හෘදය සාක්‍ෂියක් හෝ කුඩා කෘතඥතාවයක් ඇති කෙනෙක් මේ ආකාරයට හැසිරෙයිද?
Posted on May 3rd, 2016

2 Responses to “හෘදය සාක්‍ෂියක් හෝ කුඩා කෘතඥතාවයක් ඇති කෙනෙක් මේ ආකාරයට හැසිරෙයිද?”

  1. Kumari Says:

    Dear Editor, I couldn’t hear the sound track.

  2. NAK Says:

    This was when he was speaking through his mouth,now he speaks from his back!!!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2024 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress