පැරිසියටත් ක්‍රිකට් උනුසුම
Posted on July 10th, 2016

එම් අජිත් පෙරේරා පැරිස් 

එකසත් ජාතික පක්ෂයේ පැරිස් සන්විදානය විසින් සිව් වන වරටත් පවත්වන සය සාමාජික සැහල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2016 07 17 වන ඉරු දින දවස පුරා පැරිස් නගරයේ බගතලේ ක්‍රිඩාන්ගනයේදි පැවත්වේ.

ජයග්‍රාහි කණ්ඩායම් වලට කුසලාන සමග මුදල් ත්‍යාග පිරිනමනු ලැබේ.

පැරිසියට එලඹ ඇති වසන්ත කාලය අර්ථවත් කරමින් මෙම තරගාවලිය නරඹන් පිරිසට සන්ගිත ආස්වාදය සහ කුඩා දරුවන්ට විනෝද වැඩසටහන් සුදානම් කර ඇත.

මෙම තරගාවලියෙන් ලබන අදායමෙන් පසුගියදා ඇතිවු ගන් වතුරෙන් පිඩාවට පත් ශ්‍රි ලාන්කික ජනතාවට සහන සැපයිමට බලාපොරොත්තු වන බව එකසත් ජාතික පක්ෂ පැරිස් සන්විදානය අදහස් කරයි

 

 

3 Responses to “පැරිසියටත් ක්‍රිකට් උනුසුම”

 1. Ancient Sinhalaya Says:

  Brain dead traitor Sinhalese don’t know the meaning of UNP. It is UNPatritoic party you morons. Where are
  your brains? Where are your eyes? Where are your ears? Brain dead, deaf and blind. Open your eyes at
  least now! Sri Lanka going to be 3 countries with your catholic-run UNPatriotic party. One for Sinhala modayas,
  1 for traitor tamils, 1 for traitor mussies.

  Think for a moment if you have a brain. Catholic-run UNPatriotic party killed 60,000+ Buddhist jvpers. But
  reluctant to kill catholic tigers of tamil drealam. Catholic tigers of tamil drealam killed Buddhist monks,
  bombed Sri Maha Bodhiya, bombed Sri Dalada Maligawa. But catholic tigers killed 0 priests, damaged 0 churches.
  But they managed to kill 100,000+ Sinhalese. You understand why catholic-run UNPatriotic party didn’t want
  to end the war. Because they were killing mainly Buddhists. Brain dead morons stop supporting this
  Buddhsim-destroying, Sinhalese killing, Sri Lanka destroying catholic-run UNPatriotic party if you have any
  Sinhalese blood running in your veins or if you have at least one brain cell in your head.

 2. Ancient Sinhalaya Says:

  This is all your catholic run UNPatriotic party’s handy work. Ask yourself why jvpers burnt in tyres, some alive,
  while catholic tigers of tamil drealam were given half the country by traitor chief die hard catholic, token
  Buddhist pol pot ponil wickramaSinhalakiller. Wonder why all staunchly catholic countries like norway, uk, argentina,
  brasil, ds (devided states, formerly known as united states. They preach others how to be nice while killing
  blacks at a drop of a hat) supported catholic tigers of tamil drealam. Even archbishop two three of south africa
  supported them. We are sure traitor Sinhalese supporting UNPatriotic party can’t make a connection. Why?
  Because they are brain dead, deaf and blind.

  http://ltte-christian-ties.blogspot.com/

  https://www.youtube.com/watch?v=cV6_o9txURc
  Your god pol pot ponil wickramaSinhalakiller was the architect of Batalanda torture camp. Check the names
  of all top policemen’s first names there (inc. igp at the time) and see if you can make a connection if you have brain cells in your
  heads.

  http://www.lankagrid.com/soma-thero/
  This is also catholic-run UNPatriotic party’s handy work. You can’t find the details in so called Buddhist
  Sri Lanka. Why? Because Buddhist Sri Lanka exists only on paper. If you want the details check www.

  No wonder we are called Sinhalaya modayas. Some of them are not just modayas, they are dhrohiyos as well!

 3. Ancient Sinhalaya Says:

  http://www.lankaweb.com/news/items/2015/08/05/christianizing-of-sri-lanka-unps-betrayal-of-buddhism/

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/05/27/ranil-wickremasinghes-new-unp-3/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress