ලංකාවේ පොළීසිය අබාධිතයෙකුට බිම දමාගෙන සලකන අපූරුව
Posted on September 25th, 2015

ආබාධිතයෙකුට බිමදමාගෙන පහරදෙන ශ්‍රී ලංකා පොළීසිය.

 

 

 

One Response to “ලංකාවේ පොළීසිය අබාධිතයෙකුට බිම දමාගෙන සලකන අපූරුව”

  1. Sarath W Says:

    This is evidence of Ranil’s Gestapo police. Yahapalanaya gone to the dogs.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress