විජය කුමාරතුංගගේ පක්‍ෂ සමුළුවට චන්ද්‍රිකා වැද්ද නොගනී.. ප‍්‍රධාන ආරාධිතයා මහින්දයි..
Posted on January 22nd, 2017

ලංකා සී නිවුස්

විජය කුමාරතුංගගේ පක්‍ෂ සමුළුවට චන්ද්‍රිකා වැද්ද නොගනී.. ප‍්‍රධාන ආරාධිතයා මහින්දයි..

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංගගේ සැමිය වන ජනකාන්ත නළු විජය කුමාරතුංග විසින් බිහි කරන ලද පක්‍ෂය වන ශ‍්‍රි ලංකා මහජන පක්‍ෂයේ 33 වන සංවත්සරය ඊයේ දිනයේ ගම්පහ නයිවලදී පැවැත්වින.

එහි ප‍්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස සහභාගී වූයේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතායි.

හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය ඊට සහභාගී කර නොගැනීම විශේෂත්වයකි.

13 Responses to “විජය කුමාරතුංගගේ පක්‍ෂ සමුළුවට චන්ද්‍රිකා වැද්ද නොගනී.. ප‍්‍රධාන ආරාධිතයා මහින්දයි..”

 1. Hiranthe Says:

  Looks like a very good development…

  Ohoma Yang….

 2. Ananda-USA Says:

  What?

  Not even Vijaya Kumaratunga’s party wants the Choura Rajina as the chief guest?

  Moley polowey gaha ganin, Chandrika!
  Tikak ridunoth bohoma hondai!

 3. Lorenzo Says:

  Be careful!

  VK’s policy on 13 amendment = SUPPORT
  VK’s policy on WAR = OPPOSE
  VK’s policy on peace talks with LTTE = SUPPORT

  Be very careful.

  The other way to look at this – even CBK has DUMPED SLMP!!

  For some people ANYTHING or ANYONE that HAILS MR is good!!

  LOOK BEFORE YOU LEAP!!!

 4. Kumari Says:

  Polowe gahanna deyak nehe. Chandrikata kohomath pissu.

 5. S.Gonsal Says:

  Yes. For some people ANYTHING or ANYONE that HAILS MR is good!!
  This is the main problem I see now. It elcipses all other needs.

  Nothing will happen the way our FOOLS go after Gods. Even Lorenzo is forced to use mild language “careful”.

  Why ?
  We should unite all forces against evil India now, be it MR or anti-MR.

 6. Ananda-USA Says:

  Gon Haraka Kalawedda (Gonsal-swamy),

  When MR is invited as Chief Guest by those who were on the opposing side, it means that MR will call the shots, and those Mee unpatriotic Harakas will follow him.

  The political scene is rapidly shifting in favor of the Patritic Forces of Sri Lanka, and the Patriots will be led by non-other than the very same Patriotic Leaders who led us to victory against the terrorists!

  Neither the IDIOTIC Kalawedda’s nor the Kavadi-dancing Katussa’s who continually UNDERMINED MR and cheered, aided and abetted his being OUSTED from power and helped to sink Sri Lanka into the current abyss, will be able to HALT the coming TSUNAMI!

  The Sinhala Buddhists are RALLYING AROUND their PATRIOTIC leaders ONCE AGAIN!

  This time, we will setup a system of governance that is IMPREGNABLE & RESISTANT to foreign interference, and the 13th Amendment, the PCs, the ETCA, the GSP+, Samalinginka demands and all other NGO supported TREACHEROUS VICES will be SWEPT AWAY!

  Prabhakaran OVERREACHED for an INDEPENDENT EELAM, and lost EVERYTHING!

  The Yamapalanaya driven by MINORITIES, OVEREACHED to RESURRECT the EELAM DREAM by STEALTH, and IMPOSE a Government OF the Minorities, BY the Minorities, and FOR the Minorities upon the Majority Sinhala Buddhist community of Sri Lanka.

  They WILL LOSE IT ALL, even the power they would have had under the MR/UPFA gosl … just like the late unlamented SunGod!

  This time, MR/UPFA will have learned the lesson to heed the Sinhala Buddhist majority interests, and will instead ignore the separatist racist wailing of unpatriotic treasonous minorities to secure our rights in our Motherland in a much more permanent way.

  The MR/UPFA group should CLEARLY UNDERSTAND that we Sinhala Buddhists want DECISIVE ACTION to sustain our UNITARY SOVEREIGN Nation, to REPEAL the 13th Amendment, DISSOLVE the Provincial Councils NOW, and maintain ONLY the National government comprising an EXECUTIVE PRESIDENCY with a periodically Elected President and Vice President WITHOUT TERM LINITS, an Executive Cabinet of Ministers reporting to the President, a LEGISLATIVE Elected Parliament WITHOUT a Prime Minister to enact laws and approve funds, and led by Majority and Minority party leaders and moderated by a Speaker, a Supreme Court to interpret the Constitution, and an APPOINTED DISTRICT T ADMINISTRATION reporting to the EXECUTIVE branch. There should be no additional ELECTED officials in the DISTRICT administration.

  The war-time promises of the MR/UPFA government to India and the West are now NULL & VOID because the Minorities did not accept what was offered and indeed the Tamis refused to participate in the Parlimentary Select Committee under MR. Instead, they opted to connived with foreign powers and engineer a Yamapalana where they could craft a Constitution for a Full Federal System that goes ABOVE & BEYOND usual federal structures to IMPOSE a loosely linked collection of sovereign states upon oir country, as a stepping stone to SECESSION from Sri Lanka, abd UNION with TamilNadu/India.

  If you have been monitoring the Jallikatti-related demonstrations and demands in India you will note that these are aided and abetted by EELAMIST Sri Lankan Tamils. This activity is designed to revive fears of Tamil Nadu’s secession from India, to get India to placate them by leaning g AGAIN on Sri Lanka to give in to EELAMIST Tamil demands for concessions that EXCEED even the 13A.

  The PROPER RESPONSE to these EELAMIST & OTHER MINORITY MANEUVERS from Sinhala Buddhist community in Sri zlanka must be to UNITE the Patriotic Forces behind Mahinda and Gotabaya Rajapaksa, wrest the Government away from the Yamapalanaya, and enact a NEW CONSTITUTION that empowers a STRONG and STABLE National Government WITHOUT ANY SUB-NATIONAL local administrations of ANY KIND, and enact a multi-faceted POLICY OF NATIONAL INTEGRATION designed to HOMOGENIZE the distribution of ALL ethno-religious communities throughout Sri Lanka thus ELIMINATING the VERY BASIS of SEPARATISM!

  I am hopeful, that the VERY THREATS that this Yamapalanaya created against the survival of the Sinhala Buddhist community of Sri Lanka within the last 24 months will prove to be their UNDOING!

  The stick of DYNAMITE they wanted to THROW at us will BLOW UP in their FACES!

  May the HATARAWARAN GUARDIAN DIETIES and the TRIVIDARATNAYA that protects this land, thrice blessed by visits of the Lord Buddha himself, give the necessary wisdom to the Sinhala Buddhists to JOIN & ACT TOGETHER to save our Motherland!

 7. Lorenzo Says:

  USA,

  “May the HATARAWARAN GUARDIAN DIETIES and the TRIVIDARATNAYA that protects this land, thrice blessed by visits of the Lord Buddha himself, give the necessary wisdom to the Sinhala Buddhists to JOIN & ACT TOGETHER to save our Motherland!”

  They have.

  They will UNITE to PROTECT SL but they will NEVER UNITE to bring a particular politician to power. That is called WISDOM.

 8. S.Gonsal Says:

  USA ,

  “The MR/UPFA group should CLEARLY UNDERSTAND that we Sinhala Buddhists want DECISIVE ACTION to sustain our UNITARY SOVEREIGN Nation, to REPEAL the 13th Amendment, DISSOLVE the Provincial Councils NOW.”

  Please send this to your God and publish his reply here in lankaweb. If you win your demand I will remain a GonHaraka, it is a previlage to me.

 9. Ananda-USA Says:

  Oi Katussa (Lorenzo-swamy),

  There you go again…. offering advice without credentials!

  Wait and see, after all your Kavadi-dances dances, the Patriotic leader the Sinhala Buddhists will rally around is NONE OTHER THAN MR and Gota, and their allies!

  Your EELAMIST Kavadi-dances to divide the Sinhals Buddhists to serve your EELAMIST masters will come to NOUGHT!

  Go away Katussa ….. your PhD in Kovil Management is dying! POOSARI job is languishing!

 10. Lorenzo Says:

  USA,

  You are TWISTING the thing.

  “the Patriotic leader the Sinhala Buddhists will rally around is NONE OTHER THAN MR and Gota, and their allies!”

  HOLD ON!

  MR is a DIFFERENT INDIVIDUAL to GR and “their allies”.

  I’m perfectly OK with GR and “their allies”.

  MR told me and others PERSONALLY in 2014 that 13 amendment “is now part of the law and it CANNOT be removed”. GR publicly demanded to remove it.

  This is the DIFFERENCE between defeat and victory, wrong and right, unjust and just, inability and ability, “i can’t” to “I can”.

 11. Ananda-USA Says:

  Oi Katussa (Lorenzo-saamy),

  MR had a plan: National Development and Economic Growth to place the country in an unassailable position that can resist foreign powers including India FIRST, and then Constitution Purification with DISMANTLING of ALL DEVOLUTION to SEPARATISTS AFTERWARDS.

  But, MR never dreamed that a PORTION of his own Sinhala Buddhist community would turn AGAINST HIM …. that was his mistake …. taking his own people for granted!

  Katussa (Lorenzo) STOP trying to divide the Patriotic Forces AGAIN by offering your asinine interpretations and solutions. You are CONGENITAL MUTT, not a SAVVY POLITICAL PUNDIT!

  You have helped to push Sri Lanka to the current ABYSS of DESTRUCTION, and we don’t need ANY MORE ADVICE from an EELAMIST PROPAGANDIST trying push us over ANOTHER CLIFF!

  I REMEMBER WELL how you BRAGGED here at LankaWeb how EFFECTIVE you were in OUSTING MR! That BRAGGING was a part of your EELAMIST kavadi-dance! And here you are again with your train of AVATARS doing a kavadi-dance to STOP the Patritic Forces from TOPPLING the Yamapalanaya. ALL to help the EELAMISTS get their racist apartheid Bantustans!

  In two words: BUGGER OFF!

 12. Ananda-USA Says:

  Oi Gon Haraka Kalawedda (Gonsal-swamy),

  Gon Harakas will always be Gon Harakas, irrespective of what I have to say!

  Go chew cud and PLOT with your inestimable leader Katussa (Lorenzo-swamy) on another load of BS to unload here at LankaWeb!

 13. Ananda-USA Says:

  Eelamist Katussa (Lorenzo-swamy),

  MR will never do anything against Gota, and Gota will never do anything against MR.

  They are a shining example of FAMILY UNITY in the face of other counter-examples of UNLIMITED AMBITION & UNLIMITED GREED that people like Gonseka and Aiyooo Sirisena represent!

  In the coming struggle to TOPPLE the Yamapalanaya that is DESTROYING the homeland of the Sinhala Buddhists of Sri Lanka, they will WORK SEAMLESSLY with each-other to PREVENT it.

  Since MR is prohibited from running for President by the newky enacted Constitutional term limit, MR will support Gota for the job, while Gota will support MR for Prime Minister.

  Soon thereafter, a New Constitution devoid of all SEPARATIST agendas will be enacted REMOVING the TERM LIMITS and introducing a strong UNITARY CENTRALIZED form of National Government without any/all SUB-National elected local governments, enabling MR and Gota to swap jobs of President and Prime Minister …. if they so choose!

  I have NO PROBLEM with proven, PATRIOTIC leaders serving the nation for AS LONG AS they are QUALIFIED, ABLE and WILLING to serve, subject only to RE-ELECTION by the people.

  RE-ELECTION is in fact a TERM LIMIT that is controlled by the only people who do matter …. the citizen voters of Sri Lanka!

  In addition, you can always remove a President through IMPEACHMENT …. if the Parliamentary Opposition can summon a 2/3 majority in a vote to impeach!

  Your SLY ATTEMPT to drive a stake between MR & Gota WILL NOT SUCCEED; there are more powerful people than you trying to do that too!

  Katussa (Lorenzo-swamy) …… BUGGER OFF …. your PhD in Kovil.Z management is LANGUISHING! POOSARI job awaits!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress