සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය සුරකිමු! මහින්ද අගමැති කරමු! සම්මන්ත්‍රණය
Posted on February 4th, 2016

Seminar

3 Responses to “සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය සුරකිමු! මහින්ද අගමැති කරමු! සම්මන්ත්‍රණය”

 1. Dham Says:

  The title shall be changed to,

  “මහින්ද පුනරුත්ථාපනය කර සිහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය රැකගැනීමට යොදාගනිමු.”

  Otherwise we will loose this very LAST CHANCE.
  He had so many years to protect සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතිය. Instead he and his sons went completely against it – in the opposite direction. He called an unncessary election our of power greed and created this grave situation. Simply giving him back power will never solve this. He should be forced to do this in order to protect himself. That is the only way now. Win – Win for both Sinhalaya and Mahinda Parapura.

  Actually GR is more suitable.

 2. ranjit Says:

  Mahinda or Gota doesn’t matter at all.They are both capable and strong than the current evil three traitors who rule this island cunningly and dangerously at this moment. They do not care at all the poor Sinhalese or the religion Buddhism but cares the Tamils and muslims who they think will give their votes and can geSouthe sympathy of the western bullies and Indian parasites when they do that.

  just look at those western Mafia who visits Srilanka these days on the invitation of these three traitors Hitan, Gayboy and the one eyed. They simply come and go as they pleased. Tony Blair the war criminal visits as if he owns this land and see where he is going, straight to North to see his cousins not others in the South. Channel four guy is a state guest having done so much damage to our country enjoying all the tamashas on Govt account. Closing down Armed forces camps on the advise of foreigners, arresting Buddhist monks and putting behind bars for talking on behalf of our war heroes, Underworld is back on the streets, Police acying like Gestapo force all these because of three Idiots who rule this country in three different ways as if they are super humans who knows everything. If we need to save our Motherland from foreign and local traitors we need to stop them at any cost. MAHINDA OR GOTA is the answer because the majority wishes the same. Join the real Opposition to fight the coup plotters, Traitors and Thugs in this Awamangala Govt.

 3. Kumari Says:

  It is time we realise the value and the abilties of Sinhala Buddhist coming down the generations. In the modern times with Anagarika Dharmapala, now Mahinda.

  We need to treasure these heros more than ever.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress