‘අනේ …. ගහන්නේ නැතුව ඉන්නවා ඕයි’ – වාසු, රනිලට කුණුහරුපෙන් බැන්න වීඩියෝව මෙන්න..
Posted on May 21st, 2015

 lanka C news

‘අනේ …. ගහන්නේ නැතුව ඉන්නවා ඕයි’ – වාසු, රනිලට කුණුහරුපෙන් බැන්න වීඩියෝව මෙන්න..පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රි වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ඊයේ දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා සමග උණුසුම් වචන හුවමාරුවක පැටලින.

2 Viewers

9 Responses to “‘අනේ …. ගහන්නේ නැතුව ඉන්නවා ඕයි’ – වාසු, රනිලට කුණුහරුපෙන් බැන්න වීඩියෝව මෙන්න..”

 1. NeelaMahaYoda Says:

  Oh Boy!!!
  Gestapo Ranil is becoming extremely aggressive in the parliament and looks like he is trying to override parliamentary procedure by ignoring the speaker’s decision to raise “point of order”. Gestapo Ranil is already digging his own grave by making enemies all over. If UPFA gets next parliament power he will definitely be ended up in the same place where he send his political opponents at the moment (Welikada Prison). International community will not be able to bail him out this time as this is going to be just a tit for tat.

 2. Independent Says:

  NMY,
  I think the brother in law of Vigneshwaran, Vasudeva is the main culprit here. Look at the way he is behaving ! He is the real thug here , using nice words but you see someone else’s fault.
  This is called “avidya” or ignorance.

 3. Sarath W Says:

  This crooked dictator and illegal PM has lost respect of the country. The parliament should immediately bring a no confidence motion against him and his government. If Nimal Siripala do not have the balls to do that, he should be kicked out as well.

 4. stanley perera Says:

  Is this yahapalanaya or jada palanaya?RW is becoming incresingly biligerent.

 5. asoka2468 Says:

  They should syndicate it and show it live on tv. This is some hot stuff…

 6. Charles Says:

  Batalande Weeraya is getting served from his own spoon…..! It is great to see some thing is atlast happening in the Parliament and the unholy crowd of UNP Ministers are being placed in their place, as unconstitutional Ministers of an unconstitutionally appointed PM.

 7. ranjit Says:

  Bravo Vasu my dear Sir.I Sir him because he was my history teacher at Richmond college Galle. It’s high time someone should teach this dictator a lesson. He acts like a Gestapo officer in world war two. Forcibly come to this post and trying to scare everybody as if Pinochet in Chile. This traitor should be brought to justice in the first place for giving a job to Singaporean as head of the Central bank when we have so much educated people than him in this country. This shameless,Yankee Doodle and his partner Thug Sira both should be defeated in the next General election somehow if not very sorry for the country we love so much. Sira shouldn’t be trusted by any S.L.F.Per because he always go with UNPer’s when ever he goes out to meet people or to open something etc. Traitors must be wiped out Period!

 8. Kumari Says:

  Shame on you Ranil. I hear Arjuna Mahendran of Central Bank and Raju Mahendran of Sirasa (part of Maharaja Organization) are brothers. Also that they are your nephews through marriage. It gives the impression that Mahraja’s bankrolled My3’s campaign and that is why he thanked the Majaraja Organization a couple of weeks ago. May be the CB robbery is part of the payback.

 9. mahesh fernando Says:

  Ranil should go home permanently and retire with his cronies. Vasu’s language is too good for him.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress