අප්පච්චි කදුළු පිරි දෑසින් තම වැරදි හෙළි කරයි
Posted on February 1st, 2016

හිටපු ජනපති, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසන්නේ වර්තමාන රජයේ ඇතැම් මැති ඇමතිවරුන් සහ ඔවුන්ගේ දරුවන් තම පාලන කාලයේදී සිදු කල වැරදි වලට ඒ කාලයේදී තමන් දඩුවම් දීම වැළැක්වීමේ විපාක තමන් විදින බවයි.

එතුමන් වැඩිදුරටත් පවසන්නේ තම දරුවන්ගෙන් නොව එතුමාගෙන් පලි ගන්නා ලෙසයි.

ඊයේ මහනුවරදී පළාත් පාලන නියෝජිතයින් හමු වූ අවස්ථාවේදී මෙම අදහස් පළ කලේය.

යෝෂිත රාජපක්ෂ අත්අඩංගුවට ගැනීම මේ වන විට බොහෝ ජනතාවගේ විවේචනයට ලක්ව ඇති බව වාර්තා වේ.

10 Responses to “අප්පච්චි කදුළු පිරි දෑසින් තම වැරදි හෙළි කරයි”

 1. stanley perera Says:

  No matter whatever said and done I feel for my hero who brought peace to the nation anihilating racist Tamil Terrorists. Those who brought teara to the nation’s APPACHCHI will pay. I will feed that sira until AAPPA coming out of his ears. Rana will be blessed with the fate of Sir John Kothalawala. Blabber guts dwarf disa and poison bottle will perish before our eyes. I can gurantee 5300000 people’s support and it is built up to 6300000. APPACHCHI will rise up from the ashes. Failure in the last election is now the pillar of success. I also have children and grand children. I am sad to see the tears of MR. Mrs.B shed the tears and became the leader of the nation. CBK shed her tears and became the leader of the nation. Now it is your turn AAPPACHCHI. If a man breaks down means tears from his heart. I am truly sad and sad. People of Sri Lanka have punished Rajapakses, and humiliated enough. If Lanka lovers did not rise up against this yamapalanay at this hour when are you going to think seriously? MR can handle the situation without the help of FREE LOADERS. “Minisaa saha Walasa” story: two friends in the forest sited a wild bear. One climbed up a tree. The other who could not climb lied down on the ground pretending to be dead. Wild bear felt the body of the pretending to be dead man as if bear whispered to his ear and sped off. The friend who got down from the asked the friend ” what did the bear tell you”. The friend replied: ” wipathe dee maga harina minisa mithurek nowey”.

 2. stanley perera Says:

  Dooka danne jathaka kala piya saha wedoo amma pamani.

 3. Susantha Wijesinghe Says:

  THIS IS THE UNKINDEST CUT OF ALL. THE SADDEST OF THEM ALL. RETRIBUTION, KARMIC LAW AWATS THEM ALL.

  THIS IS THE TURN AROUND.

 4. ranjit Says:

  We know who you are so don’t be sad Mr.President.Millions who belive in God and truth will be behind you for ever. Millions will curse the evil trio who came to power by a coup orchestrated by foreign Govts including America and India.These three will not know what happened to them in few years to come for their sins and crimes. They joined together to destroy the Sinhala land and the Buddhist religion with the help of India and America.

  The day of judgement will come soon. This is purely revenge on Rakapaksas nothing else.The truth will prevail. Hitan, Gayboy and that one eyed has to find s place to live with their foreign backers.We have never seen or heard this kind of Governance at any stage in our history arresting and intimidating innocent people and Buddhist monks like this.This is too much.We should be ashamed as Sinhala buddhist citizens to allow such things to happen in our blessed land. We need to stand up against these kind of Tyrants and Dictatorship Govt.Sinhales unite without any delay to our Motherland.

 5. Jag Says:

  It is absolutely saddening to see the extreme humiliation MR and his family is subjected to. Gon Siraa has brought down the country to the gutters. Even the successive opposition governments of India did not prosecute Rajiv Gandhi in relation to the ”Bofors Scandal”.

  Gon Siraa’s revengeful acts clearly shows his class and that of his associates. They have never known something called ”dignified approach” when dealing with ”alleged” issues of a man who saved the nation after our heroic ancient kings, Dutugemunu, Walagamba and Gajaba.

  History cannot be erased and ”Mahinda Rajapakse” name will be etched in gold in the annals of history.

  The dignified way of dealing with those ”alleged” accusations would be to conduct an ”impartial” inquiry and then charge those amounts from the accused, rather than jailing them first and then conduct the ”so called” biased investigations.

  What sort of justice is this ? Isn’t this worse than that of King Kekilley ?

  Gon Siraa has amply exhibited as to how he was brought up, his background, values, principles, what he stands for and ultimately his ”quality”. An absolutely miserable childhood while being abused throughout his life would lead someone to commit such acts. That is felt by Gon Siraa as doing justice because he had been subjected to even worse situations.

  I am sure that most of us even don’t expect Gon Siraa’s qualities even from a third class pick-pocketer on the street.

  After all, it is what we sow that we reap. So there’s nothing to be surprised about the fate that awaits Gon Siraa (and his mentor, the puppet mistress chinchaa-maanavikaava).

  They are surely digging their own grave !

 6. Christie Says:

  According to Sirisena’s Office Modi the Emperor has contacted Sirisena the Peon to congratulate Sirisena for arresting Yoshitha.

  Bloody Indian imperialists are killing their wn people in Assam, Chatstishhgar and in Kashmir.

  Within the next two generations the Sinhalese will be finished.

  They have done it in Andaman and Nicobar islands, Mauritius and Guyana.

  It is not yur fault. It is the Indian Empire in action.

 7. stanley perera Says:

  My dear phillipino, dont be sad. My dear Mahinda don’t be sad. We will re-instate you in power very soon.

 8. NAK Says:

  Ponna Ranil has no children so how can he know the pain of a father.

 9. Fran Diaz Says:

  Our Dear President, Mahinda Rajapakse, we are with you ALWAYS !
  THANK YOU & THE ARMED FORCES A THOUSAND TIMES FOR SAVING SRI LANKA FROM TERRORISM !

  We pray that the Yahap govt comes to their senses and act as a govt undertaking GOOD GOVERNANCE should. A lot of the lack of Good Governance toward our War Heroes comes likely from CBK, the damaged/demented person who ought to have retired from politics a long time ago. She is likely suffering from PTSD after a LTTE suicide bomber damaged her. MS is mostly her lackey. Ranil is interested in handing over large chunks of Lanka to foreigners. What a Sicko Trio ! Even Hitler might have envied this lot – so sick/nasty.

  If this is Yahap in Lanka on the eve of Independence Day (4 Feb), imagine what may happen later on …..

 10. SA Kumar Says:

  The friend replied: ” wipathe dee maga harina minisa mithurek nowey-stanley perera ,Please can you translated in english

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress