ඇවන්ගාඩ් ප්‍රශ්ණයෙන් ජවිපෙ නා ගන්නා හැටි
Posted on November 5th, 2015

වෙනත් ජාතික ප්‍රශ්ණ තිබියදී පාර්ළිමේන්තුවේ කාළය දවස්ගණනාවක් කා දැමූ ජවිපෙ නායක අනුරකුමාරගේ අැවන්ගාඩ් විරෝධයට ඔවුන් විසින්ම ගෙනආ යහපාලනය විසින් දුන් පා පහර.

2 Responses to “ඇවන්ගාඩ් ප්‍රශ්ණයෙන් ජවිපෙ නා ගන්නා හැටි”

  1. Charles Says:

    JVP has today turned out to be the worst political party in Sri Lanka. They get lost in unwanted matters without promoting some type of activity in the interest of the people to improve their living conditions or easing burdens that keep increasing ever sin Yahapalanaya set in. I see no reason what reason they have on searching for corruption the previous government as there is more curruption in the yahapalanaya government. JVP is a part of the American regime change. It is said that there iss a CIA agent in the JVP rank.

  2. NAK Says:

    Not only the JVP Charles, jaRajitha and PaCha Ranawakaya were in the fore front and still threaten to walk out of the government (as if they’ll do it!)if Avant Garde persecution is stopped.
    Nissanka Senadhipathi accused those who oppose avant garde were paid by a French maritime security provider who was a competitor of Avant Garde but we never saw Pacha or jaRajitha respond to that charge.
    Marapone was right this whole thing was nothing more than the millenium city saga but the difference is the latter cost the lives of many intelligence officers and here a dollar cash cow for the country has been slaughtered for the benefit of a few.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress