අමරතුංග නියෝජනය කරන බලාධිකාරය
Posted on October 20th, 2013

Nalin de Silva

 ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ · ¶» ·Å  ¶¢ ·’ ¶­ ( ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¸ · ¶± ·’ ¶­)  ¶¸ ·”ž · ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶© ·”  ¶‘ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ·”  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶° · ¶» ·”  ¶‘ ¶± ·Å   ¶’  ¶¯  ¶‘ ·Æ’ ·Å .  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ·”ž ·â„¢ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶… · · ¶Å¡  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶´ ·Æ’ ·” ¶Å ·’ ¶º  ·Æ’ ¶­ ·’ ¶º ·Å¡  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ·Æ’ ¶»  ¶´ ·” ·â‚¬ ¶­ ·Å  ¶´ ¶­ ¶§  ¶± ·â‚¬ ·” ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬  ¶¶ ·Å ¶» ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶¯  ¶º ¶±  ¶¸ · ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶½ ·’ ¶º ¶±  ¶½ ¶¯  ¶½ ·’ ¶´ ·’ ¶º ¶§  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶¯ ·” ¶¸ ¶§  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’  ¶½ ·’ ¶´ ·’  ¶Å¡ ·’ ·”ž ·’ ¶´ ¶º  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·â„¢ ¶± ·”  ¶”¡ ¶­.  ¶’  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶Å ·Å¡  ¶½ ·’ ¶´ ·’ ¶º  ¶¸ ¶Å ·Å¡  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ¶… ¶» ¶· ¶º ·  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶½ ¶¯  ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ·Å¡ ¶  ¶± ¶º ¶Å¡ ·’.  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶‘ ¶¸  ¶½ ·’ ¶´ ·’ ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶¸ ¶Å ·Å¡  ¶± ¶¸  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬ ¶±  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶­ ·Å ¶´ ·Å  ¶´ ·’ ¶º  ·”ž ¶» ·’ ¶º ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶± ¶¸ ·Å   ¶’  ¶¯ · ¶Å ¶­ ·Å  ¶­ · ¶§  ·â‚¬ ¶» ¶¯ ¶Å¡ ·Å   ¶± · ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·” ¶¸ ¶§  ¶”° ¶©  ¶”¡ ¶­.  ¶­ ·Å ¶´ ·Å  ¶´ ·’  ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸  ¶… ¶± ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶… ¶º ¶Å ·Å¡  ¶­ ·Å ¶´ ·Å  ¶´ ·’  ¶¯ ¶¸ ¶± ·Å  ¶± ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶¯  ·”ž ¶³ ·” ¶± · ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶§  ¶¸ ¶§  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶º.  ¶’  ¶Å¡ ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·” ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶¸ ·Å¡  ·â‚¬ ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶§  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬  ¶´ ¶§ ·Å  ¶§ ¶´ ¶½ ·Å   ¶¶ ·Å ¶» ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶¶ ·â‚¬  ¶´ ·Å - ¶» ·Æ’ ·’ ¶¯ ·Å  ¶° ·’ ¶º ·Å¡  ¶Å¡ ·’ ¶º ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¸ ·  ¶´ ¶¸ ¶«  ¶º.  ¶‘ ·Æ’ ·Å¡  ¶¸  ¶¸ ¶¸  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶« ¶º  ·Æ’ ¶”š ·Æ’ ·Å  ¶Å¡ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶º ¶§  ·Æ’ · ¶´ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å - ·”š  ¶¶ ·â‚¬  ¶¯  ¶Å¡ ·’ ¶º ¶¸ ·’. ( ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶¸ ·Å¡  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’  ¶± ·’ ·â‚¬ · ¶» ¶¯ ·’ ·â‚¬  ¶­ ·Å¡ ¶» ·” ¶¸ ·Å   ¶Å ·â„¢ ¶±  ¶± · ¶­.  ¶’  ¶¶ ·â‚¬  ¶´ ·Æ’ ·” ·â‚¬  ¶´ · ·”ž · ¶¯ ·’ ¶½ ·’  ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·’.)  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ·Å¡ ¶  ¶± ¶º  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¸ ¶Å ·Å¡  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ·â‚¬ ·” ·â‚¬  ¶¯  ¶’  ¶¶ ·â‚¬  ·Æ’ ·Ëœ ¶¢ ·” ·â‚¬  ¶Å¡ ·” ¶¸ ¶§  ¶­ ¶» ¶¸ ·Å   ¶‘ ¶© ·’ ¶­ ¶»  ¶¶ ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶’  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶§  ¶± ·Å ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶Å · ¶±  ¶Å¡ ¶« ¶Å · ¶§ ·”  ·â‚¬ ·â„¢ ¶¸ ·’.  ¶Å¡ ·â„¢ ·Æ’ ·Å¡  ·â‚¬ ·â„¢ ¶­ ¶­ ·Å   ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶Å¡ ¶»  ¶”¡ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·’.  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ¶¸ ·  ¶¯ ¶» ¶«  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ·Æ’ ¶»  ¶´ · ¶¨ ¶Å¡ ¶º ¶± ·Å  ¶§  ¶´ · ·â‚¬ ·Æ’ ·” ¶¸ ¶§  ¶’  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶¸ ¶§  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ¶´ ¶º ·  ¶”¡ ¶­.

 ¶… ¶¯  ¶… ¶´  ¶´ · ¶½ ¶± ¶º  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶º ·Å ¶¯ ·  ¶Å ¶± ·’ ¶¸ ·’ ¶± ·’.  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶¸ ·â„¢ ¶» ¶§  ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬  ¶½ · ¶Å¡ ¶º ·Å¡  ·Æ’ ·‘ ¶¸  ¶» ¶§ ¶Å¡  ¶¸  ¶”  ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·Å - ¶º ¶º  ¶¯ ¶» ¶º ·’.  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ¶´ ·Å - ¶» · ·Å  ¶± ¶º  ¶‘ ¶Å¡ ·Å   ¶… ¶­ ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶Å ¶­ ·Å  ¶Å¡ ¶½  ¶¯ ·Å¡ · ¶´ · ¶½ ¶±  ¶´ ·Å - ¶» · ·Å  ¶± ¶º ¶Å¡ ·’.  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶­ ¶¸ ·  ¶¸ · ·”ž · ¶  · ¶» ·Å  ¶º ·â‚¬ ¶» ¶º ¶Å¡ ·”  ¶¶ ·â‚¬  ¶¯  ¶© ·”  ¶‘ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ·”  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶° · ¶» ·’ ¶º ¶Å¡ ·”  ¶¶ ·â‚¬  ¶¯  ¶­ ¶¸  ¶½ ·’ ¶´ ·’ ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶»  ¶”¡ ¶­.  ¶© ·”  ¶‘ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ·”  ¶º ¶± ·”  ¶”¡ ¶­ · ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º ·  ¶  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶­ ·’  ¶± ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ·”ž · ¶³ ·’ ¶± ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶”¹ ·Æ’ ·Æ’ ·Å   ¶”  ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶º ¶Å¡ ·’.  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶¯ ¶± ·Å  ¶­  ·â‚¬ ·”º ¶¯ ·Å - ¶º ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶½ ¶¯ · ¶º ·’  ¶Å¡ ·’ ¶º ¶±  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ·Æ’ · ¶½ ¶Å¡ ·’ ¶½ ·Å  ¶½ ¶§  ¶Å ·â„¢ ¶±  ¶´ ·Å¡ ¶» · ¶¯ ·â„¢ ¶« ·’ ¶º  ·â‚¬ ·’ · ·Å  ·â‚¬ ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ¶½ ¶º  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶’  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶§  ¶© ·”  ¶‘ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ·”  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶º  ¶´ ·’ ¶» ·’ ¶± · ¶¸ ·”  ¶”¡ ¶­.  ¶¸ ¶§  ¶’  ¶¶ ·â‚¬  ¶Å¡ ·” ·â‚¬ ·Å¡  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶Å ·Å¡  ¶Å ·Å¾ ¶» ·â‚¬ ¶º ¶§  ¶´ · ¶­ ·Å - ¶»  ·â‚¬ ·”  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶Å ·” ¶« ¶¯ · ·Æ’  ¶… ¶¸ ¶» ·Æ’ ·Å¡ ¶Å¡ ¶»  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶º.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶§  ¶¸ ·  ¶¯ ¶± ·Å  ¶± ·  ¶­ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶”° ·”ž ·… ¶¸  ¶”  ¶º ¶­ ¶± ¶º  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ · ¶½ ¶Å¡ ·â„¢ ¶±  ¶½ ¶± ·Å  ¶© ¶± ·Å   ¶» · ¶¢ ¶Å¡ ·” ¶º  ·Æ’ ¶”š ¶Å ¶¸ ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶… ¶° ·’ ·Æ’ · ¶¸ · ¶¢ ·’ ¶Å¡ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ · ¶¶ ·”  ¶± · ¶­.  ¶” ·”ž ·”  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶¯ ¶± ·Å  ¶­  ·â‚¬ ·”º ¶¯ ·Å - ¶º ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶‘ ¶Å¡ ¶­ ·”  ¶Å¡ ¶»  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ¶Å¡ ·Å   ·”ž ·  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ¶º ¶Å¡ ·Å   ·”ž ·  ·â‚¬ ·Å¡  ¶¯?

 ¶¸ ·  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶Å · ¶±  ¶¯ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶´ ·Å - ¶» · ¶º · ¶Å ·’ ¶Å¡  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶¯ ¶± ·Å  ¶­  ·â‚¬ ·”º ¶¯ ·Å - ¶º ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ¶§  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶°  ¶º.  ¶´ ·Å - ¶» · ¶º · ¶Å ·’ ¶Å¡  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·” ·â‚¬  ¶¯  ¶½ ¶± ·Å  ¶© ¶± ·Å   ¶» · ¶¢ ¶Å¡ ·” ¶º  ·Æ’ ¶”š ¶Å ¶¸ ¶º ·Å¡  ¶… ¶° ·’ ·Æ’ · ¶¸ · ¶¢ ·’ ¶Å¡ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ¶¶ ·  ¶”¡ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶‘ ¶Å¡ ¶¸  ¶‘ ¶Å¡  ¶½ · ¶”š ¶Å¡ ·’ ¶Å¡ ¶º ¶Å¡ ·”  ¶´ ¶¸ ¶«  ¶º.  ¶” ·”ž ·”  ¶¯ · ¶± ¶§  ¶¸ ·  ¶¯ ¶± ·Å  ¶± ·  ¶­ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ·”ž ·Å ¶”š ¶Å¡ ·Å ¶”š  ·â‚¬ ·’ · ·Å  ·â‚¬ ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ¶½ ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶º ·’.  ·â„¢ ·Æ’ ·â„¢ ¶¯ ·Å  ¶° · ¶± ·Å  ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶Å¡ ·Å - ·”š ·â„¢ ¶­ ·Å - ¶» ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶» · ¶¢ ¶Å¡ ·” ¶º  ·Æ’ ¶”š ¶Å ¶¸ ¶º ·Å¡  ¶… ¶° ·’ ·Æ’ · ¶¸ · ¶¢ ·’ ¶Å¡ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ · ¶¶ ·”  ¶‘ ¶Å¡ ¶¯ ·”  ¶½ · ¶”š ¶Å¡ ·’ ¶Å¡ ¶º ¶Å¡ ·”  ¶± · ¶­.  ¶¸ ¶¸  ¶… ¶© ·” ¶¸  ¶­ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶¸ ·”ž · ¶  · ¶» ·Å  ¶º ·â‚¬ ¶» ¶º ¶Å¡ ·” ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶± ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶¸ ·’.  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ · ¶» ·Å  ¶¢ ·’ ¶­  ¶¸ ·”ž · ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶° ·” ¶» ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ · ¶¶ ·” ¶¸ ¶§  ¶¸ ¶§  ·Æ’ ·” ¶¯ ·” ·Æ’ ·” ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶± · ¶­.  ¶¸ ¶§  ¶”¡ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ · ·Å  ·â‚¬ ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ¶½ ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶½ · ¶¶ ·” ¶« ·”  ¶”  ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·’.  ¶‘ ¶º  ¶¯  ¶¸ ·  ¶”° ¶½ ·Å  ¶½ ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’  ¶‘ ¶Å¡ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å  ·â‚¬ ·Å¡.  ¶¸ ¶Å ·Å¡  ¶Å ·” ¶» ·” ·â‚¬ ¶» ¶º ·  ¶¸ ¶§  ¶”  ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ¶¶ ·  ¶¯ ·” ¶¸ ¶§  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ·…  ¶¶ ·â‚¬  ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ¶¯ · ¶± ¶§  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·’.  ¶¸ ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶º ¶½ ·Å  ¶½  ¶¸ ·  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ¶”  ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·Å - ¶º ¶º ¶§  ¶’  ·â‚¬ · ¶¯ ¶Å ¶­ ·Å   ¶¶ · ·â‚¬ ·’ ¶± ·’.

 ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶­ ¶¸ · ¶§  ¶© ·”  ¶‘ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ·”  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶­ ¶¸ ¶± ·Å   ¶¸ ·”ž · ¶  · ¶» ·Å  ¶º ·â‚¬ ¶» ¶º ¶Å¡ ·”  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶­ ¶¸ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶º ¶±  ¶¯ ·â„¢ ¶º ¶§  ¶’  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶´ ·’ ·… ·’ ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶½ ¶¶ ·  ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶§  ¶º.  ¶… ¶¯  ¶¸ ·â„¢ ¶» ¶§  ·Æ’ ¶¸ · ¶¢ ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ¶”  ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·Å - ¶º ¶º  ¶¯ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·  ¶¸ ·”ž · ¶  · ¶» ·Å  ¶º ·â‚¬ ¶» ·”  ¶º,  ¶”  ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶° · ¶» ·” ·”ž ·”  ¶º.  ¶”¹ ·Æ’ ·Æ’ ·Å   ¶”  ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶° · ¶» ·” ·”ž ·”  ¶º.  ¶¸ ·Å¡  ¶­ ¶± ¶­ ·” ¶» ·”  ·”ž ·  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ·â‚¬ ¶½ ·’ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶º · ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶­ ¶¸ ¶± ·Å   ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·’  ¶Å¡ ·’ ¶± ¶¸ ·Å   ¶­ ¶» · ¶­ ·’ ¶» ¶¸ ¶Å¡  ¶”¹ ¶» ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ · ¶» ¶º ¶± ·Å   ¶¯  ¶´ ·Å ¶½ ·Å  ¶¸ ¶Æ’ ¶Å¡ · ¶» ¶º ¶± ·Å   ¶¯  ¶º ¶± ·Å  ¶±  ¶º.  ·Æ’ ·”ž ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶´ ¶­ ·Å - ¶»  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶½ ¶¶ · ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·  ¶”  ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·Å - ¶º ¶º  ·Æ’ · ¶¸ · ¶± ·Å - ¶º  ¶¢ ¶± ¶º ·  ¶¸ ¶­  ¶´ · ¶§ ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ¶¸ ·Å¡  ¶”  ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶¸ ·”ž · ¶  · ¶» ·Å  ¶º ·â‚¬ ¶» ·”  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ¶» ¶­ ·’.  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶§  ¶© ·”  ¶‘ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ·”  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬  ¶¸ ·  ¶¯ · ¶± ¶Å ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶´ ·Æ’ ·” ¶Å ·’ ¶º  ·Æ’ ¶­ ·’ ¶º ·Å¡  ¶´ ·…  ·â‚¬ ·”  ¶½ ·’ ¶´ ·’ ¶º  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·’.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶± ·’ ¶» ·â‚¬ ·” ¶½ ·Å   ·â‚¬  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ¶Å¡ ·Å   ¶´ ·Å - ¶» ¶Å¡ · ·  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶± ·Å ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶… ¶º ¶§  ¶¯  ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ·’ ¶°  ¶”  ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’  ¶½ · ¶¶ ·â„¢ ¶±  ¶¶ ·â‚¬  ¶± ¶¸ ·Å   ¶¸ ¶¸  ¶… ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶¯ ·”  ¶´ ¶± ·”ž ¶Å¡  ¶´ ¶¸ ¶«  ¶Å¡ · ¶½ ¶º ¶Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§,  ¶‘ ¶± ¶¸ ·Å   ¶¸ ·  ·â‚¬ ·’ · ·Å  ·â‚¬ ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ¶½ ¶º ¶§  ¶”¡ ¶­ ·” ¶½ ·Å   ·â‚¬ ·”  ·Æ’ ¶¸ ¶º ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§  ¶¯ ¶± ·’ ¶¸ ·’.

 ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ·”  ·â„¢ ¶º ¶» · ¶¶ ¶± ·Å  ¶© ·Å   ·”ž ·  ¶Å¡ ·” ¶± ·Å   ¶± ·’ ¶» ·â‚¬ ·” ¶½ ·Å   ·â‚¬  ¶­ ·Å¡ ¶» ·” ¶¸ ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶±  ¶± ·Å ¶¸ · ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬  ¶´ · ·”ž · ¶¯ ·’ ¶½ ·’  ¶º.  ¶¸ ·Å¡  ¶¯ ·â„¢ ¶¯ ·â„¢ ¶± · ¶¸  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ·” ¶± ·Å  ( ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶º ·Å ¶¯ · ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·  ¶± ·â‚¬ ·Å - ¶º ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶º ¶± ·Å  ¶±  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ¶§  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶º ¶± ·Å  ¶±  ¶º ·Å ¶¯ ·  ¶Å ¶± ·’ ¶¸ ·’)  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶Å¡ ·’ ¶± ¶¸ ·Å   ¶… ¶» ·Å  ¶® ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶¯  ¶º ¶± ·Å  ¶±  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶´ · ·”ž · ¶¯ ·’ ¶½ ·’  ¶± ·Å  ¶Å¡ ¶» ¶º ·’.  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶§  ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶Å ¶» ·Å  ·”ž ·’ ¶­  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·Å¡  ·Æ’ ¶½ ¶Å¡ ·  ¶”° ·â‚¬ ¶­  ¶¯ · ¶¸ ·” ¶¸ ¶§  ¶º.  ¶­ ¶¸  ¶¸ ·’ ¶­ ·Å - ¶»  ¶­ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶¯ ¶± ·Å  ¶­  ·â‚¬ ·”º ¶¯ ·Å - ¶º ·â‚¬ ¶» ¶º ¶Å¡ ·”  ·â‚¬ ·”  ¶Å ·” ¶« ¶¯ · ·Æ’  ¶… ¶¸ ¶» ·Æ’ ·Å¡ ¶Å¡ ¶»  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶Å · ¶±  ¶Å¡ ¶» ¶±  ·”ž · ¶¯ ·‘ ¶» ·” ¶¸ ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶­ ·Å ¶» ·â‚¬  ¶‘ ¶º  ¶Å¡ ·” ¶« ·” ·”ž ¶» ·” ¶´ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶´ ·Å - ¶» ¶­ ·’ ¶Å¡ ·Å - ·”š ·â„¢ ¶´  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶… ¶º ·” ¶» ·â„¢ ¶± ·Å   ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶¯  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶¶ · ·”ž · ¶»  ¶Å¡ ¶» ¶º ·’.  ¶” ·”ž ·”  ¶­ ¶¸  ¶½ ·’ ¶´ ·’ ·â‚¬ ¶½ ·’ ¶± ·Å   ¶… ¶± ·’ ¶º ¶¸ · ¶» ·Å  ¶® ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶º ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¸ ·  ¶¯  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ·’ ¶º ¶Å¡ ·”  ¶¶ ·â‚¬  ¶º.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶¸ ¶¸  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶º ¶± ·”  ¶± ·” ¶­ ¶± ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶¸  ¶¶ ·’ ·”ž ·’ ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·”  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ¶´ ¶¯ ·Å  ¶° ¶­ ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ ¶½ ¶Å¡ ¶¸ ·’.  ¶¸ ·  ¶Å¡ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ·”ž ·  ·”  ·â„¢ ¶º ¶» · ¶¶ ¶± ·Å  ¶© ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ¶”  ¶· · ·Æ’ ¶º  ¶½ ¶¶ ·  ¶”¡ ¶­.  ¶’  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ¶¸ ¶§  ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’ ¶¯ ·”  ¶Å · ¶§ ·… ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶± · ¶­.

 ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶¸ ·  ·â‚¬ ¶© · ¶­ ·Å  ¶¸  ¶”  ¶· · ·Æ’ ¶º  ¶½ · ¶¶ ·” ¶º ·Å¡  ¶´ ·” ¶¢ ·Å - ¶º  ¶Å¡ ¶§ ·” ¶Å¡ ·” ¶» ·” ¶± ·Å  ¶¯ ·Å¡  ¶¤ · ¶« · ¶± ¶± ·Å  ¶¯  ·”ž ·’ ¶¸ ·’ ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ¶º  ·”ž ·  ¶º ¶® · ¶» ·Å  ¶® ¶º ( ¶  ¶” ¶± ¶  ¶‘ ¶´ ¶§  ¶… ¶± ¶©  ¶» ¶‘ ¶… ¶½ ¶”° ¶§ ¶º)  ¶º ¶±  ¶Å¡ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ·”ž ·  ·”š ·â„¢ ¶¶ · ¶» ·Å  ¶§ ·Å  ·Æ’ ·Å  ¶Å¡ ·’ ¶Å ·Å¡  ¶¶ ·Å¾ ¶¯ ·Å  ¶°  ¶± ·Å - ¶º · ¶º ( ¶¹ ¶”¹ ¶© ¶© ·”ž ¶”° ·Æ’ ¶§  ·… ¶” ¶Å ¶”° ¶ )  ¶± ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶º ·â„¢ ¶± ·’.  ¶’  ·”ž · ¶» ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ¶§  ¶± · ¶Å ¶» ·Å  ¶¢ ·” ¶± ¶´ · ¶¯ ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’ ·â‚¬ ¶Å¡ ¶§ ¶­ ·Å   ·â‚¬ ¶© ·  ¶¸ ¶§  ¶¶ ¶½ ¶´ ·  ¶”¡ ¶­.  ¶¸ ¶¸  ¶¸ · ¶° ·Å - ¶º ¶¸ ·’ ¶Å¡ ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ·’ ¶º ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶¸ ·’.  ¶¸ ¶¸  · ·” ¶± ·Å - ¶º ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶± ·Å  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶Å ¶± ·’ ¶¸ ·’.  · ·” ¶± ·Å - ¶º ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º  ¶º ¶± ·Å  ¶±  ·â‚¬ · ¶» ¶¯ ·’  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶º ¶± ·Å  ¶±  ¶¸ ¶Å ·Å¡  ·â‚¬ · ¶§ ·”ž ·” ¶¸  ¶º.  ¶‘ ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸  ¶± · ¶Å ¶» ·Å  ¶¢ ¶± ¶´ · ¶¯ ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡ ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ·â‚¬ ·” ·â‚¬  ¶¯  ¶¸ ·  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶º ¶¸ ·Å   ·Æ’ ·” ¶¸ · ·â‚¬ ¶± ·Å   ¶­ ·” ·…  ¶º.  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ·Æ’ ¶» ¶§  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ·Æ’ ·” ¶¸ · ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶­ ·” ·…  ¶º.  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ¶º ¶± ·”  ·Æ’ ·Æ’ ¶» ·â„¢ ¶± ·Å   ¶‘ ¶­ ¶» ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ ¶½ ¶Å¡ ¶­ ·Å ¶­ ·Å   ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ·Æ’ ¶» ¶§  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š  ¶º.  ¶’  ¶… ¶´  ·â‚¬ · ¶± ·’  ¶´ ·Ëœ ¶® ¶Å ·Å  ¶¢ ¶± ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶º.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ·â‚¬ ¶© · ¶­ ·Å   ¶¸ ·” ¶½ ·’ ¶Å¡  ¶… ¶» ·Å  ¶® ¶º ¶Å¡ ·’ ¶±  ¶Å ¶­ ·”ž ·Å ¶­ ·Å   ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ·Æ’ ¶» ¶§  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š  ¶± ·Å  ·â‚¬ ·Å¡.  ¶… ¶´  ·â‚¬ · ¶± ·’  ¶´ ·Ëœ ¶® ¶Å ¶¢ ·Å  ¶± ¶º ¶± ·Å   ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ·Æ’ ¶» ·â„¢ ¶± ·Å   ¶‘ ¶­ ¶»  ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·  ·â‚¬ ·’ ¶§  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ·Æ’ ¶» ¶§  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶… ¶´ ·’  ¶‘ ·”ž ·’  ¶¯ ·”  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ ¶½ ¶Å¡ ¶¸ ·”.  ·Æ’ ¶”š ·Æ’ · ¶» ¶º  ¶± ·’ ·”š ·Å¡ ¶°  ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶… ¶´ ·’  ¶Å ¶± ·’ ¶¸ ·”.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶± ·’ ·â‚¬ ¶± ·Å   ¶… ·â‚¬ ¶¶ · ¶° ¶º ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶¸ ¶Å  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ·Æ’ ¶» ¶§  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š  ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶± · ¶­ ·’  ·â‚¬ ·Å¡ ¶º  ¶º ¶± ·”  ¶¸ ¶Å ·Å¡  ·â‚¬ ·’ · ·Å  ·â‚¬ · ·Æ’ ¶º  ¶º.  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶± ·Å   ¶… ·â‚¬ ¶¶ · ¶°  ¶Å¡ ¶»  ¶± ·Å ¶¸ · ¶­ ·’  ¶¸ ¶§  ¶‘ ¶º  ·â‚¬ ·’ · ·Å  ·â‚¬ · ·Æ’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·’.  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å  ·â‚¬ ·Å¡.  ¶‘ ¶º  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·  ¶­ · ¶± · ¶­ ·Å  ¶­ ·  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶± ·Å   ¶… ·â‚¬ ¶¶ · ¶°  ¶Å¡ ¶» ¶Å ·â„¢ ¶±  ¶± · ¶­.  ¶¸ ¶Å ·Å¡  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶± · ¶Å ¶» ·Å  ¶¢ ·” ¶± ¶´ · ¶¯ ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¯  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Æ’ ·Å   ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶¸ ·  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶… ·… ·” ¶­ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶­ ·Å¡ ¶» ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¯ ·â„¢ ¶º ¶Å¡ ·Å  ( ¶Å  ¶± ·’ ¶º ·  ·Æ’ ¶­ ·Å - ¶º ¶º ¶Å¡ ·Å )  ¶Å¡ ·’ ¶º ·  ¶± · ¶­ · ¶º ·’  ¶´ ·Å - ¶» ¶Å¡ · ·  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶Å¡ · ¶½ ·  ·”  ·Å ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å¡ ¶Å¡ ·  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶”¡ ¶­ ·” ·… ·”  ¶¸ ·â„¢ ¶» ¶§  ¶”¹ ¶Å ¶­ ·Å  ¶­ ·”  ¶¸ ·Å¡  ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’ ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶Å ¶± ·’ ¶­ ·’.  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶§  ¶¯  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶¸ ·  ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶Å¡ ·” ¶± ·Å   ·”ž ·  ·”  ·â„¢ ¶º ¶» · ¶¶ ¶± ·Å  ¶© ·Å   ¶º ¶±  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ¶´ ·” ¶± ¶» ·” ¶  ·Å  ¶  · ¶» ¶« ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶º.

 ¶Å¡ ·” ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’  ¶½ ·â„¢ ·Æ’ ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å  ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ·’ ¶º ¶Å¡ ·”  ¶º · ¶º ·’  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¸ ¶­  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ·” ·”ž ·”  ¶± ·Å  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶Å ¶± ·’ ¶­ ·’.  ¶” ·”ž ·”  ¶­ ¶¸  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶´ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·… ·Å¡  ¶¸ ·” ¶½ ·’ ¶Å¡  ·â‚¬ · ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶¯ · ¶» ·Å  · ¶± ·’ ¶Å¡ ¶º ¶Å¡ ·”  ·â‚¬ ·”  ¶Å¡ · ¶½ ·Å   ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ¶½ ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶» ·” ¶¯ ·Å  ¶° ·â‚¬  ¶º.  ¶Å¡ · ¶½ ·Å   ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶¯ ¶» ·Å  · ¶± ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶… ¶± ·Å  ¶­ ·’ ¶¸  ·â‚¬ · ¶Å¡ ·Å - ¶º ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶º ·  ¶”¡ ¶­ · ¶º ·’  ¶¯ ¶» ·Å  · ¶± ¶º  ¶Å · ¶±  ¶”¹ ¶± ¶± ·Å  ¶¯ ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ¶±  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ¶¥ ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ¶”¡ ¶­ · ¶¸ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶­ ¶­ ·’.  ¶´ ·” ¶§ ¶» ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶© · ·â‚¬ ¶» ·Å   ¶± ¶¸ ·Å   ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶¢ ·” ·â‚¬  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ¶¥ ¶º ·  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶… ¶­ ¶»  ¶´ ·Å - ¶» ¶° · ¶±  ·”ž ·  ¶´ ·Å - ¶» ·Æ’ ·’ ¶¯ ·Å  ¶°  ¶­ · ¶± · ¶­ ·Å  ¶­ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶” ·”ž ·”  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶´ ·Å ¶½ ·Å  ¶¸ ¶Æ’ ¶Å¡ · ¶» ¶º ¶Å¡ ·”  ¶¯  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶± ·Å ¶¶ ·â„¢ ¶½ ·Å   ¶­ ·Å - ¶º · ¶Å  ¶½ · ¶· ·’ ¶º ¶Å¡ ·”  ¶¯  ·â‚¬ ¶±  ¶¶ · ·â‚¬ ·’ ¶± ·’.  ¶‘ ¶¶ · ·â‚¬ ·’ ¶± ·Å   ¶” ·”ž ·” ¶§  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶”  ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·Å - ¶º ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶¯  ¶”¡ ¶­.  ¶‘ ¶¶ · ·â‚¬ ·’ ¶± ·Å   ¶Å¡ · ¶½ ·Å   ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶© · ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ¶½ ¶¶ ¶±  ·Æ’ ·”ž ¶­ ·’ ¶Å¡ ¶º  ¶Å¡ · ¶½ ·  ·”  ·Å ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å¡ ¶Å¡ ·  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ·â‚¬ · ¶± ·Å  ¶± ¶± ·Å  ¶§  ¶¯  ·â‚¬ · ¶¯ ¶Å ¶­ ·Å   ¶º.

 ¶Å¡ · ¶½ ·Å   ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶‘ ¶­ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶´ · ·â‚¬ ¶­ ·’  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶¯ ¶» ·Å  · ¶± ¶º  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ¶§  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ¶­ ·Å   ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶´ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·… ·Å¡  ¶º. ( ¶Å¡ ¶­ ¶± ·Å  ¶¯ ¶» ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶Å ·â„¢ ¶­ ·” ·â‚¬ ·Å¡  ¶º).  ¶Å¡ · ¶½ ·Å   ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶”  ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·Å - ¶º ¶º  ¶­ ·”ž ·â‚¬ ·” ¶» ·”  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶Å¡ ¶­ ¶± ·Å  ¶¯ ¶» ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶Å¡ ·” ·â‚¬ ·Å¡  ¶º.  ¶’  ¶Å¡ ¶­ ¶± ·Å  ¶¯ ¶» ¶º  ¶… ·Æ’ ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ¶¥ ¶º ·  ·Æ’ ·” ·â‚¬  ¶± ·’ ¶± ·Å  ¶¯ ¶Å¡ ¶§  ·â‚¬ · ¶§ ·â„¢ ¶­ ·’.  ¶” ·”ž ·” ¶Å ·Å¡  ¶Å¡ ¶­ · ·â‚¬ ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º ·  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶… ¶± ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ¶´ ¶¯ ·Å  ¶° ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·…  ·”ž · ¶Å¡ ·’ ¶º.  ¶” ·”ž ·” ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶… ¶± ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ¶´ ¶¯ ·Å  ¶° ¶­ ·” ¶± ·Å   ¶¸ ·’ ¶® ·Å - ¶º ·  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶”  ¶° · ¶± ¶Å ·Å - ¶» · ·”ž ·”  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬  ¶’  ¶”  ¶° · ¶± ¶Å ·Å - ¶» · ·”ž ·”  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ¶´ ¶¯ ·Å  ¶° ¶­ ·” ¶± ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬  ¶” ·”ž ·” ¶Å ·Å¡  ¶± ·â‚¬  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ¶º ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶… ·Æ’ ·Æ’ ¶­ ·Å - ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§ ( ·”  ¶… ¶½ ·Æ’ ¶”° ·”  ¶”° ¶  ¶… ¶§ ¶”° ¶” ¶±)  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·…  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å  ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬  ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶± ¶º  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶­ ·’ ¶¶ ·â„¢ ¶±  ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ · ¶¯  ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å - ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ·â„¢ ¶± ·’.  ¶” ·”ž ·” ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ¶¥ ¶º ·  ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ · ¶¯  ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å - ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ¶» ¶­ ·’.  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶´ ¶» ·Å  ¶º ·Å¡ ·”š ¶«  ¶”  ¶¯ ·’ ¶º  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶­ ·’ ¶¶ ·â„¢ ¶±  ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ · ¶¯  ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å - ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶º · ¶º ·’  ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶Å¡ ·” ·â‚¬ ·Å¡  ¶º.

 ¶’  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶… ¶± ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ¶´ ¶¯ ·Å  ¶° ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶§  ¶± · ¶­ ·’  ¶­ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶½ ¶¶ · ¶¯ ·â„¢ ¶±  ¶½ ¶¯ ·”.  ¶” ·”ž ·” ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶… ¶± ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ¶´ ¶¯ ·Å  ¶° ¶­ ·” ¶± ·Å   ¶”  ¶° · ¶± ¶Å ·Å - ¶» · ·”ž ·” ·â‚¬  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·Å  ¶± ·  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·’  ¶‘ ¶½ ·Å  ¶¶ ¶Å ·â„¢ ¶±  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶¯ ·Å  ¶¯ ·”  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬  ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å - ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·” ¶» ·” ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶± ¶º  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶« · ¶º ¶Å¡ ¶º ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶º ¶¸ ·Å   ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å - ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·…  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶± ¶¸ ·Å   ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ¶‘ ¶º  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶… ¶º ¶­ ·Å   ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å - ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·…  ¶± ·Å ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ¶Å  ¶± ·’ ¶º ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬  ¶± ·Å ·â‚¬ ·Å¡  ¶º · ¶º ·’  ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶º ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º ·Å¡  ¶º.  ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶‘ ¶­ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶´ · ·â‚¬ ¶­ ·’  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡  ·â‚¬ ·’ ¶° ·’ ¶Å¡ ·Å - ¶» ¶¸ ¶º  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ¶§  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ¶­ ·Å   ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶« · ¶º ¶Å¡  ¶Å  ¶± ·’ ¶º ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡  ·â‚¬ ·’ ¶° ·’ ¶Å¡ ·Å - ¶» ¶¸ ¶º  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶´ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·… ·Å¡  ¶º.

 ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬  ¶Å¡ ·Å - ¶» ¶¸ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶Å  ¶± ·’ ¶º ·  ·Æ’ ¶­ ·Å - ¶º ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¸ · ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶º  ¶º ¶±  ¶¸ ¶­ ¶º  ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å - ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶´ ·Å - ¶» ¶­ ·’ ¶Å¡ ·Å - ·”š ·â„¢ ¶´  ¶± ·Å  ·â‚¬ ·’ ¶« ·’.  ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ·” ¶º ·Å¡  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶‘ ¶­ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å ¶­ ·’ ¶¶ ·”  ¶­ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶… ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶º.  ¶‘ ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬  ¶½ ·Å ·â‚¬ ·Å¡  ¶… ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶¶ ·â‚¬ ¶§  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶§  ¶¶ ¶½  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·’ ¶« ·’.  ¶”¢ ·Æ’ ·Å  ¶§ ·Å - ¶» ·’ ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶”¹ ¶´ ¶± ·Å   ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶º ¶§ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·’ ¶¢ ·’ ¶­ ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶” ·Æ’ ·Å  ·Æ’ ·Å¡  ¶­ ·”ž ·â‚¬ ·” ¶» ·”  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶´ ·’ ¶º ·â‚¬ ¶»  ¶Å ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶º.

 ¶Å¡ ·” ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶… ¶· ·’ ¶º · ¶Å ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·” ¶« ·Å¡  ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶Å ·Å¡  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ¶º.  ¶Å¡ ·” ¶± ·Å   ¶º ¶§ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·’ ¶¢ ·’ ¶­ ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ¶§  ¶‘ ¶» ·â„¢ ·”ž ·’  ·â‚¬ ·”  ¶º · ¶º ·’  ¶¸ ·â„¢ ¶º ·’ ¶± ·Å   ¶± ·Å  ¶Å¡ ·’ ¶º · ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶” ·”ž ·” ¶§  ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º  ·â‚¬ ·” ¶º ·Å¡  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬  ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶± ¶º  ·â‚¬ ¶±  ¶”  ¶Å¡ · ¶» ¶º  ¶­ ·Å¡ ¶» ·” ¶¸ ·Å   ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶§  ¶º.  ¶‘ ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ¶­ ¶» ·  ¶… ¶º ·” ¶» ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶Å ¶­ ·Å  ¶Å¡ ¶½  ¶Å¡ ·” ¶± ·Å   ¶¯  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶”  ·â‚¬ ·Å¡ ¶« ·’ ¶Å¡  ·â‚¬ ·”  ·â‚¬ ·’ ¶° ·’ ¶Å¡ ·Å - ¶» ¶¸ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”¡ ¶­ · ¶º ·’  ¶´ ·’ ¶½ ·’ ¶Å ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶º.

 ¶Å¡ ·” ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶º ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º ·Å¡  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬  ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶± ¶º  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶‘ ·”ž ·’  ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ · ¶¯  ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å - ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬ ¶±  ¶¶ ·â‚¬  ¶º.  ¶” ·”ž ·” ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ¶¥ ¶º ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ·Æ’ · ¶¸ · ¶± ·Å - ¶º  ¶Å¡ · ¶½  ¶º · ¶º ·’  ¶” ·”ž ·”  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ·”ž ¶³ ·” ¶± ·Å  ·â‚¬ ¶± ·”  ¶½ · ¶¶ ·”  ¶º ·” ¶Å ·â‚¬ ¶½  ¶¯ ·”  ¶Å¡ ·… ·Å¡  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·Å  ¶± ·  ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ · ¶¯  ¶Å  ¶± ·’ ¶º ·  ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å - ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶Å¡ ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶± ·Å ·â‚¬  ¶’  ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ · ¶¯  ¶­ ·”ž ·â‚¬ ·” ¶» ·”  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶º.  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ¶¥ ¶º ·  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·Å  ¶± ·  ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶º ·Å ¶¯ ·  ¶Å ¶± ·’ ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶Å · ¶§ ·… ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ¶³ ·” ¶¸ ¶§  ¶”¹ ¶­ ·Å  ·Æ’ · ·”ž  ¶Å¡ ·… ·”ž.  ¶” ·â‚¬ ·” ·”ž ·”  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·Å  ¶± ·  ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶´ ·Å - ¶» · ·Å  ¶±  ¶± ·Å  ¶Å¡ ·… ·”ž.  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶Å¡ ·… ·Å¡  ¶’  ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶­ ·”ž ·â‚¬ ·” ¶» ·”  ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶º ¶¸ ·Å   ¶Å · ¶§ ·… ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ¶³ ·” ¶¸  ¶º.

 ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·” ¶± ·Å  ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶… ·Æ’ · ¶¸ · ¶± ·Å - ¶º  ¶Å¡ · ¶½,  ¶‘ ¶± ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶´ ·Å  ¶½ ·â‚¬ ·” ¶º  ¶Å¡ · ¶½  ¶¯  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ·â‚¬ ·’ ¶´ ·Å  ¶½ ·â‚¬ ·” ¶º  ¶Å¡ · ¶½ ¶º ¶Å¡  ¶¯ ·”  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å - ¶º · ·â‚¬ ·â„¢ ·”ž ·’  ¶‘ ¶­ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶­ ·’ ¶¶ ·”  ·Æ’ ·” ·Æ’ ¶¸ · ¶¯ ¶» ·Å  · ¶º ¶Å¡ ·Å  ( ¶´ ¶… ¶» ¶… ¶© ¶”° ¶Å ¶¸)  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ¶§  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ¶­ ·Å   ·Æ’ ·” ·Æ’ ¶¸ · ¶¯ ¶» ·Å  · ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”  ¶¯ ·Å¡ ·  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶” ·”ž ·” ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶”¹ ¶¯ · ·”ž ¶» ¶« ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶… ¶º ·’ ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ¶§ ¶º ·’ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶± ·’ ·â‚¬ ·Å  ¶§ · ¶± ·” ¶º  ·Æ’ ·” ·Æ’ ¶¸ · ¶¯ ¶» ·Å  · ¶º  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ¶§  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ·”  ·Æ’ ·” ·Æ’ ¶¸ · ¶¯ ¶» ·Å  · ¶º  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶´ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·’ ¶« ·’.  ¶± ·’ ·â‚¬ ·Å  ¶§ · ¶± ·” ¶º  ·Æ’ ·” ·Æ’ ¶¸ · ¶¯ ¶» ·Å  · ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶… ·â‚¬ ¶Å¡ · · ¶º  ·”ž ·  ¶Å¡ · ¶½ ¶º  ¶± ·’ ¶» ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š  ·â‚¬ ·’ ¶º.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ·”  ·Æ’ ·” ·Æ’ ¶¸ · ¶¯ ¶» ·Å  · ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶… ·â‚¬ ¶Å¡ · · ¶º  ·”ž ·  ¶Å¡ · ¶½ ¶º  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š  ·â‚¬ ¶± ·â‚¬ ·  ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬  ¶’  ¶‘ ¶Å¡ ·’ ¶± ·â„¢ ¶Å¡ ¶§  ¶¶ · ¶³ ·”  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·’ ¶º ·’.

 ¶Å¡ ·” ¶± ·Å  ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶‘ ¶Å¡ ·Å   ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶º · ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶­ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶´ ·Å - ¶» ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ¶Å¡ ¶§  ¶´ ¶» ·’ ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶­ ¶± ¶º  ¶Å¡ ·…  ¶± ·Å  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶º.  ¶‘ ¶º ¶§  ·”ž ·Å¡ ¶­ ·” ·â‚¬  ¶’  ¶… ¶¯ · ·…  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ·â‚¬ ¶½ ·’ ¶± ·Å   ¶‘ ¶Å¡ ¶¸  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ¶Å¡ ·Å   ¶´ ·Å - ¶» ¶Å¡ · ·  ¶± ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶º.  ¶”¹ ¶¯ · ·”ž ¶» ¶« ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶… ¶´ ¶§  ¶Å¡ ·’ ·â‚¬  ·”ž · ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·Å¡  ¶± ·’ ·â‚¬ ·Å  ¶§ · ¶± ·” ¶º  ¶Å ·” ¶» ·” ¶­ ·Å  ·â‚¬ · ¶Å¡ ¶» ·Å  ·”š ¶« ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ·Æ’ · ¶° · ¶» ¶«  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶´ ·Å - ¶» ¶Å¡ · ·  ¶Å¡ ·…  ¶± ·Å ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶¶ ·â‚¬  ¶º.  ¶‘ ·Æ’ ·Å¡  ·â‚¬ ·” ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·” ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’ ¶¸  ¶¯ ·â‚¬ ·Æ’ ¶Å¡  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ·’ ¶º ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å  ·â‚¬ ·”  ¶º.

 ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶± ·’ ¶º · ¶¢ ¶± ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶¶ ¶½ · ¶° ·’ ¶Å¡ · ¶» ¶º

 ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ · ¶» ·Å  ¶¢ ·’ ¶­ ( ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¸ · ¶± ·’ ¶­)  ¶¸ ·”ž · ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶© ·”  ¶‘ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ·”  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶° · ¶» ·”  ¶‘ ¶± ·Å   ¶’  ¶¯  ¶‘ ·Æ’ ·Å .  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ·”ž ·â„¢ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶… · · ¶Å¡  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å 

 ¶´ ·Æ’ ·” ¶Å ·’ ¶º  ·Æ’ ¶­ ·’ ¶º ·Å¡  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ·Æ’ ¶»  ¶´ ·” ·â‚¬ ¶­ ·Å  ¶´ ¶­ ¶§  ¶± ·â‚¬ ·” ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬  ¶¶ ·Å ¶» ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶¯  ¶º ¶±  ¶¸ · ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶½ ·’ ¶º ¶±  ¶½ ¶¯  ¶½ ·’ ¶´ ·’ ¶º ¶§  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶­ ·” ¶» ·”  ¶¯ ·” ¶¸ ¶§  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’  ¶½ ·’ ¶´ ·’  ¶Å¡ ·’ ·”ž ·’ ¶´ ¶º

 ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·â„¢ ¶± ·”  ¶”¡ ¶­.  ¶’  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶Å ·Å¡  ¶½ ·’ ¶´ ·’ ¶º  ¶¸ ¶Å ·Å¡  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ¶… ¶» ¶· ¶º ·  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶½ ¶¯  ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ·Å¡ ¶  ¶± ¶º ¶Å¡ ·’.  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶‘ ¶¸  ¶½ ·’ ¶´ ·’ ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶¸ ¶Å ·Å¡

 ¶± ¶¸  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬ ¶±  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶­ ·Å ¶´ ·Å  ¶´ ·’ ¶º  ·”ž ¶» ·’ ¶º ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶± ¶¸ ·Å   ¶’  ¶¯ · ¶Å ¶­ ·Å  ¶­ · ¶§  ·â‚¬ ¶» ¶¯ ¶Å¡ ·Å   ¶± · ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·” ¶¸ ¶§  ¶”° ¶©  ¶”¡ ¶­.  ¶­ ·Å ¶´ ·Å  ¶´ ·’  ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸

 ¶… ¶± ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶… ¶º ¶Å ·Å¡  ¶­ ·Å ¶´ ·Å  ¶´ ·’  ¶¯ ¶¸ ¶± ·Å  ¶± ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶¯  ·”ž ¶³ ·” ¶± · ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶§  ¶¸ ¶§  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶º.  ¶’  ¶Å¡ ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·” ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶¸ ·Å¡  ·â‚¬ ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶§  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬  ¶´ ¶§ ·Å  ¶§ ¶´ ¶½ ·Å 

 ¶¶ ·Å ¶» ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶¶ ·â‚¬  ¶´ ·Å  ¶» ·Æ’ ·’ ¶¯ ·Å  ¶° ·’ ¶º ·Å¡  ¶Å¡ ·’ ¶º ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¸ ·  ¶´ ¶¸ ¶«  ¶º.  ¶‘ ·Æ’ ·Å¡  ¶¸  ¶¸ ¶¸  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶« ¶º  ·Æ’ ¶”š ·Æ’ ·Å  ¶Å¡ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶º ¶§  ·Æ’ · ¶´ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶¶ ·â‚¬  ¶¯  ¶Å¡ ·’ ¶º ¶¸ ·’.

( ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶¸ ·Å¡  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’  ¶± ·’ ·â‚¬ · ¶» ¶¯ ·’ ·â‚¬  ¶­ ·Å¡ ¶» ·” ¶¸ ·Å   ¶Å ·â„¢ ¶±  ¶± · ¶­.  ¶’  ¶¶ ·â‚¬  ¶´ ·Æ’ ·” ·â‚¬  ¶´ · ·”ž · ¶¯ ·’ ¶½ ·’  ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·’.)  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ·Å¡ ¶  ¶± ¶º

 ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¸ ¶Å ·Å¡  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ·â‚¬ ·” ·â‚¬  ¶¯  ¶’  ¶¶ ·â‚¬  ·Æ’ ·Ëœ ¶¢ ·” ·â‚¬  ¶Å¡ ·” ¶¸ ¶§  ¶­ ¶» ¶¸ ·Å   ¶‘ ¶© ·’ ¶­ ¶»  ¶¶ ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶’  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶§  ¶± ·Å ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶Å · ¶±  ¶Å¡ ¶« ¶Å · ¶§ ·”  ·â‚¬ ·â„¢ ¶¸ ·’.  ¶Å¡ ·â„¢ ·Æ’ ·Å¡

 ·â‚¬ ·â„¢ ¶­ ¶­ ·Å   ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶Å¡ ¶»  ¶”¡ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·’.  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ¶¸ ·  ¶¯ ¶» ¶«  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ·Æ’ ¶»  ¶´ · ¶¨ ¶Å¡ ¶º ¶± ·Å  ¶§  ¶´ · ·â‚¬ ·Æ’ ·” ¶¸ ¶§  ¶’  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶¸ ¶§

 ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ¶´ ¶º ·  ¶”¡ ¶­.

 ¶… ¶¯  ¶… ¶´  ¶´ · ¶½ ¶± ¶º  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶º ·Å ¶¯ ·  ¶Å ¶± ·’ ¶¸ ·’ ¶± ·’.  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶¸ ·â„¢ ¶» ¶§  ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬  ¶½ · ¶Å¡ ¶º ·Å¡  ·Æ’ ·‘ ¶¸  ¶» ¶§ ¶Å¡  ¶¸

 ¶”  ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·Å  ¶º ¶º  ¶¯ ¶» ¶º ·’.  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ¶´ ·Å  ¶» · ·Å  ¶± ¶º  ¶‘ ¶Å¡ ·Å   ¶… ¶­ ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶Å ¶­ ·Å  ¶Å¡ ¶½  ¶¯ ·Å¡ · ¶´ · ¶½ ¶±  ¶´ ·Å  ¶» · ·Å  ¶± ¶º ¶Å¡ ·’.  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶­ ¶¸ ·  ¶¸ · ·”ž · ¶  · ¶» ·Å  ¶º ·â‚¬ ¶» ¶º ¶Å¡ ·”

 ¶¶ ·â‚¬  ¶¯  ¶© ·”  ¶‘ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ·”  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶° · ¶» ·’ ¶º ¶Å¡ ·”  ¶¶ ·â‚¬  ¶¯  ¶­ ¶¸  ¶½ ·’ ¶´ ·’ ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶»  ¶”¡ ¶­.  ¶© ·”  ¶‘ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ·”  ¶º ¶± ·”  ¶”¡ ¶­ · ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º ·  ¶  ¶Å¡ ·Å  ¶» ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶­ ·’  ¶± ¶¸ ·’ ¶± ·Å 

 ·”ž · ¶³ ·’ ¶± ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶”¹ ·Æ’ ·Æ’ ·Å   ¶”  ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶º ¶Å¡ ·’.  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶¯ ¶± ·Å  ¶­  ·â‚¬ ·”º ¶¯ ·Å  ¶º ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶½ ¶¯ · ¶º ·’  ¶Å¡ ·’ ¶º ¶±  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ·Æ’ · ¶½ ¶Å¡ ·’ ¶½ ·Å  ¶½ ¶§  ¶Å ·â„¢ ¶±

 ¶´ ·Å¡ ¶» · ¶¯ ·â„¢ ¶« ·’ ¶º  ·â‚¬ ·’ · ·Å  ·â‚¬ ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ¶½ ¶º  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶’  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶§  ¶© ·”  ¶‘ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ·”  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶º  ¶´ ·’ ¶» ·’ ¶± · ¶¸ ·”  ¶”¡ ¶­.  ¶¸ ¶§  ¶’  ¶¶ ·â‚¬  ¶Å¡ ·” ·â‚¬ ·Å¡  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶Å ·Å¡

 ¶Å ·Å¾ ¶» ·â‚¬ ¶º ¶§  ¶´ · ¶­ ·Å  ¶»  ·â‚¬ ·”  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶Å ·” ¶« ¶¯ · ·Æ’  ¶… ¶¸ ¶» ·Æ’ ·Å¡ ¶Å¡ ¶»  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶º.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶§  ¶¸ ·  ¶¯ ¶± ·Å  ¶± ·  ¶­ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ·Å¡

 ¶”° ·”ž ·… ¶¸  ¶”  ¶º ¶­ ¶± ¶º  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ · ¶½ ¶Å¡ ·â„¢ ¶±  ¶½ ¶± ·Å  ¶© ¶± ·Å   ¶» · ¶¢ ¶Å¡ ·” ¶º  ·Æ’ ¶”š ¶Å ¶¸ ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶… ¶° ·’ ·Æ’ · ¶¸ · ¶¢ ·’ ¶Å¡ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ · ¶¶ ·”  ¶± · ¶­.  ¶” ·”ž ·”  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶¯ ¶± ·Å  ¶­

 ·â‚¬ ·”º ¶¯ ·Å  ¶º ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶‘ ¶Å¡ ¶­ ·”  ¶Å¡ ¶»  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶´ ·Å  ¶» ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ¶Å¡ ·Å   ·”ž ·  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ¶º ¶Å¡ ·Å   ·”ž ·  ·â‚¬ ·Å¡  ¶¯?

 ¶¸ ·  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶Å · ¶±  ¶¯ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶´ ·Å  ¶» · ¶º · ¶Å ·’ ¶Å¡  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶¯ ¶± ·Å  ¶­  ·â‚¬ ·”º ¶¯ ·Å  ¶º ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ¶§  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶°  ¶º.  ¶´ ·Å  ¶» · ¶º · ¶Å ·’ ¶Å¡  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶± ·Å  ¶° ¶º ·â„¢ ¶± ·Å 

 ·â‚¬ ·” ·â‚¬  ¶¯  ¶½ ¶± ·Å  ¶© ¶± ·Å   ¶» · ¶¢ ¶Å¡ ·” ¶º  ·Æ’ ¶”š ¶Å ¶¸ ¶º ·Å¡  ¶… ¶° ·’ ·Æ’ · ¶¸ · ¶¢ ·’ ¶Å¡ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ¶¶ ·  ¶”¡ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶‘ ¶Å¡ ¶¸  ¶‘ ¶Å¡  ¶½ · ¶”š ¶Å¡ ·’ ¶Å¡ ¶º ¶Å¡ ·”  ¶´ ¶¸ ¶«  ¶º.  ¶” ·”ž ·”  ¶¯ · ¶± ¶§  ¶¸ ·  ¶¯ ¶± ·Å  ¶± ·

 ¶­ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ·”ž ·Å ¶”š ¶Å¡ ·Å ¶”š  ·â‚¬ ·’ · ·Å  ·â‚¬ ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ¶½ ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶º  ¶Å¡ ¶» ¶º ·’.  ·â„¢ ·Æ’ ·â„¢ ¶¯ ·Å  ¶° · ¶± ·Å  ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶Å¡ ·Å  ·”š ·â„¢ ¶­ ·Å  ¶» ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶» · ¶¢ ¶Å¡ ·” ¶º  ·Æ’ ¶”š ¶Å ¶¸ ¶º ·Å¡  ¶… ¶° ·’ ·Æ’ · ¶¸ · ¶¢ ·’ ¶Å¡ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ · ¶¶ ·”

 ¶‘ ¶Å¡ ¶¯ ·”  ¶½ · ¶”š ¶Å¡ ·’ ¶Å¡ ¶º ¶Å¡ ·”  ¶± · ¶­.  ¶¸ ¶¸  ¶… ¶© ·” ¶¸  ¶­ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶¸ ·”ž · ¶  · ¶» ·Å  ¶º ·â‚¬ ¶» ¶º ¶Å¡ ·” ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶± ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶¸ ·’.  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ · ¶» ·Å  ¶¢ ·’ ¶­  ¶¸ ·”ž · ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶° ·” ¶» ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ · ¶¶ ·” ¶¸ ¶§  ¶¸ ¶§

 ·Æ’ ·” ¶¯ ·” ·Æ’ ·” ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶± · ¶­.  ¶¸ ¶§  ¶”¡ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ · ·Å  ·â‚¬ ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ¶½ ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶½ · ¶¶ ·” ¶« ·”  ¶”  ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·’.  ¶‘ ¶º  ¶¯  ¶¸ ·  ¶”° ¶½ ·Å  ¶½ ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’  ¶‘ ¶Å¡ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å

 ·â‚¬ ·Å¡.  ¶¸ ¶Å ·Å¡  ¶Å ·” ¶» ·” ·â‚¬ ¶» ¶º ·  ¶¸ ¶§  ¶”  ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ¶¶ ·  ¶¯ ·” ¶¸ ¶§  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ·…  ¶¶ ·â‚¬  ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ¶¯ · ¶± ¶§  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·’.  ¶¸ ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶º ¶½ ·Å  ¶½  ¶¸ ·  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å 

 ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ¶”  ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·Å  ¶º ¶º ¶§  ¶’  ·â‚¬ · ¶¯ ¶Å ¶­ ·Å   ¶¶ · ·â‚¬ ·’ ¶± ·’.

 ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶­ ¶¸ · ¶§  ¶© ·”  ¶‘ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ·”  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶­ ¶¸ ¶± ·Å   ¶¸ ·”ž · ¶  · ¶» ·Å  ¶º ·â‚¬ ¶» ¶º ¶Å¡ ·”  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶­ ¶¸ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶º ¶±  ¶¯ ·â„¢ ¶º ¶§

 ¶’  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶´ ·’ ·… ·’ ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶½ ¶¶ ·  ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶§  ¶º.  ¶… ¶¯  ¶¸ ·â„¢ ¶» ¶§  ·Æ’ ¶¸ · ¶¢ ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ¶”  ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·Å  ¶º ¶º  ¶¯ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·  ¶¸ ·”ž · ¶  · ¶» ·Å  ¶º ·â‚¬ ¶» ·”  ¶º,  ¶”  ¶  · ¶» ·Å  ¶º

 ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶° · ¶» ·” ·”ž ·”  ¶º.  ¶”¹ ·Æ’ ·Æ’ ·Å   ¶”  ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶° · ¶» ·” ·”ž ·”  ¶º.  ¶¸ ·Å¡  ¶­ ¶± ¶­ ·” ¶» ·”  ·”ž ·  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ·â‚¬ ¶½ ·’ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶º · ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶­ ¶¸ ¶± ·Å   ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·’  ¶Å¡ ·’ ¶± ¶¸ ·Å 

 ¶­ ¶» · ¶­ ·’ ¶» ¶¸ ¶Å¡  ¶”¹ ¶» ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ · ¶» ¶º ¶± ·Å   ¶¯  ¶´ ·Å ¶½ ·Å  ¶¸ ¶Æ’ ¶Å¡ · ¶» ¶º ¶± ·Å   ¶¯  ¶º ¶± ·Å  ¶±  ¶º.  ·Æ’ ·”ž ¶­ ·’ ¶Å¡  ¶´ ¶­ ·Å  ¶»  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶½ ¶¶ · ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·  ¶”  ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·Å  ¶º ¶º  ·Æ’ · ¶¸ · ¶± ·Å  ¶º  ¶¢ ¶± ¶º ·  ¶¸ ¶­

 ¶´ · ¶§ ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ¶¸ ·Å¡  ¶”  ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶¸ ·”ž · ¶  · ¶» ·Å  ¶º ·â‚¬ ¶» ·”  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ¶Å¡ ¶» ¶­ ·’.  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶§  ¶© ·”  ¶‘ ·Æ’ ·Å   ·Æ’ ·”  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬  ¶¸ ·  ¶¯ · ¶± ¶Å ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶´ ·Æ’ ·” ¶Å ·’ ¶º

 ·Æ’ ¶­ ·’ ¶º ·Å¡  ¶´ ·…  ·â‚¬ ·”  ¶½ ·’ ¶´ ·’ ¶º  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·’.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶± ·’ ¶» ·â‚¬ ·” ¶½ ·Å   ·â‚¬  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ¶Å¡ ·Å   ¶´ ·Å  ¶» ¶Å¡ · ·  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶± ·Å ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶… ¶º ¶§  ¶¯  ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ·’ ¶°  ¶”  ¶  · ¶» ·Å  ¶º  ¶”¹ ¶´ · ¶° ·’  ¶½ · ¶¶ ·â„¢ ¶±  ¶¶ ·â‚¬  ¶± ¶¸ ·Å 

 ¶¸ ¶¸  ¶… ·â‚¬ ·” ¶» ·” ¶¯ ·”  ¶´ ¶± ·”ž ¶Å¡  ¶´ ¶¸ ¶«  ¶Å¡ · ¶½ ¶º ¶Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§,  ¶‘ ¶± ¶¸ ·Å   ¶¸ ·  ·â‚¬ ·’ · ·Å  ·â‚¬ ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ¶½ ¶º ¶§  ¶”¡ ¶­ ·” ¶½ ·Å   ·â‚¬ ·”  ·Æ’ ¶¸ ¶º ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§  ¶¯ ¶± ·’ ¶¸ ·’.

 ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ·”  ·â„¢ ¶º ¶» · ¶¶ ¶± ·Å  ¶© ·Å   ·”ž ·  ¶Å¡ ·” ¶± ·Å   ¶± ·’ ¶» ·â‚¬ ·” ¶½ ·Å   ·â‚¬  ¶­ ·Å¡ ¶» ·” ¶¸ ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶±  ¶± ·Å ¶¸ · ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬  ¶´ · ·”ž · ¶¯ ·’ ¶½ ·’  ¶º.  ¶¸ ·Å¡  ¶¯ ·â„¢ ¶¯ ·â„¢ ¶± · ¶¸  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ·” ¶± ·Å 

( ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶º ·Å ¶¯ · ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·  ¶± ·â‚¬ ·Å  ¶º ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶º ¶± ·Å  ¶±  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ¶§  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶º ¶± ·Å  ¶±  ¶º ·Å ¶¯ ·  ¶Å ¶± ·’ ¶¸ ·’)  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶Å¡ ·’ ¶± ¶¸ ·Å   ¶… ¶» ·Å  ¶® ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶¯  ¶º ¶± ·Å  ¶±

 ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶´ · ·”ž · ¶¯ ·’ ¶½ ·’  ¶± ·Å  ¶Å¡ ¶» ¶º ·’.  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶§  ¶… ·â‚¬ · ·Å  ¶º  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶Å ¶» ·Å  ·”ž ·’ ¶­  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·Å¡  ·Æ’ ¶½ ¶Å¡ ·  ¶”° ·â‚¬ ¶­

 ¶¯ · ¶¸ ·” ¶¸ ¶§  ¶º.  ¶­ ¶¸  ¶¸ ·’ ¶­ ·Å  ¶»  ¶­ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶¯ ¶± ·Å  ¶­  ·â‚¬ ·”º ¶¯ ·Å  ¶º ·â‚¬ ¶» ¶º ¶Å¡ ·”  ·â‚¬ ·”  ¶Å ·” ¶« ¶¯ · ·Æ’  ¶… ¶¸ ¶» ·Æ’ ·Å¡ ¶Å¡ ¶»  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶Å · ¶±  ¶Å¡ ¶» ¶±  ·”ž · ¶¯ ·‘ ¶» ·” ¶¸ ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å 

 ¶­ ·Å ¶» ·â‚¬  ¶‘ ¶º  ¶Å¡ ·” ¶« ·” ·”ž ¶» ·” ¶´ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶´ ·Å  ¶» ¶­ ·’ ¶Å¡ ·Å  ·”š ·â„¢ ¶´  ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶… ¶º ·” ¶» ·â„¢ ¶± ·Å   ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶¯  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶¶ · ·”ž · ¶»  ¶Å¡ ¶» ¶º ·’.  ¶” ·”ž ·”  ¶­ ¶¸

 ¶½ ·’ ¶´ ·’ ·â‚¬ ¶½ ·’ ¶± ·Å   ¶… ¶± ·’ ¶º ¶¸ · ¶» ·Å  ¶® ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶º ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶¸ ·  ¶¯  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ·’ ¶º ¶Å¡ ·”  ¶¶ ·â‚¬  ¶º.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶¸ ¶¸  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶º ¶± ·”  ¶± ·” ¶­ ¶± ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º

 ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶¸  ¶¶ ·’ ·”ž ·’ ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·”  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ¶´ ¶¯ ·Å  ¶° ¶­ ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ ¶½ ¶Å¡ ¶¸ ·’.  ¶¸ ·  ¶Å¡ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ·”ž ·  ·”  ·â„¢ ¶º ¶» · ¶¶ ¶± ·Å  ¶© ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ¶”  ¶· · ·Æ’ ¶º  ¶½ ¶¶ ·  ¶”¡ ¶­.  ¶’  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ¶¸ ¶§

 ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’ ¶¯ ·”  ¶Å · ¶§ ·… ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶± · ¶­.

 ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶¸ ·  ·â‚¬ ¶© · ¶­ ·Å  ¶¸  ¶”  ¶· · ·Æ’ ¶º  ¶½ · ¶¶ ·” ¶º ·Å¡  ¶´ ·” ¶¢ ·Å  ¶º  ¶Å¡ ¶§ ·” ¶Å¡ ·” ¶» ·” ¶± ·Å  ¶¯ ·Å¡  ¶¤ · ¶« · ¶± ¶± ·Å  ¶¯  ·”ž ·’ ¶¸ ·’ ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ¶º  ·”ž ·  ¶º ¶® · ¶» ·Å  ¶® ¶º ( ¶  ¶” ¶± ¶  ¶‘ ¶´ ¶§  ¶… ¶± ¶©

 ¶» ¶‘ ¶… ¶½ ¶”° ¶§ ¶º)  ¶º ¶±  ¶Å¡ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ·”ž ·  ·”š ·â„¢ ¶¶ · ¶» ·Å  ¶§ ·Å  ·Æ’ ·Å  ¶Å¡ ·’ ¶Å ·Å¡  ¶¶ ·Å¾ ¶¯ ·Å  ¶°  ¶± ·Å  ¶º · ¶º ( ¶¹ ¶”¹ ¶© ¶© ·”ž ¶”° ·Æ’ ¶§  ·… ¶” ¶Å ¶”° ¶ )  ¶± ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶º ·â„¢ ¶± ·’.  ¶’  ·”ž · ¶» ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ¶§

 ¶± · ¶Å ¶» ·Å  ¶¢ ·” ¶± ¶´ · ¶¯ ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’ ·â‚¬ ¶Å¡ ¶§ ¶­ ·Å   ·â‚¬ ¶© ·  ¶¸ ¶§  ¶¶ ¶½ ¶´ ·  ¶”¡ ¶­.  ¶¸ ¶¸  ¶¸ · ¶° ·Å  ¶º ¶¸ ·’ ¶Å¡ ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ·’ ¶º ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶¸ ·’.  ¶¸ ¶¸

 · ·” ¶± ·Å  ¶º ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶± ·Å  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶Å ¶± ·’ ¶¸ ·’.  · ·” ¶± ·Å  ¶º ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º  ¶º ¶± ·Å  ¶±  ·â‚¬ · ¶» ¶¯ ·’  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶º ¶± ·Å  ¶±  ¶¸ ¶Å ·Å¡  ·â‚¬ · ¶§ ·”ž ·” ¶¸  ¶º.  ¶‘ ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸  ¶± · ¶Å ¶» ·Å  ¶¢ ¶± ¶´ · ¶¯ ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡

 ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ·â‚¬ ·” ·â‚¬  ¶¯  ¶¸ ·  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶º ¶¸ ·Å   ·Æ’ ·” ¶¸ · ·â‚¬ ¶± ·Å   ¶­ ·” ·…  ¶º.  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ·Æ’ ¶» ¶§  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ·Æ’ ·” ¶¸ · ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶­ ·” ·…  ¶º.  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ¶º ¶± ·”

 ·Æ’ ·Æ’ ¶» ·â„¢ ¶± ·Å   ¶‘ ¶­ ¶» ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ ¶½ ¶Å¡ ¶­ ·Å ¶­ ·Å   ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ·Æ’ ¶» ¶§  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶º.  ¶’  ¶… ¶´  ·â‚¬ · ¶± ·’  ¶´ ·Ëœ ¶® ¶Å ·Å  ¶¢ ¶± ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶º.

 ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ·â‚¬ ¶© · ¶­ ·Å   ¶¸ ·” ¶½ ·’ ¶Å¡  ¶… ¶» ·Å  ¶® ¶º ¶Å¡ ·’ ¶±  ¶Å ¶­ ·”ž ·Å ¶­ ·Å   ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ·Æ’ ¶» ¶§  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶± ·Å  ·â‚¬ ·Å¡.  ¶… ¶´  ·â‚¬ · ¶± ·’  ¶´ ·Ëœ ¶® ¶Å ¶¢ ·Å  ¶± ¶º ¶± ·Å   ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ·Æ’ ¶» ·â„¢ ¶± ·Å   ¶‘ ¶­ ¶»  ·â‚¬ ·” ¶¸

 ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·  ·â‚¬ ·’ ¶§  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ·Æ’ ¶» ¶§  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶… ¶´ ·’  ¶‘ ·”ž ·’  ¶¯ ·”  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ·Æ’ ¶½ ¶Å¡ ¶¸ ·”.  ·Æ’ ¶”š ·Æ’ · ¶» ¶º  ¶± ·’ ·”š ·Å¡ ¶°  ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ¶½ ·â„¢ ·Æ’

 ¶… ¶´ ·’  ¶Å ¶± ·’ ¶¸ ·”.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶± ·’ ·â‚¬ ¶± ·Å   ¶… ·â‚¬ ¶¶ · ¶° ¶º ¶­ ·Å   ·Æ’ ¶¸ ¶Å  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ·Æ’ ¶» ¶§  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶± · ¶­ ·’  ·â‚¬ ·Å¡ ¶º  ¶º ¶± ·”  ¶¸ ¶Å ·Å¡  ·â‚¬ ·’ · ·Å  ·â‚¬ · ·Æ’ ¶º  ¶º.  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶± ·Å   ¶… ·â‚¬ ¶¶ · ¶°

 ¶Å¡ ¶»  ¶± ·Å ¶¸ · ¶­ ·’  ¶¸ ¶§  ¶‘ ¶º  ·â‚¬ ·’ · ·Å  ·â‚¬ · ·Æ’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·’.  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶±  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å  ·â‚¬ ·Å¡.  ¶‘ ¶º  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·  ¶­ · ¶± · ¶­ ·Å  ¶­ ·  ¶± ·’ ·â‚¬ ¶± ·Å 

 ¶… ·â‚¬ ¶¶ · ¶°  ¶Å¡ ¶» ¶Å ·â„¢ ¶±  ¶± · ¶­.  ¶¸ ¶Å ·Å¡  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶± · ¶Å ¶» ·Å  ¶¢ ·” ¶± ¶´ · ¶¯ ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡

 ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¯  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Æ’ ·Å   ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶¸ ·  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶… ·… ·” ¶­ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶­ ·Å¡ ¶» ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¯ ·â„¢ ¶º ¶Å¡ ·Å  ( ¶Å  ¶± ·’ ¶º ·  ·Æ’ ¶­ ·Å  ¶º ¶º ¶Å¡ ·Å )  ¶Å¡ ·’ ¶º ·  ¶± · ¶­ · ¶º ·’  ¶´ ·Å  ¶» ¶Å¡ · ·  ¶Å¡ ¶» ¶±

 ¶Å¡ · ¶½ ·  ·”  ·Å ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å¡ ¶Å¡ ·  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ¶”¡ ¶­ ·” ·… ·”  ¶¸ ·â„¢ ¶» ¶§  ¶”¹ ¶Å ¶­ ·Å  ¶­ ·”  ¶¸ ·Å¡  ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’ ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶Å ¶± ·’ ¶­ ·’.  ¶… ¶¸ ¶» ¶­ ·” ¶”š ¶Å  ¶¸ ·”ž ¶­ · ¶§  ¶¯  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶¸ ·  ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶Å¡ ·” ¶± ·Å 

 ·”ž ·  ·”  ·â„¢ ¶º ¶» · ¶¶ ¶± ·Å  ¶© ·Å   ¶º ¶±  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ¶´ ·” ¶± ¶» ·” ¶  ·Å  ¶  · ¶» ¶« ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶º.

 ¶Å¡ ·” ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’  ¶½ ·â„¢ ·Æ’ ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å  ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ·’ ¶º ¶Å¡ ·”  ¶º · ¶º ·’  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¸ ¶­  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶´ · ·Å  ¶  · ¶­ ·Å  ¶± ·” ¶­ ¶± ·â‚¬ · ¶¯ ·” ·”ž ·”  ¶± ·Å  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶Å ¶± ·’ ¶­ ·’.  ¶” ·”ž ·”  ¶­ ¶¸  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å 

 ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶´ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·… ·Å¡  ¶¸ ·” ¶½ ·’ ¶Å¡  ·â‚¬ · ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶¯ · ¶» ·Å  · ¶± ·’ ¶Å¡ ¶º ¶Å¡ ·”  ·â‚¬ ·”  ¶Å¡ · ¶½ ·Å   ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å  ·â‚¬ ¶½ ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶» ·” ¶¯ ·Å  ¶° ·â‚¬  ¶º.  ¶Å¡ · ¶½ ·Å   ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å 

 ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶¯ ¶» ·Å  · ¶± ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶… ¶± ·Å  ¶­ ·’ ¶¸  ·â‚¬ · ¶Å¡ ·Å  ¶º ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶º ·  ¶”¡ ¶­ · ¶º ·’  ¶¯ ¶» ·Å  · ¶± ¶º  ¶Å · ¶±  ¶”¹ ¶± ¶± ·Å  ¶¯ ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ¶±  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ¶¥ ¶º ¶± ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å 

 ¶”¡ ¶­ · ¶¸ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶­ ¶­ ·’.  ¶´ ·” ¶§ ¶» ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶© · ·â‚¬ ¶» ·Å   ¶± ¶¸ ·Å   ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶¢ ·” ·â‚¬  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ¶¥ ¶º ·  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶… ¶­ ¶»  ¶´ ·Å  ¶» ¶° · ¶±  ·”ž ·  ¶´ ·Å  ¶» ·Æ’ ·’ ¶¯ ·Å  ¶°  ¶­ · ¶± · ¶­ ·Å  ¶­ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶” ·”ž ·”  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»

 ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶´ ·Å ¶½ ·Å  ¶¸ ¶Æ’ ¶Å¡ · ¶» ¶º ¶Å¡ ·”  ¶¯  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶± ·Å ¶¶ ·â„¢ ¶½ ·Å   ¶­ ·Å  ¶º · ¶Å  ¶½ · ¶· ·’ ¶º ¶Å¡ ·”  ¶¯  ·â‚¬ ¶±  ¶¶ · ·â‚¬ ·’ ¶± ·’.  ¶‘ ¶¶ · ·â‚¬ ·’ ¶± ·Å   ¶” ·”ž ·” ¶§  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶”  ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·Å  ¶º ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶¯

 ¶”¡ ¶­.  ¶‘ ¶¶ · ·â‚¬ ·’ ¶± ·Å   ¶Å¡ · ¶½ ·Å   ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶© · ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ¶½ ¶¶ ¶±  ·Æ’ ·”ž ¶­ ·’ ¶Å¡ ¶º  ¶Å¡ · ¶½ ·  ·”  ·Å ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å¡ ¶Å¡ ·  ¶¸ ·”ž ¶­ ·  ·â‚¬ · ¶± ·Å  ¶± ¶± ·Å  ¶§  ¶¯  ·â‚¬ · ¶¯ ¶Å ¶­ ·Å   ¶º.

 ¶Å¡ · ¶½ ·Å   ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶‘ ¶­ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶´ · ·â‚¬ ¶­ ·’  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶¯ ¶» ·Å  · ¶± ¶º  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ¶§  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ¶­ ·Å   ¶´ ·Å  ¶» ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶´ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·… ·Å¡  ¶º. ( ¶Å¡ ¶­ ¶± ·Å  ¶¯ ¶» ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶Å ·â„¢ ¶­ ·” ·â‚¬ ·Å¡

 ¶º).  ¶Å¡ · ¶½ ·Å   ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶”  ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·Å  ¶º ¶º  ¶­ ·”ž ·â‚¬ ·” ¶» ·”  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶Å¡ ¶­ ¶± ·Å  ¶¯ ¶» ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶Å¡ ·” ·â‚¬ ·Å¡  ¶º.  ¶’  ¶Å¡ ¶­ ¶± ·Å  ¶¯ ¶» ¶º  ¶… ·Æ’ ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»

 ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ¶¥ ¶º ·  ·Æ’ ·” ·â‚¬  ¶± ·’ ¶± ·Å  ¶¯ ¶Å¡ ¶§  ·â‚¬ · ¶§ ·â„¢ ¶­ ·’.  ¶” ·”ž ·” ¶Å ·Å¡  ¶Å¡ ¶­ · ·â‚¬ ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º ·  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶… ¶± ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ¶´ ¶¯ ·Å  ¶° ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·â„¢ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·…  ·”ž · ¶Å¡ ·’

 ¶º.  ¶” ·”ž ·” ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶… ¶± ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ¶´ ¶¯ ·Å  ¶° ¶­ ·” ¶± ·Å   ¶¸ ·’ ¶® ·Å  ¶º ·  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶”  ¶° · ¶± ¶Å ·Å  ¶» · ·”ž ·”  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬  ¶’  ¶”  ¶° · ¶± ¶Å ·Å  ¶» · ·”ž ·”  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ¶´ ¶¯ ·Å  ¶° ¶­ ·” ¶± ·Å   ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å 

 ¶± ·Å ·â‚¬  ¶” ·”ž ·” ¶Å ·Å¡  ¶± ·â‚¬  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ¶º ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶… ·Æ’ ·Æ’ ¶­ ·Å  ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§ ( ·”  ¶… ¶½ ·Æ’ ¶”° ·”  ¶”° ¶  ¶… ¶§ ¶”° ¶” ¶±)  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·…  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å  ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬

 ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶± ¶º  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶­ ·’ ¶¶ ·â„¢ ¶±  ¶´ ·Å  ¶» ·â‚¬ · ¶¯  ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å  ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ·â„¢ ¶± ·’.  ¶” ·”ž ·” ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ¶¥ ¶º ·  ¶´ ·Å  ¶» ·â‚¬ · ¶¯  ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å  ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§

 ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ¶» ¶­ ·’.  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶´ ¶» ·Å  ¶º ·Å¡ ·”š ¶«  ¶”  ¶¯ ·’ ¶º  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·â„¢ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶­ ·’ ¶¶ ·â„¢ ¶±  ¶´ ·Å  ¶» ·â‚¬ · ¶¯  ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å  ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶º · ¶º ·’  ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶Å¡ ·” ·â‚¬ ·Å¡  ¶º.

 ¶’  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶… ¶± ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ¶´ ¶¯ ·Å  ¶° ¶­ ·” ¶± ·Å  ¶§  ¶± · ¶­ ·’  ¶­ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶½ ¶¶ · ¶¯ ·â„¢ ¶±  ¶½ ¶¯ ·”.  ¶” ·”ž ·” ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶… ¶± ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å 

 ¶´ ¶¯ ·Å  ¶° ¶­ ·” ¶± ·Å   ¶”  ¶° · ¶± ¶Å ·Å  ¶» · ·”ž ·” ·â‚¬  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·Å  ¶± ·  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·â„¢ ·”ž ·’  ¶‘ ¶½ ·Å  ¶¶ ¶Å ·â„¢ ¶±  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶¯ ·Å  ¶¯ ·”  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬  ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å  ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·” ¶» ·” ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶± ¶º  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.

 ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶« · ¶º ¶Å¡ ¶º ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶º ¶¸ ·Å   ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å  ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·…  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶± ¶¸ ·Å   ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ¶‘ ¶º  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶… ¶º ¶­ ·Å   ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.

 ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å  ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·…  ¶± ·Å ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸ ·Å   ¶Å  ¶± ·’ ¶º ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬  ¶± ·Å ·â‚¬ ·Å¡  ¶º · ¶º ·’  ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶º ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º ·Å¡  ¶º.  ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶‘ ¶­ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶´ · ·â‚¬ ¶­ ·’

 ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡  ·â‚¬ ·’ ¶° ·’ ¶Å¡ ·Å  ¶» ¶¸ ¶º  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ¶§  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ¶­ ·Å   ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶« · ¶º ¶Å¡  ¶Å  ¶± ·’ ¶º ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡  ·â‚¬ ·’ ¶° ·’ ¶Å¡ ·Å  ¶» ¶¸ ¶º  ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶´ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·… ·Å¡  ¶º.

 ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬  ¶Å¡ ·Å  ¶» ¶¸ ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ¶Å  ¶± ·’ ¶º ·  ·Æ’ ¶­ ·Å  ¶º ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¸ · ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶º  ¶º ¶±  ¶¸ ¶­ ¶º  ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å  ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶´ ·Å  ¶» ¶­ ·’ ¶Å¡ ·Å  ·”š ·â„¢ ¶´  ¶± ·Å  ·â‚¬ ·’ ¶« ·’.

 ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ·â‚¬ ·” ¶º ·Å¡  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶‘ ¶­ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å ¶­ ·’ ¶¶ ·”  ¶­ ¶­ ·Å  ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶… ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶º.  ¶‘ ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬  ¶½ ·Å ·â‚¬ ·Å¡  ¶… ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶¶ ·â‚¬ ¶§

 ¶´ ·’ ·… ·’ ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶§  ¶¶ ¶½  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·’ ¶« ·’.  ¶”¢ ·Æ’ ·Å  ¶§ ·Å  ¶» ·’ ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶”¹ ¶´ ¶± ·Å   ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ¶º ¶§ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·’ ¶¢ ·’ ¶­ ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶” ·Æ’ ·Å  ·Æ’ ·Å¡  ¶­ ·”ž ·â‚¬ ·” ¶» ·”  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ¶´ ·’ ¶º ·â‚¬ ¶»  ¶Å ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶º.

 ¶Å¡ ·” ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶… ¶· ·’ ¶º · ¶Å ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·” ¶« ·Å¡  ¶´ ·Å ¶´ ¶» ·Å   ¶Å ·Å¡  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ¶º.  ¶Å¡ ·” ¶± ·Å   ¶º ¶§ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·’ ¶¢ ·’ ¶­ ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ¶§  ¶‘ ¶» ·â„¢ ·”ž ·’  ·â‚¬ ·”  ¶º · ¶º ·’  ¶¸ ·â„¢ ¶º ·’ ¶± ·Å   ¶± ·Å  ¶Å¡ ·’ ¶º · ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.

 ¶” ·”ž ·” ¶§  ¶… ·â‚¬ · ·Å  ¶º  ·â‚¬ ·” ¶º ·Å¡  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬  ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶± ¶º  ·â‚¬ ¶±  ¶”  ¶Å¡ · ¶» ¶º  ¶­ ·Å¡ ¶» ·” ¶¸ ·Å   ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶§  ¶º.  ¶‘ ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ¶­ ¶» ·  ¶… ¶º ·” ¶» ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶Å ¶­ ·Å  ¶Å¡ ¶½  ¶Å¡ ·” ¶± ·Å   ¶¯

 ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ¶§  ¶”  ·â‚¬ ·Å¡ ¶« ·’ ¶Å¡  ·â‚¬ ·”  ·â‚¬ ·’ ¶° ·’ ¶Å¡ ·Å  ¶» ¶¸ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”¡ ¶­ · ¶º ·’  ¶´ ·’ ¶½ ·’ ¶Å ¶­ ·Å  ¶­ ·Å¡  ¶º.

 ¶Å¡ ·” ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶º ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º ·Å¡  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬  ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶± ¶º  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡  ¶‘ ·”ž ·’  ¶´ ·Å  ¶» ·â‚¬ · ¶¯  ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å  ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬ ¶±  ¶¶ ·â‚¬  ¶º.  ¶” ·”ž ·” ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬

 ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ¶¥ ¶º ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ·Æ’ · ¶¸ · ¶± ·Å  ¶º  ¶Å¡ · ¶½  ¶º · ¶º ·’  ¶” ·”ž ·”  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ·”ž ¶³ ·” ¶± ·Å  ·â‚¬ ¶± ·”  ¶½ · ¶¶ ·”  ¶º ·” ¶Å ·â‚¬ ¶½  ¶¯ ·”  ¶Å¡ ·… ·Å¡  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·Å  ¶± ·  ¶´ ·Å  ¶» ·â‚¬ · ¶¯  ¶Å  ¶± ·’ ¶º ·

 ¶… ·Æ’ ¶­ ·Å  ¶º ¶Å¡ ¶» ¶« ¶º ¶Å¡ ¶§  ¶½ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶± ·Å ·â‚¬  ¶’  ¶´ ·Å  ¶» ·â‚¬ · ¶¯  ¶­ ·”ž ·â‚¬ ·” ¶» ·”  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶º.  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ¶¥ ¶º ·  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·Å  ¶± ·  ¶´ ·Å  ¶» ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶º ·Å ¶¯ ·  ¶Å ¶± ·’ ¶¸ ·’ ¶± ·Å 

 ¶Å · ¶§ ·… ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ¶³ ·” ¶¸ ¶§  ¶”¹ ¶­ ·Å  ·Æ’ · ·”ž  ¶Å¡ ·… ·”ž.  ¶” ·â‚¬ ·” ·”ž ·”  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·Å  ¶± ·  ¶´ ·Å  ¶» ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶´ ·Å  ¶» · ·Å  ¶±  ¶± ·Å  ¶Å¡ ·… ·”ž.  ¶” ·â‚¬ ·” ¶± ·Å   ¶Å¡ ·… ·Å¡  ¶’  ¶´ ·Å  ¶» ·â‚¬ · ¶¯ ¶º  ¶­ ·”ž ·â‚¬ ·” ¶» ·”  ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶º ¶¸ ·Å 

 ¶Å · ¶§ ·… ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ¶³ ·” ¶¸  ¶º.

 ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·” ¶± ·Å  ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ¶… ·Æ’ · ¶¸ · ¶± ·Å  ¶º  ¶Å¡ · ¶½,  ¶‘ ¶± ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶´ ·Å  ¶½ ·â‚¬ ·” ¶º  ¶Å¡ · ¶½  ¶¯  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ·â‚¬ ·’ ¶´ ·Å  ¶½ ·â‚¬ ·” ¶º  ¶Å¡ · ¶½ ¶º ¶Å¡  ¶¯ ·”  ¶¶ ¶§ ·”ž ·’ ¶»  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·Å  ¶º · ·â‚¬ ·â„¢ ·”ž ·’

 ¶‘ ¶­ ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶­ ·’ ¶¶ ·”  ·Æ’ ·” ·Æ’ ¶¸ · ¶¯ ¶» ·Å  · ¶º ¶Å¡ ·Å  ( ¶´ ¶… ¶» ¶… ¶© ¶”° ¶Å ¶¸)  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ¶§  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ¶­ ·Å   ·Æ’ ·” ·Æ’ ¶¸ · ¶¯ ¶» ·Å  · ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”  ¶¯ ·Å¡ ·  ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶” ·”ž ·” ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶”¹ ¶¯ · ·”ž ¶» ¶« ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’

 ¶… ¶º ·’ ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ¶§ ¶º ·’ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·’ ¶± ·Å   ¶± ·’ ·â‚¬ ·Å  ¶§ · ¶± ·” ¶º  ·Æ’ ·” ·Æ’ ¶¸ · ¶¯ ¶» ·Å  · ¶º  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ¶§  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ·”  ·Æ’ ·” ·Æ’ ¶¸ · ¶¯ ¶» ·Å  · ¶º  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’ ¶´ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·’ ¶« ·’.  ¶± ·’ ·â‚¬ ·Å  ¶§ · ¶± ·” ¶º

 ·Æ’ ·” ·Æ’ ¶¸ · ¶¯ ¶» ·Å  · ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶… ·â‚¬ ¶Å¡ · · ¶º  ·”ž ·  ¶Å¡ · ¶½ ¶º  ¶± ·’ ¶» ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ·â‚¬ ·’ ¶º.  ¶‘ ·”ž ·â„¢ ¶­ ·Å   ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ·”  ·Æ’ ·” ·Æ’ ¶¸ · ¶¯ ¶» ·Å  · ¶º ·â„¢ ·”ž ·’  ¶… ·â‚¬ ¶Å¡ · · ¶º  ·”ž ·  ¶Å¡ · ¶½ ¶º  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š

 ·â‚¬ ¶± ·â‚¬ ·  ¶´ ¶¸ ¶« ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬  ¶’  ¶‘ ¶Å¡ ·’ ¶± ·â„¢ ¶Å¡ ¶§  ¶¶ · ¶³ ·”  ¶´ ·â‚¬ ¶­ ·’ ¶º ·’.

 ¶Å¡ ·” ¶± ·Å  ¶§  ¶… ¶± ·” ·â‚¬  ¶‘ ¶Å¡ ·Å   ¶´ ·Å  ¶» ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶º · ·â‚¬ ·â„¢ ¶±  ¶¯ · ¶± ·” ¶¸  ¶­ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶´ ·Å  ¶» ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ¶Å¡ ¶§  ¶´ ¶» ·’ ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶­ ¶± ¶º  ¶Å¡ ·…  ¶± ·Å  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶º.  ¶‘ ¶º ¶§  ·”ž ·Å¡ ¶­ ·” ·â‚¬  ¶’  ¶… ¶¯ · ·…  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´ ·â‚¬ ¶½ ·’ ¶± ·Å   ¶‘ ¶Å¡ ¶¸  ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ¶Å¡ ·Å   ¶´ ·Å - ¶» ¶Å¡ · ·  ¶± ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶º.  ¶”¹ ¶¯ · ·”ž ¶» ¶« ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ·â„¢ ·Æ’  ¶… ¶´ ¶§  ¶Å¡ ·’ ·â‚¬  ·”ž · ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ·Å¡  ¶± ·’ ·â‚¬ ·Å  ¶§ · ¶± ·” ¶º  ¶Å ·” ¶» ·” ¶­ ·Å  ·â‚¬ · ¶Å¡ ¶» ·Å  ·”š ¶« ¶º ·â„¢ ·”ž ·’

 ¶… ¶¯ ·”ž ·Æ’ ·Å   ·Æ’ · ¶° · ¶» ¶«  ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ¶º ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ¶Å¡ ¶½ ·Å  ¶´  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶´ ·Å - ¶» ¶Å¡ · ·  ¶Å¡ ·…  ¶± ·Å ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶¶ ·â‚¬  ¶º.  ¶‘ ·Æ’ ·Å¡  ·â‚¬ ·” ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ·” ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ·Æ’ ·’ ¶¸  ¶¯ ·â‚¬ ·Æ’ ¶Å¡

 ·Æ’ · ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å - ·”š ¶­ · ·â‚¬ · ¶¯ ·’ ¶º ·â„¢ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å  ·â‚¬ ·”  ¶º.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress