ආර්ථිකය හාන්සි….රනිල් ආරූඪ වේ Ranil gone into an uncontrolled outburst of anger and frustration
Posted on January 28th, 2016

අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා විසින් දෙරණ රූපවාහිනියේ චතුර අල්විස්ට හා දිවයින රූපවාහිනියේ කීර්ති වර්ණකුලසුරියට ඊයේ දිනයේ පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් දැඩි ලෙස දෝෂාරෝපනය කලේය.

ගෙම්බා රීරි යකා ආදී වචන අගමැතිවයාගේ කතාවේ ඇතුලත් විය.

Delivering a strongly worded speech in Parliament today, Prime Minister Ranil Wickremesinghe said that the conduct of electronic and print media when reporting certain incidents was highly disappointing.

He was speaking with regard to the manner in which media had reported the recent Embilipitiya and Homagama incidents.

9 Responses to “ආර්ථිකය හාන්සි….රනිල් ආරූඪ වේ Ranil gone into an uncontrolled outburst of anger and frustration”

 1. Christie Says:

  Is it racism when you stand up to Indian imperialism and Indian colonial parasites. You said one of your schoolmate living in Australia advised you how to win the last election when you met him in the USA. Is this guy an Indian colonial parasite? I guess he is an Indian colonial parasite when you were at the Royal.

 2. NAK Says:

  He is behaving as if he is in fear of (political) death.

 3. Ancient Sinhalaya Says:

  Pol pot ponil aka BBS (batalande Buddhist slayer) is going mad. There is a saying god make person go mad
  before being killed. That’s what is happening. He got so much blood in his hand still has no shame pointing finger
  at others to show divert attention.

  Truth is everybody knows he is a murderous and lying gangster. But at the same time
  pol pot knows he is untouchable. He is a rampaging catholic. So there are a lot of people quietly help him to carry out
  his murderous agenda. Sad thing is, it is always the Buddhists who suffer in the hands of the murderous gangster! Unfortunately for them he is in very good health. So no chance of seeing the destroyer of Buddhism disappearing soon.

 4. Charles Says:

  He doesn’t speak like a Prime Minister. He is visious, lives with anger and hatred in his heart. He is no Buddhist but tries to fool the people by shouting about his Buddhist attachments. He should learn to speak more decently not to make his UNP cohorts like Kiriella happy. He has no principles this man.

  Ekneligoda’s past is amystery. He is even using the oppoprtunity he has to speak unchecked by the Soeakerto make a side attack on Rajapakse. He has already walked into the shoes of Sirrisena.

 5. Fran Diaz Says:

  When the Sinhala masses say “Sinha-Lae” through the new graphic slogan, they mean ‘Sinhala Blood”. It is always the Sinhala masses that pay a heavy price in lives and funds for the blunders of Cold War and Colombian politics. That is why there is a mass reaction.

  With the RW/CBK leadership (leadership got through political stealth) today, the Sinhala masses are insecure. They need to feel secure if the country is to move forward. The masses need to feel a sense of security re the leaders and where the country is being guided. RW’s ideas on these matters are weird to say the least. The Central Bank scam and the idea of a Chunnel to Caste ridden Tamil Nadu are most inimical to Security and wellbeing of all Lankans.

  Mr Shannon of the US State Dept stated that Sri Lanka’s Ports are important to world trade routes, that 40% or so of ships pass through here, and That internal peace is in Lanka is important for that reason. Are the new leaders of Lanka delivering such a internal peace ?

  Honest and within the law Elections must be held in Lanka. Dependable leaders must come forward and lead the country, not those who have one set of rules for themselves and their buddies and another set downing those who strive for some decency and fairplay, pride of Nationhood, Security with honesty in fiscal matters, in the country.

 6. Kumari Says:

  Have we seen or heard this type of behavior from the President and the Prime Minister of our country? I cannot think of when. Now we have two jokers heading the country, when the country has faced the biggest challenge in over 200 years.

  Hirunika’s lawlessness was recorded on CCTV, She abducted a man. She goes scot free. Gnanasara seems to have spoken to a traitors’ wife (I believe the Ekneligodas’ were not even living together at the time the man went missing). Gnanasara gets locked up.

  This Yahapalanaya is a joke. High time people force a change.

 7. Fran Diaz Says:

  more ….

  What of the proposed new Constitution ?
  Do the new leaders inspire the confidence of the masses to deliver a just and fair Constitution ?
  Is a new Constitution necessary ?
  Will a new Constitution mean a Federal State for Tamils ?

  With the proposed Ranil’s Chunnel to Caste ridden Tamil Nadu plus a Fed State of the N&E, what will it mean for the rest of the People of Lanka ?

  Ranil, as Exec PM, ought to be asking these questions from the Public of Lanka, not us !

 8. helaya Says:

  He looks like an idiot. What a SOB

 9. Lorenzo Says:

  What a FOOLISH PM we have today.

  People rejected him 50 times but he creeps through the back door.

  Karunkaya says 2 foreign investors have deposited $1.2 billion in SL. Why can’t he name them? Probably LTTE RUMP.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress