මෙන්න යතාර්ථයක පුලුවන්නම් අවසානය දක්වා අහන්න – Sri AV Tv network | Facebook
Posted on September 26th, 2015

 

 

මෙන්න යතාර්ථයක පුලුවන්නම් අවසානය දක්වා අහන්නමෙන්න යතාර්ථයක පුලුවන්නම් අවසානය දක්වා අහන්නතවත් කෙනෙක්ට අසන්න සලස්වන්න එය මව්බිම වෙනුවෙන් කරන ලොකු සේවයක්….

Posted by Sri AV Tv network on Wednesday, September 23, 2015

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress