පරණගම වාර්තාව එළියට දැම්මෙ නැත්තෙ ඇමරිකන් ඉල්ලීම මත-වාසු
Posted on November 7th, 2015

රජය පරණගම වාර්තාව එළියට නොදැම්මේ ඇමරිකන් බලපෑම මතබව වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසයි.

PROMOTED CONTENT

One Response to “පරණගම වාර්තාව එළියට දැම්මෙ නැත්තෙ ඇමරිකන් ඉල්ලීම මත-වාසු”

  1. AnuD Says:

    So, why this A. H. was hiding it.

    Because his son is studying there.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress