රටේ අනාගත සුභ සිද්ධිය වෙනුවෙන් මහජන නියෝජිතයින් ගන්නා තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම නිලධාරින්ට පැවරෙනවා…
Posted on November 3rd, 2013

– ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ·”ž ·  ¶¶ ¶½ · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º  ¶± ·” ¶­ ·’ ¶¥  ¶´ ·â‚¬ ·’ ¶­ ·Å - ¶» ·  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·’ ¶”  ¶» ¶  ·Å  ¶  ·’  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶± ·’ ¶º –

 ¶» ¶§ ·Å¡  ¶… ¶± · ¶Å ¶­  ·Æ’ ·” ¶¶ ·Æ’ ·’ ¶¯ ·Å  ¶° ·’ ¶º  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶¸ ·”ž ¶¢ ¶±  ¶± ·’ ¶º · ¶¢ ·’ ¶­ ¶º ·’ ¶± ·Å   ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·  ¶­ ·” ¶» ¶«  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ·Å¡  ·â‚¬ ¶Å ¶Å¡ ·” ¶¸  ¶± ·’ ¶½ ¶° · ¶» ·’ ¶± ·Å  ¶§  ¶´ · ·â‚¬ ¶» ·â„¢ ¶±  ¶¶ ·â‚¬  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ·”ž ·  ¶¶ ¶½ · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º  ¶± ·” ¶­ ·’ ¶¥  ¶´ ·â‚¬ ·’ ¶­ ·Å - ¶» ·  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·’ ¶”  ¶» ¶  ·Å  ¶  ·’  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶± ·’ ¶º  ¶´ ·Å - ¶» ¶Å¡ · ·  ¶Å¡ ¶» ¶º ·’.

 ¶´ ·”ž ·… - · ·Å - ¶» ·Å¡ ¶« ·’ ¶º ·Å¡  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶Å¡ ¶º · ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§  ¶”° ·”ž ·… ¶¸  ¶­ ¶½ ¶º ·Å¡  ¶± ·’ ¶½ ¶° · ¶» ·’ ¶º ·  ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ·â‚¬ ¶Å ¶Å¡ ·” ¶¸  ¶´ · ·â‚¬ ¶» ·â„¢ ¶±  ¶¶ ·â‚¬ ¶¯  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º ·â‚¬ ¶» ·’ ¶º  ¶´ ·â„¢ ¶± ·Å  ·â‚¬ ·  ¶¯ ·â„¢ ¶º ·’. ¶» ¶§ ·Å¡  ¶… ¶± · ¶Å ¶­ ¶º  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶± ·’ ·â‚¬ · ¶» ¶¯ ·’  ¶¯ ·’ · · ¶± ¶­ ·’ ¶º  ¶´ ·â„¢ ¶± ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶¢ ¶± ¶­ ·  ¶± ·’ ¶º · ¶¢ ·’ ¶­ ¶º ·’ ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ¶Å¡ · ¶» ·Å  ¶º  ·â‚¬ ¶±  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å , ¶Å  ¶§  ¶… ¶± ·” ¶Å ¶­ ·â‚¬  ¶» ¶§ ·Å¡  ¶¢ ¶± ¶­ · ·â‚¬ ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ·” ¶¶ ·Æ’ ·’ ¶¯ ·Å  ¶° ·’ ¶º  ¶”¹ ¶¯ ·â„¢ ·Æ’ ·  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º · ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶± ·’ ¶½ ¶° · ¶» ·” ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡  ·â‚¬ ¶Å ¶Å¡ ·” ¶¸  ·”ž ·  ¶º ·” ¶­ ·” ¶Å¡ ¶¸  ·â‚¬ ¶±  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶± ·” ¶­ ·’ ¶¥  ¶´ ·â‚¬ ·’ ¶­ ·Å - ¶» ·  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·’ ¶”  ¶» ¶  ·Å  ¶  ·’  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶± ·’ ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶º ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º ·’.

pavitra01a

 ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º ·â‚¬ ¶» ·’ ¶º  ¶¸ ·Å¡  ¶¶ ·â‚¬  ¶´ · ·â‚¬ ·Æ’ ·” ·â‚¬ ·Å¡ 2013.11.01  ¶¯ ·’ ¶±  ¶Å¡ ·Å ·… ¶¹  ¶¶ ¶« ·Å  ¶© · ¶» ¶± · ¶º ¶Å¡  ¶¢ · ¶­ ·Å - ¶º ¶± ·Å  ¶­ ¶»  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶¸ ¶± ·Å  ¶­ ·Å - ¶» ¶«  · · ¶½ · ·â‚¬ ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶´ · ·â‚¬ ¶­ ·’  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ·Å¡ ¶¯ ·” ¶» ·Å  ¶  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ·  ·â‚¬ · ¶» ·Å  ·”š ·’ ¶Å¡  ¶­ ·’ ·… ·’ ¶«  ¶´ ·Å - ¶» ¶¯ · ¶± ¶º ¶§  ¶‘ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·â„¢ ¶¸ ·’ ¶± ·’. ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ·Å¡  ·â‚¬ ·Æ’ ¶» 30  ¶Å¡  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶º  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶´ ·– ¶» ·Å  ¶«  ¶Å¡ ·…, ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶Å¡  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬ ¶± ·Å   ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶­ ·’ ·… ·’ ¶«  ¶´ ·Å - ¶» ¶¯ · ¶± ¶º  ¶´ · ·â‚¬ · ¶­ ·Å  ·â‚¬ ·’ ¶« ·’.  ¶¸ ·â„¢ ·â‚¬ ¶»  ¶­ ·’ ·… ·’ ¶«  ¶´ ·Å - ¶» ¶¯ · ¶± ¶º ·Å¡ ¶¯ ·”  ·â‚¬ ·Æ’ ¶» 30  ¶Å¡  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ·  ¶Å¡ · ¶½ ¶º  ·Æ’ ¶¸ ·Å  ¶´ ·– ¶» ·Å  ¶«  ¶Å¡ ·…  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶Å¡  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬ ¶± ·Å  292  ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ·  ¶”¡ ¶Å ¶º ·” ¶¸ ·Å   ¶­ ·’ ·… ·’ ¶«  ¶´ ·Å - ¶» ¶¯ · ¶± ¶º  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·’ ¶« ·’.

 ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶”¹ ¶­ ·Å  ·Æ’ ·â‚¬  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶§  ·Æ’ ·”ž ¶· · ¶Å ·”  ·â‚¬ ·â„¢ ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º ·â‚¬ ¶» ·’ ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶º · ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º ·Å¡  ¶… ¶© ·”  ·â‚¬ ·’ ¶º ¶¯ ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶º  ¶± ·’ ¶´ ¶¯ ·â‚¬ ·’ ¶º  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶»  ¶”° ¶¯ ·’ ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ·Æ’ ¶³ ·”ž · ¶… ¶­ ·’ ¶Å ¶» ·”  ¶¢ ¶± · ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’  ¶¸ ·”ž ·’ ¶± ·Å  ¶¯  ¶» · ¶¢ ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶­ ·” ¶¸ · ¶Å ·Å¡  ¶´ ·– ¶» ·Å  ¶«  ¶¸ ¶Å ¶´ ·â„¢ ¶± ·Å  ·â‚¬ ·” ¶¸  ¶¸ ¶­  ¶» ¶¢ ¶º  ¶´ ·” ·… ·” ¶½ ·Å   ·Æ’ · ·… · ·Æ’ ·Å  ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º · ¶­ ·Å  ¶¸ ¶Å¡  ¶Å¡ ¶»  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬ ¶º ·’. ¶‘ ¶¸  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º · ·â‚¬ ¶½ ·’ ¶º  ¶¯ · ¶± ¶§ ¶¸ ¶­ ·Å   ¶… ¶» ¶¹ ·  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å ,  ¶¶ ¶½ · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’  ¶Å¡ ·Å  ·”š ·Å¡ ¶­ ·Å - ¶» ¶º ·Å¡  ·Æ’ ¶”š ¶° ·’ ·Æ’ ·Å  ¶® · ¶± ¶º ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ¶± ·’ ¶§ ·” ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ·Æ’ ¶¯ ·”ž ·  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ·Æ’ · ·… · ·Æ’ ·Å  ¶¸  ¶º · ¶°  · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·”  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º ·â‚¬ ¶» ·’ ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶º ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º · ¶º.

pavitra02a

 ¶­ ·’ ·… ·’ ¶«  ¶´ ·Å - ¶» ¶¯ · ¶± ¶º ¶§  ·Æ’ ·”ž ¶· · ¶Å ·’  ·â‚¬ ·â„¢ ¶¸ ·’ ¶± ·Å   ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º  ¶± ·” ¶­ ·’ ¶¥  ¶´ ·â‚¬ ·’ ¶­ ·Å - ¶» ·  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·’ ¶”  ¶» ¶  ·Å  ¶  ·’  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶± ·’ ¶º  ·â‚¬ · ¶© ·’ ¶¯ ·” ¶» ¶§ ¶­ ·Å  ‚  ·Æ’ ¶³ ·”ž ¶± ·Å   ¶Å¡ ·… ·Å¡……

– ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ·Å¡  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º · ¶Å¡ · ¶» ·’ ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶º  ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶Å¡ ¶º ·’ ¶± ·Å   ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ¶±  ¶Å¡ · ¶´  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶» ¶§ ·Å¡  ¶”° ¶¯ ·’ ¶» ·’  ·Æ’ ¶”š ·â‚¬ ¶» ·Å  ¶° ¶±  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º · ·â‚¬ ¶½ ·’ ¶º ¶§  ·â‚¬ ¶© · ¶­ ·Å   · ¶Å¡ ·Å  ¶­ ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ·â‚¬ ·â„¢ ¶½ ·  ¶­ ·’ ¶º ·â„¢ ¶± ·â‚¬ ·.  ¶¯ ·”ž ·Æ’ ¶º  ¶¯ · ·”ž ·Æ’ ¶Å¡ ·Å  (16000) ·â‚¬ ¶±  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ·Å¡  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶Å¡  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬ ¶± ·Å   ¶» ¶§ ¶§  ¶¯ · ¶± ·â„¢ ¶±  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ · ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶¶ ·â‚¬  ¶» ·”ž ·Æ’ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’. ¶”¡ ¶­ · ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ¶Å ¶Å¡ ·’ ·â‚¬ ¶º ·” ¶­ ·Å  ¶­ ¶± ·Å  ¶Å ·Å¡,  ·â‚¬ ¶Å ¶Å¡ ·” ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶» ·”ž ·’ ¶­  ¶´ ·Å - ¶» ¶Å¡ · ·  ·”ž ·Å¡ ¶­ ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶”  ¶º ¶­ ¶± ¶º  ¶Å¡ ·â„¢ ¶» ·â„¢ ·”ž ·’  ¶… ¶´ ¶Å¡ ·” ¶» ·Å  ¶­ ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”¡ ¶­ ·’  ·â‚¬ ·–  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® ·  ¶”° ¶­ ·’ ·”ž · ·Æ’ ¶º ·Å¡  ¶­ ·’ ¶¶ ·” ¶« ·.

‚  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ·Å¡  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶Å¡ ¶º ·’ ¶± ·Å , ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶Å¡ ·Å  ·”š ·Å¡ ¶­ ·Å - ¶» ¶º ·Å¡  ¶”¹ ¶± ·Å  ¶± ¶­ ·’ ¶º  ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ¶´ ·”ž ·…  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶Å¡ ¶º · ¶Å ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§  ¶”° ·”ž ·… ¶¸  ¶´ · ¶½ ¶± · ¶° ·’ ¶Å¡ · ¶» ·’ ¶º  ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ ·‚   ·Æ’ ·’ ¶¯ ·” ¶Å¡ ¶» ¶±  ¶Å¡ · ¶´  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ·Æ’ ·” ·… ·” ¶´ ¶§ ·”  ¶‘ ¶Å¡ ¶Å¡ ·Å   ¶± ·Å ·â‚¬ ·â„¢ ¶º ·’.  ¶… ¶´ ¶§  ¶¸ ¶­ ¶Å¡ ¶º ·’  ¶´ ·Æ’ ·” ¶Å ·’ ¶º  ¶º ·” ¶¯  ·Æ’ ¶¸ ¶º ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶… ¶´ ·Å¡  ¶¢ ¶½ · ·, ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶», ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ¶”  ¶» ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶Å¡  ·”ž ¶¸ ·” ¶¯ · ·â‚¬  ¶º ·Å ¶¯ ·â‚¬ ¶½ ·  ¶”  ¶» ¶Å¡ ·Å  ·”š ·  ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶±  ·â‚¬ ¶±  ¶­ ¶» ¶¸ ¶§ ¶¸  ¶… ¶´ ·Å¡  ¶» ¶§  ¶… ¶± · ¶» ¶Å¡ ·Å  ·”š ·’ ¶­  ·â‚¬ ·–  ¶º ·” ¶Å ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶­ ·’ ¶¶ ·” ¶« ·. ¶… ¶¯  ¶’  ·Æ’ ·’ ¶º ¶½ ·Å  ¶½  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·â„¢ ¶½ ·, ¶¢ ·” ·â‚¬ ·’ ¶­ ¶º  ¶´ ·’ ·… ·’ ¶¶ ¶³ ·â‚¬  ¶… ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š ·  ¶¯ ¶½ ·Å  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶±  ¶´ ·” ·… ·” ·â‚¬ ¶± ·Å   ¶º ·”ž ¶´ ¶­ ·Å   ¶´ ¶» ·’ ·Æ’ ¶» ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶± ·’ ¶» ·Å  ¶¸ · ¶« ¶º  ·â‚¬ ·â„¢ ¶½ ·  ¶­ ·’ ¶º ¶± ·â‚¬ ·.  ¶… ¶¯  ¶… ¶´ ¶§  ¶¢ ¶½ · ·,  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶»,  ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ¶”  ¶» ¶Å¡ ·Å  ·”š ·  ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶±  ¶”  ¶» ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶Å¡  ·”ž ¶¸ ·” ¶¯ · ·â‚¬  ¶º ·Å ¶¯ ¶± ·Å  ¶±  ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º  ¶± · ·”ž ·.  ¶’  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ¶§  ¶… ¶½ ·” ¶­ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶» ¶º ¶Å¡ ·Å   ·”ž ¶¯ ¶± ·Å  ¶±,  ¶… ¶½ ·” ¶­ ·’ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶» · ·”ž · ¶± ·Å   ¶… ¶¯ ·’ ¶± ·Å  ¶±,  ¶… ¶½ ·” ¶­ ·’ ¶± ·Å   ¶§ ·Å - ¶» · ¶± ·Å  ·Æ’ ·Å  ·”  · ¶¸ ¶» ·Å   ¶º ·Å ¶¯ ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶±  ¶´ ·Å - ¶» ·… ·” ·â‚¬ ¶± ·Å .

pavitra04a

 ¶‘ ¶¯ ·  ¶… ¶½ ·” ¶­ ·’ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶»  ·”ž ¶¯ ¶± ·Å  ¶±, ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶» · ·”ž · ¶± ·Å   ¶… ¶¯ ·’ ¶± ·Å  ¶±  ¶´ ·” ·… ·” ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶Å¡ ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶­ ·’ ¶¶ ·” ¶« ·Å¡  ¶± · ·”ž ·. ¶º ·” ¶¯ ·Å  ¶° ¶º  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·” ¶¸ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶´ ·Æ’ ·” ·â‚¬  ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·Å¡  ¶¢ ¶± ¶­ · ·â‚¬ ¶§  ¶¯ ¶Å¡ ·” ¶« ·Å¡  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½ ¶º  ¶½ ¶¶ · ¶¯ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶±  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ·Å¡  ¶± ·’ ¶½ ¶° · ¶» ·” ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ · · ¶½  ¶Å¡ · ¶´  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶Å¡ ·Å   ¶Å¡ ·… ·. ¶  ·” ¶± ·Å  ¶± · ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶”¹ ¶´ ¶´ ·Å ·…  ·”ž ¶» ·”ž ·  ¶º · ¶´ ¶± ¶º  ¶… ¶» ·Å  ¶° ¶¯ ·Å  ·â‚¬ ·” ¶´ ¶º ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶º  ¶½ ¶¶ · ¶¯ ·” ¶¸ ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶… ¶´ ·Å¡  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶Å¡ ¶º ·’ ¶± ·Å   ¶¢ ·” ·â‚¬ ·’ ¶­  ¶… ·â‚¬ ¶¯ · ¶± ¶¸  ¶± ·Å ¶­ ¶Å¡ ·  ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º ·  ¶Å¡ ·… ·.  ·â‚¬ ·â‚¬ ·Å  ¶± ·’ ¶º · ·â‚¬ ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§  ¶Å¡ ·’ ¶½ ·’ ¶± ·Å ¶  ·Å  ¶  ·’ ¶º ¶§ ¶­ ·Å ,  ¶Å¡ ·’ ¶½ ·’ ¶± ·Å ¶  ·Å  ¶  ·’ ¶º ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶§  ¶  ·” ¶± ·Å  ¶± · ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶¯ ¶Å¡ ·Å  ·â‚¬ · ¶­ ·Å   ¶… ¶° ·’ ¶¶ ¶½ · ¶­ ·’  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶» · ·”ž · ¶± ·Å   ¶´ ¶¯ ·Å  ¶° ¶­ ·’ ¶º  ¶”° ¶¯ ·’ ¶Å¡ ¶» ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶§  ¶¶ ·’ ¶¸ ·Å  ¶¶ · ¶¸ ·Å  ¶¶  ¶”° ·â‚¬ ¶­ ·Å   ¶Å¡ ¶» ¶¸ ·’ ¶± ·Å , ·â‚¬ ¶­ ·” ¶» ¶§ ·’ ¶Å¡  ¶± · ¶­ ·’ ·â‚¬, ¶Å¡ ·‘ ¶¸  ¶§ ·’ ¶Å¡  ¶± · ¶­ ·’ ·â‚¬  ¶… ¶´ ·Å¡  ¶± ·’ ¶½ ¶° · ¶» ·” ¶± ·Å , ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶Å¡  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬ ¶± ·Å   ¶¸ ·”ž ¶­ ·Å   ¶´ ¶» ·’ · ·Å - ¶» ¶¸ ¶º ¶Å¡ ·’ ¶± ·Å   ¶º ·” ¶­ ·” ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å - ¶» ·’ ¶º ·  ¶Å¡ ·… ·. ¶… ¶´ ·’  ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ¶§  ¶Å ·’ ¶º · ¶¸  ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·Å¡  ¶¢ ¶± ¶­ · ·â‚¬  ¶¯ ¶Å¡ ·” ¶« ·Å¡  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶º  ¶¯ ·â„¢ ¶± ·Å  ¶±  ¶Å¡ ·’ ¶º ¶½ ·  ¶”° ¶½ ·Å  ¶½ ·  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º ·. ¶’  ·â‚¬ ¶Å ·Å¡ ¶¸  ¶… ¶´ ·’  ¶‘ ¶¸  ¶”° ¶½ ·Å  ¶½ ·” ¶¸  ¶”¹ ¶­ ·” ¶» ·Å¡  ¶¢ ¶± ¶­ · ·â‚¬  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ¶”° ¶§ ·”  ¶Å¡ ·… ·. ‚ 

‚  ¶… ¶­ ·’ ¶Å ¶» ·”  ¶¢ ¶± · ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’  ¶¸ ·”ž ·’ ¶± ·Å  ¶¯  ¶» · ¶¢ ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š ¶¸ · ¶­ ·’ ¶­ ·” ¶¸ · ¶Å ·Å¡  ¶… ¶´ ·Å¡ ¶Å¡ ·Å  ·”š · ·â‚¬  ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶± ·Å¡ 2014 ·â‚¬ ·Æ’ ¶»  ¶”¡ ¶­ ·” ·… ¶­  ¶¯ ·’ ·â‚¬ ¶º ·’ ¶± ·Å¡  ·Æ’ ·’ ¶º ¶½ ·” ¶¸  ¶± ·’ ·â‚¬ · ·Æ’  ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶º  ¶½ ¶¶ · ¶¯ ·” ¶¸ ¶º ·’. ¶» ¶§ ·Å¡  ¶¯ · ¶± ¶§ ¶¸ ¶­ ·Å  94%  ¶Å¡ ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½ ¶º  ¶”¡ ¶­ ·’  ¶¶ ·â‚¬ ¶§  ¶… ¶´ ¶§  ¶”¹ ¶¯ ¶¸ ·Å   ¶… ¶± ¶± ·Å  ¶±  ¶´ ·” ·… ·” ·â‚¬ ¶± ·Å .  ¶’  ·Æ’ ¶³ ·”ž ·  ·â‚¬ ¶±  ¶¸ ·”ž ·  ¶Å¡ · ¶´  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶Å¡ ·… ·Å¡  ¶” ¶¶ ¶º ·’.  ¶… ¶­ ·’ ¶Å ¶» ·”  ¶¢ ¶± · ¶° ·’ ¶´ ¶­ ·’ ¶­ ·” ¶¸ · ¶Å ·Å¡ ¶­ ·Å   ¶¶ · ·Æ’ ·’ ¶½ ·Å   ¶» · ¶¢ ¶´ ¶Å¡ ·Å  ·”š  ¶¸ · ¶­ ·’ ¶­ ·” ¶¸ · ¶Å ·Å¡ ¶­ ·Å   ¶”¹ ¶´ ¶¯ ·â„¢ ·Æ’ ·Å   ¶¸ ¶­  ¶¶ ·Å - ¶» · ¶© ·Å  ¶½ ¶± ·Å  ¶© ·Å  ·Æ’ ·Å   ¶¢ ¶½  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ·â‚¬ ·Å - ¶º · ¶´ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶º  ¶”  ¶» ¶¸ ·Å  ¶·  ¶Å¡ ¶» ¶± ·Å  ¶±  ¶… ¶´ ¶§  ¶´ ·” ·… ·” ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶Å¡ ¶¸  ¶½ · ¶¶ ·” ¶« ·.  ¶¢ ¶½  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ·â‚¬ ·Å - ¶º · ¶´ ·Ëœ ¶­ ·’ ¶º ¶Å¡ ·Å   ¶”  ¶» ¶¸ ·Å  ¶·  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ¶­ ·” ·… ·’ ¶± ·Å   ¶… ¶© ·”  ¶¸ ·’ ¶½ ¶§  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶º  ¶¶ ¶½ ¶º  ¶½ ¶¶ · ¶¯ ·” ¶¸ ¶§ ‚  ¶´ ·” ·… ·” ·â‚¬ ¶± ·Å  ¶Å¡ ¶¸  ¶½ · ¶¶ ·â„¢ ¶± ·â‚¬ ·.  ¶¸ ·Å¡  ·â‚¬ ¶±  ·â‚¬ ·’ ¶§  ·Æ’ · ¶¸ ·Å  ¶´ ·– ¶» ·Å   ¶Å ¶½ ·Å   ¶… ¶Å¸ ¶» ·”  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’  ¶¶ ¶½ · ¶Å · ¶» ¶º  ¶”° ¶¯ ·’ ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸  ·Æ’ ¶¯ ·”ž ·  ¶”° ¶± ·Å  ¶¯ ·’ ¶º · ·â‚¬  ·Æ’ ¶¸ ¶Å  ¶Å ·’ ·â‚¬ ·’ ·Æ’ ·” ¶¸ ·Å   ¶… ¶­ ·Å  ·Æ’ ¶± ·Å   ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§  ·”ž · ¶Å¡ ·’  ·â‚¬ ·” ¶« ·. ¶… ¶± · ¶Å ¶­ ¶º ·Å¡ ¶¯ ·”  ¶½ ¶”š ¶Å¡ · ·â‚¬ ·Å¡  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶… ·â‚¬ · ·Å - ¶º ¶­ · ·â‚¬ ¶º  ¶´ ·’ ¶» ·’ ¶¸ ·Æ’ ·  ¶Å · ¶± ·” ¶¸ ¶§  ¶¸ ¶± ·  ¶» ·” ¶Å¡ ·” ¶½ ¶Å¡ ·Å   ¶¸ ·Å¡  ¶± ·’ ·Æ’ ·  ¶½ · ¶¶ ·â„¢ ¶± ·â‚¬ ·. ¶” ¶¶  ¶¸ ·Å¡  ¶» ¶§  ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·” ·â‚¬ ·â„¢ ¶± ·Å   ·â‚¬ ·’ · ·’ ·”š ·Å  ¶§  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶º ¶Å¡  ¶± ·’ ¶» ¶­  ·â‚¬ ·â„¢ ¶½ ·  ¶­ ·’ ¶¶ ·â„¢ ¶± ·â‚¬ ·.  ¶‘ ¶º  ¶… ¶Å ¶º  ¶Å¡ ·’ ¶» ·” ¶¸ ¶§ ¶¯  ¶¸ ¶¸  ¶¸ ·â„¢ ¶º  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶Å¡ ·Å   ¶Å¡ ¶»  ¶Å ¶± ·Å  ¶± ·â‚¬ ·.-  ¶º · ¶º ·’ ¶¯  ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º ·â‚¬ ¶» ·’ ¶º  ¶´ · ·â‚¬ ·Æ’ ·” ·â‚¬ · ¶º.

‚  ¶¸ ·â„¢ ¶¸  ¶… ·â‚¬ ·Æ’ ·Å  ¶® · ·â‚¬ ¶§  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ·Å¡  ·Æ’ ¶· · ¶´ ¶­ ·’  ¶© ¶¶ ·Å . ¶¶ ·”. ¶Å ¶± ·Å¡ ¶Å ¶½, ¶… ¶¸ · ¶­ ·Å - ¶º  ¶´ ·Å¾ ¶¯ ·Å  ¶Å ¶½ ·’ ¶Å¡  ¶½ ·Å¡ ¶Å¡ ¶¸ ·Å   ¶Å¡ ¶”š ¶  ¶±  ¶¢ ¶º ¶» ¶­ ·Å  ¶±,  ·Æ’ · ¶¸ · ¶± ·Å - ¶º · ¶° ·’ ¶Å¡ · ¶» ·’  · ·â‚¬ ·”  ¶´ ·Å - ¶» ¶± · ¶± ·Å  ¶¯ ·”  ¶º ¶±  ¶¸ ·”ž ¶­ ·Å  ·â‚¬ ¶» ·”  ¶”¡ ¶­ ·” ·… ·”  ¶½ ¶”š ¶Å¡ ·  ·â‚¬ ·’ ¶¯ ·” ¶½ ·’ ¶¶ ¶½  ¶¸ ¶« ·Å  ¶© ¶½ ¶º ·Å¡  ¶± ·’ ¶½ ¶° · ¶» ·” ¶± ·Å   ·”ž ·  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ¶Å¡  ·Æ’ ·Å¡ ·â‚¬ ·’ ¶Å¡ · ·â‚¬ ·  ·â‚¬ ·’ · · ¶½  ¶´ ·’ ¶» ·’ ·Æ’ ¶Å¡ ·Å   ·Æ’ ·”ž ¶· · ¶Å ·”  ·â‚¬ ·”  ·Æ’ ·’ ¶§ ·’ ¶º ·”ž.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress