හිරු රූපවාහිනියේ බලය දේශපාලන වැඩසටහනේදී ප‍්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී මොහාන් සමරනායක මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අදහස් දැක්වීම්
Posted on September 25th, 2015

One Response to “හිරු රූපවාහිනියේ බලය දේශපාලන වැඩසටහනේදී ප‍්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී මොහාන් සමරනායක මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අදහස් දැක්වීම්”

  1. Indrajith Says:

    I hat off to Mr. Gomin Dayasri for his honest and bold statements in this forum.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress