අතුරුදහන් පනත කඳ හරහා ඇණගනී.. කිරිඇල්ල කියවා ඇත්තේ වෙන පනතක්.. සම්මත වී ඇත්තේ එයයි..
Posted on August 13th, 2016

lanka C news

අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට කාර්යාලයක් පිහිටුවීමට අදාලව සම්මත කරන ලද පනත් කෙටුම්පත නැවත වතාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට සිදුව ඇති බව වාර්තා වෙයි.

සභානායක ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල විසින් කියවා ඇත්තේ අවසාන සංශෝධන සහිත පනත නොව ඊට පෙර ලියනිල්ලයි. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තු ස්මප‍්‍රදාය වන්නේ සභානායකවරයා කියවන පනත සම්මත වීමයි.

ඇතිව තිබෙන තත්වය මත පනත සම්පූර්ණයෙන් යලි ගෙන ඒමට හෝ සම්මත වූ පනතට අවසාන සංශෝධන යලි ගෙන එ්ම සිදුවනු ඇත.

2 Responses to “අතුරුදහන් පනත කඳ හරහා ඇණගනී.. කිරිඇල්ල කියවා ඇත්තේ වෙන පනතක්.. සම්මත වී ඇත්තේ එයයි..”

 1. plumblossom Says:

  The missing persons commission, the name is a misnomer. it should be called ‘those combatants on all sides who died in the war i.e. Sri Lankan Forces, Police Force. Civil Defence Forces, IPKF, Tamil Armed Groups against the LTTE and the LTTE terrorists themselves and whose bodies have not be found’. Therefore the name itself is wrong and invented by the UNHRC to tarnish the image of the armed forces of Sri Lanka.

  The missing persons commission to date has receive 24,000 complaints from 1983-2009 period. Of this number over 5,000 are regarding missing Sri Lankan Forces members, whereabouts unknown, almost certainly executed by the LTTE terrorists. Over 12,000 complaints are against the LTTE itself recruiting young persons by coercion. Therefore over 70% of complaints are against the LTTE itself which amounts to over 17,000 complaints. The rest of the complaints are I am sure about the whereabouts of LTTE combatants or terrorists who died while fighting but whose bodies have not been found.

  My question is, why cannot the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India accept that Sri Lankan Forces, Police Force, Civil Defence Forces, IPKF, Tamil Armed Groups against the LTTE and the LTTE terrorists themselves died fighting in this war and leave it at that. What is the point in looking for these combatants now? Why is it that the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India never ever talk about the over 35,000 Sri Lankan Forces, Police Force, civil Defence Force members who died in the war? or the 1,200 IPKF members or the over 2,000 Tamils Armed Groups against the LTTE members who died in the war? or the over 6,000-7,000 Sinhala civilians and even Muslims civilians who were massacred by the LTTE? or the around (my estimate) over 3,000 Tamil civilians massacred by the LTTE?

  Why is it that the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India is not concerned about the over 10,000 Sri Lankan Forces members permanently disabled by the war, or the over 23,000 Sri Lankan Forces members both temporarily and permanently disabled by the war? or the over 136,000 Sri Lankan Forces members who were injured due to the war?

  Why is it that the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India not concerned about the over 65,000 Sinhala people and over 75,000 muslims ethnically cleansed from the North?

  Why is it that the only the around 35,000 LTTE terrorists who died inclusive of Prabhakaran are the concern of the UNHRC the US,UK, EU, Canada, Norway, Sweden and India? Perhaps this missing persons commission should answer that question first.

 2. plumblossom Says:

  The missing persons, the name itself is a misnomer. When a soldier or an LTTE terrorist died in combat and a body was not found due to let us say the other side burying the body, the combatant is considered missing in action. Therefore the name of this commission should be ‘Those who died in the war on all sides and whose bodies have not been found’. Therefore now looking for all of these combatants whether LTTE terrorists or Sri Lanka Forces members is useless since it is a complete waste of time. Also what about all the navy personnel or even LTTE terrorists who died at sea, their bodies certainly would not have been found. So all of these combatants are missing in action.

  The missing persons commission to date has receive 24,000 complaints from 1983-2009 period. Of this number over 5,000 are regarding missing Sri Lankan Forces members, whereabouts unknown, almost certainly executed by the LTTE terrorists. Over 12,000 complaints are against the LTTE itself recruiting young persons by coercion. Therefore over 70% of complaints are against the LTTE itself which amounts to over 17,000 complaints. The rest of the complaints are I am sure about the whereabouts of LTTE combatants or terrorists who died while fighting but whose bodies have not been found.

  Therefore it is extremely clear that it is the LTTE which should be questioned about these missing persons and this treacherous yahapalanaya has placed our Sri Lankan Armed Forces in deep trouble for no reason as usual.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress