මන්ඩලේ කචල් – නොරොච්චෝලයට කෙල වේ. සාම්පුරය ගොඩ යන ලකුණු
Posted on October 2nd, 2013

 ¶´ ·Å ¶¯ ·”  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ·  ·Æ’ ¶”š ¶Å ¶¸ ¶º

 ¶­ ·’ ·Å - ¶» ¶Å¡ ·” ¶« · ¶¸ ¶½ ¶º ·Å¡  ·Æ’ · ¶¸ ·Å  ¶´ ·” ¶» ·Å   ¶Å ¶½ ·Å   ¶… ¶Å¸ ¶» ·”  ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶» ¶º ·Å¡  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ¶± ·Å   ¶Å ·’ ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·” ¶¸  ¶½ ¶¶ ¶±  ·Æ’ ¶­ ·’ ¶º ·Å¡  ¶… ¶­ ·Å  ·Æ’ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶º ¶±  ¶¶ ·â‚¬ ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ·”ž ·  ¶¶ ¶½ · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º · ¶”š · ¶º ·Å¡  ¶½ ·Å¡ ¶Å¡ ¶¸ ·Å  ¶­ ·” ¶¸ ·  ¶¸ · ¶° ·Å - ¶º ¶º ¶§  ¶´ ·Å - ¶» ¶Å¡ · ·  ¶Å¡ ·Å ¶§  ¶­ ·’ ¶¶ ·Å¡.  ¶± ·Å ·â‚¬ · ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶» ·Å   ¶¸ ·Æ’  · ·” ·Å - ¶»  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬ ·Å¡  ¶´ · ·â‚¬ · ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶´ ·Å ¶¯ ·”  ¶» · ¶¢ ·Å - ¶º  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½  ·Æ’ ¶¸ ·” ·… ·” ·â‚¬ ¶§  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ¶± ·”  ¶… ¶Å ¶¸ · ¶­ ·’ ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ·”ž ¶· · ¶Å ·’ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ·Æ’ · ¶Å¡  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ·  ¶¸ ¶­ ·”  ·â‚¬ ·”  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶´ ·Æ’ ·” ¶¶ ·’ ¶¸ ¶Å¡,  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ¶± ·”  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å¡ ·  ¶”¡ ¶¸ ¶­ ·’  ·Æ’ ¶½ ·Å  ¶¸ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·” ¶» ·Å  ·”š ·’ ¶© ·Å   ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶½ ¶¶ ¶±  ·Æ’ ¶­ ·’ ¶º ·Å¡  · ·” ·Å - ¶»  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬ ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ¶  · ¶» ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶­ ·Å   ¶… ¶­ ¶»  ¶­ ·” ¶»  ¶‘ ¶Å¡ ·”  ¶Å ·’ ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·” ¶¸  ¶… ¶­ ·Å  ·Æ’ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬  ¶º ·Å ¶¯ ·  ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶º · ·â‚¬ ·Å¡.‚ 
‚ 
 ¶½ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶¸  ·Æ’ ·”ž  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶‘ ¶± ·Å . ¶§ ·”. ¶´ ·”. ·Æ’ ·”.  ·Æ’ ¶¸ · ¶Å ¶¸  ¶… ¶­ ¶»  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¸ ·” ¶½ ·’ ¶Å¡  ¶Å ·’ ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·” ¶¸ ¶§  ¶´ ·Å - ¶» ¶Å¡ · ¶» ·â‚¬  ¶¸ ·â„¢ ¶Å ·  ·â‚¬ ·Å ¶§ ·Å  500 ‚  ¶Å¡  ¶° · ¶» ·’ ¶­ · ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å ¶½ ·Å   ¶… ¶Å ·” ¶» ·”  ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶» ¶º ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ · ¶¸ ·Å  ¶´ ·– ¶» ·Å   ·”ž ·’  ¶´ ·’ ·”ž ·’ ¶§ ·” ·â‚¬ ¶± ·”  ¶”¡ ¶­.  ¶’  ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ¶½ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶¸  ·Æ’ ·”ž  ¶‘ ¶± ·Å . ¶§ ·”. ¶´ ·”. ·Æ’ ·”.  ·Æ’ ¶¸ · ¶Å ¶¸  ¶© ·Å ¶½ ¶» ·Å   ¶¸ ·’ ¶½ ·’ ¶º ¶± 75  ¶¶ · ¶Å ·’ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·–  ¶´ ·Å - ¶» · ¶Å ·Å  ¶° ¶± ¶º ¶± ·Å   ·Æ’ · ¶´ ¶º ·’ ¶º  ¶º ·” ¶­ ·”  ¶… ¶­ ¶»  ¶­ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶© ·Å ¶½ ¶» ·Å   ¶¸ ·’ ¶½ ·’ ¶º ¶± 350  ¶Å¡ ·Å   ¶´ ¶¸ ¶«  ¶« ¶º  ·â‚¬ · ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶½ ¶¶ · ¶Å ¶­  ¶º ·” ¶­ ·” ¶º.  ¶’  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶» ¶º  ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ¶© ·Å ¶½ ¶» ·Å   ¶¸ ·’ ¶½ ·’ ¶º ¶± 500  ¶Å¡  ¶¸ ·” ·… ·”  ·â‚¬ ·’ ¶º ¶¯ ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ·Å¡  ¶º · ¶º ·’  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·Å¡.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶‘ ¶¸  ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶» ¶º ·Å¡  ·Æ’ · ¶¶ ·‘  ·â‚¬ ·’ ¶º ¶¯ ¶¸  ¶± ·’ · ·Å  ¶  ·’ ¶­ ·â‚¬  ¶¯ · ¶± ¶Å ¶± ·Å  ¶± ¶§  ¶± ·Å ¶¸ · ¶­.  ¶¸ ·â„¢ ¶º  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬  ·Æ’ ·”ž  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬  ¶… ¶­ ¶»  ·Æ’ ·’ ¶º ¶º ¶§  ¶´ ¶« ·”ž  ¶¶ · ¶Å ·’ ¶± ·Å   ·Æ’ ¶¸  ¶´ ¶”š ¶Å ·” ¶Å¡ · ¶» ·’ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶¯ ¶» ¶«  ¶¶ · ·â‚¬ ·Å   ¶´ · ·â‚¬ ·Æ’ ·” ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶¯ · ¶± ¶§ ¶¸ ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶Å¡ ·Æ’ ·  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¸ ·” ¶½ ·’ ¶Å¡  ¶Å ·’ ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·” ¶¸ ·Å   ¶± ·’ ·Æ’ ·  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ¶§  ¶… ·â‚¬ · ·Æ’ ·’  ·Æ’ ·”ž ¶Å ¶­  ¶Å¡ ·Å ¶± ·Å  ¶¯ ·Å¡ ·Æ’ ·’  ¶» · ·Æ’ ¶Å¡ ¶§  ¶‘ ¶Å¡ ¶Å¸  ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ·”  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¶ · ·â‚¬ ·Å   ¶´ ·Æ’ ·” ¶Å ·’ ¶º  ¶¯ ·’ ¶± ·â‚¬ ¶½  ·â‚¬ · ¶» ·Å  ¶­ ·  ·â‚¬ ·’ ¶º.  ¶‘ ·”ž ·’  ¶´ ·Å - ¶» ¶­ ·’ ·â‚¬ ·’ ¶´ · ¶Å¡  ·Æ’ · ¶Å¡ ·â„¢ ·â‚¬ ·’ ¶± ·Å   ¶¸ ·â„¢ ·Æ’ ·Å¡ ¶º.
‚ 
-¢  ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶» ¶º ·Å¡  ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶º ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶¸ ¶­ · ·â‚¬  · ¶Å¡ ·Å - ¶º ¶­ ·  ¶… ¶° ·Å - ¶º ¶±  ·â‚¬ · ¶» ·Å  ¶­ · ·â‚¬ ·Å¡  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶´ ¶» ·’ ¶¯ ·’ 40%  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶± ·Å ·â‚¬ 33%  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ · ¶½ ¶Å¡ ·” ¶¸  ¶± ·’ ·Æ’ ·  ¶¯ · ¶± ¶§  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·’ ¶±  ¶¸ ·’ ·…  ¶Å ¶« ¶± ·Å   ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ·â‚¬ · ¶» ·Å  ·”š ·’ ¶Å¡ ·â‚¬  ¶» ·” ¶´ ·’ ¶º ¶½ ·Å   ¶¶ ·’ ¶½ ·’ ¶º ¶± 2.6  ·Æ’ ·’ ¶§ 4.9  ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·  ·â‚¬ ¶±  ¶… ¶½ · ¶· ¶º ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ·” ¶¸.
-¢  ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶» ¶º ·Å¡  ·â‚¬ · ¶» ·Å  ·”š ·’ ¶Å¡  ¶± ¶© ¶­ ·Å  ¶­ ·”  ·â‚¬ ·’ ¶º ¶¯ ¶¸  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶”¡ ¶¸ ¶» ·’ ¶Å¡ · ¶± ·”  ¶© ·Å ¶½ ¶» ·Å   ¶¸ ·’ ¶½ ·’ ¶º ¶± 20.5  ¶± ·Å ·â‚¬  ¶”¡ ¶¸ ¶» ·’ ¶Å¡ · ¶± ·”  ¶© ·Å ¶½ ¶» ·Å   ¶¸ ·’ ¶½ ·’ ¶º ¶± 32.5  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ · ¶½ ¶Å¡ ·” ¶¸  ¶± ·’ ·Æ’ ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ¶§  ¶¯ · ¶± ¶§  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·’ ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶± ·’ ¶¸ ¶º  ¶… ¶± ·” ¶´ · ¶­ ·’ ¶Å¡ ¶º  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶… ·â‚¬ ¶¸  ·â‚¬ · ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ·â‚¬ · ¶» ·Å  ·”š ·’ ¶Å¡ ·â‚¬  ¶» ·” ¶´ ·’ ¶º ¶½ ·Å   ¶¶ ·’ ¶½ ·’ ¶º ¶± 1.56  ¶Å¡  ¶… ¶½ · ¶· ¶º ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ·” ¶¸.
-¢  ¶¸ ·â„¢ ¶Å · ·â‚¬ ·Å ¶§ ·Å  500  ¶Å¡  ¶­ ¶» ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·’ · · ¶½  ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶» ¶º ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ·”ž ·’ ¶¸ ·’ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶¸ ¶­  ¶½ · ¶¶ ·” ¶¸ ·Å  ( ¶”  ¶» ·Å . ¶”¢. ¶Å )  ¶½ ·â„¢ ·Æ’ ‚  ¶”¡ ¶¸ ¶» ·’ ¶Å¡ · ¶± ·”  ¶© ·Å ¶½ ¶» ·Å   ·â‚¬ ¶½ ·’ ¶± ·Å  18%  ·â‚¬ ·Æ’ ¶» ¶Å¡ ¶§  ¶½ ¶¶ · ¶¯ ·” ¶¸  ¶¯ · ¶± ¶§  ¶­ ·’ ¶”º ·â„¢ ¶±  ¶½ · ¶Å¡ ¶º ·Å¡  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶´ ·Å - ¶» ¶­ ·’ · ¶­  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶… ·Æ’ · ¶° · ¶» ¶« ·â‚¬ ·Å¡.  ¶‘ ¶¸  ¶… ¶Å ¶º 12%  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ · ¶½ ¶Å¡ ·” ·â‚¬  ·”ž ·Å ¶­ ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶­ ·” ¶» ¶« ¶º  ¶± ·’ ·Æ’ ·  ¶¯ · ¶± ¶§  ¶­ ·’ ¶”º ·â„¢ ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶± ·’ ¶¸ ¶º  ¶… ¶± ·” ¶´ · ¶­ ·’ ¶Å¡ ¶º  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶´ · ¶» ·’ ¶· · ¶Å ·’ ¶Å¡ ¶º · ¶§  ·â‚¬ ·Æ’ ¶» ¶Å¡ ¶§  ¶» ·”  ¶¶ ·’ ¶½ ·’ ¶º ¶± 1.2  ¶Å¡  ¶´ ¶¸ ¶«  ¶… ¶½ · ¶· ¶º ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ·” ¶¸.
-¢  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶º  ¶¸ ·’ ·…  ¶¯ ·”  ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ·Å¡  ¶Å ·’ ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·” ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·’  ·Æ’ · ¶¸ ·Å  ¶´ ·– ¶» ·Å   ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶» ¶º ·Å¡  ¶¸ ·” ·… ·”  ¶´ ·Å - ¶» · ¶Å ·Å  ¶° ¶±  ¶¸ ·” ¶¯ ¶½  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶± ·Å ¶Å¡ ·Å ¶§  ·”ž ·’ ·Æ’ ·Å   ¶­ · ¶± ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ · ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶­ ·’ ¶¶ ·’ ¶« ·’.  ¶’  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ¶± ·”  ¶‘ ¶± ·Å . ¶§ ·”. ¶´ ·”. ·Æ’ ·”.  ·Æ’ ¶¸ · ¶Å ¶¸ ¶§  ·â‚¬ ¶”š ¶  ¶± ·’ ¶Å¡ ·â‚¬  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ·Å¡  ¶± ·’ ¶½ ¶° · ¶» ·” ¶± ·Å   ·”ž ·  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬  ¶´ ·Æ’ ·” ¶Å¡ · ¶½ ·” ¶± ·â‚¬  ·”ž ·’ ¶­ ·” ¶¸ ¶­ ¶º ·Å¡  ¶´ ·Å - ¶» · ¶Å ·Å  ¶° ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶º ¶¯ ¶¸  ¶”° ·”ž ·…  ¶± ¶”š ·â‚¬ ·  ¶´ ·â„¢ ¶± ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ·”ž · ¶Å¡ ·’ ·â‚¬ ·Å¡.  ¶’  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶”° ¶¶ ·Å¡ ¶¸  ¶’ ¶Å¡ ¶Å¡ ¶º ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ¶§  ¶”° ·”ž ·…  ¶¸ ·’ ·… ¶Å¡ ·Å   ¶Å ·â„¢ ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ·” ¶¸. ‚ 
‚ 
 ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º · ¶”š · ¶º ·Å¡  ¶”° ·”ž ·… ¶¸  ¶± ·’ ¶½ ¶° · ¶» ·’ ¶º ·â„¢ ¶Å¡ ·” ¶Å ·Å¡  ·”ž ·  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶¶ ¶½ ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ·Å¡  ¶”° ·”ž ·…  ¶”° ¶”š ¶¢ ·’ ¶± ·Å¡ ¶» ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·”= ¶Å ·Å¡  ¶… ¶­ ·Å  ¶­ ¶± · ¶¸ ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶Å¡ ·’ ·Å - ¶» ¶º · ¶Å¡ ¶½ · ¶´ ¶º  ¶­ ·” ·…  ¶… ¶­ ·Å  ·Æ’ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·…  ¶‘ ¶¸  ¶¸ ·” ¶½ ·’ ¶Å¡  ¶Å ·’ ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·” ¶¸ ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ·â‚¬ ·Æ’ ¶» ¶Å¡ ¶§  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ¶±  ¶´ · ¶© ·” ·â‚¬  ¶… ·â‚¬ ¶¸  ·â‚¬ · ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶» ·” ¶´ ·’ ¶º ¶½ ·Å   ¶¶ ·’ ¶½ ·’ ¶º ¶± 7.63  ¶Å¡ ·’.  ¶‘ ¶± ¶¸ ·Å   ¶» ·” ¶´ ·’ ¶º ¶½ ·Å   ¶Å¡ · ¶§ ·’ 763  ¶Å¡ ·’.  ¶¸ ·Å¡  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶¶ ¶½ ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ¶§  ¶½ · ¶”º ·â„¢ ¶±  ¶´ ¶”š ¶Å ·” ¶Å¡ · ¶» ·’ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ·â‚¬ · ¶© ·’  ¶Å¡ ·Å ¶§ ·Æ’ ¶Å¡ ·Å   ¶º ·… ·’  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ¶± ·”  ·Æ’ ¶¸ · ¶Å ¶¸  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·Å ¶½ ·Å  ¶½  ¶Å¡ ·‘ ¶¸ ·Å¡  ¶­ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”¹ ¶¯ ·  ·â‚¬ ·”  ¶”¡ ¶­.  ¶¸ ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶º ·… ·”  ·â‚¬ ·’ ¶º ¶¯ ¶¸ ·Å   ¶… ¶± · ¶Å ¶­ ¶º ·Å¡  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶´ · ¶» ·’ ¶· · ¶Å ·’ ¶Å¡ ¶º ·  ¶¸ ¶­  ¶´ · ¶§ ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ¶º ·Å¡  ¶½ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶¸  ¶´ · ¶© ·”  ¶± ·Å ¶½ · ¶¶ ·’ ¶º  ¶º ·” ¶­ ·” ¶º  ¶º ¶±  ·â‚¬ ·Å - ¶º · ¶¢  ·Æ’ ¶§ ¶± ·Å   ¶´ · ¶¨ ¶º ¶¸  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶± ·’ ¶½ ¶° · ¶» ·” ¶± ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸ ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶´ ·’ ¶§ ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶º  ·”ž · ¶Å¡ ·’ ¶º.  ¶’  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ·Æ’ ·‘ ¶¸  ¶´ · ¶» ·’ ¶· · ¶Å ·’ ¶Å¡ ¶º ·â„¢ ¶Å¡ ·” ¶§ ¶¸  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ·â‚¬ ¶”š ¶  · ·â‚¬  ¶± ·’ ·Æ’ ·  ·â‚¬ · ¶» ·Å  ·”š ·’ ¶Å¡ ·â‚¬  ¶… ·â‚¬ ¶¸  ·â‚¬ · ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶» ·” 1525  ¶Å¡ ·Å   ¶¶ · ¶Å ·’ ¶± ·Å   ·”ž ·  ¶Å ·â„¢ ·â‚¬ ·’ ¶º  ¶º ·” ¶­ ·” ·â‚¬ ·Å¡. ‚  ¶½ · ¶· ¶º ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶º  ¶¯ ·” ¶¸ ¶§  ·Æ’ · ·… ·Æ’ ·” ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶Å ¶½ ·Å   ¶… ¶Å¸= ¶» ·”  ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶»  ¶¸ ¶Å¸ ·’ ¶± ·Å   ¶¸ ·â„¢ ·â‚¬ · ¶± ·’  ¶± · ·Æ’ ·Å  ¶­ ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ·”ž ·  ¶¯ ·” ·”š ¶« ¶º ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶± ·Å  ·Æ’ · ¶½ ¶Å¡ ·’ ¶½ ·Å  ¶½  ¶± ·’ ·Æ’ ·  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬ ·Å¡.
‚ 
 ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ·â‚¬ ·Å - ¶º · ¶´ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶º  ¶¸ ·” ¶½ ·Å   ¶Å¡ · ¶½ ¶º ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§ ¶¸  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡  ·â‚¬ ·– ¶º ·Å¡  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º · ¶”š · ¶º ·Å¡  ¶½ ·Å¡ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶´ ·Å - ¶» ¶¯ ·’ ¶± · ¶± ·Å  ¶¯ ·”  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶Å ·Å¡  ¶… ¶° ·” ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶« ¶º  ¶º ¶§ ¶­ ·Å¡  ·â‚¬ ·Å - ¶º · ¶´ ·Ëœ ¶­ ·’  ¶… ¶° ·Å - ¶º ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶¸ ¶Å¸ ·’ ¶± ·’.  ¶½ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶¸  ¶… ¶° ·Å - ¶º ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶Å¡  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¯  ·Æ’ · ¶¸ · ¶± ·Å - ¶º · ¶° ·’ ¶Å¡ · ¶» ·” ·â‚¬ ¶» ·’ ¶º ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¯  ¶¸ ·” ¶§  ¶… ¶¯ · ·…  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ¶»  ¶½ ¶¶ · ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬ ·” ¶« ·”  ¶¶ ·â‚¬ ¶§  ¶¸ · ¶° ·Å - ¶º ¶º  ·â‚¬ · ¶» ·Å  ¶­ ·  ¶´ ·… ·â‚¬ ·’ ¶º.  ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·’  ·Æ’ ·’ ¶º ·… ·”  ·â‚¬ · ¶¯ ¶Å ¶­ ·Å   ¶”  ¶» ·Å  ¶® ·” ¶Å¡  ·Æ’ ·”ž  ¶­ · ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶« ·’ ¶Å¡  ¶Å¡ ¶» ·” ¶« ·”  ¶”  ¶« ·Å  ¶© ·” ·â‚¬ ·Å¡  ·â‚¬ ·” ·â‚¬ ¶¸ ¶± · ·â‚¬  ·Æ’ ·”ž  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶¶ ¶½ ¶´ ·‘ ¶¸  ¶º ¶± · ¶¯ ·”  ¶Å¡ ¶© ¶­ ·” ¶» · ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ¶º ¶§  ¶Å · ·Æ’ ·” ¶¸  ¶¸ ¶­  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬  ¶­ ·’ ¶¶ ·Å¡ ¶± ¶¸ ·Å   ¶¸ ·Å¡  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ¶± ·’ ·Æ’ ·’  ¶´ ¶» ·” ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶« ¶º ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶¯ ·”  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶´ ·… ¶¸ ·” ·â‚¬  ¶Å¡ ·…  ¶º ·” ¶­ ·” ¶º.  ¶¸ ·Å¡  ·Æ’ ·  ·â‚¬ ·’ · · ¶½  ¶´ · ¶© ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ¶§  ·â‚¬ ¶Å ¶Å¡ ·’ ·â‚¬  ¶º ·” ¶­ ·”  ·â‚¬ ¶» ¶¯ ¶Å¡ ¶» ·” ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶§  ¶¯ ¶© ·” ·â‚¬ ¶¸ ·Å   ¶¯ ·’ ¶º  ¶º ·” ¶­ ·” ¶º.  ¶± · ¶­ ·”ž ·Å ¶­ ·Å   ¶½ ¶”š ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶… ¶° ·Å - ¶º ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º  ·”ž ·  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º  ¶­ ·” ·…  ¶´ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·  ¶¯ ·”  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶´ ¶» ·’ ¶¯ ·’  ·â‚¬ · ¶» ¶¯ ·’  ¶± ·’ ·â‚¬ · ¶» ¶¯ ·’  ¶Å¡ ·Å ¶§  ¶… ¶­ ·Å  ·Æ’ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·…  ¶º ·” ¶­ ·” ¶º.  ¶‘ ·Æ’ ·Å¡  ¶± ·Å ¶¸ · ¶­ ·’  ·â‚¬  · ·” ·Å - ¶»  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ¶» ¶¢ ¶º ¶§  ·”ž ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ¶§  ¶… ·â‚¬ · ·Æ’ ·’  ¶¯ · ¶º ¶Å¡  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ · ¶Å¡ ·Æ’ ·”  ¶”¡ ¶­ ·’  ·Æ’ · ¶¸ ·Å  ¶´ ·” ¶» ·Å   ¶Å ¶½ ·Å   ¶… ¶Å¸= ¶» ·”  ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶»  ¶Å ·’ ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·” ¶¸,  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ¶”  ¶« ·Å  ¶© ·” ·â‚¬ ·Å¡  ¶… ¶­  ¶Å¡ ¶» ¶Å¡ ·â‚¬ ·  ¶¸ ·Å¡  ¶”  ¶Å¡ · ¶» ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶© ·’ ¶¸ ·” ¶© ·’ ¶º ·Å¡  ¶… ¶­ ·Å  ·Æ’ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶¸ ¶Å¸ ·’ ¶± ·Å ,  · ·” ·Å - ¶»  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬  ¶± · ·â‚¬ ¶­  ·â‚¬ ¶­ · ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶´ · ·â‚¬ ·  ¶¯ ·” ¶¸ ·Å¡  ¶Å¡ ·” ¶´ ·Å - ¶» ¶Å¡ ¶§  ·Æ’ · ·… ·Æ’ ·” ¶¸ ¶Å¡ ¶§  ¶º ¶§ ¶­ ·Å   ·â‚¬ ·”  ¶¯ · ¶º ·’  ·Æ’ · ¶Å¡  ·Æ’ ·’ ¶­ ·Å¡.‚ 
‚ 
‚ 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress