“ඇළුමිනියම් පිලිසැකසුම් පිළිබද න්‍යායික හා ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන”-“அலுமினியம் சார் உற்பத்திகள் தொடர்பான பயிற்சிநெறி”
Posted on October 30th, 2013

“Training Programme on Aluminum Fabrication”

 ·Æ’ · ¶¸ ·Å  ¶´ ·Å - ¶» ¶¯ · ¶º ·’ ¶Å¡  ¶Å¡ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶± ·Å  ¶­  ·”ž ·  ¶Å¡ ·” ¶© ·  ·â‚¬ ·Å - ¶º ·â‚¬ ·Æ’ · ¶º  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶±  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º ¶”š · ¶º ¶§  ¶… ¶± ·” ¶¶ ¶¯ ·Å  ¶°  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶¸ ·’ ¶Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶±  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ·” ¶º  ¶Å¡ ·Å ·… ¶¹  ¶¯ ·’ ·Æ’ ·Å  ¶­ ·Å - ¶» ·’ ¶Å¡ ·Å   ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶º · ¶½ ¶º  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·Å ·… ¶¹  ¶¯ ·’ ·Æ’ ·Å  ¶­ ·Å - ¶» ·’ ¶Å¡ ·Å  ¶Å¡ ¶º ·Å¡  ¶”¡ ·… ·” ¶¸ ·’ ¶± ·’ ¶º ¶¸ ·Å   ¶´ ·’ ¶½ ·’ ·Æ’ · ¶Å¡ ·Æ’ ·” ¶¸ ·Å  (Aluminum Fabrication)  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶¯  ¶­ · ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶« ¶º  ¶½ ¶¶ · ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶§  ¶… ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š · ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶±  ¶± ·â‚¬ ¶Å¡  ·â‚¬ ·Å - ¶º ·â‚¬ ·Æ’ · ¶º ¶Å¡ ¶º ·’ ¶± ·Å   ·”ž ¶§  ¶”¡ ·… ·” ¶¸ ·’ ¶± ·’ ¶º ¶¸ ·Å   ¶¯ ·Å ¶»  ¶¢ ¶± ·â„¢ ¶½ ·Å   ¶± ·’ · ·Å  ¶´ · ¶¯ ¶± ¶º  ¶”¡ ¶­ ·” ¶½ ·”  ¶‘ ¶¸  ¶Å¡ ·Å  ·”š ·Å¡ ¶­ ·Å - ¶» ¶º ¶§  ¶… ¶¯ · ¶½  ·â‚¬ ·’ ·â‚¬ ·’ ¶°  ·Æ’ ·â‚¬ ·’ ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ·Å   ·”ž ·  ·Æ’ · ¶Å¡ ·Æ’ ·” ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶Å  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³  ¶± ·Å - ¶º · ¶º ·’ ¶Å¡  ·”ž ·  ¶´ ·Å - ¶» · ¶º · ¶Å ·’ ¶Å¡  ¶­ · ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶« ·’ ¶Å¡  ¶¯ ·â„¢ ¶¯ ·’ ¶±  ·â‚¬ · ¶© ·Æ’ ¶§ ·”ž ¶± ¶Å¡ ·Å   ¶´ · ·â‚¬ · ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸ ¶§  ¶Å¡ ¶§ ¶º ·” ¶­ ·”  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ·’ ¶° · ¶± ¶º  ¶Å¡ ¶»  ¶”¡ ¶­.

 ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ·â‚¬ · ¶© ·Æ’ ¶§ ·”ž ¶± 2013  ¶¯ ·â„¢ ·Æ’ · ¶¸ ·Å  ¶¶ ¶» ·Å   ¶¸ ·Æ’ 04  ·”ž · 05  ¶º ¶±  ¶¯ ·â„¢ ¶¯ ·’ ¶±  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶¸ ·’ ¶Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶±  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ·Å¡  ¶Å¡ ·Å ·… ¶¹  ¶¯ ·’ ·Æ’ ·Å  ¶­ ·Å - ¶» ·’ ¶Å¡ ·Å   ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶º · ¶½ ¶º ·Å¡  ¶´ ·” ·”ž ·” ¶« ·”  ¶¸ ¶° ·Å - ¶º ·Æ’ ·Å  ¶® · ¶± ¶º ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶´ · ·â‚¬ · ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·Å¡.

 ·â‚¬ · ¶© ·Æ’ ¶§ ·”ž ¶±  ·Æ’ · ¶» ·Å  ¶® ¶Å¡ ·â‚¬  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ¶± ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶… ¶º  ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶¸ ·’ ¶Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶±  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º  ¶¸ ¶Å ·’ ¶± ·Å   ¶´ ·’ ¶½ ·’ ¶Å ¶­ ·Å   ·â‚¬ ¶§ ·’ ¶± ·  ·Æ’ ·”ž ¶­ ·’ ¶Å¡ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶´ ·’ ¶» ·’ ¶± ¶¸ ¶± ·”  ¶½ ¶¶ ¶±  ¶… ¶­ ¶»  ¶´ ·” ·”ž ·” ¶« ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶´ ·Æ’ ·” ·â‚¬  ¶´ ·Æ’ ·” ·â‚¬ ·’ ¶´ ¶» ¶¸ ·Å   ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ · ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶¯  ¶½ ¶¶ ·  ¶¯ ·â„¢ ¶± ·”  ¶½ · ¶¶ ·Å¡.

 ·â‚¬ · ¶© ·’  ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·Å  ¶­ ¶»  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶¸ ·’ ¶Å¡  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶±  ¶¸ ¶”š ¶© ¶½ ¶º, 92,  ¶¯ ·â„¢ ·â‚¬ ¶±  ¶¸ ·”ž ¶½,  ·”ž ¶º ·’ ¶½ ·â„¢ ·â‚¬ ¶½ ·Å   ¶´ ·Å  ¶½ · ·Æ’ ·  ¶Å ·Å ¶© ¶± · ¶Å ·’ ¶½ ·Å  ¶½ ,  ¶¯ ·â„¢ ¶½ ·Å  ¶Å¡ ¶³,  ¶± ·” ¶Å ·â„¢ ¶Å ·Å ¶©.  ¶º ¶±  ¶½ ·’ ¶´ ·’ ¶« ¶º ·â„¢ ¶± ·Å   ·”ž · 0112815009‚   ¶º ¶±  ¶¯ ·” ¶» ¶Å¡ ¶® ¶±  ¶… ¶”š ¶Å¡ ¶º ¶§  ¶… ¶¸ ¶­ ·  ·”ž · idbcolombo@gmail  ¶§  ¶Å  ¶¸ ·Å¡ ¶½ ·Å   ¶´ ¶« ·’ ·â‚¬ ·” ¶© ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶½ ¶¶ ·  ¶¯ ·” ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶¯  ¶½ ¶¶ ·  ¶Å ¶­  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ·â‚¬ ·Å¡.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress