හොරමැර යුගයක් Theme Song
Posted on January 8th, 2017

This is based on one of many songs to celebrate Sirisena’s anniversary. As you can see it is all lies and deception. The reality is much worse. So I did more appropriate lyrics.

HORAMARA YUGAYAK THEME SONG

පල්හොරුන්ට මහ ලොබයක්
පල්හොරුන්ට මහ ලොබයක්
මැර පහර සපිරි දෙරණක්
අමනුස්සයෝ පිසා සරණ දීන භූමියක්
අපේ අවාසනාවක්
අපේ අවාසනාවක්

රට විකුණා මගඩි ගහන වංක දීපයක්
රට විකුණා මගඩි ගහන වංක දීපයක්

කැඩි-බිඳී වැටෙන දෙරණත
මර කොටා ගන්න එකිනෙක
හෙට සතර අපා විවරෙන
සුභ සිහින කඩා බිඳලන
සුභ සිහින කඩා බිඳලන

රට විකුණා මගඩි ගහන වංක දීපයක්
රට විකුණා මගඩි ගහන වංක දීපයක්

සිසු මහජන දෙනෙත් නසා මැර බලයෙන් රට කරවන
සිසු මහජන දෙනෙත් නසා මැර බලයෙන් රට කරවන
මිනිස්කම නොදත් ගුණ මකු වංචාවෙන් දන රවටන
මිනිස්කම නොදත් ගුණ මකු වංචාවෙන් දන රවටන
මරබියෙන් යුතුව දරුකැල ජල ප්‍රහාරයෙන් යටවන
මරබියෙන් යුතුව දරුකැල ජල ප්‍රහාරයෙන් යටවන

රට විකුණා මගඩි ගහන වංක දීපයක්
රට විකුණා මගඩි ගහන වංක දීපයක්

හොරකමින් නැසෙන ලක් දෙරණක් 
හොරකමින් නැසෙන ලක් දෙරණක් 

හොරමැර යුගයක්! 

4 Responses to “හොරමැර යුගයක් Theme Song”

 1. Christie Says:

  අපි ඔක්කොටම කීයක් හරිහොයාගන්න තියෙන්නේ දේසපාලනය විතරයි.ඉතින් සින්හල අපි එකිනෙකා ඇන කොටාගන්නවා. සින්හල කවුරු හරි කීයක් හරි හොයාගත්තොත් එක්කෝ වියාපාරය ජනසතු කරනවා නැත්නම් අයිතිකරුවන් මරාදමනවා.

  රටේ ආර්තිකය ඉන්දියානු පරපෝසිතයන් හා ඉන්දියානු අදිරදය අතේය. මෙම පරපෝසිතයන් මෙරටට සත්යක්වත් එනකොට ගෙනාවේ නැත. උන් අපව පාලනය කරති.

 2. Lorenzo Says:

  This is one of 6 songs for Sira (parody). 2 years 6 songs!! MR has only 1 song (and its Tamil version).

  Someone should remove the VOCALS of the original THIRASARA YUGAYAK (there are free software to do it) and SING this instead with the music. Sira will have a heart attack! May be USA-Ananda-USA should do it. He has a sweet voice like CT.

 3. Ancient Sinhalaya Says:

  Traitor chief die hard catholic token Buddhist Batalande Wadakaya pol pot r@nil wickramaSinhalakiller ruling Sri
  Lanka today while impotent moron puppet maru sira looking on helplessly. Sinhala modayas have very very short
  memories. Being not just modayas, short-memoried immensely help the anti-Sinhalese, anti Buddhist, anti Sri Lankan
  catholic-run UNPatriotic party.

  Sinhala donkeys think the UNPatriotics are nice guys since there is/was always a Sinhalese at the helm. But what the
  Sinhala modayas don’t understand is they were/are always number one traitors. Why? Because the catholic-run
  UNPatriotics rely heavily on traitor tamils, mussies and catholics vote. 100% support there. Then the UNPatriotic xxxx
  take orders from the catholic west. So they have no choice, but to toe their line. That’s why alugosu (to Sinhalese
  only) thambi mudiyanselage jr@, alugosu (to Sinhalese only) lk r@ porisadaya, alugosu (to Sinhalese only) traitor
  chief die hard catholic token Buddhist Batalande Wadakaya pol pot r@nil wickramaSinhalakiller have been
  destroying Sri Lanka, Sinhalese race and Buddhism. Good thing for these xxxx is Sinhala modayas still revere the
  monsters.

  Just yesterday Batalande Wadakaya was saying people have real freedom now. That shows the utter
  contempt the xxx has for the Sinhalese since the Batalande Report showed how the Wadakaya and his catholic
  police buddies brutally tortured and killed Sinhalese youth. Thankfully Batalande Repoort isn’t published in Sri
  Lanka. So the traitor shameless xxx brags. Traitor Sinhalese donkeys being so stupid in fact digging the graves
  for the future Sinhalese generation by supporting this Buddhism destroying, Sri Lanka destroying, Sinhalese
  murdering catholic-run UNPatriotic party. Don’t take my word. To see their anti Sinhalese, anti Buddhist, anti
  Sri Lankan activities please click on any of these links. Hope Sinhala modayas have brain power to understand!

 4. Ancient Sinhalaya Says:

  http://ltte-christian-ties.blogspot.com/

  Catholic-run UNPatriotic party burnt Buddhist jvp in tyres (read Batalande report online, it won’t be published in so called Buddhist
  Sri Lanka’s press), eyes gorged out while alive. Catholic tigers of tamil drealam were given half the country by
  traitor chief die hard catholic token Buddhist Batalande Wadakaya pol pot r@nil wickramaSinhalakiller. Still a lot of
  Sinhala modayas revere the mass murderer (Sinhalese only please). Staunchly catholic countries us, uk, canada,
  italy, france, argentina, brasil, germany etc. etc all supported catholic tigers of tamil drealam. Wonder why? Even
  archibishop two three of south africa, convent educated jayalalitha sister were die hard supporters.

  Sri Dalada maligawa attack, Sri Maha Bodhi attack, Aranthalawa Bikku massacre, still the catholic run UNPatriotic party
  couldn’t find the gun to stop catholic tigers of tamil drealam. Hold on! You don’t have to do anything! Catholic
  tigers of tamil drealam were destroying Buddhist temples and Buddhism in the north and east. Why then stop? It is
  a bonus! Even catholic defence sec asstin fdo went to see his catholic buddy tamil sellan with apples and grapes.
  With all these supports, they still couldn’t do it. Then Batalande Wadakaya grassed the millennium city intelligent officers to
  the catholic tigers of tamil drealam bullet to expedite the cause. Still Sinhala modayas couldn’t put two and two
  together and make the connection. Biggest fools on the planet? Who would dispute? Only a Sinhalese will.

  Unfortunately for them MR came. So called invincible tigers were running for their lives. Grand plan scuppered. No
  catholic country in Sri Lanka. Then comes the catholic west controlled monki boon’s UNHCR to punish MR for stopping the master plan. Who was pushing for MR’s blood? All those countries mentioned earlier. Wonder why?
  Don’t worry Sinhala modayas won’t make a connection!

  https://www.youtube.com/watch?v=cV6_o9txURc

  http://www.lankaweb.com/news/items/2015/08/05/christianizing-of-sri-lanka-unps-betrayal-of-buddhism/

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/05/27/ranil-wickremasinghes-new-unp-3/

  http://www.lankagrid.com/soma-thero/

  https://www.youtube.com/watch?v=V_eJ1gX_fuU

  http://www.lankaweb.com/news/items/2016/09/26/ltte-terrorism-church-links-can-someone-explain-these-photos/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2021 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress