මහබැංකු බැදුම්කර වංචාව, ඉතාමත් සරල බසින්.
Posted on October 15th, 2016

මහබැංකු බැදුම්කර වංචාව, ඉතාමත් සරල බසින්.

One Response to “මහබැංකු බැදුම්කර වංචාව, ඉතාමත් සරල බසින්.”

  1. Kumari Says:

    Where is the FCID? Don’t we have enough data and information to arrest Mahendran and Ranil. This is why Sirisena came out with that speech to mislead the voters and take them away from the real issue.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2022 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress