යහපාලනයෙන් රට බෙදන හැටි – විද්වත් කාතිකාව 2015.06.16
Posted on June 21st, 2015

3 Responses to “යහපාලනයෙන් රට බෙදන හැටි – විද්වත් කාතිකාව 2015.06.16”

 1. Sarath W Says:

  Does that puppet MY3 knows what Avamangala is up to. Some one please translate this to MY3 as he can not read this.
  $300 million to set this up and how much for Avamangala and our modi?

 2. Indrajith Says:

  I don’t understand why people don’t take these threats very seriously!
  Are we ignorant? Or are we brain washed?

 3. Fran Diaz Says:

  Some find the problems too enormous to handle. 500 yrs of Colonsation have left some folk inept and unable to think.

  Lesson Learnt : Never be Colonised again ! Learn what has to be done to survive in a rapacious world.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress