රේගු පරීක්‍ෂණ පැවැත්වෙමින් තිබූ ටොයෝටා ප‍්‍රාඩෝ TRJ 150W මෝටර් රථ මුදාහැරීම පිළිබඳව සාකච්ඡුාවක් ලබාගැනීම. ජේ.ඒ.ගුණතිලක, ප‍්‍රධාන ලේකම් – සමස්ත ලංකා රේගුසේවා
Posted on January 7th, 2016

All Ceylon Customs Service Union
customs service01
customs service02

One Response to “රේගු පරීක්‍ෂණ පැවැත්වෙමින් තිබූ ටොයෝටා ප‍්‍රාඩෝ TRJ 150W මෝටර් රථ මුදාහැරීම පිළිබඳව සාකච්ඡුාවක් ලබාගැනීම. ජේ.ඒ.ගුණතිලක, ප‍්‍රධාන ලේකම් – සමස්ත ලංකා රේගුසේවා”

  1. Nanda Says:

    Why can’t they complain to FCID ?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress