දොළොස් වැදෑරුම් සන්ධාන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය
Posted on July 29th, 2015

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශණය

summary

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශණයහි සාරාංශය

full

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශණයහි සම්පුර්ණ පිටපත

 

One Response to “දොළොස් වැදෑරුම් සන්ධාන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය”

  1. NAK Says:

    Why aren’t Susil Premajantha or Anura Priyadarshana go to court and get the restraining order lifted and hold the ECmeeting. Sirisena has again exhibited his duplicitous attitude by getting an extention to the restraining order despite having promised to have the EC meeting on the 30th.
    It is obvious Sirisena fears beaing ousted at an EC and as a claimed Mr.clean he should resign when knows he is not wanted there. But no. He has another agenda under his palm and he needs to hang on to the SLFP and the UPFA to carry out that agenda.
    Sirisena is clearly preparing on a course of action that will lead to a clash of gigantic propotions. Or else some leaders with MR must have sold out fight already.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress