හැම බිම් අඟලකටම විරුවන් දිවි දුන්නේ ෆෙඩරල් බන්දේසියේ තබා පාවා දෙන්නද- ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න
Posted on March 8th, 2017

වියත්මග වාර්ෂික සමුළුව අමතා මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා විසින් කළ කතාව..

2 Responses to “හැම බිම් අඟලකටම විරුවන් දිවි දුන්නේ ෆෙඩරල් බන්දේසියේ තබා පාවා දෙන්නද- ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න”

 1. Christie Says:

  Reorienting the Postcolonial.
  As a child I used to watch ants and aphids. They had a mutual relationship and my little sugar plants died away. The last British Empire or the British-Indian Empire was built with mutual partnership between British and Indians. There was no India before the British made it out of a large number of countries in the Indian subcontinent; the Indian Union. The British went with their violence and Indians with their nonviolence to invade and colonize tropical countries. The weather in the tropics did not suit the British but the Indians prospered. The Indians were kept away from coming to colder British colonies. In the tropical colonies the British were the absentee land lord and the Indians were the colonists.
  The WWII unsettled the British partner of the British -Indian Empire. The Indian partner supported the enemy of the British from behind. The Indian imperialists and colonists are going from strength to strength and their subjects are disappearing from the earth. The Indian Empire where the sun never sets extends from Fiji to Guyana. Today the colder British colonies are being colonized by Indians from the Indian Union and the Indian colonies of the Indian Empire.
  The Indians went with the British as Sepoys (soldier assistants) , Peons (administrators) and Coolies (laborers). The best example is Mohandas Karamchand who served the British as a Sepoy as well as a Peon.
  Again; when I was little, mum took us to a special place for a bath. We walked through a path lined with huge trees with a white band around them. My younger brother ran towards the shining waterfall and I heard a scream ‘chandals’. The bathers moved out but mum ushered us back and we had our bath later at the waterfall.
  British talk about divide and rule as their own but Indians divide you from birth. If you are a subject of an Indian colony you are an untouchable that is you are not a human being. British left Andaman and Nicobar Islands without interfering with the ecology or people there. British Partner gave them to India and today the local Bo people are museum pieces.
  Our back side is in the Indian Ocean and in the South; not South China Sea. India is arming itself with ICBMs, Peace Bombs (Nukes), Aircraft Careers, Nuke Subs, Stealth Aircrafts and other modern weapons. They are already testing some of their weapons in local and foreign conflicts. Third Eye; the most secretive and ruthless intelligence service in the world was formed long before the WWII. It is active in the Indian colonies of the Empire and in other countries, particularly in the West.
  Thanks for reading; this is an attempt to look at the colonial and postcolonial from my stand. The wounds of nonviolent aggression and oppression are not visible but the suffering is worse. The subjects of the Indian Empire, the untouchables of the Indian colonies will die away like my sugary plants. Contact: xyceliao@gmail.com

 2. Christie Says:

  ඔය කියන සන්හිඳියාව ඩෙස්මන්ඩ් ටුටු දකුනු අප්‍රිකාවෙන් පටන් ගත්ත එකක්. පස්සෙන් හිටියෙ යස්මින් සූකා වගෙ ඉන්දියානු පරපෝසිතයො. ඒකට කියන්නෙ ග්ලෝබල් රිකොන්සිලීඒෂන් කියල (https://www.globalreconciliation.org/). ඉන්දියානු අදිරදය බටහිර රටවල අපේ රට ගැනත් මේ සෙල්ලම පටන්ගත්ත.

  https://www.globalreconciliation.org/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

 

 


Copyright © 2023 LankaWeb.com. All Rights Reserved. Powered by Wordpress