මේ මහා අභියෝග කන්දරාව හමුවේ අපට කල හැක්කේ කුමක්ද?
Posted on September 29th, 2013

 ¶  ¶± ·Å  ¶¯ ·Å - ¶» ·Æ’ ·Å¡ ¶±  ¶´ ¶« ·Å  ¶© ·’ ¶­ ¶Å ·Å¡  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·’

 ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶´ ¶½ · ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶· · ·â‚¬  ¶¯ ·â„¢ ¶¸  ·…  ¶¢ · ¶­ ·’ ¶Å¡  ·Æ’ ¶”š ¶° · ¶± ¶º  ¶¢ ¶º  ¶Å ·â„¢ ¶±  ¶”¡ ¶­.  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·…  ¶¢ ¶± ¶­ · ·â‚¬ ¶§  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶´ ·Æ’ ·â„¢ ¶Å¡ ¶½ ·,  ¶´ ¶½ ¶¸ ·” ·â‚¬  ¶”° ¶© ¶¸ ·Å   ¶¶ ¶½ ¶­ ¶½  ¶”° ¶½ ·Å  ¶½ ·,  ·Æ’ ¶§ ¶± ¶Å¡ ·Å   ¶¯ ·’ ¶º ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·Å ¶§  ¶”¡ ¶­.  ¶¸ ·Å¡  ·Æ’ ¶§ ¶±  ¶´ ·’ ¶§ ·” ¶´ ·Æ’  ¶¸ ·”ž ·  ·Æ’ · ¶½ ·Æ’ ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·” ¶¯ · ¶± ¶¸ ·Å  ·â‚¬  ¶”¡ ¶­. ¶”° ¶© ¶¸ ·Å   ¶¶ ¶½ ¶­ ¶½  ¶½ · ¶¶ ·” ¶«  ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶« ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å  ¶¸,  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ¶­ ¶» ·  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶» ¶¢ ¶º ¶Å¡ ¶§  ·”ž ¶¸ ·” ¶¯ ·  ¶Å¡ ¶¯ ·â‚¬ ·” ¶» ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ¶¯ ·”ž ·  ¶… ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ¶»  ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ¶Å ¶± ¶± ¶Å¡ ·Å   ¶½ ¶¶ · ¶¯ ·” ¶¸ ¶§ ¶­ ·Å ,  ¶‘ ¶¸  ¶½ ¶¶ · ¶¯ ·â„¢ ¶±  ¶”° ¶© ¶¸  ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶­ ¶¸ · ¶±  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬ ·Å¡  ·”ž ¶¸ ·” ¶¯ · ¶Å¡ ¶¯ ·â‚¬ ·” ¶» ·”  ·Æ’ ·”ž ·’ ¶­  ¶´ ¶½ · ¶­ ·Å  ¶¯  ¶”¡ ¶­ ·” ¶½ ¶­ ·Å  ·â‚¬  ¶”¡ ¶­.  ¶‘ ·Å   ¶­ ·” ¶½ ·’ ¶± ·Å   ¶± ·” ¶­ ·Å  ¶º · ¶± ·” ¶Å¡ ·” ¶½  ¶´ ¶¯ ¶± ¶¸ ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶… ¶´ ·Å¡  ·”ž ¶¸ ·” ¶¯ ·  ¶´ ¶½ ·â‚¬ ·  ·”ž · ¶»,  ¶‘ ¶¸  ·Æ’ ·Å  ¶® · ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å¡ · ·” ¶º  ·”ž ¶¸ ·” ¶¯ · ·â‚¬ ¶± ·Å   ¶½ ¶¶ · ¶¯ ·” ¶¸  ·Æ’ · ¶½ ·Æ’ ·” ¶¸ ¶º ·’.  ¶± ·” ¶­ ·’  ·â‚¬ ·’ · · ¶» ¶¯ ¶º ¶Å¡ ·” ¶º ¶º ·’  ¶Å¡ ·’ ¶º ¶±  ¶’  ¶¸ ·”ž ·  ¶”¡ ¶¸ ¶­ ·’  ¶… ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶Å¡ ¶º · ¶Å ·Å¡,  ¶± ·” ¶­ ·’ ¶º  ¶± ¶¸ ·Å  ·â‚¬ ·”  ¶’  ¶º ·” ¶°  ¶¸ ·â„¢ ·â‚¬ ¶½ ¶¸  ·Æ’ ¶¸ ¶Å  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶… ¶» ¶Å ¶½ ¶º  ¶¸ ·” ¶½ ¶Å ¶§  ¶… · ¶» ¶¸ ·Å  ¶· ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·”  ¶”¡ ¶­.

 ¶… ¶´ ·Å¡  ¶» ¶§  ¶­ ·” ¶½  ¶´ · ·â‚¬ ¶­ ·’ 30  ¶… ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶¯ ·”  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶º,  ¶± ·’ ¶¸ ¶Å¡ ¶»‚   ¶”¡ ¶­.  ¶”° ¶± ·Å   ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶± ·” ¶º ·Å¡,  ¶… · ¶º ·” ¶°  ·Æ’ ¶± ·Å  ¶± ¶¯ ·Å  ¶°  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶º  ¶± ·’ ¶¸ ·â‚¬  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬ ¶º ·’.  ¶… · ¶º ·” ¶°  ·Æ’ ¶± ·Å  ¶± ¶¯ ·Å  ¶°  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶º ·Å¡  ¶´ ·â„¢ ¶» ¶¸ ·” ¶« ·”  ¶¶ ¶½  ¶”¡ ¶« ·’  ¶´ ·Å ¶½ ·Å ·â‚¬ ¶§  ·Æ’ ¶¸ ¶­ ¶½ ·  ·â‚¬ ·”  ·â‚¬ ·’ ¶§,  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶´ ·Æ’ ·” ¶´ ·Æ’  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’  ¶¶ ¶½ ¶Å¡ · ¶º,  ¶± ¶Å ·Å  ¶± ·â‚¬  ¶… ¶´  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶º ·Å¡ ¶¸  ¶¯ ·’ ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶º.  ¶­ ¶¸ ¶± ·Å   ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·â„¢ ¶º ·â‚¬ ·”  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶º  ¶´ ¶» · ¶¢ ¶º  ·â‚¬ ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶§,  ¶”¹ ¶´ ¶Å¡ ·Å  ¶» ¶¸ ·’ ¶Å¡ ·â‚¬  ¶´ ·Æ’ ·”  ¶¶ ·Æ’ ·’ ¶± ·â‚¬ ·  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ¶§,  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶± ¶Å ·Å  ¶± ·â‚¬  ¶… ¶´  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶º ·Å¡,  ¶¸ ·â„¢ ·Æ’ ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶”¡ ¶º ·’?

 ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶´ ·’ ¶§ ·” ¶´ ·Æ’  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶¶ ¶½ ¶Å¡ · ¶º  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ¶§  ¶´ ·Æ’ ·”  ¶¶ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å  ¶± ¶§  ¶”° ¶©  ¶± ·Å ¶¯ ·â„¢ ¶±  ¶¶ · ·â‚¬ ·’ ¶« ·’.  ¶¸ ·Å¡  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶… ¶´  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶´ · ·”ž · ¶¯ ·’ ¶½ ·’ ·â‚¬ ¶¸  ¶… ·â‚¬ ¶¶ · ¶°  ¶Å¡ ¶»  ¶Å ¶­  ¶º ·” ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡,  ¶¸ ·Å¡  ¶… ¶´  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶º ·Å¡  ¶± ¶Å ·Å  ¶± ·â‚¬  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ·Æ’ ·’ ¶º ¶½ ·Å  ¶½ ¶± ·Å  ¶¸  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶± ·” ¶º ·Å¡  ¶… ¶­ ¶» ¶¸ ¶”š ·â‚¬ ·”  ·Æ’ ¶”š ¶° ·’ ·Æ’ ·Å  ¶® · ¶± ¶º ¶Å¡  ¶¶ ·â‚¬ ¶º ·’.  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶º ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶… ¶´ ¶­ ·Å ,  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ¶Å ·Å¡  ¶´ ·Æ’ ·”  ¶´ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ¶Å ·Å¡  ·”ž · ¶¸ ·Å   ¶´ ·” ¶­ ·” ¶± ·” ¶­ ·Å   ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ¶§  ¶¸ ·”ž ·  ·”ž ·’ ·Æ’ ¶» ¶¯ ¶º ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬  ¶”¡ ¶­.  ¶¸ ·Å¡  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶”° ¶­ ·  ¶… ·Æ’ ¶» ¶«  ¶­ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶§  ¶´ ¶­ ·Å  ·â‚¬  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶¸ ·Å ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶Å¡ ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶± ·Å  ¶¯?

 ·”ž ·’ ¶§ ¶´ ·”  ¶”¡ ¶¸ ¶» ·’ ¶Å¡ · ¶± ·”  ¶­ · ¶± · ¶´ ¶­ ·’  ¶» ·Å ¶¶ ·â„¢ ¶§ ·  ¶¶ ·Å  ¶½ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å ,  ¶‘ ¶» ·Å  ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ · ¶½ ·Å  ¶© ·Å  ·”ž ¶º ·’ ¶¸ ·Å ,  ¶º ·Æ’ ·” ·”š ·’  ¶… ¶Å¡ · ·”š ·’,  ¶¸ ·’ ¶½ ·’ ¶¶ ·‘ ¶± ·Å  ¶© ·Å   ¶”¡ ¶­ ·” ¶½ ·”  ¶Å¡ ¶´ ·Å  ¶´ ¶» ¶Å¡ ·Å   ¶´ ¶» ¶¯ ·Å¡ · ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ · ¶» ¶º ·’ ¶± ·Å ,  ¶¸ ·Å¡  ¶Å¡ ·Å ¶§ ·’  ¶¶ ¶½  ·Æ’ ·Å¡ ¶± ·  ¶´ ·’ ¶§ ·” ¶´ ·Æ’  ·Æ’ ·’ ¶§ ¶Å ·â„¢ ¶±  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’  ¶… ¶­ ¶»,  ¶… ¶¯  ¶¯ ·â„¢ ¶½ ·Å ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶… ¶­ ¶»,  ¶… ¶­ ¶» ¶¸ ¶”š ·â‚¬  ·Æ’ ·’ ¶§ ·”.  ¶Å¡ ·Å ¶§ ·’  ·Æ’ ¶§ ¶±  ¶¢ ¶º  ¶Å ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶± ¶¸,  ·Æ’ ·’ ¶º  ·”ž · ¶¸ ·Å   ¶´ ·” ¶­ · ¶½ · ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ¶½ · ¶Å¡ ¶º ·Å¡  ¶”° ·”ž ¶½ ¶¸  ¶Å ¶» ·”  ¶± ¶¸ ·Å  ¶¶ ·”  ¶± · ¶¸ ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ¶´ ·’ ¶¯ ·” ¶¸ ·Å   ¶½ ¶¶ ¶± ·Å  ¶± ¶§  ¶­ ·’ ¶¶ ·” ¶«  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬  ¶Å ·’ ¶½ ·’ ·”ž ·”  ¶’  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ¶§,  ·Æ’ ·’ ¶º  ·”ž · ¶¸ ·Å   ¶´ ·” ¶­ · ¶½ · ¶Å ·Å¡  ¶¸ ·” ·â‚¬ ¶Å  ¶» · ·â‚¬ ·Å  ¶¯ ·â„¢ ¶±, King  ¶± ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·”  ¶± ·’ ¶Å ¶» ·”  ¶”¡ ¶¸ ¶­ ·” ¶¸ ·Å   ¶» ¶§ · ·â‚¬,  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶º ·Å¡  ¶… ·Æ’ ¶» ¶« ·â‚¬  ¶¶ ¶½ ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·”. “Tell …king Robeto Blake to come here. I don-â„¢t want to see …king Eric’s face here. Tell, …king Naveen Pillei to forward this report.  ¶… · ¶¯ ·”  ¶± ·’ ¶Å ¶» ·”  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶… ¶­ ¶» ·Å¡,  ¶… ¶­ ¶» ¶¸ ¶”š ·â‚¬  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶¸ ·Å¡  ¶¸ ·’ ¶± ·’ ·Æ’ ·” ¶± ·Å  ¶§,  ¶­ ¶¸ ¶± ·Å   ¶´ ·Æ’ ·” ¶Å ·’ ¶º  ¶Å¡ · ¶½ ¶º ·Å¡,  ¶Å¡ ¶½  ¶¯ ·‘,  ¶Å¡ ·”  ¶¯ ·‘,  ·Æ’ ·’ ¶º ¶½ ·Å  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶¸  ¶… ¶¸ ¶­ ¶Å¡ ·â‚¬  ¶Å ·Å ·Æ’ ·Å ,  ¶­ ¶¸ ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶» ¶§ ·Å¡  ¶­ ·”ž ¶± ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ·Å ¶§ ·’  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º,  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶”¡ ¶¸ ¶» ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬  ·Æ’ ·Ëœ ¶¢ ·” ·â‚¬ ¶¸  ¶´ ·â„¢ ¶± ·”  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶­ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ¶§  ¶¢ · ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶¸ ¶± · ¶¶ · ·â‚¬ ¶º  ·â‚¬ ·’ ¶Å¡ ¶½ ·Å  ·â‚¬  ¶Å ·Å ·Æ’ ·Å   ¶”¡ ¶­.

 ¶º ¶¸ ·Å   ·”ž ·â„¢ ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶… ¶´  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶º ·Å¡  ¶± ¶Å ·Å  ¶± ·â‚¬  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶¸ ·Å¡  ¶´ ·’ ¶» ·’ ·Æ’,  ¶Å¡ ·Å ¶§ ·’  ·Æ’ ¶± ·Å  ¶± ¶¯ ·Å  ¶°  ¶¶ ¶½ ¶Å¡ · ¶º  ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸,  ·â‚¬ ·’ ¶± · ·  ¶Å¡ ¶½ ·”ž ·Å ¶­ ·Å ,  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶´ ·’ ¶§ ·” ¶´ ·Æ’  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶Å¡ ·â‚¬ ¶» ·â„¢ ¶Å¡ ·Å  ¶¯ · ¶º ·’  ·”ž ·â„¢ ¶½ ·’ ·â‚¬ ¶± ·”  ¶”¡ ¶­.  ¶‘ ·â‚¬ ·’ ¶§  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶´ ¶» ·’ ¶¶ · ·”ž ·’ ¶» ·â‚¬  ·Æ’ ·’ ¶§,  ¶¸ ·”ž ·  ¶½ ·Å¡ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶¶ · ¶± ·Å  ¶Å¡ ·’  ¶¸ ·” ¶± ·Å  ¶§,  ¶… ¶´ ·Å¡  ¶» ¶§ ¶§  ¶‘ ¶» ·â„¢ ·”ž ·’ ·â‚¬  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ·Æ’ ¶¯ ·”ž ·  ¶¸ ·â„¢ ¶­ ¶» ¶¸ ·Å   ¶¶ ¶½ ¶´ ·‘ ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶Å¡ ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶± ·Å  ¶¯ · ¶º ·’  ·â‚¬ ¶§ ·”ž ·  ¶Å ¶­  ·”ž · ¶Å¡.  ¶± ¶¸ ·” ¶­ ·Å   ¶… ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶¯ ·” 68 ¶Å¡  ¶… ¶´ ¶Å¡ ·” ¶» ·Å  ¶­ ·’ ¶¸ ¶­ ·Å   ¶”° ¶­ ·’ ·”ž · ·Æ’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”¡ ¶­ ·’  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·Æ’ ¶­ ·Å   ¶¢ · ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º ·Å¡,  ¶¸ ·â„¢ ¶­ ¶» ¶¸ ·Å   ¶´ ·”ž ¶­ ·Å   ¶… ¶± ·Å  ¶¯ ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶¶ ¶½ ¶Å¡ · ¶º  ¶¸ ·” ¶½ ·” ¶¸ ·”ž ¶­ ·Å   ¶½ · ¶Å¡ ¶º · ¶¸  ¶¸ ·Å¡  ·â‚¬ ¶± ·â‚¬ ·’ ¶§ ¶­ ·Å   ·”ž ¶¯ ·” ¶± ·  ¶Å ·â„¢ ¶±  ·”ž ¶¸ · ¶» ¶º.  ¶¸ ·”ž  ¶¸ ·” ·”ž ·” ¶¯ ·Å¡  ¶´ · ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶¸ · ¶½ ·’ ¶Å · ·â‚¬ ¶½  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶¸ ·’ ¶± ·Å , ¶… ¶½ ·Å  ¶´ ¶º ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·”  ¶¸ ·’ ¶± ·’ ·Æ’ ·Å   ¶´ ¶» ·Å  ·â‚¬ ¶­  ·Æ’ ¶¸ ·” ·”ž ¶º ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ¶Å¡ ·Æ’ ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶¸ ·Å¡  ·Æ’ · ¶½ ·Æ’ ·” ¶¸ ·Å   ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ·â‚¬  ¶… ¶´  ¶¯ · ¶© ·’  ¶… ·â‚¬ ¶¯ · ¶± ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶¶ ·â‚¬,  ¶… ¶´ ¶§  ¶… ¶Å¡ ¶¸ · ¶­ ·Å  ¶­ ·â„¢ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·” ·â‚¬ ¶¯  ·”ž ¶© ¶Å ·  ¶Å¡ ·” ¶¸ ¶§  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬  ¶­ ·’ ¶¶ ·Å¡.

 ·Æ’ ¶­ ·” ¶» ·  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   · ·” ¶­ ¶½  ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶º  ¶… · ¶» ¶¸ ·Å  ¶·  ¶Å¡ ¶½  ¶º ·” ¶­ ·”  ¶… ·â‚¬ ¶° ·’ ¶º ¶§  ¶´ ·â„¢ ¶»  ¶… · ¶» ¶¸ ·Å  ¶·  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸,  ¶… ¶´  ¶½ ¶¯  ·â‚¬ ·’ · · ¶½ ¶¸  ¶¢ ¶º ¶Å ·Å  ¶» · ·”ž ¶± ¶º ¶º ·’.  ¶… · ¶º ·” ¶°  ·Æ’ ¶± ·Å  ¶± ¶¯ ·Å  ¶°  ¶… ¶» ¶Å ¶½ ¶º ·Å¡  ¶´ ¶» · ¶¢ ·’ ¶­  ¶¸ ¶± ·  ¶¶ · ·â‚¬ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å ,  ·â‚¬ ·’ ¶º ·â‚¬ ·” ¶½ ·Å   ·â‚¬ ·”  ·Æ’ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶¸ ¶± ·Æ’,  ·â‚¬ ·’ ¶Å¡ ¶½ ·Å  ·â‚¬  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ¶Å¡ ¶» ¶±  ·Æ’ ·‘ ¶¸  ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶º ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å  ¶¸  ·Æ’ ¶­ ·” ¶» · ¶§  ¶½ ¶¶ ·  ¶¯ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶… ¶± ·Å  ¶­  ¶´ ¶» · ¶¢ ¶º ¶º ·’.  ¶… ¶´  ¶‘ ·Å   ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ·â‚¬  ¶¸ ¶± ·  ¶… ·â‚¬ ¶¶ · ¶° ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶’  ¶´ ¶» · ¶¢ ·” ¶º  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶«  ·â‚¬ ¶©  ·â‚¬ ¶© · ¶­ ·Å   ·â‚¬ · ¶© ·’  ¶¯ ·’ ¶º ·” ¶« ·”  ·â‚¬ ¶±  ¶… · ¶Å¡ · ¶» ¶º ·Å¡  ¶´ ·Æ’ ·” ¶¶ ·’ ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶« ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ·â‚¬ ¶Å ¶¶ ¶½ ·  ¶Å ¶­ ¶º ·” ¶­ ·” ¶º.  ¶‘ ·Æ’ ·Å¡  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶± ¶¸ ·Å   ¶… ¶´  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ¶­ ·” ¶» · ·â‚¬  ·”ž ·  ·Æ’ ¶­ ·” ¶» · ¶Å ·Å¡  ¶Å ¶¸ ¶± ·Å   ¶¸ ¶Å  ¶¸ ¶± · ·â‚¬  ¶… ·â‚¬ ¶¶ · ¶° ¶Å¡ ¶» ¶Å ·â„¢ ¶±  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º  ¶º ·” ¶­ ·” ¶º. ·Æ’ ¶­ ·” ¶» · ·â‚¬  ¶… ·â‚¬ ¶¶ · ¶°  ¶Å¡ ¶»  ¶Å · ¶± ·” ¶¸,  ·Æ’ ¶­ ·” ¶» · ¶§  ¶‘ ¶» ·â„¢ ·”ž ·’ ·â‚¬  ·Æ’ ¶§ ¶± ·Å   ·â‚¬ · ¶¯ ·” ¶¸,  ¶­ ¶± ·’ ¶Å¡ ¶» ¶¸  ¶» ¶¢ ¶º ¶§  ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ¶… ¶º ·’ ¶­ ·’  ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶º ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬ ·Å¡.  ·Æ’ · ¶¶ ·‘  ¶½ ·â„¢ ·Æ’ ¶¸  ¶‘ ¶º  ¶… ¶´ ¶§  ¶… ¶º ·’ ¶­ ·’  ¶­ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶‘ ¶Å¡ ·Å   ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶¶ ·â‚¬  ¶”° ¶­ ·’ ·”ž · ·Æ’ ¶º  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶¶ ¶½ ¶Å¡ ¶»  ¶´ ·â„¢ ¶± ·Å  ·â‚¬ ·  ¶¯ ·â„¢ ¶±  ¶¸ ·Å¡  ¶¸ ·Å ·”ž ·Å ¶­ ·Å¡,  ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’ ¶¯ ·”  ¶½ · ¶”š ¶Å¡ ·’ ¶Å¡ ¶º ¶Å¡ ·” ¶§  ¶± ·’ ¶¯ ·’ ¶¶ ¶» ·â‚¬  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º  ¶± ·Å ·”ž · ¶Å¡ ·’,  ¶… ·â‚¬ ¶° ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶« ¶º ·â‚¬  ¶… · ¶­.
 ¶¸ ·”ž ·’ ¶± ·Å  ¶¯  ¶» · ¶¢ ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶¸ ·”ž ¶­ · ·â‚¬  ¶¶ ¶½ ¶º ¶§  ¶´ ¶­ ·Å  ¶Å¡ ¶½ ·Å¡,  ¶¸ ·â„¢ ¶» ¶§  ¶¢ · ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶¶ ¶½ ·â‚¬ ·Å¡ ¶Å ¶º ¶º ·’.  ¶¶ ¶½ ¶º  ¶½ ¶¶ · ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶´ ·Æ’ ·”,  ¶” ·”ž ·”  ¶» ¶§ ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶º ¶½ ·”  ¶¯ ·â„¢ ¶± · ¶Å ·Å¡ ¶¸  ¶¢ ¶± · ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’ ·â‚¬ ¶» ¶º ·  ·â‚¬ ·” ·â‚¬ ¶¯,  ¶‘ ¶­ ·” ¶¸ · ¶§  ¶¸ ¶Å  ¶´ ·â„¢ ¶± ·Å  ·â‚¬ ¶±  ¶± ·’ ¶º ¶¸ ·” ·â‚¬ ·  ·â‚¬ ·”  ¶¸ ·Å¡  ¶¶ ¶½ ·â‚¬ ·Å¡ ¶Å ¶º  ·”ž ·  ¶¶ ¶¯ ·Å  ¶° ·â‚¬  ¶± ·’ ·â‚¬ · ¶» ¶¯ ·’ ·â‚¬  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ·”ž ·Å¡ ¶­ ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å ,  ¶½ · ¶Å¡ ¶º ·Å¡  ¶¶ ¶½ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶ ¶« ¶º ·Å¡  ¶± · ¶º ¶Å¡ ¶º ·â„¢ ¶Å¡ ·”  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶Å¡ · ¶´ ·”  ¶´ ·â„¢ ¶± ·â„¢ ¶±  ¶­ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶§  ¶´ ¶­ ·Å  ·â‚¬  ·Æ’ ·’ ¶§ ·”.
 ¶¸ ·”ž ·’ ¶± ·Å  ¶¯  ¶» · ¶¢ ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶¸ ·”ž ¶­ ·,  ¶½ · ¶Å¡ ¶º ·Å¡  ¶Å¡ · ¶´ ·”  ¶´ ·â„¢ ¶± ·â„¢ ¶±  ¶» · ¶¢ ·Å  ¶º  ¶± · ¶º ¶Å¡ ¶º ¶Å¡ ·”  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± · ·Æ’ ·Å¡ ¶¸  ¶”° ¶­ ·’ ·”ž · ·Æ’ ¶º ·Å¡  ¶”° ·”ž ¶½  ¶­ ¶½ ¶º ¶Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶» · ¶¢ ·Å  ¶º  ¶´ · ¶½ ¶Å¡ ¶º ¶Å¡ ·”  ¶¶ ·â‚¬ ¶§  ¶´ ¶­ ·Å  ·â‚¬  ·Æ’ ·’ ¶§ ·”. ¶”° ¶­ ·’ ·”ž · ·Æ’ ¶º  ¶Å ·â‚¬ ·Å¡ ·”š ¶« ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶§,  ¶» ¶§ ·Å¡  ¶´ ¶½ · ¶­ ·Å   ¶¶ ¶½ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶… ¶½ ·Å  ¶½ ·  ¶Å ·â„¢ ¶±  ¶» ¶¢  ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ·’ ¶§ ·’  ¶‘ ·… · ¶» ·â‚¬  ¶ · ¶­ ¶± ¶º  ¶Å¡ ¶»,  ¶» ¶§  ¶± ·’ ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶Å ¶­ ·Å   ¶¯ ·” ¶§ ·” ¶Å · ¶¸ ·” ¶« ·”  ¶¸ ·”ž ·  ¶» ¶¢ ¶­ ·” ¶¸ ·  ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸,  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·Æ’ ·” ¶¯ ·Å  ¶¯ ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡,  ·Æ’ ·’ ¶º ¶½ ·” ¶¸  ¶… · ¶° · ¶»  ¶… ¶± ·” ¶¶ ¶½  ¶º ¶§ ¶­ ·Å¡  ¶¶ ¶½  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶´ ¶± ·Å  ·â‚¬,  ¶¸ ·Å¡  ¶» ¶§ ·Å¡  ¶”¹ ¶­ ·” ¶»  ·”ž ·  ¶± · ¶Å ·â„¢ ¶± ·”ž ·’ ¶»  ¶´ · ¶½ ¶± ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å ,  ¶… ¶± ·’ ¶Å¡ ·” ¶­ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶º ¶½ ·” ¶¸  ¶´ ¶½ · ¶­ ·Å   ·â‚¬ ¶½  ·Æ’ · ¶¸ · ¶± ·Å  ¶º  ¶¢ ¶±  ¶¢ ·” ·â‚¬ ·’ ¶­  ¶¸ ·” ·Æ’ ¶´ ¶­ ·Å  ·â‚¬  ¶º ¶§ ¶Å¡ ¶» ¶Å ·â„¢ ¶±  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’,  ¶´ ·Å  ¶» ¶· · ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ·â‚¬  ¶ · ¶­ ¶± ¶º  ¶Å¡ ·Å ¶§,  ¶» ¶§  ¶± ·’ ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ¶Å¡ ¶»  ¶Å ¶­ ·Å   ¶… · ¶Å¡ · ¶» ¶º ¶­ ·Å ,  ¶‘ ¶Å¡ ¶¸  ¶… · ¶Å¡ · ¶» ¶º ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ·”  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·Å  ¶° ·” ¶± ·Å   ¶¯ ·â„¢ ¶Å¡ ¶Å¡ ·’.

 ¶­ ·â‚¬ ¶¯,  ¶´ ·… ¶¸ ·” ·â‚¬ ¶±  ¶´ · ¶» ¶Å¡ ·” ¶¸ ·Å  ¶· ·  ¶¸ ·”ž ·  ¶» ¶¢ ¶­ ·” ¶¸ ·,  ¶» ¶§  ·Æ’ ·”ž ¶½ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ·”ž ¶”š ¶´ · ·”š ·’ ¶­  ¶Å¡ ¶½ · ·Æ’ ·Å¡ ¶¸,  ¶¸ ·Å¡  ¶º ·” ¶Å ¶º ·Å¡ ¶¯ ·” ¶¯  ·Æ’ ·”ž ¶½ ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶”š ¶´ · ·”š ·’ ¶­ ·â‚¬  ¶­ ·’ ¶¶ ·” ¶¸ ¶¯,  ¶¢ · ¶­ ·’ ¶º ¶§,  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·’ ¶±  ¶´ · ¶½ ¶± ¶º  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ·â‚¬  ·”ž ¶© ¶Å ·  ¶Å¡ ·’ ¶º ¶±  ¶º ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·’ · ·Å¡ ·”š ·’ ¶­  ¶´ ¶« ·’ ·â‚¬ ·” ¶© ¶º ¶Å¡ ·’.  ¶¸ ·â„¢ ·â‚¬ ¶± ·Å   ¶­ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶± ·Å  ¶§  ·Æ’ ¶¸ ¶Å · ¶¸ ·” ·â‚¬  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ¶¸ · ¶¢  ¶´ ¶» ·’ ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶­ ¶± ¶º ¶± ·Å   ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶º ·Å¡,  ·Æ’ ·’ ¶» ·’ ¶½ ¶Å¡ ·Å   ¶¸ · ¶­ · ·â‚¬  ¶¸ ·Å¡  ¶Å ·Å ¶© ¶± · ¶”š ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶» ¶§  ¶» · ¶Å¡ ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶§  ·Æ’ ·” ¶¯ · ¶± ¶¸ ·Å   ¶¢ ¶± ¶­ · ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶”° ¶½ ·Å  ¶½ ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·”.  ¶‘ ·Å   ¶”° ¶½ ·Å  ¶½ ·” ¶¸ ¶§  ¶… ·â‚¬ ¶± ¶­ ·â‚¬,  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ·Æ’ ·” ¶¯ · ¶± ¶¸ ·Å   ¶¢ ¶± ¶­ · ·â‚¬  ¶¸ ¶­,  ¶¸ ·”ž ·  ·â‚¬ ·’ · · ¶½  ·â‚¬ ¶Å ¶Å¡ ·” ¶¸ ·Å   ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶· · ¶» ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶´ · ·â‚¬ ¶» ·”  ¶­ ·’ ¶¶ ·Å¡.  ¶’ ·â‚¬ ·  ¶¸ ·Å ¶± ·â‚¬ · ¶¯? 

 ¶» ¶§ ¶§  ·”ž ·Å ¶» ·” ¶± ·Å ,  ¶¶ ·Å¡ ¶¶ ¶¯ ·Å  ¶¯ ¶± ·Å ,  ¶¯ ·” ·”š ·’ ¶­ ¶º ¶± ·Å   ¶º ¶±  ·Æ’ ¶¸ · ¶¢  ¶´ ·’ ¶½ ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬ ¶± ·Å   ¶”¹ ¶» ·” ¶¸  ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡,  ·Æ’ ¶¸ · ¶¢ ¶º  ¶­ ·” ¶½  ¶… · ¶­ ·’  ¶´ ·â‚¬ ·” ¶½ ·Å   ·Æ’ ¶”š ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶º ·’.  ¶… ¶¸ ·Å  ¶¸ ·  ·”ž ·  ¶­ · ¶­ ·Å  ¶­ ·  ¶º ¶±  ¶´ · ¶½ ¶Å¡ ¶º ·’ ¶± ·Å   ¶´ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡,  ·â‚¬ ·Æ’ ¶»  ¶´ ·”ž ·â„¢ ¶± ·Å   ¶´ ·”ž ¶§  ¶¢ ¶± · ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’ ·â‚¬ ¶» ·” ¶± ·Å   ·”ž ·  ¶… ¶Å ¶¸ · ¶­ ·’ ·â‚¬ ¶» ·” ¶± ·Å   ¶´ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶… · ¶Å¡ · ¶» ¶º ¶§  ¶± ·Å ·â‚¬ ·Å¡.  ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ¶· · ·â‚¬ ¶º  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶”¹ ¶­ ·Å  ¶­ ¶» ·” ¶­ ¶»  ¶´ ¶¯ ·â‚¬ ·’  ¶’  ¶’  ¶´ ·” ¶¯ ·Å  ¶Å ¶½ ¶º ·’ ¶± ·Å  ¶§  ¶”¹ ¶» ·” ¶¸  ¶Å¡ ¶»  ¶… · ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡,  ·â‚¬ ·’ · · ¶½  ¶¶ ¶½ · ¶´ ·Å ¶» ·Å ¶­ ·Å  ¶­ ·”  ·Æ’ ¶¸ ·” ¶¯ · ¶º ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·”ž ·’ ¶­ ·â‚¬ ¶º.  ¶… ¶¸ ·Å  ¶¸ ·  ¶± · ¶¸ ¶­ ·’  ¶´ ¶¯ ·â‚¬ ·’ ¶º  ¶½ ¶¯  ¶­ · ¶± ¶­ ·Å  ¶­ ·’ ¶º  ·”ž ·  ¶­ · ¶­ ·Å  ¶­ ·  ¶± · ¶¸ ¶­ ·’  ¶´ ¶¯ ·â‚¬ ·’ ¶º  ¶½ ¶¯  ¶­ · ¶± ¶­ ·Å  ¶­ ·  ¶¯ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¸ ·” ¶½ ·”  ¶» ¶§ ·Å¡ ¶¸  ¶… ¶± · ¶Å ¶­ ¶º  ¶Å ¶¸ ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶¯ ·’ ·Æ’ · ·â‚¬  ¶­ ·” ¶» ¶« ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶º ·’.

 ¶… ¶¸ ·Å  ¶¸ ·  ¶´ ¶¯ ·â‚¬ ·’ ¶º  ¶½ ¶¯  ¶… ¶¸ ·Å  ¶¸ ·  ¶­ ·” ¶½  ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ¶· · ·â‚¬ ¶º  ¶… ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š ·  ¶Å¡ ¶½  ¶… ¶¸ ·Å  ¶¸ ·  ¶± · ¶­ ·Å  ¶± ¶¸ ·Å ,  ¶¸ ·” ¶½ ·”  ·Æ’ ¶¸ · ¶¢  ¶º · ¶± ·Å  ¶­ ·Å  ¶» ¶± ¶º ¶¸  ¶¶ ·’ ¶¯  ·â‚¬ ¶§ ·Å  ¶§ ·â‚¬ ·  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶§  ¶± ·’ ¶º · ¶½ ·”  ¶¢ · ¶­ ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶» ¶§ ¶§  ¶”¹ ¶» ·” ¶¸  ·â‚¬ ·Å¡.  ¶‘ ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¸  ¶­ · ¶­ ·Å  ¶­ ·  ¶­ ·” ¶½  ·Æ’ · ¶¶ ·‘  ¶… ¶¸ ·Å  ¶¸ ·  ¶Å¡ ·â„¢ ¶± ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶… ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š ·  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶­ · ¶­ ·Å  ¶­ ·  ¶± · ¶­ ·Å  ¶± ¶¸ ·Å ,  ¶´ ·â‚¬ ·” ¶½ ·Å   ·Æ’ ¶”š ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬  ¶¶ ·’ ¶¯  ·â‚¬ ¶§ ·Å  ¶§ ·â‚¬ ·,  ¶… ¶¸ ·Å  ¶¸ ·  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶”° ¶§ ·” ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ·â‚¬ ·â„¢ ¶»  ¶¯ ¶» ¶«,  ·â‚¬ ¶Å ¶Å¡ ·” ¶¸ ·Å   ¶… ¶© · ¶½  ¶Å¡ ¶» ¶º ·’.  ¶¸ ·â„¢ ¶º  ¶´ ·â‚¬ ·” ¶½  ·â‚¬ ·’ ¶± · ·  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ·”ž ·  ¶» ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶± · ·  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ·Æ’ ¶¸ ¶Å  ¶… ¶­ ·Å  ·â‚¬ · ¶½ ·Å   ¶¶ · ¶¯ ¶Å ¶­ ·Å ,  ·â‚¬ · ¶¯ ¶Å ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶”š ·Æ’ ·’ ¶¯ ·Å  ¶° ·’ ¶º ¶Å¡ ·’.  ¶‘ ¶¸ ¶± ·’ ·Æ’ ·  ¶¸ ·â„¢ ¶» ¶§  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·â‚¬ ·Å  ¶´ ·’ ¶º ¶± ·Å   ·Æ’ ¶­ ·”  ·â‚¬ ¶Å ¶Å¡ ·” ¶¸ ·Å¡  ¶¸ ·”ž ·  ¶¶ ¶½ ¶º,  ¶¯ ·â„¢ ¶¸ ·â‚¬ ·Å  ¶´ ·’ ¶º ¶± ·Å   ¶¸ ¶± · ·â‚¬  ¶… ·â‚¬ ¶¶ · ¶°  ¶Å¡ ¶»  ¶Å ¶­  ¶º ·” ¶­ ·” ¶º.  ¶­ ·Å ¶§ ·’ ¶½ ·Å  ¶½  ¶´ ¶¯ ·â‚¬ ¶±  ¶… ¶­  ·Æ’ · ¶¶ ·‘  ¶½ ·â„¢ ·Æ’ ¶¸  ¶» ¶§  ¶´ · ¶½ ¶± ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶¶ ·â‚¬  ¶… ·â‚¬ ¶¶ · ¶°  ¶Å¡ ¶»  ¶Å ¶­  ¶º ·” ¶­ ·” ¶¸ ¶º.

One Response to “මේ මහා අභියෝග කන්දරාව හමුවේ අපට කල හැක්කේ කුමක්ද?”

  1. Christie Says:

    Please remember it is not a Western country that imposed 13th amendment and provincial councils in the island nation. It is India and India wants Trincomalee.
    Indian imperialists believe British should have given Trincomalee to them. The main reason India made the Indian terrorist arm the Tamil terrorists.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress