දෙස රැස  අනතුරේ – ඇයි තවම සිංහෙලයන්ට නැගිටින්ට බැරි?
Posted on August 21st, 2016

අනුර සෙනෙවිරත්න.      

සිංහෙල දෙස රැස අද මහා තර්ජනයට ඉලක්කවී ඇතත් එයින් සුරැකීම සදහා ජාතියේ නැගිටීමක් නොපෙනේ. වෙන රටක ජාතියකට මෙවැනි විපතකදී ඔවුන් වහා ඒකීයත්වයෙන් නැගිට සුරැකීමේ වියායාමයන්හි යෙදීම සොබාවිකය. එහෙනම් සිංහෙල රටේ ඇති වෙනසට හේතූන් කුම?

1)අද රටකරුවන්ගේ කල්ලියේ මූලිකයන්  සිංහෙල නායකයන් නොව කලවම්, පදින්චිකාර ජනවරිගවාදී, පරදෙසුවන්ට ගැති, කෙසේ හෝ සිංහෙලත්වය විනාසකිරීම ඔවුන්ගේ එකම අරමුනය. නමුත් දීග කාලීනව සිංහෙලත්වය දියාරුවට පත්කල අසින්හෙල රටකරුවන් සිංහෙල නම් අලවාගෙන සිටීම නිසා අද ඔවුන් විසින් ඕනැකමින් කරගෙන යන විනාසය බොහෝ අයට පෙනෙන්නේ පාලකයන්ගේ දුර්වලකම ලෙසය.

2) ජාතිකත්වය යන මිනිස් සන්හතියේ සොබාවික දායාදය හා හැදියාව හැම මිනිස් ජාතියක් සාරවත් කරයි. මේ දෑ නොතිබුනිනම් ලොව විවිධත්වයක් නැති නිසරු තැනක් වීමට තිබුණි. අහේතුවට ලොවට සුවිසේස හැදියාවක් දුන් ඉපැරණි හෙලත්වය යටපත්කල ආක්රමනික කල්ලීන් නිසා අපට තවමත් නිදහසේ එලිය දකින්ට නැත.

මිනිසා අන් සතුන්ට වඩා එකට වසන ජීවියෙක් උවද සිංහෙලයාට එම වාරය අහිමි කල නිසා මමත්වයද  නොසෑහෙන නිසා ලාමක පක්සවාදයට ගොදුරුවීය. මෙයින් දූසනය,නැහැදිච්චකම හා අමිනිස්කම ඉස්මතුවිය.  

3)  රටට ආදරය කරන බොහෝ අයද මේ මොහොතේ අපේ ජාතිකත්වය දියාරුකල කුමන්ත්‍රනයට අසුවීම නිසා අන්ත මමත්වයට ඇබ්බැහිවී එකමුතුවීමේ බලය නොපෙනීම නිසා තනි තනිව දඟලති. මෙය ඉතාම කණගාටුදායක තත්වයකි! තනිව වැටෙයි එකතුව නැගිටියි යන ඇත්ත පවා නොපෙනේ. අප හතුරෝ මේ තත්වය හොඳට දන්න නිසා අපට නොබියව අපව විනාස කරගෙන යති.

ඉහත සඳහන් කනගාටු තත්වයෙන් ගොඩවීමට අප සතු අසීමිත මානසික බලය දැන්වත් යොදාගෙන එක හෙල සිංහෙලයෙක් මමත් රෝගය ඉවතලා පෙරට ආවොත් සොබාදම් බලමහිමය විසින් යුක්ති සහගත අපේකම රැකීමට එක්වී පසුබැස සිටින අනිකුත් හෙල රැසද එක්වීම සිදුවේ.      

5 Responses to “දෙස රැස  අනතුරේ – ඇයි තවම සිංහෙලයන්ට නැගිටින්ට බැරි?”

 1. Christie Says:

  අනුර, මෙය අපට සීමිත වූවක් පමනක් නොවේය. අන්දමන් හා නිකොබාර් දූපත් වල බෝ මිනිසුන් කටුගෙවල් වලය.

  මුරුසියේ හා ගුයානා වල කෙරොයෝල් මිනිසුන් හිඟන්නන්ය. ඔවුන් අද අඩු ජාතියය. ෆීජීවල මුල්පදින්ච්කාරයන්ද අද හිඟන්නන්ය.
  ඉන්දියානු අදිරදයට හා ඉන්දියානු පරපෝසිත්යන්ට එරෙහිව නැගී සිටිමු.

  පලමුව අපිට හා අපි වැනි අනුන්ට සිදුවී තිබෙනදේ දෙස බලමු වටා ගනිමු.

  ඉන්දියානු අදිරදයටත් ඉන්දියානු පරපෝසිතයන්ටත් එරෙහිව නැගී සිටිමු.

  Anura this is something that is common to other people in our situation. Look at Mauritius and Guyana. There Creoles are a minority and are beggars. In Andaman and Nicobar Islands the Native Bo people are museum pieces. In Fiji the natives are beggars.

  Let us observe and understand what has happened to people in our situation.

  Stand up to the Indian Empire and Indian colonial parasites.

 2. anura seneviratna Says:

  Thanks Christie, for your valuable comment. My main concern is to face any enemy, we NEED to get together to show our strength of people power, which is the only language the enemies understand. It’s very clear we are UNABLE to come together at this crucial time now! The clear evidence for this is our docile mind-set or self centeredness, which seems due to suppression of our natural national identity by the hybrid politicos so far.

 3. plumblossom Says:

  This Is How The Office Of The Missing Persons (Which Will Become A Bogus ‘Evidence’ Manufacturing Machine) Manufacture Bogus ‘Evidence’ Of 40,000 Missing Persons To Try Our Brave Armed Forces For So Called War Crimes They Never, Ever Committed

  In the Missing Persons Act, a relative or a friend can make an official inquiry (but a totally bogus inquiry) from the Office of the Missing Persons (OMP) by email inquiring as to the whereabouts of their relative or friend.

  There are over 8 lakhs to 10 lakhs Tamil diaspora asylum seekers (actually economic migrants), a vast majority of who support the separatist terrorist LTTE and its aim of a separate state. If even 40,000 of these Tamil diaspora who support the separatist terrorist LTTE write bogus emails to the OMP inquiring the whereabouts of their friend or relative (but this friend or relative is actually living alongside them in these countries i.e. the US, UK, EU, Canada, Sweden, Norway, Australia, New Zealand, India etc.) these inquiries will officially be accepted by the OMP as 40,000 missing persons.

  According to the provisions of the OMP Act, even if the OMP inquires after these let us say 40,000 and finds out that these are all bogus inquiries and that all these 40,000 persons are actually living alongside the inquirer i.e. their relative or friend and these complaints about these persons being missing are all bogus, the missing persons, now found by the OMP, can request that their whereabouts not be revealed to their relative or friend or be made public. So officially these 40,000 persons will still be missing!!!

  Then the OMP will use these bogus 40,000 missing persons (who are actually living comfortably in the US, UK, EU, Canada, Sweden, Norway, Australia, New Zealand, India etc.) as manufactured ‘evidence’ that war crimes happened in Sri Lanka (and all these bogus inquirers will state that these persons went missing during the 2006-2009 period) and our Sri Lankan Armed Forces will be persecuted for committing war crimes that they never, ever committed by a judicial process using these bogus email inquiries.

  The Missing Persons Act states specifically that if the missing person who is now found requests that the fact that they are now found not be revealed to the public that person will remain as missing as far as the OMP is concerned. That is how the OMP will manufacture bogus ‘evidence’ of 40,000 missing persons so that the Sri Lankan Armed Forces can be persecuted for committing bogus war crimes.

  The OMP emails cannot be checked by any outside body as stated in the Act since all evidence (almost all bogus) gathered by the OMP remains confidential. The OMP cannot be taken to the Supreme Court on this issue. However the OMP should absolutely and immediately be taken to the Supreme Court regarding what has been written above which is what would happen when this OMP is set up.

  The OMP will become a bogus ‘evidence’ manufacturing machine which will gather such bogus inquiries via email from those members of the Tamil diaspora who are supportive of the LTTE terrorists and who will send bogus email inquiries by their thousands. All these bogus inquiries (of people who are actually living in the US, UK, EU, Canada, Sweden, Norway, Australia, New Zealand, India etc.) will then be misused as missing person inquiries.

  I did not realize that the Sinhalese were this stupid as to allow such a process within the Missing Persons Act which can be blatantly misused in order to manufacture bogus ‘evidence’ like this. The OMP process is not transparent, it will happen in total secrecy, no one in Sri Lanka will be able to question it, not our police, not our courts, not our Sri Lankan citizens, nobody. All the OMP will do is gather bogus email ‘evidence’ such as described above which will then be misused as missing person inquiries to try the Sri Lankan Armed Forces for bogus war crimes that they never, ever committed.

  The OMP process as described above must be stopped immediately. If a relative or a friend really and genuinely wants to find out about their genuinely missing relative or friend (i.e. perished LTTE terrorist), they can make a complaint to the OMP in person in public. This is the only way that Sri Lanka and the world will know that their inquiry is genuine. This was the methodology followed by the earlier Paranagama Commission which then received 23,000 complaints from relatives or friends of the missing person (i.e. perished LTTE terrorist or our perished Sri Lankan Forces soldiers) but they made their complaint in public in person to the commission. This is the only way to ensure authenticity and make the process transparent since this happens in the public arena. However, even with such safeguards, even some of those complaints may have been bogus.

  The OMP should be stopped immediately since it is not a transparent process at all as described above but a totally secretive process where no one and nobody can request to be provided an opportunity to even peruse, investigate or look at the email inquiries received by the OMP. If the UNHRC, the US, UK, EU, Canada, Sweden, Norway, Australia, New Zealand, India, the TNA and the separatist terrorists genuinely want to find out about perished LTTE terrorists, this Yahapalanaya Government could expand and extend the scope of the already set up Paranagama Commission in order to make such inquiries. This process should be totally following Sri Lankan Law, within Sri Lankan jurisdiction, paid for totally by the Sri Lankan Government only and with only Sri Lankan citizens appointed as commission members and investigators. In fact the entire staff should be composed of Sri Lankan citizens only. The process should be a totally domestic process with no interference or input whatsoever from foreign countries. Most importantly, all complaints should be made in person by relatives and friends in public if their complaint is genuine.

  The Missing Persons Act is totally dangerous as pointed out above and should be dismissed totally as it is highly dangerous and a totally secretive process as described above designed and set up to manufacture bogus ‘evidence’ against the Sri Lankan Armed Forces.

 4. plumblossom Says:

  It is high time that a new political party is created. The symbol can be the ‘mal pohottuwa’ as just prior to the general election, a new political party was registered under this symbol. All those SLFPers who are totally fed up with this treacherous yahapalayana government can then join this new political party.

  It is best to do this as soon as possible in order to get ready for the local government elections, to counter the treacherous OMP Act, to counter VAT increases, to counter the low prices offered to rice farmers, tea growers, rubber growers, to counter any attempt to provide any more powers to provincial councils than they have at present especially police, land or fiscal powers and any attempt to change the unitary status of the country via unwanted constitutional changes, to counter the signing of ETCA, to counter the building of the Hanuman Bridge, to counter the wide ranging privatization of state assets programme of the UNP, to ensure that no Sri Lankan Forces member is harassed by setting up of hybrid courts or even domestic courts etc.

  Unless a new party is formed now, all those people opposed to this treacherous yahapalanaya government will have nowhere to turn and nowhere to go and if the disaffected SLFPers do not take up this opportunity to form a new party, others definitely will.

 5. charithsls Says:

  Leaving the hotchpotch of politics aside, see what is happening to Sinhalese culture. Hindi songs Hindi films from radio stations TV stations right throughout the day. Ads are from indian stars. ‘Our’ Women wear indian dress without a shame.
  I’ve not heard any protest from any Sinhala organization. You ask why cannot Sinhalese rise Anura, first ask are there true Sinhalese now. Very sadly so called our patriotic Sinhalese are fans of Hindi films & songs & I’m sure their women folk drape the indian dress.India establishing cultural centres in many parts of the country, do you think they are offering scholarships to india for merits? to propagate Hindi through these poor students who fall prey.Now going to establish Rama route to a village in SL & in time the whole indian population will overwhelm SL as tourists.Look at silly President (of course MR & Ranil too) worshipping foolishly at Hindu Kovils. Where is Sinhala Buddhism, leave politics out, save our culture.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress