කුයිනි  ලෑ  ඇත්තන්ගේ  වලප  
Posted on October 31st, 2016

ධර්මසිරි  සෙනෙවිරත්න

අද අසරණ වී  වන ගත වුවද  බලි තරු  නිරිදුන් අපෙ             මු ත්තෝ

ලොව සුපතල  වෙදකම  බිහි කරවූ  පුලතිසි  රාවන  අපෙ      ඇත්තෝ

ගොවිකම් පෙහෙකම් හුරු කල දෑතින්  විස්කම් පෑ අපෙ   මුතු    මිත්තෝ

දඩයම් යුගයට  යලි එළවුයේ  නොරටින් නැව් නැග  ආ             ඇත්තෝ

 

නොරටුන් පිලිබඳ  සිත් ඇති කරගත්  අප මහගේ  උන් ගෙට     ගත්තෝ

 ගෙටවන්  පිටඋන්  ඇ ය  ගෙන් පිටකර  ගෙය්  බුත්තිය  සවි කර    ගත්තෝ

මහ උන් කල  තකතීරු කම්  හින්දා  ජීව  විසාලා  පොඩි               ඇත්තෝ

උරුමෙන් ගිලිහී  දිවි රැක  ගන්නට  කඳු කරයෙහි  සැඟවී               ගත්තෝ

 

සියවස් තිස් හතලිස්  ගණනක්  මේ වන පෙත  නිජබිම් කර  සිටි           නා

අපට එරෙහි  වුව ,බලයට  ගිජු  අ ය  වතු කරයට පෙන්වති  කරු          නා

උතුරට නිජබිම් දෙන්නට වලිකන උන්වෙත  නැත අප ගැන කරු        නා

හිතට  අමාරුය්  අපේම නෑයෝ මුදලට   බලයට   වහල්   වූ                නා

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress