මුස්ලිම් නායකයින් පැමිණ මහින්ද මැතිඳුන්ට සහයෝගය පළ කරයි.
Posted on October 9th, 2016

අනිත් අයටත් බලන්නට SHARE කරන්න.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress