යහපාලනේ
Posted on February 22nd, 2015

Harsha Wickramasinghe.

යහපාලනේ හැඩ රුව නැත තව                     දැක්කේ
“මෛ‍‍‍ත්‍රී පාලනය” නම් හැම තැන රඟනු         පෙනේ
මෙහෙව් කලක් තව ගියොතින් මෙසිරි              ලකේ
වෛරය මිසක වෙන කිසිවක් ඉතිරි               නොවේ

 

 

5 Responses to “යහපාලනේ”

 1. Christie Says:

  Maithree has paid homage to the Emperror
  worshipped him with both hands
  Emperror welcomed M E S Sirisena
  Jai Hind the Empire

 2. Charles Says:

  You have said a lot in just four lines

 3. Ananda-USA Says:

  THIS IS THE THIN END of THE WEDGE in DISMANTLING Sri Lanka’s Powerful Armed Forces!

  Gotabhaya ACTED UPON suggestions made by a host of PATRIOTS to OFFSET the cost of MAINTAING a LARGE Sri Lanka Defence Force by using them in National Development work such as CONSTRUCTION of Civilian Infrastructure.

  In that way it would be possible to Maintain Battle-Ready Armed Forces to defend the Nation against ANY & ALL LOCAL & FOREIGN enemies. That is CALLED DETERENCE! Now, that Ran Weta DEFENDING our Motherland is being DISMANTLED!

  Next will come AN EXCUSE that the COST of DEFENCE is TOO HIGH, UNSUSTAINABLE and the numbers of Soldiers, Sailors, Airmen and Coast Guard men MUST BE REDUCED to BALANCE the BUDGET! A self-fulfilling Prophecy since the Development Funds used to maintain them was taken away!

  WHO WILL BENEFIT from This?

  The TAMIL Eelamist SEPARATISTS demanding REMOVAL of Army bases in the North, and the emerging Hard-Core MUSLIM SEPARATISTS demanding the “Return of Land to Muslims” in the East … OF COURSE!

  Aiyooooo Sirisenaaaa …. You are WRECKING the DEFENCES of our MOTHERLAND built as such great COST in BLOOD & TREASURE!

  ……………………..
  Sri Lankan government directs thousands of soldiers engaged in labor work back to their regiments

  ColomboPage News Desk, Sri Lanka.

  Feb 22, Colombo: The government of Sri Lanka has reassigned close to 18,000 soldiers who were deployed to work on development projects under the former government back to their regiments.

  The former government had deployed around 18,000 military personnel to work in most of its development projects and most of them worked as laborers.

  Deputy Urban Development Minister Dunesh Gankanda told the media that the objective was to ensure that their jobs were protected and their services were not used for labor work.

  He said that only soldiers required for skilled work such as technicians would be retained in projects and the others will be sent back to their units.

  President Maithripala Sirisena during the election campaign pledged to ensure the dignity of forces personnel by not deploying them for laborers’ work.

  ………………….

  Sri Lanka Muslim party expresses concerns over land issue in the Eastern Province

  ColomboPage News Desk, Sri Lanka.

  Feb 22, Colombo: Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), an ally of the Sri Lankan government has expressed concern over the land issue in the Eastern Province.

  The SLMC has written to Prime Minister Ranil Wickremesinghe about the concerns over land yet to be returned to Muslims in the Eastern Province.

  SLMC General Secretary M.T. Hassan Ali has stated in the letter that the Muslims want a solution to the issue ahead of the announcement of general elections.

  The SLMC has noted that the illegal dispossession of land is affecting thousands of Sri Lanka’s citizens in the Eastern Province.

  “This land has been occupied, cultivated and improved over the last thirty years by these citizens. But today they are being forcibly and irregularly dispossessed and denied the ability to exercise their rights to utilize their lands in freedom and without restriction, despite having done so for a very long period of time,” Hassan Ali has stated, adding that repeated representations to relevant authorities have failed to secure return of the respective lands.

  The SLMC has pointed out that the failure to resume possession of, use and enjoy respective lands by the Muslims in the area has drastically affected their lives and those of their families.

  “Thus, these citizens remain denied of their rights and in relation to lands that their families occupied/cultivated/improved for over three decades. This continuous denial of their rights is referable to failure of the authorities to take proper steps and measures,” Hassan Ali has noted in the letter.

 4. Ancient Sinhalaya Says:

  We call it Gava Palanaya!
  Pea-brained Sinhalese digging their own graves by putting UnPatriotic Party into power.
  What the UnPatriotic Party given to Sri Lanka and the Sinhalese?
  13, 13A.
  CFA.
  PTOM
  ATom
  BTOM etc.etc. List is endless.
  Killing Sinhalese youth, cut their heads off and display the heads on sticks in
  town centres. Sending 650 policemen in the east by Alugosu premadasa to face the death squads
  of hitler prabakaran.

  They didn’t develop town centres. They didn’t built motorways. Only things they did
  was stealing, stealing and murder. But it is ok, because some Sinhalese idiots don’t care about the country,
  their race or religion.

  Stupid Sinhalese idiots still vote for these traitors. They think it is fashionable to be UnPers.
  UnPatriotic Party is run by catholics and mussies. They take orders from US, UK, France, Norway,
  etc. etc. all catholic countries. So what do you expect from these traitors? Treachery, treachery, treachery
  you idiots. Just look at the new cabinet you morons! A man still under investigation for money laundering is the finance
  minister. This can only happen in Sri Lanka. Only stupid Sinhalese can do such things!

 5. Vis8 Says:

  Nice!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress