‘ප‍්‍රභාකරන් ජාතික නායකයා’ යාපනයේ පෝස්ටර් අලවති..
Posted on October 12th, 2016

ලංකා සී නිවුස්

‘ප‍්‍රභාකරන් ජාතික නායකයා’ යාපනයේ පෝස්ටර් අලවති..

කොටි සංවිධානයේ හිටපු නායක වේළුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන්ගේ පින්තූර ‘ජාතික නායකයා’ යන හැදින්වීම සහිත පෝස්ටර් යාපනයේ තැන තැන අලවා තිබේ.

ඒ සමගම කොටි සංවිධානය විසින් එකල භාවිතා කල සංකේත ‘ජාතික සංකේත’ ලෙස දක්වමින් පෝස්ටරද අලවා ඇති අතර සහ කොටි අනුස්මරණ දැක්වෙන පෝස්ටරට ස්ථාන කිහිපයක අලවා තිබී ඇත.

මෙම පෝස්ටර් දමිල සමාජ ජාල ගිණුම් ඔස්සේ අන්තර්ජාලයටද මුදා හැර තිබේ.

jkjk

hkhk

One Response to “‘ප‍්‍රභාකරන් ජාතික නායකයා’ යාපනයේ පෝස්ටර් අලවති..”

 1. plumblossom Says:

  The Sri Lankan Tamils demanding a ‘Tamil homeland’ is a bogus demand as per the history and archaeology of the country. Even a few months back, a discovery was made of an archaeological site in Anuradhapura dating back to 800BC and included beads, pottery etc. Anuradhapura was a large village by 900BC and there was an expansion into a city by 600BC. There is plenty of evidence of pre-historic cave discoveries such a the Fa Hien caves, the Bellanbendi pellessa and other cave discoveries especially in the wet zone of pre-historic sites or iron age and stone age discoveries (due to the clay in the wet zone preserving such sites well). The oldest skeleton found on the island is 37,000 years old. We know there were four tribes Yaksha, Naga, Raksha and Deva and around 600BC there was an influx of people from India, possibly Bengal or Orissa. These people together with the four tribes Yaksha, Naga, Raksha and Deva together then formed the Sinhala nation. This is why Anuradhapura which was a village by 900BC expanded into a city by 600BC.

  Does all this archaeological evidence not prove that the Sinhala people are the descendants of the indigenous people of the island i.e. the yakshas, Nagas, Rakshas and Devas? Much later by around the 16th century due to the Aryachakravarthi invasion of the Jaffna Peninsula the Sri Lanka Tamils migrated but into the Jaffna peninsula only. Later during the Portuguese, Dutch and British colonial times, there were further migrations of Sri Lankan Tamils (called Malabars meaning those from the Malabar coast of India) for purposes of planting tobacco and indigo brought in by the colonialists.

  Of course other people such as the Arab traders, Malays, then the Burgers (descendants of colonisers) also migrated to the island too.

  Does this not then prove that this island inclusive of the North and the East is the homeland of all its people? So is this demand for a separate state by the Sri Lankan Tamils (called Malabars meaning those from the Malabar coast of India), descendants of recent migrations to the island, not absurd and unacceptable?

  Let us state in the constitution that this island is the homeland of all its people, for the sake of justice and fairplay, by everyone concerned.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress