2015 මැයි 01 වෙනිදා – කිරුළපන මැයි රැලිය
Posted on May 1st, 2015

7 Responses to “2015 මැයි 01 වෙනිදා – කිරුළපන මැයි රැලිය”

 1. Senevirath Says:

  කෝ මහින්ද
  මහින්ද පැත්තක නිදි. අනිත් අ ය විතරක් නැගිටලා . හරියය් ද.

 2. Senevirath Says:

  මෙච්චර බෙර දවුල් ගහලත් කුම්භාකර්නයා නැගිට්ටේ නැත්නම් හෙළ රාවන ඉවරය

 3. Kumari Says:

  I am happy MR didn’t make an appearance. I did not expect him to. Let MS dissolve parliament and call for elections. At that time MR should come forward as an SLFP or another party’s Prime Ministerial Candidate. Don’t forget SWRD assassination. He got the bullet for trying to support the main community and other suffering masses.

  As MR has shown his courage, ability, love for the country on numerous occasions, we know who he is and what he stands for.

  It is up to us (mainly the voters who were fooled by the troika) to understand what is happening and cast our ballet to MR (he will do the needful by the country and by us).

 4. charithsls Says:

  As events turns out I think the most likely scenario is MR & MS will patch up & MR will be the PM candidate, that’s why MR has not appeared separately.

 5. Christie Says:

  Namaste: Kumari SWRD was killed because he helped Indian Merchants to continue transport of rice from Burma. He refused to support the Sinhala businesses. Jai Hind

 6. Kumari Says:

  Chistie, What you say maybe be true. But we should realise that we are facing a very real threat. I was very sad when MR was defeated. He is and was our only hope. I don,t mean for Sinhalese Buddhists but also for the average Tamil (specially the Tamil Hindus). Modi has forgotten his due place in the world after getting an American visa, can you imagine what would befall SL if Modi got the green card?

  RW and CBK think the average person can be dispensed to their fancy, for MR all human lives were valuable. This is why we should rally round MR.

  Today, on another news line I read thàt MS has thanked the Maharaja Organisation for the support they extended at the presidential campaign. What a PUPPET did we vote in. MS is supposed to have almost half a century of polotical experience. Doesn,t MS know that Arjuna Mahendran is the brother of SIRASA tv,s Raju Mahendran and Maharahas owns Sirasa. The CB robbery must be the payment.

 7. ranjit Says:

  MR is the only leader who can save Sri Lanka from this Achcharu Heliya. He should not rush to come back.He should plan well and get everything in order and then come to the open with a clear vision to the country he saved from cruel terrorism.

  Let Nugegoda man group pave the way for his comeback as a hero again by arranging rallies around the country and make our stupid people understand the danger we will face if we allow Americans and Foreign Govts to poke their fingers in our affairs and allow our enemies to visits North and East to get negative information regarding the war and other things. The war is not over as some thinks because still the LTTE ghosts are haunting the island and they have all the freedom because of this UNP Govt comprise of Tamils and Christians. This is the same scenario like in 2004 when Ranil was the Prime Minister. This guy will do the same if he stay in power without elections therefore we must somehow push for an elections and get MR back as the Prime Minister of Sri Lanka. Long live MR. Down with Ranil the American puppet.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress