මහින්ද මැතිඳුන්ගෙන් විශේෂ නිවේදනයක්. UN වාර්තාව ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි!
Posted on September 22nd, 2015

 උපුටාගැණීම www.mahinda.info

ශ‍්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සමුළුව විසින් එළිදක්වා ඇති වාර්තාව ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතු යයි හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා පවසයි. මේ බව සඳහන් කරමින් එතුමා විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.

අනිත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.

One Response to “මහින්ද මැතිඳුන්ගෙන් විශේෂ නිවේදනයක්. UN වාර්තාව ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි!”

 1. Lorenzo Says:

  VERY GOOD. I HOPE THE UNP-TNA GOVT. WILL DO SO.

  But truth to be told, MR did NOT ignore UNHRC resolutions during his time.

  “Secretary to the President Lalith Weeratunga who briefed Permanent Representatives to the United Nations in Geneva at the Palais des Nations on Tuesday (21st January 2014) on ‘Progress in the reconciliation process in Sri Lanka’, has said the Government of Sri Lanka has done all that was humanly possible to implement the recommendations of the National Plan of Action on the implementation of the LLRC.”
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  “In a resolution (A/HRC/25/L.1/Rev.1) on promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, adopted by a vote of 23 in favour, 12 against and 12 abstentions, the Council ……………………. reiterates its call upon the Government of Sri Lanka to implement effectively the constructive recommendations made in the report of the Lessons Learnt and Reconciliation Commission

  “http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14447&LangID=E#sthash.oomT3y7M.dpuf”

  UNP is a US and Endian PAWN.

  I can’t imagine them IGNORING the OHCHR report when MR did everything “humanely possible” to COMPLY with the UNHRC resolution on LLRC.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress