ ¶§,  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶¸ ¶±  ¶´ ·’ ¶± ·â‚¬ ¶±  ¶Å¡ ¶½ · ¶´ ·” ¶º  ¶º ·” ¶°  ¶Å · ¶§ ·” ¶¸ ·Å   ¶… · ¶» ¶¸ ·Å  ¶· ·â‚¬ ·Å¡.  ¶¸ ·â„¢ ¶º  ¶½ · ¶Å¡ ¶º  ¶¸ ¶­  ¶´ ·’ ·”ž ·’ ¶§ ·” ·â‚¬ · ¶½ ·–  ¶± ·â‚¬ ·” ¶± ¶­ ¶¸  ¶º ·” ¶°  ¶”¹ ¶´ · ¶”š ¶Å  ·”ž ·  ¶”¹ ¶´ ¶Å¡ ·Å  ¶» ¶¸  ·Æ’ ·”ž ·’ ¶­ ·â‚¬  ¶Å ·Å ¶© ¶± ¶”š ·â‚¬ ·  ¶… · ¶­ ·’‚   ¶º ·” ¶°  ¶´ · ¶½ ¶Å¡  ·”ž ·  ¶¸ ·” ¶¯ ·  ·”ž · ¶» ·” ¶¸ ·Å¡  ¶º · ¶± ·Å  ¶­ ·Å  ¶» ¶« ¶º ¶º ·’.

‚ 
 ¶¸ ·Å¡  ¶½ · ¶Å¡ ¶º  ¶¯ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ ¶» ·Å  ·â‚¬  ·Æ’ · ¶° · ¶» ¶« ·â‚¬  ¶¶ ¶½ ·  ¶¸ ·” ¶½ ·”  ¶¸ ·”ž ¶­ ·Å   ¶½ · ¶Å¡ ¶º ¶§ ¶¸  ¶”¹ ·â‚¬ ¶¸ ¶± ·  ·Æ’ ·’ ¶º ¶½ ·” ¶¸  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶´ ¶­ ·Å   ¶½ ¶¶ · ¶¯ ·â„¢ ¶±  ¶¶ ¶½ ·â‚¬ ¶­ ·  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ·Æ’ ·– ¶» ·Å  ¶º ¶º · ¶º ·’.  ¶” ·”ž ·”  ¶¯ ¶Å¡ ·’ ¶±  ¶½ · ¶Å¡ ¶º  ·”ž ·  ¶” ·”ž ·” ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶´ ¶­ ·Å   ¶¶ ·â„¢ ¶¯ ·” ¶º ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¸ ·Å¡  ¶… · ¶Å¡ · ¶» ¶º ¶§ ¶º ·’.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_map_with_equator.jpg

 ¶º ¶¸ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶… · ¶­ ·Å  ¶­ ¶§ ¶¸  ¶¸ ·Å¡  ¶´ ·Ëœ ¶­ ·” ·â‚¬ ·’  ¶¸ · ¶­ · ·â‚¬ ¶§  ¶… · ¶¯ ¶» ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶± ·â‚¬ ·  ¶± ¶¸ ·Å ,  ¶‘ ·Å   ¶… · ¶¯ ¶» ¶º  ¶¶ ·â„¢ ¶¯ ·” ¶º ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶”° ·”ž ¶­  ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ¶±,  ·”ž ·’ ¶» ·” ¶Å ·Å¡  ¶¯ ·Ëœ ·”š ·Å  ¶¨ ·’ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸ ·Å¡  ¶´ ·Ëœ ¶­ ·” ·â‚¬ ·’  ¶¸ · ¶­ · ·â‚¬  ¶¯ ·â„¢ ·Æ’  ¶¶ ¶½ ¶±  ¶¯ · ¶Å¡ ·Å  ¶¸  ¶¸ ¶­  ¶´ ·’ ·”ž ·’ ¶§ · ¶º.

 ¶‘ ¶¯ ·  ¶’  ¶½ · ¶Å¡  ·Æ’ · ¶¸ ¶º  ¶”¹ ¶¯ ·â„¢ ·Æ’ ·  ¶´ ·’ ·”ž ·’ ¶§ ·â‚¬ ·– ·â‚¬ ·  ¶º ¶º ·’  ¶Å¡ ·’ ¶º ¶±,  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶¸ ·”ž ·  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º  ¶½ · ¶Å¡ ¶º  ¶¯ ·â„¢ ·Æ’  ¶¶ ¶½ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶… ¶´ ·– ¶» ·”  ¶Å¡ · ¶« ¶º ¶Å¡ ·’ ¶« ·’.  ¶‘ ·Å   ¶”¹ ¶­ ·Å  ¶­ ¶»  ¶° ·Å  ¶» · ·â‚¬ ¶º ·Å¡  ¶”° ·”ž ¶½  ¶… ¶Å¡ ·Å  ·”š ·” ¶º  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶º ¶Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§ ¶º.  ¶‘ ¶º  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶±  ¶½ · ¶”š ¶¡ ¶« ¶º  ·Æ’ ·Å¡  ¶º ·Å ¶¯ · ¶Å ·â„¢ ¶±  ¶”¡ ¶­.  ¶’  ¶¸ ·â„¢ ·Æ’ ·Å¡ ¶º.

‚ http://www.crwflags.com/fotw/images/u/uno-35.gif

 ·Æ’ · ¶¶ ·‘  ¶½ ·â„¢ ·Æ’ ¶¸,  ¶‘ ·Å   ¶”¹ ¶­ ·Å  ¶­ ¶»  ¶° ·Å  ¶» · ·â‚¬ ¶º ·Å¡  ¶”° ·”ž ¶½  ¶… ¶Å¡ ·Å  ·”š ·” ¶º  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶º ¶Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§  ¶¸ ·Å¡  ¶½ · ¶Å¡ ¶º  ¶¯ ·â„¢ ·Æ’  ¶¶ ¶½ ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶§  ·Æ’ · ¶¶ ·‘  ¶½ ·â„¢ ·Æ’ ¶¸  ¶´ ·Ëœ ¶­ ·” ·â‚¬ ·’ ¶º  ¶´ ·â„¢ ¶± ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¸ ·Å¡  ¶… · ¶Å¡ · ¶» ¶º ¶§ ¶º.
 ¶”° ·”ž ¶­  ¶¯ · ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶¸ ·Å¡  ·Æ’ · ¶¶ ·‘  ¶¯ ¶» ·Å  · ¶« ¶º ·â„¢ ¶± ·Å ,  ¶” ¶¶  ¶… ¶´  ·Æ’ · ¶¸ ¶§  ¶½ ¶¶ ·  ¶¯ ·â„¢ ¶±  ¶´ ¶« ·’ ·â‚¬ ·” ¶© ¶º  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶Å¡ ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å  ¶¯?  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡‚   ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶½ · ¶Å¡ ¶º  ¶¯ ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¸ ·Å¡  ¶… · ¶Å¡ · ¶» ¶º ·â„¢ ¶± ·Å  ¶º  ¶º ¶±  ¶´ ¶« ·’ ·â‚¬ ·” ¶© ¶º ¶º ·’.  ¶¸ ·Å¡  ¶… · ¶Å¡ · ¶» ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶½ · ¶Å¡ ¶º  ¶¯ ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å  ¶± · ¶§,  ¶´ ·â„¢ ¶± ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¸ ·Å ¶± ·â‚¬ · ¶¯?  ¶º ¶± ·Å  ¶±  ¶”° ¶­ ·  ·â‚¬ · ¶¯ ¶Å ¶­ ·Å   ¶Å¡ ¶» ·” ¶« ¶Å¡ ·’  ¶” ¶¶  ¶… ¶´  ·”ž · ¶¸  ¶¯ ¶Å¡ ·’ ¶±  ¶¯ ·â„¢ ¶º  ¶… ¶· ·’ ¶¶ ·â‚¬ ·  ¶º ¶±  ¶º ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶” ·”ž ·”  ¶± ·Å ¶¯ ¶Å¡ ·”.  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶¯ ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡ ¶¯,  ¶… ¶´ ¶§  ¶´ ·â„¢ ¶± ·â„¢ ¶±  ¶¯ ·â„¢ ¶º ¶¸ ¶º.  ¶… ¶´ ¶§  ¶´ ·â„¢ ¶± ·â„¢ ¶±  ¶¯ ·â„¢ ¶º  ¶¯ ·â„¢ ·Æ’  ¶… ¶´  ¶¶ ¶½ ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º · ¶§,  ¶´ ·â„¢ ¶± ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡ ¶¯  ¶± · ¶­.  ¶… ¶´ ¶Å ·Å¡  ¶Å¡ ¶± ·Å   ¶± ·’ ¶» ¶­ ·” ¶» ·” ·â‚¬ ¶¸  ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ¶» ·â‚¬  ¶­ ·’ ¶¶ ·” ¶« · ¶§,  ¶… ¶´ ¶§  ·”ž · ¶¸  ¶¯ ·â„¢ ¶º ¶¸  ¶… · ·Æ’ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡ ¶¯  ¶± · ¶­.  ¶… · ·Æ’ ·Å   ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ¶»  ¶Å¡ ¶»,  ¶¸ ¶± ·Æ’  ¶± ·’ ¶¯ ·’ ¶¶ ¶» ·â‚¬  ¶… · ¶­ ·’  ·â‚¬ ·’ ¶§  ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’ ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å ¶´ ·â„¢ ¶± ·Å¡.  ¶… ¶´  ¶”¹ ¶´ ¶­ ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§  ¶¸ ·Å¡  ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ · ¶¸,  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º  ¶¯ ·â„¢ ·Æ’  ¶‘ ·Æ’ ·Å¡  ¶¶ ¶½ ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º ·â„¢ ¶¸ ·”.  ¶¸ ·Å¡  ¶´ · ¶¸ ·’ ¶«  ¶… · ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡,  ¶‘ ·Å   ¶± ·’ ¶¯ ·’ ¶¶ ¶» ¶­ · ·â‚¬ ¶º  ¶´ ¶½ ·â‚¬ ·  ·”ž · ¶»,  ¶¸ ¶± ·Æ’  ¶´ ·” ¶¶ ·” ¶¯ ·” ·â‚¬ ·,  ¶”¹ ¶» ¶Å¡ ·” ·”ž ¶» ¶º,  ¶´ ·’ ¶» ·’ ·Æ’ ·’ ¶¯ ·”  ·â‚¬ · ¶­ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶´ ·” ¶» ·â‚¬ · ¶Å ·â„¢ ¶±,  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º ·Å¡  ·”ž ·’ ·Æ’ ·Å   ¶¸ ·” ¶¯ ·” ¶± ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§  ¶´ · ¶¯ · ¶± ·Å  ¶­ ¶º  ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·  ¶´ ·” ¶»  ¶´ ·” ¶» ·,  ¶‘ ¶­ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶­ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶Å¡ · ¶½ ¶º  ¶´ ·” ¶» · ·â‚¬ ¶§  ¶¸ ·Å¡  ¶½ · ¶Å¡ ¶º  ¶­ ·” ¶½  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ¶Å¡ ¶»  ¶… · ¶­ ·’  ·Æ’ ·’ ¶º ¶½ ·”  ¶Å¡ ¶» ·” ¶« ·”  ¶Å¡ · ¶» ¶Å¡ ·  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ·â‚¬  ·Æ’ ·’ ¶º ·” ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶¸ ¶» ·Å  · ¶« ¶º ¶Å¡ ¶§  ¶¶ · ¶¢ ¶± ¶º  ¶Å¡ ¶½ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ · ¶½ ¶º ¶º ·’.
 ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶… ¶Å¡ ·Å  ·”š ·” ¶º  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶º ¶Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§  ¶¸ ·Å¡  ¶½ · ¶Å¡ ¶º  ¶¯ ·â„¢ ·Æ’  ¶¶ ¶½ ¶± ·Å  ¶± ·â„¢ ¶Å¡ ·” ¶§  ¶´ ·â„¢ ¶± ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡,  ¶”¡ ¶¸ ¶» ·’ ¶Å¡ ·  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ ¶± ¶´ ¶¯ ¶º,  ¶Å¡ · ¶± ¶© · ·â‚¬,  ¶Å ·Å  ¶» ·” ¶± ·Å  ¶½ ¶± ·Å  ¶­ ¶º,  ¶… ¶º ·’ ·Æ’ ·Å  ¶½ ¶± ·Å  ¶­ ¶º,  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶» · ¶¢ ¶° · ¶± ·’ ¶º,  ¶´ ·Ëœ ¶­ ·” ¶Å · ¶½ ¶º,  ¶´ ·Å  ¶» ¶”š · ¶º,  ·Æ’ ·Å  ¶´ · ¶¤ ¶¤ ¶º,  ¶± · ¶» ·Å  ·â‚¬ ·Å¡,  ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶© ¶± ¶º,  ·”  ·’ ¶± ·Å  ¶½ ¶± ·Å  ¶­ ¶º,  ¶© ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸ · ¶» ·Å  ¶Å¡ ¶º,  ¶¢ ¶» ·Å  ¶¸ ¶± ·’ ¶º,  ¶”° ¶­ · ¶½ ·’ ¶º,  ¶´ · ¶½ ¶± ·Å  ¶­ ¶º,  ¶º ·” ¶Å¡ ·Å  ¶» ·Å¡ ¶± ¶º,  ·Æ’ ¶º ·’ ¶´ ·Å  ¶» ·Æ’ ¶º,  ¶­ ·” ¶» ·Å  ¶Å¡ ·’ ¶º,  ¶» ·” ·Æ’ ·’ ¶º · ·â‚¬,  ¶  ·” ¶± ¶º,  ¶¢ ¶´ · ¶± ¶º,  ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶Å¡ ·Å ¶» ·’ ¶º · ·â‚¬,  ¶¯ ¶Å¡ ·” ¶« ·”  ¶Å¡ ·Å ¶» ·’ ¶º · ·â‚¬,  ·”ž ·  ¶¸ · ¶¯ ¶´ ·â„¢ ¶» ¶¯ ·’ ¶Å  ·”ž ·  ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶… ¶´ ·Å  ¶» ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬  ¶º ¶±  ¶» ¶§ ·â‚¬ ¶½ ·Å   ¶¯ ·’ ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ·Å¡.
 ¶´ · ·”ž · ¶¯ ·’ ¶½ ·’ ·â‚¬  ¶¸ ·Å¡  ¶¯ ·â„¢ ·Æ’  ¶¶ ¶½ ¶±  ¶¢ ¶± ¶­ · ·â‚¬ ¶§  ¶¸ ¶± · ·â‚¬  ¶¯ ·’ ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶Å¡ ¶» ·” ¶±  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡,  ¶´ ¶½ ¶¸ ·” ·â‚¬ ¶±  ·”ž ·  ¶¯ ·â„¢ ·â‚¬ ¶±  ¶½ · ¶Å¡  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶º ¶§  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ·â‚¬ ·”  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’  ¶» ¶§ ·â‚¬ ¶½ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶º ¶½ ·Å  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶¸  ¶”¹ ¶­ ·Å  ¶­ ¶»  ¶° ·Å  ¶» · ·â‚¬ ¶º ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§  ¶¶ ¶½ ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶§  ¶¸ ¶± · ·â‚¬  ¶¯ ·’ ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶¶ ·â‚¬ ¶º ·’.  ¶­ ·â‚¬ ¶¯  ¶¸ ·Å¡  ¶´ ¶½ ¶¸ ·” ·â‚¬ ¶±  ·”ž ·  ¶¯ ·â„¢ ·â‚¬ ¶±  ¶½ · ¶Å¡  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶°  ·â‚¬ ¶½ ¶§  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶°  ·â‚¬ ·–  ¶» ¶§ ·â‚¬ ¶½ ·Å   ¶’  ¶º ·” ¶Å ¶º ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸,  ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶­ ¶¸ · ¶± ¶º ·Å¡ ¶¯  ¶… ·â‚¬ ·’  ¶… · ¶º ·” ¶°  ¶± ·’ · ·Å  ¶´ · ¶¯ ¶± ¶º  ·”ž ·  ·â‚¬ ·â„¢ ·… ¶¯ · ¶¸,  ·â‚¬ ·’ · ·Å¡ ·”š ·’ ¶­ ¶¸  ¶… · ¶¯ · ¶º ¶¸ ·Å   ¶¸ · ¶» ·Å  ¶Å ¶º  ¶¶ ·â‚¬ ¶§  ¶´ ¶­ ·Å  ¶Å¡ ¶» ¶Å ¶­ ·Å   ¶» ¶§ ·â‚¬ ¶½ ·Å   ¶¶ ·â‚¬  ¶´ · ·”ž · ¶¯ ·’ ¶½ ·’ ·â‚¬  ¶´ ·â„¢ ¶± ·Å¡.  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ¶Å ·Å¡  ¶» ¶§ ·â‚¬ ¶½  ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’ ¶¯ ·”  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶º ¶Å¡ ·Å ,  ¶… ¶”º ¶« ·Å  ¶© ·â‚¬  ¶Å ¶½ · ¶º ¶±  ¶¸ ¶» · ¶Å ·â„¢ ¶±  ¶¸ · ¶» ·â„¢ ¶«  ¶­ ·Å  ¶» ·Æ’ ·Å  ¶­ ·â‚¬ · ¶¯ ·”  ¶Å¡ ·Å  ¶» ·’ ¶º · ·â‚¬ ¶± ·Å   ·Æ’ ·’ ¶¯ ·”  ¶± ·Å ·â‚¬ ·Å¡.  ¶‘ ¶¯ ·  ¶‘ ¶Å¡ ·’ ¶± ·â„¢ ¶Å¡ · ¶§  ¶‘ ¶» ·â„¢ ·”ž ·’ ·â‚¬  ·Æ’ ¶§ ¶± ·Å   ·â‚¬ · ¶¯ ·” ¶±  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  (United Nations)  ¶¶ ·â‚¬ ¶§  ¶´ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·”,  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å  ·â‚¬,  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ¶Å ·Å¡  ¶… · ¶º ·” ¶°  ·â‚¬ ·â„¢ ·… ¶¯ · ¶¸  ·Æ’ ¶¯ ·”ž ·,  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ¶Å ·Å¡  ¶¯ ·Ëœ ·”š ·Å  ¶¨ ·’  ¶Å¡ · ¶« ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¶ · ·”ž · ¶»  ·”ž ·  ¶± ·Å ¶´ ·â„¢ ¶± ·â„¢ ¶±  ¶» ¶§ ·â‚¬ ¶½ ·Å   ¶­ ·” ¶½,  ¶º ·” ¶°  ·â‚¬ ·â„¢ ·… ¶¯ · ¶¸ ¶§  ¶”¹ ¶  ·’ ¶­  ¶´ ¶» ·’ ·Æ’ ¶» ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶« ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ·Æ’ ¶¯ ·”ž ·,  ¶­ ·Å  ¶» ·Æ’ ·Å  ¶­ ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶´ · ·”š ¶« ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å ,  ·â‚¬ ·â„¢ ·… ¶¯  ¶´ ·Å ¶½  ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶« ¶Å¡ ¶» ¶± ¶º ·Å¡  ¶º ·â„¢ ¶¯ ·”  ·Æ’ ·’ ¶§ ·”,  ¶¸ ·â„¢ ¶º  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º ·Å¡,  ¶´ ·– ¶» ·Å  ¶«  ¶… · ¶° · ¶»  ·”ž ·  ¶» · ¶Å¡ ·â‚¬ ¶» ¶« ¶º  ¶”¡ ¶­ ·’ ·â‚¬  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ¶±  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·Å  ¶­ ¶Å¡ ·’.  ¶­ ¶¸ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶¶ ·Å ·”ž ·  ·â‚¬ ·â„¢ ·”ž ·â„¢ ·Æ’  ¶¯ ¶» ·  ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶« ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶«  ¶½ ¶¯  ¶­ ·Å  ¶» ·Æ’ ·Å  ¶­ ·â‚¬ · ¶¯ ·”  ·Æ’ ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶± · ·  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ·â‚¬ ·’ · · ¶½  ¶¸ · ¶±  ·â‚¬  ·”ž ·’ ¶¸ ·’ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ¶©  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·Å¡  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶¯ ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶‘ ¶¶ · ·â‚¬ ·’ ¶« ·’.  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å   ·â‚¬ ¶±,  ¶”¹ ¶­ ·Å  ¶­ ¶»  ¶Å¡ ·Å¡ ¶± ·Å  ¶¯ ·Å  ¶» ·” ¶º  ¶… · ·Æ’ ¶± ·Å  ¶±  ¶» ¶¢ ¶º ¶± ·Å  ·”ž ·’  ·â‚¬ · ·Æ’ ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¸ · ¶± ·â‚¬ ¶º ·’ ¶± ·Å  ¶º.  ¶¸ ·Å¡  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º ¶¯,  ¶’  ¶¸ · ¶± ·â‚¬ ¶º ·’ ¶Å ·Å¡ ¶¸  ¶¶ ·â‚¬  ¶… ¶´  ·â‚¬ ¶§ ·”ž ·  ¶Å ¶­  ¶º ·” ¶­ ·” ¶º.

 ¶”¹ ¶­ ·Å  ¶­ ¶»  ¶° ·Å  ¶» · ·â‚¬ ·” ¶º  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ·”š ·” ¶º  ¶¯ ·Ëœ ·”š ·Å  ¶¨ ·’ ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å ,  ¶¸ ·Å¡  ¶½ · ¶Å¡ ¶º  ¶¯ ·â„¢ ·Æ’  ¶¶ ¶½ ¶± ·Å  ¶± ·  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ¶Å¡ ¶» ¶± ·” ¶º ·Å¡,  ¶’  ¶´ ·â„¢ ¶¯ ·â„¢ ·Æ’ ·Å¡  ¶» ¶§  ·â‚¬ ¶½  ·Æ’ · ¶¸ ¶º  ·”ž ·  ·â‚¬ ·’ ¶¸ ·” ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’ ¶º  ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ¶±  ¶… ¶­ ¶»,  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶‘ ¶¸  ·â‚¬ ¶Å ¶Å¡ ·” ¶¸  ¶± ·’ ·Æ’ ·’  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶”° ¶§ ·” ¶Å¡ ¶»  ¶­ ·’ ¶¶ ·Å¡.  ¶¶ ¶½ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º ¶Å¡  ¶½ · ¶”š ¶¢ ¶± ¶º  ¶º ¶± ·”  ¶½ · ¶Å¡ ¶º ¶§  ·â‚¬ ·’ · · ¶½  ¶´ ¶« ·’ ·â‚¬ ·” ¶© ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶± ·’ ¶Å¡ ·” ¶­ ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶¯ ·â„¢ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶¶ · ·â‚¬ ·’ ¶± ·Å ,  ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·’  ¶… ¶± ·Å  ¶­ ¶» ·Å  ¶Å ¶­ ¶º  ¶… ¶´ ·’  ¶´ · ·”ž · ¶¯ ·’ ¶½ ·’ ·â‚¬  ¶¯ ¶Å¡ ·’ ¶¸ ·”.  ¶… ¶´ ·’  ¶… ¶Å ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶±  ·Æ’ ·– ¶» ·Å  ¶º  ¶¯ ¶» ·Å  · ¶«  ¶´ ¶® ¶º  ¶± ·’ ¶» ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶º ¶§  ¶”° ·”ž ¶½ ·’ ¶± ·Å   ¶Å ¶¸ ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ·’ ¶º ¶½ ·” ¶¸  ¶» ¶§ ·â‚¬ ¶½ ·Å   ¶¯ ¶Å¡ ·’ ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶» ¶Å¡ ·’ ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶¸ ¶± ·  ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶º ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”° ¶§ ·” ¶Å¡ ¶» ¶º ·’.  ¶º ¶¸ ·Å   ·”ž ·â„¢ ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ·– ¶» ·Å  ¶º ¶º ·,  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º

 ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å ,  ¶”¹ ¶­ ·Å  ¶­ ¶»  ¶° ·Å  ¶» · ·â‚¬ ·” ¶º‚   ¶… ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶º ¶§  ¶”° ·”ž ¶½ ·’ ¶± ·Å   ¶´ ·’ ·”ž ·’ ¶§ ·’  ·â‚¬ ·’ ¶§  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ·’ ¶º ¶½ ·– ¶¸,  ¶´ · ¶» ·’ ·Æ’ ¶» ·’ ¶Å¡  ·”ž ·  ¶¯ ·Å¡ · ¶Å ·” ¶« ·’ ¶Å¡  ·â‚¬ ·’ ¶´ ¶» ·Å  ¶º · · ¶º ¶± ·Å   ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ·â‚¬  ¶… ¶´ ¶§  ¶¸ ¶± ·  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶­ ·’ ¶¶ ·Å¡.  ¶‘ ·â‚¬ ·’ ¶§  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ¶±  ¶‘ ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶´ ¶» ·Å  ¶º · · ¶º ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡,  ·Æ’ ·’ ¶º ¶½ ·– ¶¸  ¶± ·’ ¶» ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶º ¶§  ¶… · ·Æ’ ¶± ·Å  ¶±  ¶» ¶§ ·â‚¬ ¶½ ·Å ,  ¶”¹ ¶­ ·Å  ¶­ ¶»  ¶° ·Å  ¶» · ·â‚¬ ¶º  ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶ ¶±  ¶… ¶º ·’ ·Æ’ ·Å   ¶­ ¶§ ·Å  ¶§ ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ·â‚¬ · ·Æ’ ·”  ¶º · ¶¸ ¶º ·’.  ¶¸ ·Å¡  ·â‚¬ ¶± ·â‚¬ ·’ ¶§  ·â‚¬ ¶º ·Æ’  ¶… ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶¯ ·” 68  ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·–  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º  ¶± ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·–  ¶¸ ·”ž ¶½ ·Å  ¶½ · ¶­ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡ ¶­ ·Å   ¶‘ ¶¸  ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶º ¶¸ ¶º ·’.  ¶Å  ¶§  ¶‘ ¶» ·â„¢ ·”ž ·’ ·â‚¬,  ¶´ ·” ¶© ¶± ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶» ¶§ ·â‚¬ ¶½ ¶§  ¶± · ¶Å ·”  ·Æ’ ·’ ¶§ ·” ¶¸ ¶§  ¶Å¡ · ¶½ ¶º  ¶´ · ¶¸ ·’ ¶«  ¶… · ¶­.


‚ 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress