මැරුනත් කමක්නැ මටගහපන් මාමේ යුක්තිය වචනයකි පොලිසියේ පොතේ නැති
Posted on October 31st, 2015

 

 

 

Brutality

policebrutality1 policebrutality2

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress