සමන් රත්නප‍්‍රියගේ ප‍්‍රශ්ණයකට ආචාර්ය දයාන්ගෙන් සුපිරි පිළිතුරක්..
Posted on June 15th, 2016

සමන් රත්නප‍්‍රියගේ ප‍්‍රශ්ණයකට ආචාර්ය දයාන්ගෙන් සුපිරි පිළිතුරක්..

One Response to “සමන් රත්නප‍්‍රියගේ ප‍්‍රශ්ණයකට ආචාර්ය දයාන්ගෙන් සුපිරි පිළිතුරක්..”

  1. Kumari Says:

    Well said Dayan. Who is this joker Saman Ratnapriya to criticise our judicial system? These foreign NGO boot lickers think they are privi to say anything, they get away with murder thanks to the NGO badge.

    Editor, is it possible for you to give the link to the full discussion?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress