යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා අත් අඩංගුවට ගැනීම ගැන විත්තියේ නීතිඥයා කරුණු පහදයි..
Posted on February 1st, 2016

 

යෝෂිත රාජපක්ෂ මහතා අත් අඩංගුවට ගැනීම ගැන විත්තියේ නීතිඥයා කරුණු පහදයි..

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress