ඇත්ත සිංහෙලයන්ට පැනයන් හා පිලිතුරු!
Posted on August 14th, 2016

අනුර සෙනෙවිරත්න 

1)      අප ලාංකිකද  සිංහෙලද?

විදෙස් ජාතීන් විසින් සිංහෙල ජාතික දූපත් රට විවිද පටබැඳී නමවලින් හැඳින්වුවද පූර්ව ඉතිහාසයේ හෙලදිව් මෙන් පසුව සිංහෙලේ හා සිංහලේ ලෙස උත්පාදනයවිය.

අද ලංකා ලෙස හැඳින්වීමෙන් සිංහෙල   ජාතික  සෛරීත්වය උල්ලංගනයකරයි. එනම් පදින්චිකාර ජනවරිගයන් සිංහෙල ජාතික පුරවැසියන් නොකර ඔවුන්ගේ විජාතික රටවල ඇති විජාතික අයිතිවාසිකම් ලොව එකම සිංහෙල ජාතික රටතුලද දීම නිසා අද සිංහෙල ජාතික රට පදින්චිකාර ජනවරිගයන්ගේ ආක්රමනයට ගොදුරුවී ඇත.

2)      ලොව අන් ජාතික රටවලද පදින්චිකාර ජනවරිගයන් සිටියත් ඔවුන්ට ලැබෙන සමානත්වය කුමක්ද?

සමස්ත ලෝක ජාතික දේශපාලන සම්ප්‍රදාය අනුව හැම රටක පදින්චිකාර ජනවරිගයන් එම රටවල ජාතික පුරවැසිකම ලබා රටේ ඒකීය ජාතිය සමග එක්වේ.

මෙය නිවැරදි හා යුක්තිසහගතය. නමුත් ලංකාවේ පදින්චිකාර ජනවරිගයන්ට රට ආක්රමනයකර සිංහෙල ජාතිය විනාස කිරීමට මග පාදයි.

3)       කාලාන්තරයක් තිස්සේ සිංහෙලේ පවතින අරගල තත්වය හා රටේ දියුණුවක් නොපෙනීමට හේතුව කුම?

විජාතික රටවලින් සිංහෙල ජාතික රටේ පදින්චියට ආ ජනවරිගයන්ට අන් රටවල මෙන් රටේ ජාතියේ පුරවැසියන් නොකර ඔවුන්ගේ අත්හැර ආ විජාතික රටේ විජාතික අයිතීන් දීම සින්හෙලයේ අරගලයට මූලික හේතුවය.

4)      සිංහෙලයන්ට බහුතරය කියා හැදින්වීම හරිද?

සහමුලින්ම වැරදිය. හැම ජාතික රටක ඉන්නේ එකම ජාතියක් පමණය එනම් එම රටේ සොබාවෙන් උත්පාදනයවූ මිනිස් ජාතිය හා රටේ හැදියාව ගොඩනැගූ ජාතියයි. සියලු පදින්චිකාර ජනවරිගයන් ජාතීන් හෝ සුලුජාතීන් ලෙස සැලකීම වැරදි සහගතය. මහජාතීන් සුලුජාතීන් ඉන්නේ විවිද රටවල් අතර මිස එක රටක්තුල විවිද ජාතීන් නැත.

සිංහෙල අප බහුතරය ලෙස හැඳින්වීමෙන් රටේ සිංහෙල ජාතික උරුමය හා සිංහෙල ජාතික සෛරීත්වය යටපත් කරයි. ලොව කිසිම රටක ඒකීය ජාතිය බහුතරයට සීමාකර නැත. යම් දවසක පදින්චිකරුවන් ජනගහනයෙන් බහුතරය වුවොත් අපට රටත් අහිමිවියහැක.

5)       සිංහෙලයා අන්තවාදීන් ජාතිවාදීන් ලෙස නරක අන්දමින් හැඳින්වීම හරිද?

ඇත්තෙන්ම වැරදියි. සිංහෙල සොබාවෙන්ම ආගන්තුකත්වයෙන් උතුම්ය. නමුත් මෙම ගුණාත්මකකම පදින්චිකාර ජනවරිගයන්ගේ ආක්රමන ඉලක්කයට මුල පිරුවා මෙන් බාධාවක්දවීම නිසා සිංහෙලයා නරකයින් ලෙස හන්වඩුගැහීමට අපව කුපිත කරවන දෑ කර අප විසින් අපේ සුරැකීම  සඳහා නැගී සිටිනවිට අපට දොස් කියති.  මෙම කුමන්ත්‍රනය අප තවම තේරුම්ගෙන නැත.  අද සින්හෙලයේ අන්තවාදීන් හා වරිගවාදීන් නම් පදින්චිකාර ජනවරිගයන් හා පක්ස කල්ලී රටකරුවන් මිස සින්හෙලයන් නොවේ .

6)      ලොව එකම සිංහෙල ජාතික රටට සිදුකර ඇති මහා ජාතික අපරාදයට යුක්තිය ලබාගත හැකිද

බොහෝ අය අපට කර ඇති මූලික අපරාද ගැන කතා නොකර පැලස්තර අලවන පිලියම් පමනක් ගැන දොඩති. මුලට පිලියම නැතිව ගියොත් අප විසින් අපේ මතු පරපුරට එම බර පැටවීම අප විසින් කරන මහා අපරාදයකි!  අයුක්තියට බොරුවට හිස නොනමා  අප ජාතික රටේ ජාතික සෛරීත්වය වෙනුවෙන් නීතියානුකූලව රට හා ලෝකය ඉදිරියේ සිංහෙල රට හා ජාතියට දැන්වත් යුක්තිය ලබාගැනීමට සිංහෙල පාලන නායකත්වය අවසේසය. මෙම උතුම් වියායාමය සඳහා අප යායුත්තේ කායික යුද්දයකට නොව මානසික රනබිමටය.

3 Responses to “ඇත්ත සිංහෙලයන්ට පැනයන් හා පිලිතුරු!”

 1. plumblossom Says:

  When looking at Sri Lanka’s history, it is extremely obvious that from 600BC to around 1400AD there were three kingdoms, all Sinhala Buddhist, Ruhuna, Pihiti or Rajarata and Maya or Malayarata. Rajarata encompassed today’s North Central, North Western, Northern and even the Central Province. Ruhunu rata encompassed today’s Uva, Eastern and Southern Provinces. The Kandyan Kingdom from 1400AD encompassed most of the island inclusive of today’s Northern and the Eastern Provinces except for the Jaffna Peninsula. Even the Jaffna Peninsula was invaded and occupied by force by Aryachakravarthi (Pandyan) and actually did belong to Rajarata earlier and later the Kandyan Kingdom.

  Today’s provincial boundaries were drawn up by the British colonialists as per their divide and rule policy and the Sinhala people were not consulted when drawing up these provincial boundaries. In the meantime, most Sri Lankan Tamils of today were actually brought over during Dutch and British times to the Jaffna Peninsula and elsewhere to work on tobacco and indigo plantations which were planted extensively in all the colonies since they were much sought after and made a lot of money for the colonialists. Therefore they are recent arrivals and cannot claim homelands or separate states whatsoever.

  The usual practice when a colonial power hands over their former colonies is to hand it over to its original owners. Therefore the British colonialists should hand over the Kandyan Kingdom to the Kandyan Sinhalese from whom they took it by force. Since the Kandyan Kingdom encompassed the North and the East, these provinces too should be handed over to the Kandyan Sinhalese who are its rightful owners. Even the Jaffna Peninsula should be handed over to the Kandyan Sinhalese since it was part of Rajarata and was forcefully occupied by Aryachakravarthi (Pandyan).

  Since this has now been done already, the TNA and other separatist terrorists or the US, UK EU, Canada, Norway, Sweden and India cannot demand that present day Northern or even the Eastern provinces be provided any more powers or be made into federal states since this is totally going against the history and archaeology of the island and totally going against the rights of the Sinhala people who also have fundamental rights to claim the entire island inclusive of the North and the East as their homeland first and foremost. Therefore, the TNA , the separatist terrorists, the US, UK, Norway, Sweden, Canada and India has to respect the history and archaeology of the island and accept that the present day provincial councils are more than sufficient to run the affairs of the provinces. Sri Lanka must be a unitary state and no more powers should be provided to the provincial councils. In fact, when talking about the 13th amendment, the concurrent list subjects must be included in the national list. The provision where two provinces can merge should be deleted. The bogus claim of the North and the East being the homeland of the Tamil speaking people should be deleted. The entire island should be declared the homeland of all its peoples.

  Sinhala people should be resettled in the North in quite a large number if there is to be peace and harmony within the island since Sinhala people have every historical right to live in the North as well as the East. It is only due to ethnic cleansing of the North of Sinhala people by the LTTE and the other separatists that Sinhala people are not at present living in the North. Many thousands of landless elsewhere in the island especially Sinhala people should be provided land in the North since most of the vacant land in the country is in the North and in the East since both these provinces encompass over 28% of the land area of the island. Then only will there be peace since when people mix, there is more harmony. This is the only way towards peace and development in the island.

 2. plumblossom Says:

  I would urge this writer to influence these yahapalanaya government idiots if he knows any of them personally, especially Sirisena, Ranil, CBK and Mangala traitors, please convey to them that the over 65,000 Sinhala people ethnically cleansed from the North in the 1980s by the LTTE and Prabhakaran be resettled in the North immediately.

  What is unfortunately happening today is that the TNA racists are threatening the 32,000 Sinhala people living in the North at present to leave. This is called ethnic cleansing and it should be condemned totally. Not only this, even university students who are studying at Jaffna University are being threatened. This is totally unacceptable. Sinhala villagers are threatened by racist TNA councillors not to complain to the media about being harassed by the TNA. Other Sinhala villagers are being coerced and threatened by the TNA to sell their land and leave.

  The only way that there would be lasting peace in Sri Lanka is if thousands of Sinhala people are settled in the North and even in the East. When people live side by side, by this I mean Sinhala, Tamil and Muslim, there is much more harmony and peace and as a result development. This is the only way that peace and harmony will happen in Sri Lanka.

 3. plumblossom Says:

  Mr. Udaya Gammanpila Sir,

  Apart from highly commending you for taking legal action against the treacherous CBK (Chaura Rejina) regarding the defamatory and utter lies she keeps repeating to defame her rivals, legal action should be taken against her for stating that she will definitely devolve more powers to provincial Councils within the new constitution. Does this evil woman CBK think she owns Sri Lanka and that she is the one who is going to draw up the new constitution of Sri Lanka (according to the wishes of the imperialistic US, UK, EU, Canada, Norway, Sweden, India, the racist TNA and the separatist terrorists)? The constitution of Sri Lanka should satisfy first and foremost the majority of people of this island i.e. the Sinhala people and the Sinhala people firstly do not want to draw up a new constitution nor do they want any more powers whatsoever be provided to the provincial councils.

  Someone has to go to the supreme court and take action against treacherous CBK for suggesting that she will definitely devolve more powers to provincial councils within the yet to be drawn up constitution since this means the treacherous Ranil, Sirisena, CBK and Mangala have already drawn up a constitution to satisfy the imperialistic US, UK, EU, Canada, Norway, Sweden, India, the racist TNA and the separatist terrorists which is illegal.

  Beyond this, this yahapalanaya government, CBK, Sirisena, the JVP, the JHU, Sarath Fonseka and the like are extremely corrupt and are enjoying perks such as Pajeros, official vehicles, official residences, Rs.200 lakhs loans, doing deals such as renting buildings for example to house the agricultural ministry at very high rents, the bond scam, paying supporters very high salaries and hiring them as ‘consultants’ who are not really consultants such as at the RDA, the rice mafia of Sirisena brother making massive amounts of money at the expense of poor rice farmers, the coal deals of Champika making yet more massive amounts of money, all these corrupt deals are being done and the country is being betrayed in this way by collecting the required two thirds majority in parliament to ensure that treacherous acts such as the missing persons act are approved by parliament.

  All the while valuable infrastructure that should be marketed all over the world such as the Mattala Airport was used for storing rice rather than enticing airlines all over the world to use this airport or at least divert half the airplanes which use Katunayake to Mattala, especially tourist planes.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress