‘අනාගතයට සහතිකයක්’එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මැතිවරණ ප්‍රකාශය
Posted on July 29th, 2015

කොළඹ හෙන්ද්‍රි පේදිරිස් ක්‍රීඩාංගනයේදී එළිදැක්වූ ‘අනාගතයට සහතිකයක්’එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මැතිවරණ ප්‍රකාශය පහතින් කියවන්න.

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress