“ශ්‍රී ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කළ විශාලතම විදුලි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් තොගය ඉතියෝපියාවට අපනයනය කෙරේ”
Posted on September 28th, 2013

The Media Team Ministry of Power & Energy

 ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ¶§,  ¶… ¶± ·” ¶¶ ¶¯ ·Å  ¶° ·’ ¶­  ¶”  ¶º ¶­ ¶± ¶º ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ¶±  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·‚   ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ¶”  ¶º ¶­ ¶± ¶º  ¶± ·’ ·”š ·Å  ¶´ · ¶¯ ¶± ¶º  ¶Å¡ ·…  ·â‚¬ ·’ · · ¶½ ¶­ ¶¸  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ¶­ ·Å ¶Å ¶º  ¶”° ¶­ ·’ ¶º · ¶´ ·’ ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶… ¶´ ¶± ¶º ¶± ¶º  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·Å¡.

 ¶» ·” ¶´ ·’ ¶º ¶½ ·Å   ¶Å¡ · ¶§ ·’ 100  ¶Å¡  ·â‚¬ ¶§ ·’ ¶± · ¶Å¡ ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶º ·” ¶­ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å  1660  ¶Å¡ ·Å ‚   ¶¸ ·â„¢ ·Æ’ ·Å¡,  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ·”ž ·  ¶¶ ¶½ · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º  ¶± ·” ¶­ ·’ ¶¥  ¶´ ·â‚¬ ·’ ¶­ ·Å - ¶» ·  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·’ ¶”  ¶» ¶  ·Å  ¶  ·’  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶± ·’ ¶º ¶Å ·Å¡  ¶´ ·Å - ¶» ¶° · ¶± ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶» ¶­ ·Å  ¶¸ ¶½ · ¶± ·Å¡  ¶´ ·’ ·”ž ·’ ¶§ ·’  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ·â‚¬ · ¶© ¶¶ ·’ ¶¸ ·Å¡ ¶¯ ·”,  ¶”° ¶­ ·’ ¶º · ¶´ ·’ ¶º · ¶± ·”  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ·Æ’ ¶”š ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ·Å¡  ¶´ ·Å - ¶» ¶° · ¶±  ¶”° ¶”š ¶¢ ·’ ¶± ·Å¡ ¶» ·”  ¶¶ ·Å ¶Å ¶½ ·Å¡  ¶… ¶¶ ·’ ¶» ·  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶§  ¶´ ·Æ’ ·” ¶Å ·’ ¶º 27  ·â‚¬ · ¶± ·’ ¶¯ · (Bogale abera) ‚  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ·Å¡ ¶­ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶… ¶º ·” ¶» ·’ ¶± ·Å   ¶· · ¶» ¶¯ ·” ¶¸  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·”  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·’ ¶« ·’.

 ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ¶”  ¶º ¶­ ¶± ¶º,  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ·Å¡  ¶… ¶± ·” ¶¶ ¶¯ ·Å  ¶° ·’ ¶­  ¶”  ¶º ¶­ ¶± ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’ 1982  ·â‚¬ ·Æ’ ¶» ·Å¡ ¶¯ ·”  ·Æ’ ·Å  ¶® · ¶´ ·’ ¶­  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·’ ¶« ·’.  ¶‘ ¶¸  ¶”  ¶º ¶­ ¶± ¶º  ¶¸ ¶Å¸ ·’ ¶± ·Å   ¶± ·’ ·”š ·Å  ¶´ · ¶¯ ¶± ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶± ·”  ¶½ ¶¶ ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ¶¯ ·Å¡ · ·” ¶º  ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º ¶­ · ·â‚¬ ¶º  ¶¸ ¶­  ¶± ·’ ·”š ·Å  ¶´ · ¶¯ ¶± ¶º  ¶”  ¶» ¶¸ ·Å  ¶·  ·â‚¬ ·’ ¶º.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶´ ·Æ’ ·” ¶Å¡ · ¶½ ·” ¶± ·â‚¬  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ¶… ¶´ ¶± ¶º ¶± ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶¯  ¶´ ·’ ¶º ·â‚¬ ¶»  ¶Å · ¶« ·’ ¶±.  ¶’  ¶… ¶± ·” ·â‚¬ 2002  ·â‚¬ ¶» ·Å  ·”š ¶º ·Å¡  ¶¯ ·”  ¶´ ·… ¶¸ ·”  ·â‚¬ ¶» ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ¶”° ¶» · ¶Å¡ ¶º ¶§  ¶… ¶´ ¶± ¶º ¶± ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ·… ·Å¡ ¶º.  ¶¸ ·Å¡  ·â‚¬ ¶± ·â‚¬ ·’ ¶§  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶» · ¶¢ ¶° · ¶± ·’ ¶º,  ¶”¢ ·Æ’ ·Å  ¶§ ·Å - ¶» ·Å¡ ¶½ ·’ ¶º · ·â‚¬,  ¶¢ · ¶» ·Å  ¶¯ · ¶± ¶º,  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶… ¶» · ¶¶ ·’  ¶‘ ¶¸ ·’ ¶» ·Å   ¶» · ¶¢ ·Å - ¶º ¶º,  ¶”° ¶» · ¶± ¶º,  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬,  ¶Å¡ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶º · ·â‚¬,  ¶”¹ ¶Å ¶± ·Å  ¶© · ·â‚¬,  ¶Å¡ ·” ·â‚¬ ·Å¡ ¶§ ¶º  ·”ž ·  ¶¸ · ¶½ ¶¯ ·’ ·â‚¬ ¶º ·’ ¶±  ¶”¡ ¶­ ·” ·… ·” ‚  ¶» ¶§ ·â‚¬ ¶½ ·Å  20 ¶Å¡ ¶§  ·Æ’ ·’ ¶º  ¶… ¶´ ¶± ¶º ¶±  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶´ ·” ·… ·” ¶½ ·Å   ¶Å¡ ¶»  ¶”¡ ¶­. 5 kv -” 33 kv  ¶° · ¶» ·’ ¶­ · ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶º ·” ¶­ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ¶¢ · ¶­ ·Å - ¶º ¶± ·Å  ¶­ ¶»  ¶´ ·Å - ¶» ¶¸ ·’ ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶§  ¶… ¶± ·” ¶Å¡ ·– ¶½ ·â‚¬  ¶± ·’ ·”š ·Å  ¶´ · ¶¯ ¶± ¶º  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·Å¡.

 ¶¸ ·Å¡  ·â‚¬ ¶± ·â‚¬ ·’ ¶§  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ¶”  ¶º ¶­ ¶± ¶º  ¶¯ ·Å¡ · ·” ¶º  ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å¡ · ·” ¶º  ¶´ ·Å - ¶» ¶¸ ·” ¶”º  ¶´ ·â„¢ ·… ·Å¡  ·â‚¬ ·Å - ¶º · ¶´ · ¶» ·’ ¶Å¡  ¶”  ¶º ¶­ ¶± ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶¶ ·â‚¬ ¶§  ¶´ ¶­ ·Å  ·â‚¬  ¶”¡ ¶­.  ·â‚¬ · ¶» ·Å  ·”š ·’ ¶Å¡ ·â‚¬  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å  4000  ¶Å¡ ·Å   ¶´ ¶¸ ¶«  ¶± ·’ ·”š ·Å  ¶´ · ¶¯ ¶± ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶± ·”  ¶½ ¶¶ ¶±  ¶… ¶­ ¶»  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶± ·’ ·”š ·Å  ¶´ · ¶¯ ¶± ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å  50% ‚  ¶Å¡  ¶´ ¶¸ ¶«  ¶´ ·Å - ¶» ¶¸ · ¶« ¶º ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·â„¢ ·Æ’ ·Å   ¶» ¶§ ·â‚¬ ¶½ ¶§  ¶… ¶´ ¶± ¶º ¶± ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶º ·’.  ¶¸ ·Å¡  ¶… ¶­ ¶»  ¶¸ ·Å ¶» ·’ ·Æ’ ·Æ’ ·Å  ,  ¶§ · ¶± ·Å  ·Æ’ · ¶± ·’ ¶º · ·â‚¬,  ¶”¹ ¶Å ¶± ·Å  ¶© · ·â‚¬‚   ¶º ¶±  ¶» ¶§ ·â‚¬ ¶½ ·Å   ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ¶¯  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶º ·Å¡ ¶¯ ·”  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ¶… ¶´ ¶± ¶º ¶± ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶”¡ ¶± ·â‚¬ ·” ¶¸ ·Å   ¶½ · ¶¶ ·”  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ¶”  ¶º ¶­ ¶± ¶º  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶º ·’.

 ¶Å ¶­  ·â‚¬ ·–  ·â‚¬ ·Æ’ ¶» 5  ¶­ ·” ·…  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å  6500 ¶Å¡ ·Å  ,  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶± ¶º  ·â‚¬ ·â„¢ ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·’ ¶±  ¶» ¶¢ ·Å - ¶º ¶º ¶± ·Å   ·â‚¬ ·â„¢ ¶­  ¶… ¶´ ¶± ¶º ¶± ¶º  ¶Å¡ ¶»  ¶­ ·’ ¶¶ ·Å¡.‚ 

‚·‚ ‚ ‚ ‚  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ¶­ ·Å ¶Å ¶º  ¶”° ¶­ ·’ ¶º · ¶´ ·’ ¶º · ¶± ·”  ¶» ¶¢ ¶º ¶§,  ¶· · ¶»  ¶¯ ·” ¶¸ ·Å¡  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ·”ž ·  ¶¶ ¶½ · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º ‚  ¶± ·” ¶­ ·’ ¶¥  ¶´ ·â‚¬ ·’ ¶­ ·Å - ¶» ·  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·’ ¶”  ¶» ¶  ·Å  ¶  ·’  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶± ·’ ¶º  ·Æ’ ¶¸ ¶Å¸  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ·”ž ·  ¶¶ ¶½ · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º ¶”š · ¶º ·Å¡  ¶… ¶­ ·’ ¶» ·Å¡ ¶Å¡  ¶½ ·Å¡ ¶Å¡ ¶¸ ·Å  ·â‚¬ ¶» ·” ¶± ·Å   ·â‚¬ ¶±  ¶‘ ¶¸ ·Å . ¶… ¶º ·’. ¶‘ ¶¸ ·Å .  ¶» ·”  ·” ¶Å¡ ·Å ,  ¶¢ ·Å¡. ¶‘ ¶¸ ·Å . ¶Å¡ ·Å¡. ¶¢ ¶º ·Æ’ ·Å¡ ¶Å¡ ¶»  ·Æ’ ·”ž  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ·Å¡  ·Æ’ ¶· · ¶´ ¶­ ·’  ¶© ¶¶ ·Å .  ¶¶ ·”.  ¶Å ¶± ·Å¡ ¶Å ¶½,  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ¶”  ¶º ¶­ ¶± ¶º ·Å¡  ·Æ’ ¶· · ¶´ ¶­ ·’  ¶º ·–. ¶© ·”.  ¶¢ ¶º ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶±  ¶º ¶±  ¶¸ ·”ž ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶» ·”  ¶”¡ ¶­ ·” ·… ·”  ¶´ ·’ ¶» ·’ ·Æ’ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·”ž ¶· · ¶Å ·”  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º ·”ž.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress