හම්බ මහා ඇමති යකා නටය් ඔස්ටියා විරිත්තාගෙන සිටිය තානාපති අන්දුන් කුන්දුන්
Posted on May 24th, 2016

 ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න

      නැගෙනහිර මහා ඇමති නවුෆර්  ආණ්ඩුකාර ඔස්ටියා ඉදිරිපිටදීම පිටරට තානාපතියෙකුත් ඉදිරි පිටදීම නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට  getout  කියමින්  බන වැදී ඇත නිලධාරියා බයාදුවට සිනාවී පසෙකට වෙය ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු සුපුරුදු ලෙස ””මචන්’  කියමින්  හම්බ පිටට තට්ටු කරය්    ඇ පල්  මලු අරගෙන  ට්‍ත්රස් ස්තයා බලන්නට ගිය ෆෙඩර ල් වාදී    ආණ්ඩුකාර ඔස්ටින්  ප්‍රනාන්දු ට කොන්දක් නැත මුන් කොහොමද ආණ්ඩු කරන්නේ  අනේ රණවිරුවන්ට ගිය කලක් තම්බි ලාට තැන දුන්නොත් වෙනදේ 1916  දී දැක නැද්ද . උඹ ප් රොටකොල්  දන්නේ නැහැ කියමින් තම්බි ආන්දුකාරයාටත් බැනවදීය්  lankaacnews  වීඩියෝව බලන්න 
 දෙවියනේ මේකටද රණ විරුවෝ රට බෙර ගත්තේ බොදුබලාසෙනාව මේවා ගැන කියනකොට නම් කාටත් රුදාව හැදෙනවා  සිංහලයා බල්ලට ගිය කාලයක් මේක  එහෙම වෙන්නේ සින්හලයින්ම හැදුව වැඩුව  රටේම වීමය් කනගාටුව  අදත්  ෆෙඩරල් වාදියෝ  පක්ෂ දෙකතුනෙම රජ කරනවා   ජී එල්  දයාන් මහින්ද ළඟ රාජිත දිලාන් මයිත්ත්රී ළඟ  එජාපයේ නම් සේරම ෆෙඩරල්  කාරයෝ . සිංහලයිනි අවදිවවූ නැත්නම් මුහුදට පනින්න ලෑ ස්තිවෙයවූ  මේවා මෙසේ කීම   සිංහලයාට මේ රටේදී ඇති පරම අයිතියක්  සනාතන අයිතියක්  . මහින්ද ”ප්‍රතිසන්වර්ධනයවී ”” නොආවොත් මේවා මෙහෙමම තමය හැබය් ඩලස්    ඇතුළු සගයෝ එයට ඉඩ දෙය් ද.

හම්බ මහා ඇමති යකා නටය් ඔස්ටියා විරිත්තාගෙන සිටිය තානාපති අන්දුන් කුන්දුන්
 ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න
      නැගෙනහිර මහා ඇමති නවුෆර්  ආණ්ඩුකාර ඔස්ටියා ඉදිරිපිටදීම පිටරට තානාපතියෙකුත් ඉදිරි පිටදීම නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට  getout  කියමින්  බන වැදී ඇත නිලධාරියා බයාදුවට සිනාවී පසෙකට වෙය ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු සුපුරුදු ලෙස ””මචන්’  කියමින්  හම්බ පිටට තට්ටු කරය්    ඇ පල්  මලු අරගෙන  ට්‍ත්රස් ස්තයා බලන්නට ගිය ෆෙඩර ල් වාදී    ආණ්ඩුකාර ඔස්ටින්  ප්‍රනාන්දු ට කොන්දක් නැත මුන් කොහොමද ආණ්ඩු කරන්නේ  අනේ රණවිරුවන්ට ගිය කලක් තම්බි ලාට තැන දුන්නොත් වෙනදේ 1916  දී දැක නැද්ද . උඹ ප් රොටකොල්  දන්නේ නැහැ කියමින් තම්බි ආන්දුකාරයාටත් බැනවදීය්  lankaacnews  වීඩියෝව බලන්න 
 දෙවියනේ මේකටද රණ විරුවෝ රට බෙර ගත්තේ බොදුබලාසෙනාව මේවා ගැන කියනකොට නම් කාටත් රුදාව හැදෙනවා  සිංහලයා බල්ලට ගිය කාලයක් මේක  එහෙම වෙන්නේ සින්හලයින්ම හැදුව වැඩුව  රටේම වීමය් කනගාටුව  අදත්  ෆෙඩරල් වාදියෝ  පක්ෂ දෙකතුනෙම රජ කරනවා   ජී එල්  දයාන් මහින්ද ළඟ රාජිත දිලාන් මයිත්ත්රී ළඟ  එජාපයේ නම් සේරම ෆෙඩරල්  කාරයෝ . සිංහලයිනි අවදිවවූ නැත්නම් මුහුදට පනින්න ලෑ ස්තිවෙයවූ  මේවා මෙසේ කීම   සිංහලයාට මේ රටේදී ඇති පරම අයිතියක්  සනාතන අයිතියක්  . මහින්ද ”ප්‍රතිසන්වර්ධනයවී ”” නොආවොත් මේවා මෙහෙමම තමය හැබය් ඩලස්    ඇතුළු සගයෝ එයට ඉඩ දෙය් ද. හම්බ මහා ඇමති යකා නටය් ඔස්ටියා විරිත්තාගෙන සිටිය තානාපති අන්දුන් කුන්දුන්
 ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න
      නැගෙනහිර මහා ඇමති නවුෆර්  ආණ්ඩුකාර ඔස්ටියා ඉදිරිපිටදීම පිටරට තානාපතියෙකුත් ඉදිරි පිටදීම නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට  getout  කියමින්  බන වැදී ඇත නිලධාරියා බයාදුවට සිනාවී පසෙකට වෙය ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු සුපුරුදු ලෙස ””මචන්’  කියමින්  හම්බ පිටට තට්ටු කරය්    ඇ පල්  මලු අරගෙන  ට්‍ත්රස් ස්තයා බලන්නට ගිය ෆෙඩර ල් වාදී    ආණ්ඩුකාර ඔස්ටින්  ප්‍රනාන්දු ට කොන්දක් නැත මුන් කොහොමද ආණ්ඩු කරන්නේ  අනේ රණවිරුවන්ට ගිය කලක් තම්බි ලාට තැන දුන්නොත් වෙනදේ 1916  දී දැක නැද්ද . උඹ ප් රොටකොල්  දන්නේ නැහැ කියමින් තම්බි ආන්දුකාරයාටත් බැනවදීය්  lankaacnews  වීඩියෝව බලන්න 
 දෙවියනේ මේකටද රණ විරුවෝ රට බෙර ගත්තේ බොදුබලාසෙනාව මේවා ගැන කියනකොට නම් කාටත් රුදාව හැදෙනවා  සිංහලයා බල්ලට ගිය කාලයක් මේක  එහෙම වෙන්නේ සින්හලයින්ම හැදුව වැඩුව  රටේම වීමය් කනගාටුව  අදත්  ෆෙඩරල් වාදියෝ  පක්ෂ දෙකතුනෙම රජ කරනවා   ජී එල්  දයාන් මහින්ද ළඟ රාජිත දිලාන් මයිත්ත්රී ළඟ  එජාපයේ නම් සේරම ෆෙඩරල්  කාරයෝ . සිංහලයිනි අවදිවවූ නැත්නම් මුහුදට පනින්න ලෑ ස්තිවෙයවූ  මේවා මෙසේ කීම   සිංහලයාට මේ රටේදී ඇති පරම අයිතියක්  සනාතන අයිතියක්  . මහින්ද ”ප්‍රතිසන්වර්ධනයවී ”” නොආවොත් මේවා මෙහෙමම තමය හැබය් ඩලස්    ඇතුළු සගයෝ එයට ඉඩ දෙය් ද. හම්බ මහා ඇමති යකා නටය් ඔස්ටියා විරිත්තාගෙන සිටිය තානාපති අන්දුන් කුන්දුන්
 ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න
      නැගෙනහිර මහා ඇමති නවුෆර්  ආණ්ඩුකාර ඔස්ටියා ඉදිරිපිටදීම පිටරට තානාපතියෙකුත් ඉදිරි පිටදීම නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට  getout  කියමින්  බන වැදී ඇත නිලධාරියා බයාදුවට සිනාවී පසෙකට වෙය ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු සුපුරුදු ලෙස ””මචන්’  කියමින්  හම්බ පිටට තට්ටු කරය්    ඇ පල්  මලු අරගෙන  ට්‍ත්රස් ස්තයා බලන්නට ගිය ෆෙඩර ල් වාදී    ආණ්ඩුකාර ඔස්ටින්  ප්‍රනාන්දු ට කොන්දක් නැත මුන් කොහොමද ආණ්ඩු කරන්නේ  අනේ රණවිරුවන්ට ගිය කලක් තම්බි ලාට තැන දුන්නොත් වෙනදේ 1916  දී දැක නැද්ද . උඹ ප් රොටකොල්  දන්නේ නැහැ කියමින් තම්බි ආන්දුකාරයාටත් බැනවදීය්  lankaacnews  වීඩියෝව බලන්න 
 දෙවියනේ මේකටද රණ විරුවෝ රට බෙර ගත්තේ බොදුබලාසෙනාව මේවා ගැන කියනකොට නම් කාටත් රුදාව හැදෙනවා  සිංහලයා බල්ලට ගිය කාලයක් මේක  එහෙම වෙන්නේ සින්හලයින්ම හැදුව වැඩුව  රටේම වීමය් කනගාටුව  අදත්  ෆෙඩරල් වාදියෝ  පක්ෂ දෙකතුනෙම රජ කරනවා   ජී එල්  දයාන් මහින්ද ළඟ රාජිත දිලාන් මයිත්ත්රී ළඟ  එජාපයේ නම් සේරම ෆෙඩරල්  කාරයෝ . සිංහලයිනි අවදිවවූ නැත්නම් මුහුදට පනින්න ලෑ ස්තිවෙයවූ  මේවා මෙසේ කීම   සිංහලයාට මේ රටේදී ඇති පරම අයිතියක්  සනාතන අයිතියක්  . මහින්ද ”ප්‍රතිසන්වර්ධනයවී ”” නොආවොත් මේවා මෙහෙමම තමය හැබය් ඩලස්    ඇතුළු සගයෝ එයට ඉඩ දෙය් ද. හම්බ මහා ඇමති යකා නටය් ඔස්ටියා විරිත්තාගෙන සිටිය තානාපති අන්දුන් කුන්දුන්
 ධර්මසිරි සෙනෙවිරත්න
      නැගෙනහිර මහා ඇමති නවුෆර්  ආණ්ඩුකාර ඔස්ටියා ඉදිරිපිටදීම පිටරට තානාපතියෙකුත් ඉදිරි පිටදීම නාවික හමුදා නිලධාරියෙකුට  getout  කියමින්  බන වැදී ඇත නිලධාරියා බයාදුවට සිනාවී පසෙකට වෙය ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු සුපුරුදු ලෙස ””මචන්’  කියමින්  හම්බ පිටට තට්ටු කරය්    ඇ පල්  මලු අරගෙන  ට්‍ත්රස් ස්තයා බලන්නට ගිය ෆෙඩර ල් වාදී    ආණ්ඩුකාර ඔස්ටින්  ප්‍රනාන්දු ට කොන්දක් නැත මුන් කොහොමද ආණ්ඩු කරන්නේ  අනේ රණවිරුවන්ට ගිය කලක් තම්බි ලාට තැන දුන්නොත් වෙනදේ 1916  දී දැක නැද්ද . උඹ ප් රොටකොල්  දන්නේ නැහැ කියමින් තම්බි ආන්දුකාරයාටත් බැනවදීය්  lankaacnews  වීඩියෝව බලන්න 
 දෙවියනේ මේකටද රණ විරුවෝ රට බෙර ගත්තේ බොදුබලාසෙනාව මේවා ගැන කියනකොට නම් කාටත් රුදාව හැදෙනවා  සිංහලයා බල්ලට ගිය කාලයක් මේක  එහෙම වෙන්නේ සින්හලයින්ම හැදුව වැඩුව  රටේම වීමය් කනගාටුව  අදත්  ෆෙඩරල් වාදියෝ  පක්ෂ දෙකතුනෙම රජ කරනවා   ජී එල්  දයාන් මහින්ද ළඟ රාජිත දිලාන් මයිත්ත්රී ළඟ  එජාපයේ නම් සේරම ෆෙඩරල්  කාරයෝ . සිංහලයිනි අවදිවවූ නැත්නම් මුහුදට පනින්න ලෑ ස්තිවෙයවූ  මේවා මෙසේ කීම   සිංහලයාට මේ රටේදී ඇති පරම අයිතියක්  සනාතන අයිතියක්  . මහින්ද ”ප්‍රතිසන්වර්ධනයවී ”” නොආවොත් මේවා මෙහෙමම තමය හැබය් ඩලස්    ඇතුළු සගයෝ එයට ඉඩ දෙය් ද.

One Response to “හම්බ මහා ඇමති යකා නටය් ඔස්ටියා විරිත්තාගෙන සිටිය තානාපති අන්දුන් කුන්දුන්”

 1. Ancient Sinhalaya Says:

  This traitor fernando carried gifts to drealam foreign minister tamil selvan when he was defence sec.
  Catholic traitor chief pol pot
  ponil wickramasinhalakiller always appoint his catholic buddies to top posts. So austin frenando, after
  enough treacheries during last UNPatriotic rule against the Sinhalese brought back to life. Since he is a
  catholic he is well qualified of course in pol pot ponil wickramasinhalakiller’s eyes. So pol pot
  ponil appointed another catholic buddy to northern province (reginald cooray), another one to rob the central
  bank and bankrupt Sri Lanka. Then the army chief just in case.

  Sinhalese have become the doormats of Sri Lanka thanks to catholic-run UNPatriotic party YAMAPALLAN. So it’s not surprising the chief hambaya shouting at the poor Sinhalese, the very people who sacrificed their lives
  to save the fast multiplying xxxx from hitler pira(mala)paharan. Now the hamba xxx kicking the poor guy.
  Where are those traitor Sinhalese who vote
  for these traitor YAMA PALLAN WHOSE ONLY AIM IS TO DESTROY SRI LANKA, THE SINHALESE RACE
  AND BUDDHISM? Where are those traitor bikkus? At least open your eyes your traitor lot. Mother Lanka
  will curse you forever giving birth to traitors like you are! We hope you traitors will never reborn in our country.
  TRAITORS, TRAITORS, TRAITORS. DEAF AND BLIND TRAITORS!
  WHERE ARE YOU VAIRAPALA SORRYSENA? STILL BUSY TAKING REVENGE? VIPER!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress