යාපහුවේ අද පැවැති බෝධිපූජා පින්කමට අතිවිශාල ජන සහභාගීත්වයක්
Posted on March 10th, 2015

යාපහුවේ අද පැවැති බෝධිපූජා පින්කමට අතිවිශාල ජන සහභාගීත්වයක්. රටට දැයට සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිඳුන්ට සෙත් පතා අද දින (2015/03/10) යාපහුව පුදබිමේදී පැවැති බෝධිපූජා පින්කමට අතිවිශාල ජන සහභාගීත්වයක් ලැබුණා. පහත දැක්වෙන්නේ එහි ඡායාරූපයි.

 

mratyaapahuwamratyaapahuwa2

Read More at www.mahinda.info/2015/03/yahapuwa/ © Mahinda.info

2 Responses to “යාපහුවේ අද පැවැති බෝධිපූජා පින්කමට අතිවිශාල ජන සහභාගීත්වයක්”

 1. jay-ran Says:

  Many innocent & Sinhaese,Muslims & Tamils know WHO RESCUED FROM THE BRUTAL CLUCHES OF MURDERERS LTTE TAMIL TERRORISTS!!!
  If not for MR,GR & the TRI FORCES WHO DEDICATELY SAVED SIRI LANKA,WE WOULD HAVE BEEN IN THE SAME DANGEROUS SITUATION!!!
  So ,MOLE ETHI SINHALUNI,MARAKKALAYENI,DEMALUNI, HONDATA ESS ERALA BALAPALLA!!! THOPI KOHOMADA ADA BHAYA NETHUWA JEEWATH WENNE KIYALA!!!

 2. ranjit Says:

  Very true Jay-Ran very true. Mole athi un ho Nethi un must understand the change Mahinda Rajapksa did to our homeland to live without any fear of Bombs or fear of dividing the country. We should worship him rather than calling this great man a Hora. Sinhalese Tamils & Muslims and all the others had a opportunity to live as human beings and do what ever they wished to do because of this great man. For ten years we lived very peacefully southerners visiting North and Northerners visiting south and exchanging gifts so forth but now we can hear war drums in the distance because of this Jarapalanaya by the crooked UNPer’s.

  One by one Hora Detuwas in Jarapalanya getting exposed and before long our stupid citizens can come to know the real HORA KALLIYA. All UNP er’s are HORA KINGS and Damn liars and mud slingers. They will be swept aside by the people’s Sunami in the next General elections for sure for their bogus promises and for hurting the man who saved us from brutal terrorism.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress